ပါစိတ်

ဝီကီပီးဒီးယား မှ

ပါစိတ် (ပါဠိ: ပါစိတ္တိယ; Pācittiya ) သည် ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာရှိ ဝိနည်းငါးကျမ်းထဲမှ ဒုတိယမြောက်ကျမ်းစာဖြစ်သည်။[၁] ဝိနည်းပိဋကတ်ကို သင်္ဂါယနာတင်သောပုံစံဖြင့် ဘိက္ခုဝိဘင်းဘိက္ခုနီဝိဘင်းမဟာဝဂ်၊ စူဠဝဂ်၊ ပရိဝါ ဟူ၍ ပိုင်းခြားပြီး ကျမ်းစာအနေဖြင့် ပါရာဇိကဏ်၊ ပါစိတ်၊ မဟာဝဂ်စူဠဝါပရိဝါ ဟူ၍ ပိုင်းခြားထားကြသည်။ ပါစိတ်ပါဠိတော်ကျမ်းကို ဘိက္ခုဝိဘင်းမှ ပါစိတ္တိယ၊ ပါဋိဒေသနီ၊ သေခိယ၊ အဓိကရဏသမထ စသည့်အပိုင်းကြီး လေးပိုင်း၊ ဘိက္ခုနီဝိဘင်းမှ အပိုင်းအားလုံးကို ပေါင်းစပ်၍ ပါစိတ်ကျမ်း (သို့) ပါစိတ္တိယကျမ်းအဖြစ် ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ထို့ကြောင့် ဤကျမ်းတွင် ရဟန်းတို့ကျင့်သုံးလိုက်နာရသည့် (၂၂၇) သိက္ခာပုဒ်များထဲက အချို့အဝက်ပါရှိပြီး ဘိက္ခုနီခေါ် ရဟန်းမများအတွက် ဝိနည်းစည်းကမ်း (၃၁၁) (သို့) (၃၀၄) သိက္ခာပုဒ်များလည်း ပါရှိသည်။[၂]

ဘိက္ခု နှင့် ဘိက္ခုနီ ဝိနည်းနှိုင်းယှဉ်ချက်[ပြင်ဆင်ရန်]

ဘိက္ခုနီဆိုင်ရာ ဝိနည်းများမှာ ဘိက္ခုဝိနည်းမှ အများစုပါဝင်ပြီး အတိုးအလျှော့စည်းမျဉ်းများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်၏။[၁]

ဝိနည်းစည်းကမ်း ဘိက္ခု ဘိက္ခုနီ
ပါရာဇိက
သံဃာဒိသိသ် ၁၃ ၁၇
အနိယတ 0
နိဿဂ္ဂိယပါစိတ် ၃၀ ၃၀
သုဒ္ဓပါစိတ် ၉၂ ၁၆၆
ပါဋိဒေသနီ
သေခိယ ၇၅ ၇၅
အဓိကရဏသမထ
၂၇၇ ၃၁၁

ဖွဲ့စည်းပါဝင်မှု[ပြင်ဆင်ရန်]

ဤ၌ ဘိက္ခုများအတွက် ဘိက္ခုဝိဘင်းမှ ပါစိတ္တိယ၊ ပါဋိဒေသနီ၊ သေခိယ၊ အဓိကရဏသမထ စသည့်အပိုင်းကြီး လေးပိုင်းကိုဖော်ပြထားသည်။

သုဒ္ဓပါစိတ် (၉၂) ပါး[ပြင်ဆင်ရန်]

၁။ မုသာဝါဒသိက္ခာပုဒ်

၂။ ဩမသဝါဒသိက္ခာပုဒ်

၃။ ပေသုညသိက္ခာပုဒ်

၄။ ပဒသောဓမ္မသိက္ခာပုဒ်

၅။ သဟသေယျသိက္ခာပုဒ်

၆။ ဒုတိယသဟသေယျသိက္ခာပုဒ်

၇။ ဓမ္မဒေသနာသိက္ခာပုဒ်

၈။ ဘူတာရောစနသိက္ခာပုဒ်

၉။ ဒုဋ္ဌုလ္လာရောစနသိက္ခာပုဒ်

၁၀။ ပထဝီခဏနသိက္ခာပုဒ်

၁၁။ ဘူတဂါမသိက္ခာပုဒ်

၁၂။ အညဝါဒကသိက္ခာပုဒ်

၁၃။ ဥဇ္ဈုာပနကသိက္ခာပုဒ်

၁၄။ ပဌမသေနာသနသိက္ခာပုဒ်

၁၅။ ဒုတိယသေနာသနသိက္ခာပုဒ်

၁၆။ အနုပခဇ္စသိက္ခာပုဒ်

၁၇။ နိက္ကဍ္ဎသိက္ခာပုဒ်

၁၈။ ဝေဟာသကုဋိသိက္ခာပုဒ်

၁၉။ မဟလ္လကဝိဟာရသိက္ခာပုဒ်

၂၀။ သပ္ပါဏကသိက္ခာပုဒ်

၂၁။ ဩဝါဒသိက္ခာပုဒ်

၂၂။ အတ္ထင်္ဂတသိက္ခာပုဒ်

၂၃။ ဘိက္ခုနုပဿယသိက္ခာပုဒ်

၂၄။ အာမိသသိက္ခာပုဒ်

၂၅။ စီဝရဒါနသိက္ခာပုဒ်

၂၆။ စီဝရသိဗ္ဗနသိက္ခာပုဒ်

၂၇။ သံဝိဓာနသိက္ခာပုဒ်

၂၈။ နာဝါဘိရုဟနသိက္ခာပုဒ်

၂၉။ ပရိပါစိတသိက္ခာပုဒ်

၃၀။ ရဟောနိသဇ္ဇသိက္ခာပုဒ်

၃၁။ အာဝသထပိဏ္ဍသိက္ခာပုဒ်

၃၂။ ဂဏဘောဇနသိက္ခာပုဒ်

၃၃။ ပရမ္ပရဘောဇနသိက္ခာပုဒ်

၃၄။ ကာဏမာတုသိက္ခာပုဒ်

၃၅။ ပထမပဝါရဏာသိက္ခာပုဒ်

၃၆။ ဒုတိယပဝါရဏာသိက္ခာပုဒ်

၃၇။ ဝိကာလဘောဇနသိက္ခာပုဒ်

၃၈။ သန္နိဓိကာရကသိက္ခာပုဒ်

၃၉။ ပဏီတဘောဇနသိက္ခာပုဒ်

၄၀။ ဒန္တပေါနသိက္ခာပုဒ်

၄၁။ အစေလကသိက္ခာပုဒ်

၄၂။ ဥယျောဇနသိက္ခာပုဒ်

၄၃။ သဘောဇနသိက္ခာပုဒ်

၄၄။ ရဟောပဋိစ္ဆန္နသိက္ခာပုဒ်

၄၅။ ရဟောနိသဇ္ဇသိက္ခာပုဒ်

၄၆။ စာရိတ္တသိက္ခာပုဒ်

၄၇။ မဟာနာမသိက္ခာပုဒ်

၄၈။ ဥယျုတ္တသေနာသိက္ခာပုဒ်

၄၉။ သောနာဝါသသိက္ခာပုဒ်

၅၀။ ဥယျောဓိကသိက္ခာပုဒ်

၅၁။ သုရာပါနသိက္ခာပုဒ်

၅၂။ အင်္ဂုလိပတောဒကသိက္ခာပုဒ်

၅၃။ ဟသဓမ္မသိက္ခာပုဒ်

၅၄။ အနာဒရိယသိက္ခာပုဒ်

၅၅။ ဘိံသာပနသိက္ခာပုဒ်

၅၆။ ဇောတိကသိက္ခာပုဒ်

၅၇။ နှာနသိက္ခာပုဒ်

၅၈။ ဒုဗ္ဗဏ္ဏကရဏသိက္ခာပုဒ်

၅၉။ ဝိကပ္ပနသိက္ခာပုဒ်

၆၀။ စီဝရအပနိဓာနသိက္ခာပုဒ်

၆၁။ သဉ္စိစ္စသိက္ခာပုဒ်

၆၂။ သပ္ပါဏကသိက္ခာပုဒ်

၆၃။ ဥက္ကောဋနသိက္ခာပုဒ်

၆၄။ ဒုဋ္ဌုလ္လသိက္ခာပုဒ်

၆၅။ ဦနဝီသတိဝဿသိက္ခာပုဒ်

၆၆။ ထေယျသတ္ထသိက္ခာပုဒ်

၆၇။ သံဝိဓာနသိက္ခာပုဒ်

၆၈။ အရိဋ္ဌသိက္ခာပုဒ်

၆၉။ ဥက္ခိတ္တသမ္ဘောဂသိက္ခာပုဒ်

၇၀။ ကဏ္ဍကသိက္ခာပုဒ်

၇၁။ သဟဓမ္မိကသိက္ခာပုဒ်

၇၂။ ဝိလေခနသိက္ခာပုဒ်

၇၃။ မောဟနသိက္ခာပုဒ်

၇၄။ ပဟာရသိက္ခာပုဒ်

၇၅။ တလသတ္တိကသိက္ခာပုဒ်

၇၆။ အမူလကသိက္ခာပုဒ်

၇၇။ သဉ္စိစ္စသိက္ခာပုဒ်

၇၈။ ဥပဿုတိသိက္ခာပုဒ်

၇၉။ ကမ္မပဋိဗာဟနသိက္ခာပုဒ်

၈၀။ ဆန္ဒံအဒတွာဂမနသိက္ခာပုဒ်

၈၁။ ဒုဗ္ဗလသိက္ခာပုဒ်

၈၂။ ပရိဏာမနသိက္ခာပုဒ်

၈၃။ အန္တေပုရသိက္ခာပုဒ်

၈၄။ ရတနသိက္ခာပုဒ်

၈၅။ ဝိကာလဂါမပ္ပဝိသနသိက္ခာပုဒ်

၈၆။ သူစိဃရသိက္ခာပုဒ်

၈၇။ မဉ္စပီဌသိက္ခာပုဒ်

၈၈။ တူလောနန္ဓသိက္ခာပုဒ်

၈၉။ နိသီဒနသိက္ခာပုဒ်

၉၀။ ကဏ္ဍုပ္ပဋိစ္ဆာဒိသိက္ခာပုဒ်

၉၁။ ဝဿိကသာဋိကသိက္ခာပုဒ်

၉၂။ နန္ဒသိက္ခာပုဒ်

ပါဋိဒေသနီ (၄) ပါး

၃။ ပထမပါဋိဒေသနီသိက္ခာပုဒ်

၂။ ဒုတိယပါဋိဒေသနီသိက္ခာပုဒ်

၃။ တတိယပါဋိဒေသနီသိက္ခာပုဒ်

၄။ စတုတ္ထပါဋိဒေသနီသိက္ခာပုဒ်

သေခိယ (၇၅) ပါး[ပြင်ဆင်ရန်]

၁။ ပထမသေခိယသိက္ခာပုဒ်၊ ပရိမဏ္ဍလဝဂ်

၂။ ဒုတိယသေခိယသိက္ခာပုဒ်၊ ပရိမဏ္ဍလဝဂ်

၃။ တတိယသေခိယသိက္ခာပုဒ်၊ ပရိမဏ္ဍလဝဂ်

၄။ စတုတ္ထသေခိယသိက္ခာပုဒ်၊ ပရိမဏ္ဍလဝဂ်

၅။ ပဉ္စမသေခိယသိက္ခာပုဒ်၊ ပရိမဏ္ဍလဝဂ်

၆။ ဆဋ္ဌမသေခိယသိက္ခာပုဒ်၊ ပရိမဏ္ဍလဝဂ်

၇။ သတ္တမသေခိယသိက္ခာပုဒ်၊ ပရိမဏ္ဍလဝဂ်

၈။ အဋ္ဌမသေခိယသိက္ခာပုဒ်၊ ပရိမဏ္ဍလဝဂ်

၉။ နဝမသေခိယသိက္ခာပုဒ်၊ ပရိမဏ္ဍလဝဂ်

၁၀။ ဒဿမသေခိယသိက္ခာပုဒ်၊ ပရိမဏ္ဍလဝဂ်

၁၁။ ပထမသေခိယသိက္ခာပုဒ်၊ ဥဇ္ဇဂ္ဃိကဝဂ်

၁၂။ ဒုတိယသေခိယသိက္ခာပုဒ်၊ ဥဇ္ဇဂ္ဃိကဝဂ်

၁၃။ တတိယသေခိယသိက္ခာပုဒ်၊ ဥဇ္ဇဂ္ဃိကဝဂ်

၁၄။ စတုတ္ထသေခိယသိက္ခာပုဒ်၊ ဥဇ္ဇဂ္ဃိကဝဂ်

၁၅။ ပဉ္စမသေခိယသိက္ခာပုဒ်၊ ဥဇ္ဇဂ္ဃိကဝဂ်

၁၆။ ဆဋ္ဌမသေခိယသိက္ခာပုဒ်၊ ဥဇ္ဇဂ္ဃိကဝဂ်

၁၇။ သတ္တမသေခိယသိက္ခာပုဒ်၊ ဥဇ္ဇဂ္ဃိကဝဂ်

၁၈။ အဋ္ဌမသေခိယသိက္ခာပုဒ်၊ ဥဇ္ဇဂ္ဃိကဝဂ်

၁၉။ နဝမသေခိယသိက္ခာပုဒ်၊ ဥဇ္ဇဂ္ဃိကဝဂ်

၂၀။ဒဿမသေခိယသိက္ခာပုဒ်၊ ဥဇ္ဇဂ္ဃိကဝဂ်

၂၁။ ပထမသေခိယသိက္ခာပုဒ်၊ ခမ္ဘကတဝဂ်

၂၂။ ဒုတိယသေခိယသိက္ခာပုဒ်၊ ခမ္ဘကတဝဂ်

၂၃။ တတိယသေခိယသိက္ခာပုဒ်၊ ခမ္ဘကတဝဂ်

၂၄။ စတုတ္ထသေခိယသိက္ခာပုဒ်၊ ခမ္ဘကတဝဂ်

၂၅။ ပဉ္စမသေခိယသိက္ခာပုဒ်၊ ခမ္ဘကတဝဂ်

၂၆။ ဆဋ္ဌမသေခိယသိက္ခာပုဒ်၊ ခမ္ဘကတဝဂ်

၂၇။ သတ္တမသေခိယသိက္ခာပုဒ်၊ ခမ္ဘကတဝဂ်

၂၈။ အဋ္ဌမသေခိယသိက္ခာပုဒ်၊ ခမ္ဘကတဝဂ်

၂၉။ နဝမသေခိယသိက္ခာပုဒ်၊ ခမ္ဘကတဝဂ်

၃၀။ ဒဿမသေခိယသိက္ခာပုဒ်၊ ခမ္ဘကတဝဂ်

၃၁။ ပထမသေခိယသိက္ခာပုဒ်၊ သက္ကစ္စဝဂ်

၃၂။ ဒုတိယသေခိယသိက္ခာပုဒ်၊ သက္ကစ္စဝဂ်

၃၃။ တတိယသေခိယသိက္ခာပုဒ်၊ သက္ကစ္စဝဂ်

၃၄။ စတုတ္ထသေခိယသိက္ခာပုဒ်၊ သက္ကစ္စဝဂ်

၃၅။ ပဉ္စမသေခိယသိက္ခာပုဒ်၊ သက္ကစ္စဝဂ်

၃၆။ ဆဋ္ဌမသေခိယသိက္ခာပုဒ်၊ သက္ကစ္စဝဂ်

၃၇။ သတ္တမသေခိယသိက္ခာပုဒ်၊ သက္ကစ္စဝဂ်

၃၈။ အဋ္ဌမသေခိယသိက္ခာပုဒ်၊ သက္ကစ္စဝဂ်

၃၉။ နဝမသေခိယသိက္ခာပုဒ်၊ သက္ကစ္စဝဂ်

၄၀။ ဒဿမသေခိယသိက္ခာပုဒ်၊ သက္ကစ္စဝဂ်

၄၁။ ပထမသေခိယသိက္ခာပုဒ်၊ ကဗဠဝဂ်

၄၂။ ဒုတိယသေခိယသိက္ခာပုဒ်၊ ကဗဠဝဂ်

၄၃။ တတိယသေခိယသိက္ခာပုဒ်၊ ကဗဠဝဂ်

၄၄။ စတုတ္ထသေခိယသိက္ခာပုဒ်၊ ကဗဠဝဂ်

၄၅။ ပဉ္စမသေခိယသိက္ခာပုဒ်၊ ကဗဠဝဂ်

၄၆။ ဆဋ္ဌမသေခိယသိက္ခာပုဒ်၊ ကဗဠဝဂ်

၄၇။ သတ္တမသေခိယသိက္ခာပုဒ်၊ ကဗဠဝဂ်

၄၈။ အဋ္ဌမသေခိယသိက္ခာပုဒ်၊ ကဗဠဝဂ်

၄၉။ နဝမသေခိယသိက္ခာပုဒ်၊ ကဗဠဝဂ်

၅၀။ ဒဿမသေခိယသိက္ခာပုဒ်၊ ကဗဠဝဂ်

၅၁။ ပထမသေခိယသိက္ခာပုဒ်၊ သုရုသုရုဝဂ်

၅၂။ ဒုတိယသေခိယသိက္ခာပုဒ်၊ သုရုသုရုဝဂ်

၅၃။ တတိယသေခိယသိက္ခာပုဒ်၊ သုရုသုရုဝဂ်

၅၄။ စတုတ္ထသေခိယသိက္ခာပုဒ်၊ သုရုသုရုဝဂ်

၅၅။ ပဉ္စမသေခိယသိက္ခာပုဒ်၊ သုရုသုရုဝဂ်

၅၆။ ဆဋ္ဌမသေခိယသိက္ခာပုဒ်၊ သုရုသုရုဝဂ်

၅၇။ သတ္တမသေခိယသိက္ခာပုဒ်၊ သုရုသုရုဝဂ်

၅၈။ အဋ္ဌမသေခိယသိက္ခာပုဒ်၊ သုရုသုရုဝဂ်

၅၉။ နဝမသေခိယသိက္ခာပုဒ်၊ သုရုသုရုဝဂ်

၆၀။ ဒဿမသေခိယသိက္ခာပုဒ်၊ သုရုသုရုဝဂ်

၆၁။ ပထမသေခိယသိက္ခာပုဒ်၊ ပါဒုကဝဂ်

၆၂။ ဒုတိယသေခိယသိက္ခာပုဒ်၊ ပါဒုကဝဂ်

၆၃။ တတိယသေခိယသိက္ခာပုဒ်၊ ပါဒုကဝဂ်

၆၄။ စတုတ္ထသေခိယသိက္ခာပုဒ်၊ ပါဒုကဝဂ်

၆၅။ ပဉ္စမသေခိယသိက္ခာပုဒ်၊ ပါဒုကဝဂ်

၆၆။ ဆဋ္ဌမသေခိယသိက္ခာပုဒ်၊ ပါဒုကဝဂ်

၆၇။ သတ္တမသေခိယသိက္ခာပုဒ်၊ ပါဒုကဝဂ်

၆၈။ အဋ္ဌမသေခိယသိက္ခာပုဒ်၊ ပါဒုကဝဂ်

၆၉။ နဝမသေခိယသိက္ခာပုဒ်၊ ပါဒုကဝဂ်

၇၀။ ဒဿမသေခိယသိက္ခာပုဒ်၊ ပါဒုကဝဂ်

၇၁။ ဧကာဒဿမသေခိယသိက္ခာပုဒ်၊ ပါဒုကဝဂ်

၇၂။ ဒွါဒဿမသေခိယသိက္ခာပုဒ်၊ ပါဒုကဝဂ်

၇၃။ တေရသမသေခိယသိက္ခာပုဒ်၊ ပါဒုကဝဂ်

၇၄။ စုဒ္ဒသမသေခိယသိက္ခာပုဒ်၊ ပါဒုကဝဂ်

၇၅။ ပန္နရသမသေခိယသိက္ခာပုဒ်၊ ပါဒုကဝဂ်

အဓိကရဏသမထ (၇) ပါး[ပြင်ဆင်ရန်]

  1. ပထမ အဓိကရဏ သမထ သိက္ခာပုဒ်
  2. ဒုတိယ အဓိကရဏ သမထ သိက္ခာပုဒ်
  3. တတိယ အဓိကရဏ သမထ သိက္ခာပုဒ်
  4. စတုတ္ထ အဓိကရဏ သမထ သိက္ခာပုဒ်
  5. ပဉ္စမ အဓိကရဏ သမထ သိက္ခာပုဒ်
  6. ဆဋ္ဌမ အဓိကရဏ သမထ သိက္ခာပုဒ်
  7. သတ္တမ အဓိကရဏ သမထ သိက္ခာပုဒ် [၃]

ကိုးကား[ပြင်ဆင်ရန်]

  1. ၁.၀ ၁.၁ Ko Lay (1991)။ Myanmar Pitaka Association (ed.)။ Guide to Tipitaka (အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားဖြင့်)။ Kuala Lumpur, Malaysia: Sin Jayanti Buddhist Temple။
  2. ဆဋ္ဌသံဂါယနာတင် ဝန်ဆောင်သံဃအဖွဲ့, ed. (၁၉၆၅)။ ပါဠိတော်မြန်မာကျမ်းများ၏ ကျမ်းဦးမှတ်ဖွယ်များ။ ရန်ကုန်မြို့: မြန်မာနိုင်ငံ ဗုဒ္ဓသာသနာ့အဖွဲ့။
  3. ရဟန်းကျင့်ဝတ် နှစ်ရာ့နှစ်ဆယ့်ခုနစ်သွယ်၊ ရှင်ဓမ္မရက္ခိတ၊ စပယ်ဦးစာပေ၊ ပထမအကြိမ်၊ ၁၉၈၀၊ စာမျက်နှာ ၈၃,၈၄,၈၅