မြန်မာဘာသာသင်္ချာပစ္စည်း

ဝီကီပီးဒီးယား မှ

မြန်မာဘာသာစကားတွင် သင်္ချာပစ္စည်းသည် နာမ်များကို ရေတွက်ရန်နှင့် တိုင်းတာရန်အတွက် အသုံးပြုသည်။ သင်္ချာပစ္စည်းများသည် ဂဏန်းအနောက်တွင် ကပ်လျှက်အသုံးပြုသည်။ နာမ်များကိုညွှန်သော သင်္ချာပစ္စည်းများသည် စကားစပ်လျင် ချန်လှပ်ထားခဲ့ နိုင်သည်။

သင်္ချာပစ္စည်း[ပြင်ဆင်ရန်]

သင်္ချာပစ္စည်းအမည် IPA Transliteration အသုံး
ကောင် [kaʊ̀̃] kaung တိရစ္ဆာန်
ကုံး [kóʊ̃] koun မာလာ (ပန်းကုံး)၊ ဆွဲကြိုး၊ ကြိုးချည်သောပစ္စည်း
ကျိုက် [ʧaiʔ] kyaik သောက်သောအရက်ခွက်
ကျိပ် [ʧeiʔ] kyeik '၁၀' ခု စုပစ္စည်း
ခါ [kà] kha အကြိမ်အရေအတွက်
ခု [kʰṵ] khu အချက် (အထွေထွေ သင်္ချာပစ္စည်း)
ခက် [kʰeʔ] khet သစ်ကိုင်းများနှင့် ပန်းစည်း
ခင် [kʰì̃] khin skeins of wool or cotton
ခေါင်း [kʰáʊ̀̃] khaung skeins of yarn
ခိုင် [kʰàĩ] khaing ပန်းစည်း၊ သစ်သီး
ခေါက် [kʰaʊʔ] khauk ခရီး၊ အသွားအလာ
ခွေ [kʰw̥èi] khway အခွေ
ခွန်း [kʰú̃] khun စကား
ချီ [ʧʰì] chi ပွဲ
ချိုး [ʤó] cho components of a ratio
ချက် [ʧʰeʔ] chet strokes, blows, hits, points
strokes of clocks, drums, gongs, etc.
ချောင်း [ʧʰáʊ̃] chaung thin, long items (like pencils, sticks)
ချပ် [ʧʰaʔ] chat စားပွဲခုံကဲ့သို့ ပြားချပ်သောအရာများ
ခြည် [ʧʰì] chi rings, bangles
စီး [sí] si vehicles and transport animals
စည်း [sí] si bundles
စင်း [sí̃] sin long-shaped items (like arrows, boats, cars)
စောင် [saʊ̀̃] saung literary pieces, documents, letters, etc.
စုံ [sòʊ̃] soun sets or pairs
[sʰa̰] hsa number of times per equal amount
ဆူ [sʰù] hsu sacred objects and parabaik (Pali manuscripts)
ဆောင် [sʰaʊ̀̃] hsaung buildings (like houses, monasteries and royal buildings)
ဆိုင်း [sʰáĩ] hsaing work shifts, work gangs, packets of gold foil
တန် [tà̃] tan different legs of a journey, component parts of abstract concepts
တန့် [tã̰] tan bars, stripes, etc
တုတ် [toʊʔ] touk carcasses of hares
တွဲ [twé] twe items in pairs, bunches or clusters
တွက် [tweʔ] twet snapping of fingers
ထပ် [tʰaʔ] htat layers, strata, storeys of buildings, etc.
ထမ်း [tʰá̃] htan loads carried with a shoulder pole (yoke)
ထောက် [tʰaʊʔ] htauk stages of a journey, width of a point or tip of something
ထည် [tʰè] hte articles of clothing
ထုပ် [tʰoʊʔ] htout packages
ထုံး [tʰóʊ̃] htoun knots, coils, etc.
ထွာ [tʰwà] htwa number of hand spans
ထွေ [tʰwèi] htwei varied items; melds of playing cards
နပ် [naʔ] nat meals
ပါး [pá] pa sacred persons or objects (such as Buddhist monks)
ပေါ [pɔ́] paw bundles of seedlings
ပေါက် [paʊʔ] pauk dots or drops
ပိုင် [pàĩ] paing monk's robe; piece of silk used as headdress
ပိုင်း [páĩ] paing part or division of something
ပတ် [paʔ] pat weeks
ပင် [pì̃] pin tall upright things (trees, plants, poles, etc); long strands (hair, thread, etc).
ပိုဒ် [paiʔ] paik paragraphs
ပုဒ် [poʊʔ] poud pieces of writing (such as articles,verse, songs, etc.)
ပုံ [pòʊ̃] poun piles of material
ပျစ် [pyiʔ] pyit mats of palm thatching
ပြူး [pyú] pyu items in twos or pairs.
ပ္ရိုက္‌ [pyaiʔ] pyaik frequency of rain and snow
ပြင် [pyì̃] pyin doctrines, concepts, dictums, etc.
ပြာ [pyà̃] pyan number of times
ပွဲ [pwé] pwe dishes; offertories
ဖီး [pʰí] hpi hands of bananas or plantains
ဖောင် [pʰaʊ̀̃] hpaung height or depth equal to the height of a person standing with upraised hands (i.e. from the soles of his feet to the tips of his upraised hands)
ဖုံ [pʰòʊ̃] hpoun things in heaps, batches or packs
ဖန် [pʰà̃] hpan denotes frequency
ဖြာ [pʰyà] hpya denotes variety, diversity
ဖွာ [pʰwà] hpwa number of puffs (from cigarettes, etc.)
မည် [myì] myi ingredients of a drug; kinds of dishes served
မြူ [myù] myu pots of toddy wine
မျက် [myeʔ] myet bundles of loops in a skein of cotton
မှုတ် [m̥oʊʔ] hmout number of scoops with a dipper or ladle
မြွှာ [m̥wà] hmwa segments of fruit (such as cloves of garlic); parts of a multiparous birth (such as twins)
မြှောင့် [m̥yaʊ̰̃] hmyaung longitudinally divided segments (such as cloves of garlic)
ယာ [yà] ya betel quids
ယောက် [yaʊʔ] yauk persons (general classifier)
ယှက် [ʃeʔ] shek thin slices of food (such as pancake, waffle, etc.)
ရန် [yà̃] yan objects in pairs
ရပ် [yaʔ] yat itemisation; expressing things in terms of a man's height
ရေး [yéi] yei stretches of sleep
ရေစီး [yèi zí] yei zi leaves in a parabaik (Pali manuscripts)
ရိုက် [yaiʔ] yaik lengths measured with a bamboo pole
ရစ် [yiʔ] yit instalments, stages, chevrons, stripes, etc.
ရွက် [yweʔ] ywet counting sheets
ရှဉ်း [ʃí̃] shin pairs of draught cattle
လား [lá] la races in a contest consisting of a series of cart or boat races
လီ [lì] li multiples, frequencies
လေး [léi] lei used in connection with multiples or in replicate, parts of a ratio
လော [lɔ́] law number of times
လက် [leʔ] lek elongated items; turns in the game of dice
လုတ် [loʊʔ] lout mouthfuls of food
လုံး [lóʊ̃] loun round, globular things
လှိုင်း [l̥áĩ] hlaing sheaves of paddy
လွှာ [l̥wà] hlwa layers, strata, etc.
ဝါး [wá] wa handsbreadth
သား [θá] tha number of ticals or fractions of a tical or viss
သုတ် [θoʊʔ] thouk movements in groups or operations in shifts
သွယ် [θwè] thwe long, sinuous things (such as strands of pearls, garlands of flowers); paths, ways, methods, means, etc.
ဦး [ú] လူ

နမူနာများ[ပြင်ဆင်ရန်]