အတွင်း ၃၇ မင်း

ဝီကီပီးဒီးယား မှ

အတွင်းမင်းနတ်များမှာ ပါထေယျဝဂ် အာဋာနာဋိယသုတ် ပါဠိတော်၌ ပါရှိသော ၃၇-မင်းနတ်များ ဖြစ်သည်။

 1. ဣန္ဒနတ်
 2. သောမနတ်
 3. ဝရုဏနတ်
 4. ဘာရဒွါဇနတ်
 5. ပဇာပတိနတ်
 6. စန္ဒနတ်
 7. ကာမသေဋ္ဌနတ်
 8. ကိန္နုဃဏ္ဍုနတ်
 9. နိဃဏ္ဍုနတ်
 10. ပနာဒယက္ခသေနာပတိနတ်
 11. ဩပမညယက္ခသေနာပတိနတ်
 12. ဒေဝသုတယက္ခသေနာပတိနတ်
 13. စိတ္တသေနယက္ခသေနာပတိနတ်
 14. နဠောရာဇယက္ခသေနာပတိနတ်
 15. ဇနေသဘယက္ခသေနာပတိနတ်
 16. သာတာဂိရိယက္ခသေနာပတိနတ်
 17. ဟေမဝတယက္ခသေနာပတိနတ်
 18. ပုဏ္ဏယက္ခသေနာပတိနတ်
 19. ကရတိယယက္ခသေနာပတိနတ်
 20. သီဝကယက္ခသေနာပတိနတ်
 21. ပုစလိန္ဒယက္ခသေနာပတိနတ်
 22. ဝေသာမိတ္တယက္ခသေနာပတိနတ်
 23. ယုဂန္ဓရယက္ခသေနာပတိနတ်
 24. ဂေါပါလယက္ခသေနာပတိနတ်
 25. သုပ္ပရောဓယက္ခသေနာပတိနတ်
 26. ဟိရိယက္ခသေနာပတိနတ်
 27. နေတ္တိယက္ခသေနာပတိနတ်
 28. မန္ဒိယယက္ခသေနာပတိနတ်
 29. ပဉ္စလစဏ္ဍယက္ခသေနာပတိနတ်
 30. အာဠာဝကယက္ခသေနာပတိနတ်
 31. ပဇ္ဇုန္နယက္ခသေနာပတိနတ်
 32. သုမနယက္ခသေနာပတိနတ်
 33. သုမုဒယက္ခသေနာပတိနတ်
 34. ဒဝိမုခယက္ခသေနာပတိနတ်
 35. မဏိယက္ခသေနာပတိနတ်
 36. မာဏိဓရယက္ခသေနာပတိနတ်
 37. သေရိသကယက္ခသေနာပတိနတ်။


အပြင် ၃၇ မင်း လည်းကြည့်။