ဘဝင်စိတ်

ဝီကီပီးဒီးယား မှ
Jump to navigation Jump to search

ဘဝတစ်ခုအတွင်းက ပဋိသန္ဓေစိတ်၊ ဘဝင်စိတ်၊ စုတိစိတ်တို့သည် အာရုံတူမြဲဓမ္မတာ ရှိကြ၏။ အတိတ်ဘဝ သေခါနီးကာလ မရဏာသန္နဇော အခါဝယ် ယင်းမရဏာသန္နဇောက ယူထားသောအာရုံကိုပင် ဆက်လက်ပြီး အာရုံပြုကြ၏၊။ ပစ္စုပ္ပန် အာရုံခြောက်ပါးကို အာရုံ ပြုကြသည်ကား မဟုတ်ကြပေ။ ထို မရဏာသန္နဇော၏ အာရုံမှာလည်း ကံ၊ ကမ္မနိမိတ်၊ ဂတိနိ မိတ်သုံးမျိုးတို့တွင် တစ်မျိုးမျိုးသည် ထိုက်သလို ဖြစ်၏။

ဘဝင်စိတ်သည် မည် သည့ ် အာရု ံ ဖြစ် သည် ဟူ သော အချက် မှ ာ ယေဘု ယျအားဖြင် ့ အတိ တ် ဘဝ မရဏာသန္န ဇော၏ အာရု ံ ကိ ုရှု နိ ု င် သော အချိ န် (သိ ု ့ မဟု တ်) ပစ္စ ယပရိ ဂ္ဂ ဟဥဏ် ပိ ု င်းကသာ ထင် ရှ ားစေမည် ဖြစ် သည် ။ တစ် နည် းဆိ ု ရသော်အတိ တ် ခန္ဓ ာငါးပါးကိ ု သိ မ် းဆည် းနိ ု င် သောအခါ အတိ တ် ခန္ဓ ာငါးပါးတွ င် အကျုံ းဝင် သော အတိ တ် ခန္ဓ ာငါးပါးတိ ု ့ ၏ အစိ တ် အပိ ု င်း တစ် ခု ဖြစ် သော အဝိ ဇ္ဖ ာ တဏှ ာ ဥပါဒါန် သင်္ခ ါရ ကံ နှ င် ့ ယင် းတရားတိ ု ့ ၏ စွ ဲ ယူ ရာ အာရု ံ ကိ ု ပါ ပု ံ စံ မှ န် သိ နိ ု င် မည် ဖြစ် သည် ။ ထိ ု သိ ု ့ သိ ရှ ိ ပါမှ လည် း ကြောင် း-ကျို း-ဆက် ပဋိ စသ သမု ပ္ပ ါဒ် သဘောတရားတိ ု ့ ကိ ု ပရိ ညာပညာ သု ံ းမျို းတိ ု ့ ဖြင် ့ ပိ ု င် းပိ ု င် းခြားခြား သိ အောင် ရှု ပွ ားနိ ု င် မည် ဖြစ် သည် ။

အတိ တ် ခန္ဓ ာ ငါးပါးကိ ု လည် းကောင် း၊အတိတ် ခန္ဓ ာ ငါးပါးတိ ု ့ ၏ အစိ တ် အပိ ု င် းဖြစ် သော အဝိ ဇ္ဖ ာ တဏှ ာ ဥပါဒါန် သင်္ခ ါရ ကံ တိ ု ့ ကိ ု လည် းကောင် း၊ ယင် းတရားတိ ု ့ ၏ စွ ဲ ယူ ရာ အာရု ံ ကိ ု လည် းကောင် း မ ရှု နိ ု င် သေးသောယောဂါဝစရပု ဂ္ဂ ိ ုလ် များအဖိ ု ့ ထိ ု ဘဝင် စိ တ် ၏ အာရု ံ မှ န်ကိ ု အတိ အကျ သိ ရှ ိ ဖိ ု ့ ရန် အလွ န် ခဲ ယဉ် းလှ ပေသည် ။ သိ ု ့ အတွ က် ယောဂါဝစရ ပု ဂ ိ ုလ် များအနေဖြင် ့ ထိ ု သိ ု ့ ဘဝင် စိ တ် များ ဆက် တိ ု က် ကျနေချိ န် မျို းတွ င် ဘာမှ မသိ ဟုပြောနေခြင် းဖြစ် သည် ။ ထိ ု ဘဝင် စိ တ် သည် ယခု လောလောဆယ် ှု နေဆဲ ဖြစ် သော အာနာပါနပဋိ ဘာဂနိ မိ တ်စသော ထိ ု ထိ ု အာ ရု ံ ကိ ု လည် း အာရ ု ံ မပြုပေ မသိ ပေ။ ပစ္စုပ္ပ န် အာ ု ံ (၆)ပါးတိ ု ့ တွ င် မည် သည့ ် အာရု ံ ကိ ု မျှ အာရု ံမပြုပေ မသိ ပေ။ သိ ု ့အတွ က် ယောဂါဝစရပု ဂ ိ ုလ် များ အနေဖြင် ့ ဘာမျှမသိ ဟု ထင် မြင် ယူ ဆနေခြင် း ဖြစ် သည် ။

သိ ု ့ သော် သာသနာတော် ဘက် က ထို ဘာမျှမသိ ဟူ သော စကားကိ ု ကား လက် မခံ နိ ု င် ပေ။ စတု ဘူ မကစိ တေ ဥိ ှ နော ဝိ ဇာနနလက္ခ ဏံ နာမ နတ္ထ ိ ၊ သဗ္ဗ ံ ဝိ ဇာနနလက္ခ ဏမေဝ။ (အဘိ -ဋ္ဌ-၁-၁၅၅။) ကာမ- ရူ ပ-အ ရူပ-လောကု တ္တရာ ဟူ သော ဘု ံ လေးပါးအတွ င် းက တည် ရှ ိ သော စိ တ် မှ န်သမျှသည် အာ ုံ ကိ ု မသိ သော စိ တ် မည် သည် မရှ ိ စကောင် းပေ၊ စိ တ် အားလု ံ းသည် အာရု ံ ကိ ု ပိ ု င် းပိ ု င် းခြားခြား သိ ခြင် း ဝိ ဇာနနသဘောလက္ခ ဏာ ရှ ိ သည် သာလျှင် တည် း။ (အဘိ -ဋ္ဌ-၁-၁၅၅။)

အထက် ပါ အဋ္ဌသာလိ နီ အဋ္ဌကထာ အဆိ ု အမိ န့် အရ ဘဝင် စိ တ် သည် လည် း ကာမ ရူ ပ အ ရူ ပ ဘု ံ အတွ င် းက တည် ရှ ိ သော စိ တ် တစ် မျို းသာ ဖြစ် ခြင် းကြောင် ့ ဘာမျှမသိ သည့ ် မသိ စိ တ် တစ် မျို းကား မဟု တ် ပါပေ။ပစ္စုပ္ပ န် အာရု ံ မှ န် သမျှကိ ု မသိ ငြားသော် လည် း အတိ တ် ဘဝ သေခါနီ းကာလ မရဏာသန္န ဇော ယူ ထားသည့ ်အာရု ံ ကိ ု ကား သိ လျက် သာ ရှ ိ ပါသည် ။ ((( အတိတ်ခန္ဓာ (၅)ပါးနှင့်သာ စပ်ဆက်သည် ။ )))

စက္ခ ုဝိ ညာဏ် စိ တ် သည် အသံ အနံ ့ အရသာ အတွေ ့အထိ ဓမ္မ သဘောဟူ သော အာရု ံ ငါးပါးကိ ု မသိ ငြား သော် လည် း အဆင် း အရောင် = ရူ ပါရု ံ ကိ ု ကား သိ လျက် ပင် ရှ ိ ၏။ ယင် းစက္ခ ုဝိ ညာဏ် စိ တ် ကိ ု အသံ စသည့ ်အာရု ံ ငါးပါးကိ ု မသိ သောကြောင် ့ မသိ စိ တ် ဟု ခေါ်ဆိ ု ကား မရနိ ု င် ၊ ရူ ပါရု ံ ကိ ု ကား သိ တတ် သောကြောင် ့ ဖြစ် ၏။

အလားတူ ပင် ဘဝင် စိတ် ကိ ု လည် း အတိ တ် မရဏာသန္န ဇော ယူ ထားသည့ ် အာရု ံ ကိ ု သိ နေသောကြောင် ့ ပစ္စ ုပ္ပ န်အာရု ံ ဟူ သမျှကိ ု မသိ ငြားသော် လည် း မသိ စိ တ် ဟူ ကား မဆိ ု နိ ု င်ပေ။ ယောဂါဝစရပု ဂ္ဂ ိ ုလ် အနေဖြင် ့ သမာဓိအတော် အသင် ့ ဖြစ် လာသည့ ် အခါ ဈာန် အင်္ဂ ါငါးပါးတိ ု ့ က စွ မ် းအင် အပြည် ့ အဝဖြင် ့ ဖြစ် ပေါ် မလာနိ ု င် သေးသည့ ်အတွ က် ဘာဝနာစိ တ် အစဉ် ကိ ု ဘဝင် သိ ု ့ ကျမနေအောင် ချီ မ မထားနိ ု င် သေးသည် ဖြစ် သောကြောင် ့ တစ်ခါတစ် ရံ ဘဝင် ကျကျနေမှု ကိ ု ဘာမျှမသိ ဟု ယူ ဆနေသော် ငြားလည် း ယင် းဘဝင် စိ တ် ကား အသိ စိ တ် သာလျှင်ဖြစ် ပေသည်။

တစ် ဖန် ဘဝင် ကျနေမှု ကိ ု ဖလသမာပတ် နှ င် ့ လည် း ရောထွေ းနေတတ် ကြပြန် ၏။ ဘဝင် စိ တ် များ အကြိ မ် များစွာ ဆက် တိ ု က် ဖြစ် နေမှု ကိ ု ပင် ဖလသမာပတ် ဝင်စားနေသယောင် ယူ ဆပြောဆိ ု နေကြပြန် ၏။ သိ ု ့ အတွ က် ဖလသမာပတ် နှ င် ့ ဘဝင် တိ ု ့ ၏ ခြားနားချက် ကိ ု သဘောပေါက် စေရန် အတွ က် ဖလသမာပတ် အကြောင် းကိ ု ဖားအောက်ဆရာတော် ၏ နိ ဗ္ဗ ာနဂါမိ နိ ပဋိ ပဒါ ပှုသ မတွ ဲ ဝိ ပသနာပိ ု င် း ဖလသမာပတ် ကထာ (နှ ာ-၅၂၂-၅၃၀) တွ င် ကြည် ့ ပါ။

ဝီထိဇယားများတွ င် စက္ခ ုဒွ ါရဝီ ထိ နှ င် ့ မနောဒွ ါရဝီ ထိ တိ ု ့ ၏ အကြားကလည် းကောင် း၊ မနောဒွ ါရဝီ ထိ တိ ု ့ ၏လည် းကောင်း ၊ ဝီ ထိ တစ် ခု နှ င် ့ တစ် ခု အကြားတွ င် လည် းကောင် း ဘဝင် များ အကြိ မ် များစွ ာခြားလျက် ရှ ိ ကြောင် းကိ ု ဖော် ပြထား၏။ ဘဝင် တွ င် (၁) သောမနဿဝေဒနာဖြင် ့ ပဋိသန္ဓေတည်နေခဲ သောတိဟိ တ် ပု ဂ္ဂ ိ ုလ် အတွ က် နာမ် တရား(၃၄) (၂) ဥပေက္ခ ာဝေဒနာနှ င် ့ ယှ ဉ် လျက် ပဋိ သန္ဓေ တည် နေခဲ ့ သော တိ ဟိ တ် ပု ဂ္ဂ ိ ုလ် ဖြစ် ပါမူ ယင် းဘဝင် နာမ် တရားမှ ာ (၃၃) ဖြစ် သည် ၊ ပီ တိ မယှ ဉ် ပေ။ (၃) ဒွ ိ ဟိ တ် ပု ဂ ိ ုလ် စသည် တိ ု ့ကလည် း ယင် း ဘဝင် နာမ် တရားများမှ ာ (၃၃-၃၂) စသည် ဖြင် ့ ထိ ု က် သလိ ု ရှ ိ နေမည် သာ ဖြစ် သည် ။

ယင် းဘဝင်စိ တ် သည် လွ န် ခဲ ့ သောအတိ တ် ဘဝ သေခါနီ း မရဏာသန္နဇော အခါက ထင် ခဲ ့ သော မရဏာသန္နဇော အာရု ံ ဖြစ် သည် ့ ကံ ၊ ကမ္မ နိ မိ တ် ၊ဂတိ နိ မိ တ် ဟူ သော အာရု ံ (၃) မျို းတိ ု ့ တွ င် တစ် မျို းမျို းကိ ု သာ အာရု ံ ပြု၏။ ယေဘု ယျအားဖြင် ့ ပစ္စယပရိဂဟဉာဏ်ပိ ု င် းသိ ု ့ တက် လှ မ် းသောအခါကျမှ ယောဂီ ပု ဂ္ဂ ိ ုလ် အများစု မှ ာ အတိ တ် မရဏာသန္န ဇော၏ အာရု ံ ကိ ု ပု ံစံ မှ န် ရှု နိ ု င်ကြ၏၊ ယင်း အတိ တ် မရဏာသနနဇော၏ အာရု ံ မှ န် ကိ ု ပု ံ စံ မှ န် ရှု မြင် နိ ု င် သောအခါမှ ဘဝင် ၏ အာရု ံ မှ န် ကိ ု လည် းပု ံ စံ မှ န် ရှု နိ ု င် မည် သိ ရှ ိ နိ ု င် မည် ဖြစ် သည် ။ ဘဝင် ၏ အာရု ံ မှ န် ကိ ု ရှု နိ ု င် သောအခါ သိ နိ ု င် သောအခါမှ ဘဝင် စိ တ် နှ င် ့ ယှ ဉ် တွ ဲ ဖြစ် ပေါ်နေသော ဘဝင် နာမ် တရားစု တိ ု ့ ကိ ု လည် း ပု ံ စံ မှ န် ရှု ပွ ားနိ ု င် မည် ဖြစ် သည် ။

ဘဝင် စိ တ် များ အဆက် မပြတ် ဖြစ် နေရာမှ ဣရိ ယာပု ထ် ခိ ု င် ခံ့ ရပု ံ တစ် ဖန် ထိ ု သိ ု ့ ဘဝင် စိ တ် များ အဆက် မပြတ် ဖြစ် နေရာက ဣရိ ယာပု ထ် ခိ ု င် ခံ့ ရပု ံ နှ င် ့ စပ် ပြီး မဟာဋီ ကာတွ င် အောက် ပါအတိ ု င် း ရှ င် းလင် းတင် ပြထားပေသည် ။

ဣရိ ယာပု ထ် ဘာကြောင် ့ ခိ ု င် နေရသလဲ ကာမာဝစရေ ဒသ ဘဝင်္ဂ စိ တ္တာနိ ရူ ပါဝစရေ ပဉ္စ တိ ေဿာ မနောဓာတု ယော၊ ဧကာ ဝိ ပါကာဟေတု က- မနောဝိ ညာဏဓာတု သောမနဿ သဟဂတာတိ ဧကူ နဝီ သတိ စိ တေ ာနိ ူ ပမေဝ ဇနယနိ ဗ ၊ န ဣရိ ယာပထံ ၊ န ဝိ ညတ္တ ိ ံ ။ (ဝိ သု ဒ္ဓ ိ -၂-၂၅၀။) ရူပမေဝ ဇနယန္တိ ဗ ၊ န ဣရိ ယာပထံ နိ ရု သာဟသန္တဗ ဘာဝေန ပရိ ဒု ဗ္ဗ လဘာဝတော။ ကိ ရိ ယာမယစိ တ္တေ ဟိ အဝိ မိ ဿ ဘဝင်္ဂ ပ္ပ ဝတိကာလေ ခန္ဓာဒိ သရီ ရာဝယဝါနံ နိ စ္စသ လဘာဝေနာဝဋ္ဌာနံ ။ တထာ ဟိ အဗေဗ ာကိ ဏေ ဘဝင်္ဂေပဝတ္တ မာနေ အင်္ဂ ါနိ ဩသီ ဒန္တိ ပဝိ ဋ္ဌာနိ ဝိ ယ ဟောန္တ ိ ။ ဒွတ္တ ိ ံ သာတိ ပန အာဒိ နာ ဝု တ္တေ သု ဇာဂရဏစိ တ္တေ သု ဝတ္တ မာနေသု အင်္ဂ ါနိ ဥပတ္ထ ဒ္ဓ ါနိ ယထာပဝတ္တ ဣရိ ယာပထဘာဝေနေဝ ပဝတ္တ န္တီ တိ ။ (မဟာဋီ -၂-၄၀၂။)

၁။ ကာမာဝစရစိ တ်တွင် ဘဝင် စိ တ် (၁၀)ပါး။ ၂။ ရူ ပါဝစရ ဘဝင် စိ တ် (၅)ပါး ၊ ၃။ ပဉ္စဒွ ါရာဝဇ္ဇ န် း သမ္ပဋိစ္ဆိုင် းဒွေ းဟူ သော မနောဓာတ် (၃)ပါး ၊ ၄။ အဟိ တ် ဝိ ပါက် သောမနသ မနောဝိ ညာဏဓာတ် ဟူ သော သောမနသ သန္တ ီ ရဏစိ တ် (၁)ပါး —-

(၁၉)ပါးသော စိ တ် တိ ု ့ သည် ဩဇာလျှင် ရှ စ် ခု မြောက် ရှ ိသော စိ တ္တ ဇဩဇဋ္ဌမကရု ပ် ကိ ု သာလျှင် ဖြစ် စေ နိ ု င် ကြကု န် ၏၊ ဣရိ ယာပု ထ် ကိ ု လည် း မဖြစ် စေနိ ု င် ကု န် ၊ ကာယဝိ ညတ် (= ကိ ု ယ် ဖြင် ့ သိ စေတတ် သော ကိ ု ယ်အမူ အရာ)၊ ဝစီ ဝိ ညတ် (= နှု တ် ဖြင် ့ သိ စေတတ်သော နှု တ် အမူ အရာ) ဟူ သော ဝိ ညတ် ရု ပ် ကိ ု လည် း မဖြစ် စေနိ ု င် ကုန် ။ (ဝိ သု ဒ ိ -၂-၂၅၀။)

ဘဝင် စိ တ် အဝင် အပါ ဖြစ် သော (၁၉)မျို းသော စိ တ် တိ ု ့ သည် ဩဇာလျှင် ရှ စ် ခု မြောက် ရှိ သော စိတ္တ ဇဩဇဋ္ဌမက ု ပ် ကိ ု သာလျှင် ဖြစ် စေတတ် ကု န် ၏၊ ရိ ယာပုထ် ကိ ုကား မဖြစ် စေတတ်ကြကု န် ။ အဘယ် အကြောင် းကြောင် ့ နည် းဟူ မူ - ဣရိ ယာပု ထ် ဖြစ် ပေါ်လာအောင် ဝိ ညတ် ရုပ် ဖြစ် ပေါ်အောင် အားထု တ် ခြင် း မရှ ိ မူ င ငြိ မ် သက် သည် ၏ အဖြစ် ဖြင် ့ ထက် ဝန် းကျင် အားနည် းသောကြောင် ့ ဖြစ် သည် ။

၁။ ကာမာဝစရ မဟာကု သိ ု လ် စိတ် (၈)ပါး၊ ၂။ အကု သိ ု လ် စိ တ် (၁၂)ပါး၊ ၃။ မနောဒွ ါရာဝဇ န် းစိ တ် နှ င် ့ ဟသိ တု ပ္ပ ါဒ် စိ တ် ဟူ သော အဟိ တ် ကြိ ယာစိ တ် (၂)ပါး၊ ၄။ မဟာကြိ ယာစိ တ် (၈)ပါး၊ ၅။ အဘိ ညာဏ် ထိ ု က် သော ူ ပါဝစရ ကု သိ ု လ် +ကြိ ယာ ပှုသ မဈာန် စိ တ် (၂)ပါး —-

(၃၂)ပါးသော စိ တ် တိ ု ့ သည် —- ၁။ ဩဇာလျှင် ရှ စ်ခု မြောက် ရှ ိ သော စိ တေ ဇဩဇဋ္ဌမက ု ပ် ကိ ု လည် းကောင် း၊ ၂။ လျောင် း ထိ ု င် ရပ် သွ ား လေးပါးသော ရိ ယာပု ထ် ကိ ု လည် းကောင် း၊ ၃။ ကိ ု ယ် အမူ အရာ နှု တ် အမူ အရာဟူ သော ကာယဝိ ညတ် ရု ပ် ဝစီ ဝိ ညတ် ရု ပ် ကိ ု လည် းကောင် း ဖြစ် စေနိ ု င် ကု န် ၏။ (ဝိ သု ဒ္ဓ ိ -၂-၂၅၀။)

ယင် း (၃၂)မျို းသော စိ တ် တိ ု ့ သည် ကိ ု ယ် အမူ အရာ နှု တ် အမူ အရာ ကြိ ယာကိ ု ပြီ းစီ းစေတတ် သောကြောင် ့ ကြိ ယာမယစိ တ် တိ ု ့ မည် ကု န် ၏။ ယင် းကြိ ယာမယစိ တ် တိ ု ့ နှ င် ့ မရောနှေ ာသော သက် သက် သော ဘဝင် စိ တ် ၏ အဆက် မပြတ် ဆက် တိ ု က် ဖြစ် နေရာ အချိ န် အခါကာလက ပခု ံ းအစရှ ိ သော ကို ယ် အင်္ဂ ါ အစိ တ် အပိ ုင် းတိ ု ့ ၏ လှု ပ်ရှ ားခြင် း မရှ ိ သည် ၏ အဖြစ် ဖြင် ့ ကြံ ့ကြံ ့ခိ ု င် ကျည် တည် နေတတ် ကု န် ၏။ ထို ကြောင် ့ ပင် လျှင် ကိ ု ယ် အမူ အရာနှု တ် အမူ အရာ ကြိ ယာကိ ု ပြီ းစီ းစေတတ် ကု န် သော ကြိ ယာမယစိ တ် တိ ု ့ နှ င် ့ မရောနှေ ာသော သက် သက် သောဘဝင် စိ တ် သည် အဆက် မပြတ် ဆက် တိ ု က် ဖြစ် လတ် သော် ကိ ု ယ် အင်္ဂ ါတိ ု ့ သည် ဆု တ် နစ် ကု န် ၏၊ ဝင် ကု န် ကျုံ ့ကု န်သကဲ ့ သိ ု ့ ဖြစ် တတ် ကု န် ၏။ ဘဝင် စိ တ် မှ တစ် ပါးသော ဒွေ ပှုသ ဝိ ညာဏ် မပါဝင် သော အထက် ဖော် ပြပါ (၃၂)ပါးသောစိ တ် စသော နိ ု းကြားသော = ဇာဂရဏစိ တ်တိ ု ့ သည် ဖြစ် ကု န် လတ် သော် ကိ ု ယ် အင်္ဂ ါတိ ု ့ သည် တောင် ့ တင် းကု န် သည် ဖြစ် ပြီး ဖြစ် မြဲ တိ ု င် းသော တည် မြဲ တိ ု င် းသော ဣရိ ယာပု ထ် ရှ ိ သည် ၏ အဖြင် ့ ဖြစ် သာလျှင် ဖြစ် ကု န် ၏။ (မဟာဋီ -၂-၄၀၂။)