ဓာရဏပရိတ်

ဝီကီပီးဒီးယား မှ
Jump to navigation Jump to search

ဓာရဏပရိတ် ပါဠိ[ပြင်ဆင်ရန်]

နမော တဿ ဘဂဝတော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ။

ဗုဒ္ဓါနံ ဇီဝိတဿ န သက္ကာ ကေနစိ အန္တရာယော ကာတုံ။

ဗုဒ္ဓါနံ သဗ္ဗညုတညာဏဿ န သက္ကာ ကေနစိ အန္တရာယော ကာတုံ။

ဗုဒ္ဓါနံ အဘိဟဋာနံ စတုန္နံ ပစ္စယာနံ န သက္ကာ ကေနစိ အန္တရာယော ကာတုံ။

ဗုဒ္ဓါနံ အသီတိယာနုဗျဉ္ဇနာနံ ဗျာမပ္ပဘာယ ဝါ န သက္ကာ ကေနစိ အန္တရာယော ကာတုံ။

ဣမေသံ စတုန္နံ န သက္ကာ ကေနစိ အန္တရာယော ကာတုံ၊ တထာ မေ ဟောတု။

အတီတံသေ ဗုဒ္ဓဿ ဘဂဝတော အပ္ပဋိဟတံ ဉာဏံ၊ အနာဂတံသေ ဗုဒ္ဓဿ ဘဂဝတော အပ္ပဋိဟတံ ဉာဏံ၊ ပစ္စုပ္ပန္နံသေ ဗုဒ္ဓဿ ဘဂဝတော အပ္ပဋိဟတံ ဉာဏံ။

ဣမေဟိ တီဟိ ဓမ္မေဟိ သမန္ဒာဂတဿ ဗုဒ္ဓဿ ဘဂဝတော သဗ္ဗံ ကာယကမ္မံ ဉာဏပုဗ္ဗင်္ဂမံ ဉာဏာနုပရိဝတ္တံ၊ သဗ္ဗံ ထကမ္မိ ဉာဏပုဗ္ဗင်္ဂမံ ဉာဏာနုပရိဝတ္တံ၊ သဗ္ဗံ မနောကမ္မံ ဉာဏပုဗ္ဗင်္ဂပံ ဉာဏာနုပရိဝတ္တံ။

ဣမေဟိ ဆဟိ ဓမ္မေဟိ သမန္နာဂတဿ ဗုဒ္ဓဿ ဘဂဝတော နတ္ထိ ဆန္ဒဿ ဟာနိ၊ နတ္ထိ ဓမ္မဒေသနာယ ဟာနိ၊ နတ္ထိ ဝီရိယဿ ဟာနိ၊ နတ္ထိ ဝိပဿနာယ ဟာနိ၊ နတ္ထိ သမာဓိဿ ဟာနိ၊ နတ္ထိ ဝိမုတ္တိယာ ဟာနိ။

ဣမေဟိ ဒွါဒသဟိ ဓမ္မေဟိ သမန္နာဂတဿ ဗုဒ္ဓဿ ဘဂဝတော နတ္ထိ ဒဝါ၊ နတ္ထိ ရဝါ၊ နတ္ထိ အဖုဋံ၊ နတ္ထိ ဝေဂါယိတတ္တံ၊ နတ္ထိ အဗျာဝဋမနော၊ နတ္ထိ အပ္ပဋိသင်္ခါနုပေက္ခာ။ ဣမေဟိ အဋ္ဌာရသဟိ ဓမ္မေဟိ သမန္နာဂတဿ ဗုဒ္ဓဿ ဘဂဝတော၊ နမော သတ္တနံ သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓါနံ။

နတ္ထိ တထာဂတဿ ကာယဒုစ္စရိတ၊ နတ္ထိ တထာဂတဿ ဝစီဒုစ္စရိတံ၊ နတ္ထိ တထာဂတဿ မနောဒုစ္စရိတံ၊ နတ္ထိ အတီတံသေ ဗုဒ္ဓဿ ဘဂဝတော ပဋိဟတံ ဉာဏံ၊ နတ္ထိ အနာဂတံသေ ဗုဒ္ဓဿ ဘဂဝတော ပဋိဟတံ ဉာဏံ၊ နတ္ထိ သဗ္ဗံ ကာယကမ္မံ ဉာဏာပုဗ္ဗင်္ဂမံ ဉာဏံ နာနုပရိဝတ္တံ၊ နတ္ထိ သဗ္ဗံ ဝစီကမ္မံ ဉာဏာပုဗ္ဗင်္ဂမံ ဉာဏံ နာနုပရိဝတ္တံ၊ နတ္ထိ သဗ္ဗံ မနောကမ္မံ ဉာဏာပုဗ္ဗင်္ဂမံ ဉာဏံ နာနုပရိဝတ္တံ၊ ဣမံ ဓာရဏံ အမိတံ အသမံ သဗ္ဗသတ္တာနံ တာဏံ လေဏံ သံသာရဘယဘိတာနံ အဂ္ဂံ မဟာတေဇံ။

ဣမံ အာနန္ဒ ဓာရဏပရိတ္တံ ဓာရေဟိ ဝါရေဟိ ပရိပုစ္ဆာဟိ။ တဿ ကာယေ ဝိသံ န ကမေယျ၊ ဥဒကေ န လဂ္ဂေယျ၊ အဂ္ဂိ န ဍဟေယျ၊ နာနာဘယဝိကော၊ န ဧကာရကော၊ န ဒွိဟာရကော၊ န တိဟာရကော၊ န စတုဟာရကော၊ န ဥမ္မတ္တကံ၊ န မူဠကံ၊ မနုဿေဟိ အမနုဿေဟိ န ဟိံသကာ။

တံ ဓာရဏပရိတ္တံ ယထာ ကတမေ၊ ဇာလော မဟာဇာလော၊ ဇာလိတ္တေ မဟာဇာလိတ္တေ၊ ပုဂ္ဂေ မဟာပုဂ္ဂေ၊ သမ္ပတ္တေ မဟာသမ္ပတ္တေ၊ ဘူတင်္ဂမှိ တမင်္ဂလံ။ ဣမံ ခေါ မနာနန္ဒ ဓာရဏပရိတ္တံ သတ္တသတ္တတိသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓကောဋီဟိ ဘာသိတံ၊ တတ္တေ အဝတ္တေ၊ ဂန္ဓဝေ အဂန္ဓဝေ၊ နောမေ အနောမေ၊ သေဝေ အသေဝေ၊ ကာယေ အကာယေ၊ ဓာရဏေ အဓာရဏေ၊ ဣလ္လိ မိလ္လိ၊ တိလ္လိ မိလ္လိ၊ ယောရုက္ခေ မဟာယောရုက္ခေ၊ ဘူတင်္ဂမှိ တမင်္ဂလံ။

ဣမံ ခေါ ပနာနန္ဒ ဓာရဏပရိတ္တံ နဝနဝုတိယာ သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓကောဋီဟိ ဘာသိတံ၊ ဒိဋ္ဌိလာ ဒဏ္ဍိလာ မန္တိလာ ရေဝိလာ ခရလာ ဒုဗ္ဘိလာ။ ဧတေနေ သစ္စဝဇ္ဇေန သေတ္ထိ မေ ဟောတု သဗ္ဗဒါ။[၁]

ဓာရဏပရိတ် မြန်မာပြန်[ပြင်ဆင်ရန်]

ဗုဒ္ဓါနံ − မြတ်စွာဘုရားတို့၏။ ဇီဝိတဿ − အသက်၏။ အန္တရာယော − ဘေးအန္တရာယ်ကို။ ကေနစိ − တစုံတယောက်သော သူသည်။ ကာတုံ − ပြုခြင်းငှာ။ န သက္ကာ − မတတ်နိုင်။


ဗုဒ္ဓါနံ − မြတ်စွာဘုရားတို့၏။ သဗ္ဗညုတညာဏဿ − သဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်၏။ အန္တရာယော − ဘေးအန္တရာယ်ကို။ ကေနစိ − တစုံတစ်ယောက်သောသူသည်။ ကာတုံ − ပြုခြင်ငှာ။ န သက္ကာ − မတတ်နိုင်။


ဗုဒ္ဓါနံ − မြတ်စွာဘုရားတို့၏။ အဘိဟဋာနံ − ရှေ့ရှုဆောင်အပ်ကုန်သော။ စတုန္နံ ပစ္စယာနံ − ပစ္စည်းလေးပါးတို့၏။ အန္တရာယော − ဘေးအန္တရာယ်ကို။ ကေနစိ − တစုံတယောက်သောသူသည်။ ကာတုံ − ပြုခြင်းငှာ။ န သက္ကာ − မတတ်နိုင်။


ဗုဒ္ဓာနံ − မြတ်စွာဘုရားတို့၏။ အသီတိယာနုဗျဉ္ဇနာနံ ဝါ − ရှစ်ဆယ်သော လက္ခဏာတော်တို့၏ လည်းကောင်း။ ဗျာမပ္ပဘာယ ဝါ − တစ်လံမျှသော ရောင်ခြည်တော်၏ လည်းကောင်း။ အန္တရာယော − ဘေးအန္တရာယ်ကို။ ကေနစိ − တစ်စုံတစ်ယောက်သောသူသည်။ ကာတုံ − ပြုခြင်းငှာ။ န သက္ကာ − မတတ်နိုင်။


ဣမေသံ စတုန္နံ − ဤလေးပါးတို့၏။ အန္တရာယော − အန္တရာယ်ကို။ ကေနစိ − တစုံတယောက်သောသူသည်။ ကာတုံ − ပြုခြင်းငှါ။ န သက္ကာ − မတတ်နိုင်။ တထာ − ထို့အတူ။ မေ − အကျွန်ုပ်အား။ ဟောတု − ဖြစ်ပါစေသတည်း။


ဘဂဝတော − ဘုန်းတော်ခြောက်ပါးနှင့် ပြည့်စုံတော်မူသော။ ဗုဒ္ဓဿ − မြတ်စွာဘုရားအား။ အတီတံသေ − လွန်လေပြီးသောအဖို့၌။ အပ္ပဋိဟတံ ဉာဏံ − အဆီးအတား အပိတ်အပင်မရှိသော ဉာဏ်တော်သည်။ ဟောတိ − ဖြစ်၏။ ဘဂဝတော − ဘုန်းတော်ခြောက်ပါးနှင့် ပြည်စုံတော်မူသော။ ဗုဒ္ဓဿ − မြတ်စွာဘုရားအား။ အနာဂတံသေ − နောင်လာလတ္တံ့သော အနာဂတ်အဖို့၌။ အပ္ပဋိဟတံ ဉာဏံ − အဆီးအတား အပိတ်အပင် မရှိသော ဉာဏ်တော်သည်။ ဟောတိ − ဖြစ်၏။ ဘဂဝတော − ဘုန်းတော်ခြောက်ပါးနှင့် ပြည့်စုံတော်မူသော။ ဗုဒ္ဓဿ − မြတ်စွာဘုရားအား။ ပစ္စုပ္ပန္နံသေ − ပစ္စုပ္ပန်မျက်မှောက်ဖြစ်သော အဖို့၌။ အပ္ပဋိဟတံ ဉာဏံ − အဆီးအတား အပိတ်အပင် မရှိသော ဉာဏ်တော်သည်။ ဟောတိ − ဖြစ်၏။


တိဟိ − သုံးပါးကုန်သော။ ဣမေဟိ ဓမ္မေဟိ − ဤကျေးဇူးတရားတော်တို့နှင့်။ သမန္နာဂတဿ − ပြည့်စုံတော်မူသော။ ဘဂဝတော − ဘုန်းတော်ခြောက်ပါးနှင့် ပြည့်စုံတော်မူသော။ ဗုဒ္ဓဿ − မြတ်စွာဘုရားအား။ သဗ္ဗံ − အလုံးစုံသော။ ကာယကမ္မံ − ကိုယ်ဖြင့်ပြုအပ်သော အမှုသည်။ ဉာဏပုဗ္ဗင်္ဂမံ − ဉာဏ်တော်ပြဋ္ဌာန်းခြင်းရှိသည်။ ဉာဏာနုပရိဝတ္တံ − ဉာဏ်တော်၏ နောက်သို့ အစဉ်လိုက်သည်။ ဟောတိ − ဖြစ်၏။ သဗ္ဗံ − အလုံးစုံသော။ မနောကမ္မံ − နှလုံးဖြင့်ပြီးသော အမှုသည်။ ဉာဏပုဗ္ဗင်္ဂမံ − ဉာဏ်တော်ပြဋ္ဌာန်းခြင်းရှိသည်။ ဉာဏာနုပရိဝတ္တံ − ဉာဏ်တော်၏ နောက်သို့ အစဉ်လိုက်သည်။ ဟောတိ − ဖြစ်၏။


ဆဟိ − ခြောက်ပါးကုန်သော။ ဣမေဟိ ဓမ္မေဟိ − ဤကျေးဇူးတရားတော်တို့နှင့်။ သမ္မန္နာဂတဿ − ပြည့်စုံတော်မူသော။ ဘဂဝတော − ဘုန်းတော်ခြောက်ပါးနှင့် ပြည့်စုံတော်မူသော။ ဗုဒ္ဓဿ − မြတ်စွာဘုရားအား။ ဆန္ဒဿ − သတ္တဝါတို့၏ အကျိုးစီးပွားကို ပြုလိုသော ဆန္ဒတော်၏။ ဟာနိ − ဆုတ်ယုတ်ခြင်းသည်။ နတ္ထိ − မရှိ။ ဓမ္မဒေသနာယ − တရားတော် ဟောပြောခြင်း၏။ ဟာနိ − ဆုတ်ယုတ်ခြင်းသည်။ နတ္ထိ − မရှိ။ ဝီရိယဿ − သူတပါးတို့၏ အကျိုးစီးပွားအတွက် ဆောင်ရွက်ခြင်း၌ လုံ့လဝီရိယတော်၏။ ဟာနိ − ဆုတ်ယုတ်ခြင်းသည်။ နတ္ထိ − မရှိ။ ဝိပဿနာယ − သခါရတရားတို့ကို အနိစ္စ အစရှိသော လက္ခဏာရေးသုံးပါးဖြင့် ရှုမှု “ဝိပဿနာ” ဉာဏ်တော်၏။ ဟာနိ − ဆုတ်ယုတ်ခြင်းသည်။ နတ္ထိ − မရှိ။ သမာဓိဿ − စိတ်တည်ကြည်မှု “သမာဓိ” တော်၏။ ဟာနိ − ဆုတ်ယုတ်ခြင်းသည်။ နတ္ထိ − မရှိ။ ဝိမုတ္တိယာ − အရဟတ္တဖိုလ်ကို ဝင်စားတော်မူခြင်း၏။ ဟာနိ − ဆုတ်ယုတ်ခြင်းသည်။ နတ္ထိ − မရှိ။


ဒွါဒသဟိ − တစ်ဆယ့်နှစ်ပါးကုန်သော။ ဣမေဟိ ဓမ္မေဟိ − ဤကျေးဇူးတရားတော်တို့နှင့်။ သမန္နဂတဿ − ပြည့်စုံတော်မူသော။ ဘဂဝတော − ဘုန်းတော်ခြောက်ပါးနှင့် ပြည့်စုံတော်မူသော။ ဗုဒ္ဓဿ − မြတ်စွာဘုရားအား။ ဒဝါ − ရယ်မြူးလို၍ ပြုမူပြောဆိုခြင်းသည်။ နတ္ထိ − မရှိ။ ရဝါ − သတိလွတ်၍ ချွတ်ယွင်းပြုမူ ပြောဆိုခြင်းသည်။ နတ္ထိ − မရှိ။ အဖုဋံ − ဉာဏ်တော်ဖြင့် မတွေ့မထိ မသိအပ်သော တရားသည်။ နတ္ထိ − မရှိ။ ဝေဂါယိတတ္တံ − ဉာဏ်ဖြင့် မဆင်မခြင် အဆောတလျင် ပြုသောအမှုသည်။ နတ္ထိ − မရှိ။ အဗျာဝဋမနော − သူတပါးတို့အတွက် ကြောင့်ကြမဲ့ ဖြစ်သော စိတ်နှလုံးတော်သည်။ နတ္ထိ − မရှိ။ အပ္ပဋိသင်္ခါနုပေက္ခာ − ဉာဏ်ဖြင့် မဆင်မခြင် လျစ်လျူရှုသော အမှုသည်။ နတ္ထိ − မရှိ။


အဋ္ဌာရသဟိ − တစ်ဆယ့်ရှစ်ပါးကုန်သော။ ဣမေဟိ ဓမ္မေဟိ − ဤကျေးဇူးတရားတော်တို့နှင့်။ သမန္နာဂတဿ − ပြည့်စုံတော်မူသော။ ဗုဒ္ဓဿ − မြတ်စွာဘုရားအား။ နမော − ရှိခိုးပါ၏။ သတ္တန္နံ − ခုနစ်ဆူကုန်သော။ သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓါနံ − ဝပဿီ၊ ဝေဿဘူ၊ ကကုသန္ဓ၊ ကောဏာဂမန၊ ကဿပ၊ ဂေါတမ တည်းဟူသော မြတ်စွာဘုရားရှင် တို့အား။ နမော − ရှိခိုးပါ၏။


တထာဂတဿ − ဝိပဿီ အစရှိသော ရှေးဘုရားတို့ကဲ့သို့ လာခြင်းကောင်းတော်မူသော မြတ်စွာဘုရားအား။ ကာယဒုစ္စရိတံ − ကိုယ်ဖြင့် ပြုအပ်သော မကောင်းမှု “ကာယဒုစရိုက်” သည်။ နတ္ထိ − မရှိ။ တထာဂတဿ − မြတ်စွာဘုရားအား။ ဝစီဒုစ္စရိတံ − နှုတ်ဖြင့်ပြုအပ်သော မကောင်းမှု “ဝစီဒုစရိုက်” သည်။ နတ္ထိ − မရှိ။ တထာဂတဿ − နှုတ်ဖြင့်ပြုအပ်သော မကောင်းမှု “ဝစီဒုစရိုက်” သည်။ နတ္ထိ − မရှိ။ တထာဂတဿ − မြတ်စွာဘုရားအား။ မနောဒုစ္စရိတံ − စိတ်ဖြင့်ပြုအပ်သော မကောင်းမှု “မနောဒုစရိုက်” သည်။ နတ္ထိ − မရှိ။ အတိတံသေ − လွန်လေပြီးသော အဖို့ကာလ၌။ ဗုဒ္ဓဿ − မြတ်စွာဘုရားအား။ ပဋိဟတံ ဉာဏံ − ဆီးတားပိတ်ပင်ခြင်းရှိသော ဉာဏ်တော်သည်။ နတ္ထိ − မရှိ။ အနာဂဟသေ − လွန်လေပြီးသော အဖို့ကာလ၌။ ဗုဒ္ဓဿ − မြတ်စွာဘုရားအား။ ပဋိဟတံ ဉာဏံ − ဆီးတားပိတ်ပင်ခြင်းရှိသော ဉာဏ်တော်သည်။ နတ္ထိ − မရှိ။ အနာဂဟသေ − နောင်လာလတ္တံသော အဖို့ကာလ၌။ ဗုဒ္ဓဿ − မြတ်စွာဘုရားအား။ ပဋိဟတံ ဉာဏံ − ဆီးတားပိတ်ပင်ခြင်းရှိသော ဉာဏ်တော်သည်။ နတ္ထိ − မရှိ။ ပစ္စုပ္ပန္နံသေ − မျက်မှောက်သော အဖို့ကာလ၌။ ဗုဒ္ဓဿ − မြတ်စွာဘုရားအား။ ပဋိဟတံ ဉာဏံ − ဆီးတားပိတ်ပင်ခြင်းရှိသော ဉာဏ်တော်သည်။ နတ္ထိ − မရှိ။ ဗုဒ္ဓသ − မြတ်စွာဘုရားအား။ သဗ္ဗံ − အလုံးစုံသော။ ကာယကမ္မံ − ကိုယ်ဖြင့်ပြုအပ်သော အမှုသည်။ ဉာဏာပုဗ္ဗင်္ဂမံ − ဉာဏ်တော်လျှင် ရှေ့မသွားခြင်းသည်။ နတ္ထိ − မရှိ။ ဉာဏံ − ဉာဏ်တော်သို့။ နာနုရိဝတ္တံ − အစဉ်မလိုက်ခြင်းသည်။ နတ္ထိ − မရှိ။ ဗုဒ္ဓဿ − မြတ်စွာဘုရားအား။ သဗ္ဗံ − အလုံးစုံသော။ ဝစိကမ္မံ − နှုတ်ဖြင့်ပြုအပ်သော အမှုသည်။ ဉာဏာပုဗ္ဗင်္ဂမံ − ဉာဏ်တော်လျှင် ရှေ့သွား မရှိခြင်းသည်။ နတ္ထိ − မရှိ။ ဉာဏံ − ဉာဏ်တော်သို့။ နာနုပရိဝတ္တံ − အစဉ်မလိုက်ခြင်းသည်။ နတ္ထိ − မရှိ။ ဗုဒ္ဓဿ − မြတ်စွာဘုရားအား။ သဗ္ဗံ − အလုံးစုံသော။ ဝစိကမ္မံ − နှုတ်ဖြင့်ပြုအပ်သော အမှုသည်။ ဉာဏာပုဗ္ဗင်္ဂမံ − ဉာဏ်တော်လျှင် ရှေ့သွား မရှိခြင်းသည်။ နတ္ထိ − မရှိ။ ဉာဏံ − ဉာဏ်တော်သို့။ နာနုပရိဝတ္တံ − အစဉ်မလိုက်ခြင်းသည်။ နတ္ထိ − မရှိ။ ဗုဒ္ဓဿ − မြတ်စွာဘုရားအား။ သဗ္ဗံ − အလုံးစုံသော။ မနောကမ္မံ − စိတ်ဖြင့်ပြုအပ်သော အမှုသည်။ ဉာဏာပုဗ္ဗင်္ဂမံ − ဉာဏ်တော်လျှင် ရှေ့သွား မရှိခြင်းသည်။ နတ္ထိ − မရှိ။ ဉာဏံ − ဉာဏ်တော်သို့။ နာနုပရိဝတ္တံ − အစဉ်မလိုက်ခြင်းသည်။ နတ္ထိ − မရှိ။


ဣမံ ဓာရဏံ − ဤအဆောင်သည်။ ဝါ − ဤဆောင်ထားအပ်သော ဓာရဏ ပရိတ်တော်သည်။ အမိတံ − မနှိုင်းယှဉ်အပ်။ အသမံ − တူမျှခြင်းလည်း မရှိ။ သဗ္ဗသတ္တာနံ − ခပ်သိမ်းသော သတ္တဝါအပေါင်းတို့၏။ တာဏံ − ခိုမှီကိုးကွယ်ရာလည်း ဖြစ်၏။ လေဏံ − ပုန်းအောင်လဲလျောင်းရာလည်း ဖြစ်၏။ သံသာရဘယဘီတာနံ − သံသရာဘေးကို ကြောက်ရွံ့သောသူတို့၏။ အဂ္ဂံ − အလွန်မြတ်သော။ ပရိတ္တံ − အရံအတားဖြစ်၏။ မဟာတေဇံ − ကြီးသော တန်ခိုးရှိန်စော် အာနုဘော်ရှိသော။ သရိတ္တံ − အရံအတား ဖြစ်၏။


အာနန္န − ချစ်သားအနန္ဒာ။ ဣမံ ဓာရဏပရိတ္တံ − ဤတန်ခိုးတေဇော် အာနုဘော် ကြီးမြတ်သော ဓာရဏပရိတ်တော်ကို။ ဓာရေဟိ − ရွတ်ဆောင်ပါလော့။ ဂါရေဟိ − မှတ်သားပါလော့။ ပရိပုစ္ဆာဟိ − မေးမြန်းစူးစမ်းဆင်ခြင်လော့။ တဿ − ထိုသို့ ရွတ်ဆောင်၊ မှတ်သား၊ မေးမြန်းစူးစမ်းဆင်ခြင်သောသူ၏။ ကာယေ − ကိုယ်၌။ တသံ − မြွေနဂါးစသည်တို့၏ အဆိပ်သည်။ န ကမေယျ − မကျရောက်ရာ။ ဥဒကေ − ရေ၌။ န လဂ္ဂေယျ − မငြိတွယ် မနစ်မွန်းရာ။ အဂ္ဂိ − မီးသည်။ န ဍဟေယျ − မလောင်ကျွမ်းရာ။ နာနာဘယဝိကော − အထူးထူး အပြားပြား များပြားစွာသော ဘေးရန်တို့သည် မထိရောက်နိုင်ရာ။ န ဧကာဟာရကော − တစုံတစ်ယောက်မျှ တစ်ရက်မကောင်းကြံသော သူသည်လည်း မကြံနိုင်ရာ။ န ဒွိဟာရကော − နှစ်ရက် မကောင်းကြံသော သူသည်လည်း မကြံနိုင်ရာ။ န တိဟာရကော − သုံးရက်မကောင်းကြံသော သူသည်လည်း မကြံနိုင်ရာ။ န စတုဟာရကော − လေးရက် မကောင်းကြံသောသူသည်လည်း မကြံနိုင်ရာ။ န ဥမ္မတ္တကံ − ရူးသွပ် ပျံ့လွင့်သော အနာသည်လည်း မဖြစ်နို်င်ရာ။ န မူဠကံ − တွေဝေမိုက်မဲသော အနာသည်လည်း မဖြစ်နိုင်ရာ။ မနုဿေတိ − လူတို့သည် လည်းကောင်း။ အမနုဿေတိ − ဘီလူးတို့သည် လည်းကောင်း။ န ဟိံသကာ − မညှဉ်းဆဲ မဖျက်ဆီး မနှိပ်စက်နိုင်ရာ။


တံ ဓာရဏပရိတ္တံ − ထိုဓာရဏ ပရိတ်တော်သည်။ ယထာ ကတောမေ − အဘယတို့နည်း ဟူမူကား။ ဇာလော − စကြဝဠာ ကမ္ဘာတစ်သောင်းကို လောင်ကျွမ်းစေသော နေခုနစ်စင်း၏ အရှိန်အစော်ကဲ့သို့ ဘေးအန္တရာယ်အပေါင်းတို့ကို လောင်ကျွမ်းပယ်ပျောက်စေနိုင်သည် တန်ခိုးရှိန်စော် အာနုဘော်ရှိ၏။ မဟာဇာလေ − နတ်၊ သိကြား၊ နဂါး၊ ဂဠုန်၊ ကုမ္ဘဏ် ဘီလူး၊ ရက္ခိုသ် အစရှိသည်တို့ကို တားမြစ်နိုင်သော သံကွန်ရက်နှင့်တူသော ဘုန်းတန်ခိုးရှိန်စော် အာနုဘော်ရှိ၏။ ဇာလိတ္တေ − မင်း၊ သူခိုး၊ မချစ်မနှစ်သက်လိုသောသူဟု ဆိုအပ်သော ရန်သူအန္တရာယ်အပေါင်းကိုလည်း ဖယ်ရှားတားမြစ်နိုင်၏။ မဟာဇာလိတ္တေ − ရောဂန္တရပ်၊ သတ္ထန္တရကပ်၊ ဒုဗ္ဘိက္ခန္တရကပ်ဟု ဆိုအပ်သော ကပ်သုံးပါးတို့မှ ကင်းလွတ်စေနိုင်၏။ ပုဂ္ဂေ − အမိဝမ်းတွင်း၌ ပဍိသန္ဓေနေသော်လည်း အခြင်း၊ ဆွံခြင်း၊ နားပင်းခြင်း၊ ရူးသွပ်ပျံ့လွင့်ခြင်း အနာမျိုးတို့မှ လွတ်စေနိုင်၏။ မဟာပုဂ္ဂေ − သစ်ပင်၊ တောင်၊ ကမ်း၊ ချောက်တို့မှ ကျငြားသော်လည်း မသေနိုင်ရာ။ သမ္ပတ္တေ − မရသေးသော စည်းစိမ်ချမ်းသာ ရတနာအပေါင်းကိုလည်း ရစေနိုင်၏။ မဟာသမ္ပတ္တေ − ရပြီးသော စည်းစိမ်ချမ်းသာ ရတနာဥစ္စာ အပေါင်းကိုလည်း ကြီးကျယ်ပြန့်ပွား များစေ၏။ ဘူတင်္ဂမှိ − ဟုတ်မှန်သောအားဖြင့်။ တမင်္ဂလံ − အမိုက်ပျောက်၍ အလင်းရောက်စေနိုင်၏။


အာနန္န − ချစ်သားအာနန္ဒာ။ ခေါ ပန − စင်စစ်မူကား။ ဣမံ ဓာရဏပရိတ္တံ − ဣဓာရဏပရိတ်တော်ကို။ သတ္တသတ္တတိသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓကောဋီဟိ − ခုနစ်ဆယ့်ခုနစ်ကုဋေကုန်သော ဘုရားရှင်တို့သည်။ ဘာသိတံ − ကောင်းစွာဟောတော်မူအပ်ပြီ။ ဝတ္တေ − ကောင်းသော အကျိုးနှင့်ယှဉ်၏။ အဝတ္တေ − မကောင်းသော အကျိုးနှင့် မယှဉ်။ ဂန္ဓဝေ − ကောင်းသော တရားအရသာ အနံ့မျိုးကို ဆောင်၏။ အဂန္ဓဝေ − မကောင်းသော တရားအရသာ အနံ့မျိုးကို မဆောင်။ နောမေ − ကောင်းသောစိတ်နှလုံးကို ဆောင်၏။ အနောမေ − မကောင်းသော စိတ်နှလုံးကို မဆောင်။ သေဝေ − သူတော်ကောင်းတို့နှင့် ပေါင်းဖော်ယှဉ်တွဲ မှီဝဲရသည်ဖြစ်၏။ အသေဝ − သူတော်မဟုတ် သူယုတ်တို့နှင့် မပေါင်းဖော် မယှဉ်တွဲ မမှီဝဲရသည် ဖြစ်၏။ ကာယေ − ကောင်းသောကိုယ်ကို ဖြစ်စေ၏။ အကာယေ − မကောင်းသော ကိုယ်ကို မဖြစ်စေရာ။ ဓာရဏေ − ကောင်းသော ကုသိုလ်အမှုကို ပြုဆောင်ရ၏။ အဓာရဏေ − မကောင်းသော အကုသိုလ်အမှုကို မပြုမဆောင်ရ။ ဣလ္လိ − ကောင်းသောအိပ်မက်ကို မြင်မက်ရ၏။ မိလ္လိ − မကောင်းသော အိပ်မက်ကို မမြင်မက်ရ။ တိလ္လိ − ကောင်းသော အတိတ်နိမိတ်ကို မြင်ရ၏။ မိလ္လိ − မကောင်းသော အတိတ်နိမိတ်ကို မမြင်ရ။ ယောရုက္ခေ − သေပြီးသော သစ်ပင်တို့ကို ရှင်စေနိုင်၏။ မဟာယောရုက္ခေ − ရှင်ပြီးသောသစ်ပင်တို့ကိုလည်း အကိုင်းအခတ် အရွက်အလက်နှင့် ပြည့်စုံစေနိုင်၏။ ဘူတင်္ဂမှိ − ဟုတ်မှတ်သောအားဖြင့်။ တမင်္ဂလံ − အမိုက်ပျောက်၍ အလင်းရောက်နိုင်၏။


အာနန္ဒ − ချစ်သားအာနန္ဒာ။ ခေါ ပန − စင်စစ်။ ဣမံ ဓာရဏပရိတ္တံ − ဤဓာရဏပရိတ်တော်ကို။ နဝနဝုတိယာ သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓကောဋီဟိ − ကိုးဆယ့်ကိုးကုဋေကုန်သော ဘုရားရှင်တို့သည်။ ဘာသိတံ − ဟောတော်မူအပ်ပြီ။ ဒိဋ္ဌိလာ − မကောင်းသဖြင့် ကြံသောသူတို့၏ အကြံအစည်ကိုလည်း သိမြင်နိုင်၏။ ဒဏ္ဍိလာ − ဓား၊ လှံ၊ လက်နက်၊ လေး၊ မြား၊ မီးပေါက်၊ အမြောက် အစရှိသော ဘေးတို့သည်လည်း မထိရောက်စေနိုင်။ မန္တလာ − မန္တန်၊ မန္တရား၊ ဂါထာ၊ အင်းအိုင်တတို့သည်လည်း ထက်မြက်နိုင်၏။ ရောဂိလာ −  ရောဂါအန္တရာယ်မျိုးတို့ကိုလည်း မထိမရောက်နိုင်။ ဒုဗ္ဘိလာ − ကြိုး၊ ထိတ်၊ သံခြေကျင်း၊ ကပ်ဘိ၊ တွင်းလှောင်၊ ပင်းသကား၊ လည်ထောက်ကိုလည်း လွတ်စေနိုင်၏။ ဏတေန သစ္စဝဇ္ဇေန − ဤသို့မှန်ကန်သော သစ္စာစကားကြောင့်။ သဗ္ဗဒါ − အခါခပ်သိမ်း။ မေ − ငါ့အား။ (တေ − သင့်အား။ အမှာကံ − ငါတို့အား။ ဘုမှာကံ − သင့်တို့အား။) သောတ္ထိ − ချမ်းသာခြင်းသည်။ ဟောတု − ဖြစ်ပါစေသတည်း။

ဓာရဏပရိတ် နိဿယ ပြီး၏။[၁]

ကိုးကား[ပြင်ဆင်ရန်]

  1. ၁.၀ ၁.၁ (၂၀၀၅) ဗုဒ္ဓဘာသာကောင်းတစ်ယောက်. သာသနာတော် ထွန်းကားပြန့်ပွားရေး ဦးစီးဌာန။