တမ်းပလိတ်:Periodic table

ဝီကီပီးဒီးယား မှ
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်
အုပ်စု   ၁၀ ၁၁ ၁၂ ၁၃ ၁၄ ၁၅ ၁၆ ၁၇ ၁၈
အယ်လ်­ကာ­လီ­သတ္တု­များ Alkaline earth metals Pnicto­gens Chal­co­gens ဟေ­လို­ဂျင်­များ နို­ဘယ်­ဂက်စ်­များ
Period

Hydro­gen1H He­lium2He
Lith­ium3Li Beryl­lium4Be Boron5B Carbon6C Nitro­gen7N Oxy­gen8O Fluor­ine9F Neon10Ne
So­dium11Na Magne­sium12Mg Alumin­ium13Al Sili­con14Si Phos­phorus15P Sulfur16S Chlor­ine17Cl Argon18Ar
Potas­sium19K Cal­cium20Ca Scan­dium21Sc Tita­nium22Ti Vana­dium23V Chrom­ium24Cr Manga­nese25Mn Iron26Fe Cobalt27Co Nickel28Ni Copper29Cu Zinc30Zn Gallium31Ga Germa­nium32Ge Arsenic33As Sele­nium34Se Bromine35Br Kryp­ton36Kr
Rubid­ium37Rb Stront­ium38Sr Yttrium39Y Zirco­nium40Zr Nio­bium41Nb Molyb­denum42Mo Tech­netium43Tc Ruthe­nium44Ru Rho­dium45Rh Pallad­ium46Pd Silver47Ag Cad­mium48Cd Indium49In Tin50Sn Anti­mony51Sb Tellur­ium52Te Iodine53 I  Xenon54Xe
Cae­sium55Cs Ba­rium56Ba Lan­thanum57La 1 asterisk Haf­nium72Hf Tanta­lum73Ta Tung­sten74W Rhe­nium75Re Os­mium76Os Iridium77Ir Plat­inum78Pt Gold79Au Mer­cury80Hg Thallium81Tl Lead82Pb Bis­muth83Bi Polo­nium84Po Asta­tine85At Radon86Rn
Fran­cium87Fr Ra­dium88Ra Actin­ium89Ac 1 asterisk Ruther­fordium104Rf Dub­nium105Db Sea­borgium106Sg Bohr­ium107Bh Has­sium108Hs Meit­nerium109Mt Darm­stadtium110Ds Roent­genium111Rg Coper­nicium112Cn Unun­trium113Nh Flerov­ium114Fl Unun­pentium115Mc Liver­morium116Lv Unun­septium117Ts Unun­octium118Og
1 asterisk Cerium58Ce Praseo­dymium59Pr Neo­dymium60Nd Prome­thium61Pm Sama­rium62Sm Europ­ium63Eu Gadolin­ium64Gd Ter­bium65Tb Dyspro­sium66Dy Hol­mium67Ho Erbium68Er Thulium69Tm Ytter­bium70Yb Lute­tium71Lu  
1 asterisk Thor­ium90Th Protac­tinium91Pa Ura­nium92U Neptu­nium93Np Pluto­nium94Pu Ameri­cium95Am Curium96Cm Berkel­ium97Bk Califor­nium98Cf Einstei­nium99Es Fer­mium100Fm Mende­levium101Md Nobel­ium102No Lawren­cium103Lr  

အမည်းရောင်=အစိုင်အခဲ အစိမ်းရောင်=အရည် အနီရောင်=အငွေ့ grey=unknown အက်တမ်အမှတ်စဉ်၏ အရောင် သည် (0 °C နှင့် 1 atm ရှိ) ဒြပ်ပစ္စည်း၏ အခြေအနေကို ဖော်ပြသည်။
Primordial From decay Synthetic Border shows natural occurrence of the element
Background color shows subcategory in the metal–metalloid–nonmetal trend:
သတ္တု­များ တစ်­ပိုင်း­သတ္တု­များ Nonmetal အမည်မသိ
ဓာတု
ဂုဏ်သတ္တိများ
အယ်လ်­ကာ­လီ­သတ္တု­များ Alkaline earth metal Lan­thanide Actinide Transition metal Post-transition metal Polyatomic nonmetal Diatomic nonmetal နို­ဘယ်­ဂက်စ်­များ
Documentation icon တမ်းပလိတ်မှတ်တမ်းလက်စွဲ[ဖန်တီး]