မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

ငါးမျိုးစိတ်များ စာရင်း

ဝီကီပီးဒီးယား မှ

အောက်ပါဇယားတွင် ငါးမျိုးစိတ်များ စာရင်းကို အမည်၊ မျိုးစိတ်၊ အင်္ဂလိပ်အခေါ်အဝေါ်ဟူ၍ ခေါင်းစဉ်အလိုက် ဖော်ပြထားသည်။ အချို့ ငါးမျိုးများသည် မျိုးစိတ်မတူဘဲ အမည်နှင့် အခေါ်အဝေါ် တူနေသည်ကို တွေ့ရမည်။

အမည်

Burmese Common Name

မျိုးစိတ်အမည် / သိပ္ပံ အမည်

Latin/Scientific Name

အင်္ဂလိပ် အမည်

English Common Name

မှတ်ချက်

Remarks

ပုံများ

Images

ငါးဘဲဖြူ Amblypharyngodon mola Mola carplet
ငါးဘဲဖြူ Amblypharyngodon atkinsonii Burmese carplet
ငါးပြေမ Anabas testudineus Climbing perch တနင်္သာရီဒေသတွင် ရှမ်းပဒက် လို့ခေါ်သည်
ငါးစိန်လုံး Aplochelius panchax Blue panchax
ကကူရံ Eleutheronema tetradactylum Four finger Threadfin မြိတ်=ကျွဲရင်၊ ရခိုင်=ငါးတကလခွာ၊ မွန်=ကခူရင်
ငါးပုဏ္ဏား Polynemus paradiseus Paradise threadfin
ကဘလူး / ကဘလဲ Mugil cephalus Flathead grey mullet
ငါးစင်း Rhinomugil corsula Corsula mugil
ငါးနီတူ Stolephorus commersonnii Commerson's Anchovy
ငါးနီတူ Corsula sp. Sprat
ငါးပြား Setipinna wheeleri/ Setipinna sp. Hairfin Anchovy
ငါးဇင်းပြား Ilisha megaloptera Bigeye ilisha
ငါးသလောက် Tenualosa ilisha Hilsa shad
ငါးသလောက်ယောက်ဖ Tenualosa toli Toli shad
ငါးလဘိဘေးကျား Gudusia variegata Burmese river shad
ငါးလပေ Gudusia chapra Indian river shad
ကသဘိုး Glossogobius giuris Tank goby
ငါးသစ်တုံး Oxyeleotris marmorata Marble goby
ငါးကွန်းရှပ် Scomberomorus guttatus Indo-Pacific King mackerel Saba (鯖) in Japanese
ငါးခွေးလျှာ Cynoglossus lingua Long tongue sole, Textile tongue sole
ငါးပါးနီ Lutjanus sp. Red snapper, Blood-red snapper, etc.
ငါးရွှေ Congresox talabon/talabonoides conger eel ရခိုင်မုန့်တီမှာ သုံးတဲ့ငါးမျိုး
ကော့ဒငါး Gadus morhua Atlantic cod
ငါးပျံ Parexocoetus brachypterus Sailfin flying fish
ငါးပြက်၊ ငါးပုတ်သင် Otolithoides pama Pama croaker
ငါးမုတ် Bramidae sp. Pomfret
ငါးကြံရွက် Coilia dussumieri Grenadier anchovy
ငါးမန်းကား Glaucostegus obtusus Widenose guitarfish
ငါးမန်းကျွဲ Sphyrna blochii Winghead shark
ငါးမန်းစွယ်သည် Pristis microdon Largetooth sawfish
ငါးလက်ထုံ Narcine timlei Indian electric ray, Blackspotted numbfish
ငါးရံ့ Channa striata Common snakehead
ဒိုင်းငါးရံ့ Channa marulius, Channa aurolineatus Bullseye snakehead
ငါးပနော် Channa panaw Panaw snakehead
N/A Channa punctata Spotted snakehead
ငါးရံ့ခေါင်းတို Channa gachua Dwarf snakehead
ငါးအုံမက် Channa harcourtbutleri Inle snakehead
ကချင်ငါးရံ့ Channa burmanica Northern Burmese snakehead
ရခိုင်ငါးရံ့ Channa pulchra Peacock snakehead
ချင်းငါးရံ့ Channa ornatipinnis Ornate snakehead
မီးရေခဲ ငါးရံ့ Channa sp. pyrophthalmus Fire and ice snakehead
Channa rubora Red rim rainbow snakehead
Channa coccinea Crimson blue snakehead
Channa rakhinica Mimetic snakehead
ငါးနှပ် Harpodon nehereus Bombay duck
ရေခဲငါး Schizothorax sp. Snowtrout
ငါးပူတင်း Triodonthus sp., Diodon sp.,

Tetraodon sp., Leiodon sp.

Pufferfish
ငါးခုံးမ Puntius sp., Pethia sp.,

Barbonymus sp., Hypsibarbus sp.,

Systomus sp., Poropuntius sp.

Barb
မေမြို့ငါးခုံးမ Pethia padamya Odessa barb
မှည့်တစ်ပေါက် Pethia stoliczkanus Stoliczka Barb
ငါးရစ် Puntius schanicus N/A
ငါးခုံးမကြီးမျိုး (ပခုံးထီး / ညံ့မွွွန်း (ကရင်)) Hampala sp. Hampala Barb သံလွင်မြစ် က Hampala salweenensis, တနင်္သာရီက Hampala macrolepidota
ငါးဂုတ် Chagunius nicholsi Irrawaddy Chaguni ဧရာဝတီမြစ်မျိုး
ငါးဂုတ် Chagunius baileyi Salween Chaguni သံလွင်မြစ်မျိုး
ငါးရှလက် Semiplotus modestus / Seimiplotus cirrhosus Burmese kingfish
ငါးခုံးမပါးနီ Systomus rubripinnis Javean Barb
ငါးခုံးမ Systomus sarana Olive Barb
ဂလက်စီ Celestichthys margaritatus Celestial pearl danio /

Galaxy danio

ငါးသငယ် Celestichthys erythromicron Emerald dwarf danio
ငါးမီး‌ောက်ကျား‌ေး Celestichthys choprae / flagrans / htamanthius Glowlight danio
ဒယ်နီရိုကြီး Danio sysphigmatus Myanmar chain danio/Moustache danio
စက်ကျား ဒယ်နီရို Danio nigrofasciatus Spotted danio
နှင်းဆီ ဒယ်နီရို Danio roseus Rose danio
တင်ဝင်း ဒယ်နီရို Danio tinwini Gold ring danio
ငါးကျားသစ်စင်း / ကျားသစ် ဒယ်နီရို Danio kyathit Kyathit danio
ပုလဲ ဒယ်နီရို Danio albolineata Pearl danio ပုလဲတွင် ကိုယ်ဘေးက Rose danio ထက်

lateral line အရောင် ပိုမြင်သာသည်။

ရိုးမ ဒယ်နီရို Danio feegradei Yoma danio
ဇီးဘရား ဒယ်နီရို Danio rerio Zebra danio အလှမွေးမျိုး (ဇီးဘရားလို့ ခေါ်လေ့ရှိသည်)
ငါးညောင်ရှည် Inlecypris auropurpureus / shanensis False barilius
ငါးအိမ်းမ Opsarius sp. Barilius sp. Green barred Hill Trout, Blue hillstream trout
‌စောဘွားငါး Sawbwa resplendens Sawbwa barb
N/A Microrasbora gatesi Burmese golden rasbora ငါးအသေးမျိုး
N/A Microrasbora kubotai Kubotai rasbora ငါးအသေးမျိုး
ကြေးနီပျက် Microrasbora rubescens Red Dwarf rasbora ငါးအသေးမျိုး
ငါးခဲတံ /

ငါးလုံး

Rasbora daniconious Slender rasbora
ငါးလုံး Rasbora rasbora Gangetic scissortail rasbora
ငါးလဝါ Raiamas guttatus Burmese trout
ငါးရေပေါ် Esomus caudiocellatus / Esomus ahli Eyespot flying barb Barb နမည်ပါသော်လည်း ငါးခုံးမမျိုးမဟုတ်ပါ
ငါးမော့တော့ Esomus danrica Indian flying barb Barb နမည်ပါသော်လည်း ငါးခုံးမမျိုးမဟုတ်ပါ။ Slender Danio နဲ့ ပုံတူနီးပါး။
ငါးမော့တော့ /

ငါးခရမ်း

Devario annandalei Giant devario
ငါးဘက်ကြား Devario sondhii Fireline devario
N/A Danionella translucida ငါးအသေးမျိုး
N/A Danionella dracula Dracula danio ကချင်ပြည်နယ်မှ ငါးအသေးမျိုး
N/A Danionella cerebrum ပဲခူးနှင့်ရန်ကုန်တိုင်းတွင်းရှိတဲ့ ငါးအသေးမျိုး
Danionella mirfica ကချင်ပြည်နယ်မှ ငါးအသေးမျိုး
ငါးမော့တော့ Laubuka sp. Leaping barb Barb နမည်ပါသော်လည်း ငါးခုံးမမျိုးမဟုတ်ပါ
ငါးရင်ပေါင်စာ Salmostoma sardinella Sardinella Razorbelly Minnow
ငါးလူး Labeo boga / Labeo bata
စပါးငါး Oryzias sp. Ricefish
ငါးတိုင်တက် /

ငါးကျောက်ကပ်

Garra sp. Garra
ကျောက်ငါးသလဲထိုး Homalopteroides sp. Lizard Loach
ငါးသလဲထိုး Acantopsis, Botia, Acanthocobitis, Paracanthocobitis, Lepidocephalichthys, Balitora, Cobitis, Nemacheilus, Petruichthys, Pangio,

Schistura, Syncrossus sp.

Loach
ငါးသလဲထိုး Lepidocephalichthys berdmorei Burmese sand loach ပုံမှန်စားလေ့ရှိသည့် ငါးသလဲထိုးမျိုး
ရွှေစာရေး/ ငါးဆော့ကျား Botia histrionica Golden zebra loach, Burmese loach
ငါးဖယ်အောင်း Osteobrama belangeri Manipur osteobrama
ငါးဖမ်းမ Osteobrama feae N/A
Osteobrama cotio N/A
ငါးစော့ / ငါး Osteobrama cunma Cunma osteobrama
ရှမ်းငါးလူး Gymnostomus horai N/A
ငါးမျက်ဆန်နီ Labeo kontius Pigmouth carp
ငါးလူး Labeo boga / Labeo bata N / A
ငါးလူးမှီးကွက် Labeo dyochelius N/A
ငါးနက်ပြာ Labeo calbasu Orangefin labeo
ငါးသိုင်းခေါင်းပွ Catla catla Catla
ငါးမြစ်ချင်း Labeo rohita Rohu
ငါးကြင်း Cirrhinus cirrhosus Mrigal Carp
ငါးဖိန်း Cyprinus intha Inle carp
ကျောက်ငါးကြင်း Neolissochilus sp., Tor sp. Mahseer တချို့ဒေသများတွင် နတ်ငါး ၊ ငါးမူး ၊

ငါးဒေါက် လို့ခေါ်ကြသည်။

ရေနရား Syngnathidae sp. Pipefishes, seahorses, seadragons, etc.
‌ရေနရားသေး /မိကျောင်းသွားကြားထိုးတံငါး Indostomus paradoxus Armoured stickleback
စကတ်ငါး Scatophagus spp. Scatfish ရေချိုရေငန်စပ်ငါး
ကကတစ် Lates calcarifer Asian sea bass / Barramundi မွန်=ကခတောက်
ငါးနံကြောင် Terapon jarbua Target fish ရေချိုရေငန်စပ်ငါး
လေးသည်တော်ငါး Toxotes blythii Clouded archerfish
ငါးဖျံ Periophthalmus sp., Boleophthalmus sp., Apocryptes sp., Pseudoapocryptes sp. Mudskipper ရေချိုရေငန်စပ်ငါး
တံငါငို Erethistes sp. Stone catfish
ငါးအုပ်ဖား Pseudotropius garua Flat-headed catfish
ငါးဆူးကုတ် Batasio sp. N/A
ငါးခူ Clarias batrachus Asian walking catfish
ငါးခူရှင်ဖ Silurus burmanensis Inle catfish
ငါးကျည်း Heteropneustes fossilis Stinging catfish
ငါးဇင်ရိုင်း Mystus vittatus Striped dwarf catfish
ငါးဇင်ရိုင်းကျွဲ Mystus bleekeri Day's Mystus
ငါးရွှေး Mystus gulio Long whiskered catfish
ငါးပက်လက်/

ငါးနောက်သွား

Mystus leucophasis Asian upside down catfish
ငါးတန် Pangasius pangasius Pangas catfish သဘာဝ မျိုး
ငါးတန် Pangasius hypophthalamus Pangas catfish မွေးမြူရေးမျိုး
ငါးထွေ Rita sacerdotum Salween rita
ငါးဘတ် Wallago attu Wallago
ငါးဂျောင်း Sperata aor Long-whiskered catfish
ငါးနုသန်း Ompok bimaculatus Butter catfish
ငါးနုသန်း Ompok pabo Pabo catfish
ငါးကျောက်ဖား Chaca burmensis Chaca
ငါးမြင်းကကလောင် Eutropiichthys vacha
ငါးမြင်း Silonia childreni White catfish
ငါးမြင်းရင်း Silonia silondia Silond catfish
ငါးမောင်းမ Bagarius sp. Goonch Catfish
ငါးအိုက် / ငါးရွေး Hemibagrus microphthalmus N/A
ငါးသံချိတ်ပါး Gagata cenia India gagata
Pachypterus acutirostris
ငါးလင်ပန်း Anguilla marmorata/nebulosa/bicolor/bengalensis True Freshwater Eels
ငါးရှဉ့်‎ Monopterus cuchia Asian swamp eel
ငါးမြွေထိုး Macrongathus sp. Spiny eel
ငါးလမြွေ Mastacembelus sp. Spiny eel ငါးမြွေထိုး အကြီးမျိုး
ငါးဝက်မ Nandus nandus Gangetic leaffish
ငါးကျား(?) Datnioides polota Silver tigerfish, Four-banded tiger perch ရေချိုရေငန်စပ်ငါး
လိပ်စွန် Rhinoptera javanica Flapnose ray
လေရှူငါး Protopterus sp. Lungfish
ငါးဇင်စပ် Parambassis sp. Glass perch တချို့ဒေသများတွင် ငါးဖြူစလင် ၊ ကြောင်မစား

လို့ခေါ်ကြသည်။

ငါးဖောင်ရိုး Xenentodon cancila Needlenose garfish
ငါးဖောင်ရိုး အသေး Dermogenys burmanica Burmese halfbeak
ငါးဖယ် Notopterus notopterus Bronze featherback တချို့ရေလုပ်သားများမှ ငါးလာ ခေါ်ကြသည်။
ငါးဖယ် Chitala chitala Indian featherback Chitala နဲ့ Notopterus မှာ ခေါင်းပုံကွာပါသည်။
မွေးမြူရေးငါးခူ Clarias gariepineus African catfish
ငါးဖယ် စက်ကျား Chitala blanci Royal featherback မယ်ခေါင်မြစ်ဝှမ်းတွင်းရှိသည့်မျိုးဖြစ်သည်။
မိချောင်းမွှေးငါး /

မြန်မာ တောင်တိုအယ်ရိုဝါးနား

Sclerophages inscriptus Batik Arowana
ငါးဖျင်းသလက် Trichopodus trichopterus Three spot gourami
ငါးဖျင်းသလက် အသေး Trichogaster labiosa Thick lipped gourami
ငါးဖျင်းသလက် Tricogaster fasciatus Banded gourami
ငါးတောက်ခေါက်ပု Trichiopsis pumila Sparkling gourami
ငါးတောက်ခေါက် Trichiopsis vittata Croaking gourami နမည်မှားအရ မြန်မာဖိုက်တာ ၊ မြောင်း ဘက်တာလို့

ခေါ်တာတွေရှိကြသည်။

ငါးကျား Parasphaerichthys ocellatus Eyespot gourami
ငါးမီးလောင် Badis sp. Chameleon fish
တရုတ်ငါးမီးလောင် Dario dayingensis
ကချင် ငါးမီးလောင်လေး Dario tigris Black Tiger Dario
ငါးမီးလောင်လေး Dario hysginon
ငါးရင်ပေါင်စာ Cabdio morar Morari
ဒေသမျိုးမဟုတ်သည့် ငါးများ Non-Native fish
မွေးမြူရေး ငါးခုံးမ Barbonymus schwanenfeldii Tinfoil Barb
မွေးမြူရေး ငါးခုံးမ Barbonymus gonionotus Java Barb
မိချောင်းငါး Atractosteus spatula Alligator Gar
ရောင်စုံငါးကြင်း/ကွိုင်ငါးကြင်း Cyprinus rubrofuscus Koi carp
ရွှေငါး Carassius auratus Goldfish
မြက်စားငါးကြင်း Ctenopharyngodon idella Grass carp
တီလားပီးယား/ဂျပန်ငါး Oreochromis sp. Tilapia
ပီးကော့ဘားစ် Cichla sp. Peacock Bass
တောင်ရှည် အယ်ရိုဝါးနား Osteoglossum bicirrhosum Silver Arowana
ဆယ်လမွန်ငါး Salmo sp. (Atlantic သမုဒ္ဒရာမျိုး),

Oncorhynchus sp. (Pacific သမုဒ္ဒရာမျိုး)

Salmon
တိုက်ငါး/ ဘက်တာ Betta sp. Siamese fighting fish / Betta
တက်ထွာငါး Paracheirodon sp. Tetra
ရေချို ငါးမုတ် Piaractus brachypomus Pacu မွေးမြူရေးမျိုး
ငါးဖျင်းသလက် Trichogaster pectoralis Snakeskin gourami မွေးမြူရေးမျိုး
စုပ်ခွက်ငါး Hypostomus sp.,

Pterygoplichthys sp.,

Common pleco
ဒေါင်းငါး Poecelia reticulata Guppy မြောင်းငါး
ခြင်စားငါး (အ‌ေါ်) Gambusia sp. Mosquitofish