ရှိ (ခန)

ဝီကီပီးဒီးယား မှ
ဟိရဂန
အက္ခရာ
အက္ခရာရင်းမြစ်
JIS X 0213{{{JIS Hiragana}}}
ယူနီကုဒ်{{{Unicode Hiragana}}}
ခတခန
အက္ခရာ
အက္ခရာရင်းမြစ်
JIS X 0213{{{JIS Katakana}}}
ယူနီကုဒ်{{{Unicode Katakana}}}
ဘာသာစကား
ဘာသာစကား{{{language}}}
ရိုမဂျိ
Hepburn romanization{{{Hepburn romanization}}}
Kunrei-shiki romanization{{{Kunrei-shiki romanization}}}
JIS X 4063{{{JISX4063}}}
အအိနုဘာသာစကား{{{Ainu language}}}
အသံထွက်
IPA{{{IPA}}}
အမျိုးအစား
အသံ{{{sound}}}

ဟိရဂန တွင် သို့မဟုတ် ခတခန တွင် (ရောမအက္ခရာဖြင့် si ဖြင့် မှတ်သားသည်၊ အသံထွက် ) သည် ဂျပန်ဘာသာစကား၏ ခနတစ်ခုဖြစ်ပြီး တစ်ခုချင်းစီသည် မိုရ တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုကြသည်။ ၎င်းတို့သည် 之 အရင်းခံကာ ဖြစ်ပေါ်လာကြသည်။

ဤခနသည် ဒက်တန်ကို ပေါင်းစပ်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ဒက်တန်နှင့် ပေါင်းစပ်ပါက ဟိရဂနတွင် ဖြစ်လာသည်။ ခတခနတွင် ဖြစ်လာသည်။ ရောမပုံစံ zi ဟု မှတ်သားကြသည်။ (စကားလုံးများ၏ အလယ်တွင် ဖြစ်ပါက [d͡ʑ i]or [ʑi] ဟု အသံထွက်သည်။)

ဤအက္ခရာကို ဒက်တန်ပေါင်းထည့်သည့်အခါ di အဖြစ် ပြောင်းလဲသွားသည်။ သို့သော် ကို ဒက်တန်တင်သည့်အခါ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းနှင့် ခြားနားသည်။ ဥပမာအနေဖြင့် အာလာဒင် (Aladdin) ကို アラジンဟု ရေးပြီး ရေဒီယို (radio) ကို ラジオဟု ရေးသည်။

အအိနုဘာသာစကားတွင် シ ကို ʃi အသံကို ဖော်ပြရန် သုံး၏။ ၎င်းကို အသေးပုံစံ ㇱ ဟုလည်း ရေးသားနိုင်ပြီး နောက်ဆုံးအသံကို ကိုယ်စားပြုသည်၊ c ဟု အသံထွက်သည်။

Form ရိုမဂျိ ဟိရဂန ခတခန
normal sh/s- alone
(さ行 sa-gyō)
final sh (s)
shi (si)
shii (sii)
shī (), shih (sih)
 

しい, しぃ
しー


シイ, シィ
シー
sh/(s)- and yōon
(しゃ行 sha-gyō)
sha (sa)
shaa (saa)
shah (sah)
shā ()
しゃ
しゃあ
 
しゃー
シャ
シャア
シャㇵ
シャー
shu (su)
shuu (suu)
shū (), shuh (suh)
しゅ
しゅう
しゅー
シュ
シュウ
シュー
she (se)
shee (see)
shē (), sheh (seh)
しぇ
しぇう
しぇー
シェ
シェウ
シェー
sho (so)
shou (sou)
shoo (soo)
shō (), shoh (soh)
しょ
しょう
しょお
しょー
ショ
ショウ
ショオ
ショー
with dakuten j/(d)/z- alone
(ザ行 za-gyō)
final -j (-d), -z
ji (di), zi
jii (dii), zii
(), , jih (dih), zih
 

じい, じぃ
じー
 

ジイ, ジィ
ジー
j/(d)/z- and yōon
(じゃ行 ja-gyō)
ja (da), za
jaa (daa), zaa
(), , jah (dah), zah
じゃ
じゃあ
じゃー
ジャ
ジャア
ジャー
ju (du), zu
juu (duu), zuu
(), , juh (duh), zuh
じゅ
じゅう
じゅー
ジュ
ジュウ
ジュー
je (de), ze
jee (dee), zee
(), , jeh (deh), zeh
じぇ
じぇう
じぇー
ジェ
ジェウ
ジェー
jo (do), zo
jou (dou), zou
joo (doo), zoo
(), , joh (doh), zoh
じょ
じょう
じょお
じょー
ジョ
ジョウ
ジョオ
ジョー
Other additional forms
Romaji Hiragana Katakana
shyi しぃ シィ

ဆွဲသားချက်[ပြင်ဆင်ရန်]

Stroke order in writing し
Stroke order in writing し
Stroke order in writing シ
Stroke order in writing シ
Stroke order in # writing Hiragana し
Stroke order in writing Katakana シ

အခြားဆက်စပ်ဖော်ပြချက်[ပြင်ဆင်ရန်]

အက္ခရာ အချက်အလက်များ
နမူနာ
ယူနီကုဒ် အမည် HIRAGANA LETTER SI KATAKANA LETTER SI HALFWIDTH KATAKANA LETTER SI KATAKANA LETTER SMALL SI HIRAGANA LETTER ZI KATAKANA LETTER ZI
Encodings decimal hex decimal hex decimal hex decimal hex decimal hex decimal hex
ယူနီကုဒ် 12375 U+3057 12471 U+30B7 65404 U+FF7C 12785 U+31F1 12376 U+3058 12472 U+30B8
UTF-8 227 129 151 E3 81 97 227 130 183 E3 82 B7 239 189 188 EF BD BC 227 135 177 E3 87 B1 227 129 152 E3 81 98 227 130 184 E3 82 B8
Numeric character reference し し シ シ シ シ ㇱ ㇱ じ じ ジ ジ
Shift JIS 130 181 82 B5 131 86 83 56 188 BC 130 182 82 B6 131 87 83 57
  • Braille
し / シ in Japanese Braille Sh/J + Yōon braille
し / シ
shi
じ / ジ
ji
しい / シー
shī
じい / ジー
しゃ / シャ
sha
じゃ / ジャ
ja
しゃあ / シャー
shā
じゃあ / ジャー
⠳ (braille pattern dots-1256) ⠐ (braille pattern dots-5)⠳ (braille pattern dots-1256) ⠳ (braille pattern dots-1256)⠒ (braille pattern dots-25) ⠐ (braille pattern dots-5)⠳ (braille pattern dots-1256)⠒ (braille pattern dots-25) ⠈ (braille pattern dots-4)⠱ (braille pattern dots-156) ⠘ (braille pattern dots-45)⠱ (braille pattern dots-156) ⠈ (braille pattern dots-4)⠱ (braille pattern dots-156)⠒ (braille pattern dots-25) ⠘ (braille pattern dots-45)⠱ (braille pattern dots-156)⠒ (braille pattern dots-25)
Sh/J + Yōon braille
しゅ / シュ
shu
じゅ / ジュ
ju
しゅう / シュー
shū
じゅう / ジュー
しょ / ショ
sho
じょ / ジョ
jo
しょう / ショー
shō
じょう / ジョー
⠈ (braille pattern dots-4)⠹ (braille pattern dots-1456) ⠘ (braille pattern dots-45)⠹ (braille pattern dots-1456) ⠈ (braille pattern dots-4)⠹ (braille pattern dots-1456)⠒ (braille pattern dots-25) ⠘ (braille pattern dots-45)⠹ (braille pattern dots-1456)⠒ (braille pattern dots-25) ⠈ (braille pattern dots-4)⠺ (braille pattern dots-2456) ⠘ (braille pattern dots-45)⠺ (braille pattern dots-2456) ⠈ (braille pattern dots-4)⠺ (braille pattern dots-2456)⠒ (braille pattern dots-25) ⠘ (braille pattern dots-45)⠺ (braille pattern dots-2456)⠒ (braille pattern dots-25)

ကိုးကား[ပြင်ဆင်ရန်]