ချိ (ခန)

ဝီကီပီးဒီးယား မှ
Jump to navigation Jump to search
အက္ခရာ ဖလှယ်ခြင်းchi, ti
translit. with dakutenji, zi, di
hiragana origin
katakana origin
ခန စာလုံးပေါင်း千鳥のチ
(Chidori no "chi")

ဟိရဂန တွင် သို့မဟုတ် ခတခန တွင် (ရောမအက္ခရာဖြင့် chi ဖြင့် မှတ်သားသည်) သည် ဂျပန်ဘာသာစကား၏ ခနတစ်ခုဖြစ်ပြီး တစ်ခုချင်းစီသည် မိုရ တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသည်။

Form variants[ပြင်ဆင်ရန်]

တမ်းပလိတ်:Improve

Form Rōmaji Hiragana Katakana
Normal ch-
(た行 ta-gyō)
chi
chii
chī
ちい, ちぃ
ちー
チイ, チィ
チー
Addition yōon ch-
(ちゃ行 cha-gyō)
cha ちゃ チャ
chaa
chā, chah
ちゃあ
ちゃー
チャア
チャー
chu ちゅ チュ
chuu
chū
ちゅう
ちゅー
チュウ
チュー
cho ちょ チョ
chou
choo
chō, choh
ちょう
ちょお
ちょー
チョウ
チョオ
チョー
Addition dakuten d- (j/z-)
(だ行 da-gyō)
di (ji, zi)
dii (jii, zii)
(, )
ぢい, ぢぃ
ぢー
ヂイ, ヂィ
ヂー
Addition yōon and dakuten dy- (j-)
(ぢゃ行 dya-gyō)
dya (ja) ぢゃ ヂャ
dyaa (jaa)
dyā (), dyah (jah)
ぢゃあ
ぢゃー
ヂャア
ヂャー
dyu (ju) ぢゅ ヂュ
dyuu (juu)
dyū ()
ぢゅう
ぢゅー
ヂュウ
ヂュー
dyo (jo) ぢょ ヂョ
dyou (jou)
dyoo (joo)
dyō (), dyoh (joh)
ぢょう
ぢょお
ぢょー
ヂョウ
ヂョオ
ヂョー
Other additional forms
Form A (ch-)
Romaji Hiragana Katakana
(cha) (ちゃ) (チャ)
(chyi, chi) (ちぃ, ち) (チ)
(chu) (ちゅ) (チュ)
che ちぇ チェ
(cho) (ちょ) (チョ)
Form B (dy/j-)
Romaji Hiragana Katakana
(dya, ja) (ぢゃ) (ヂャ)
(dyi, ji) (ぢぃ, ぢ) (ヂィ, ヂ)
(dyu, ju) (ぢゅ) (ヂュ)
dye (je) ぢぇ ヂェ
(dyo, jo) (ぢょ) (ヂョ)

ဆွဲသားချက်[ပြင်ဆင်ရန်]

Stroke order in writing ち
Stroke order in writing ち
Stroke order in writing チ
Stroke order in writing チ
Stroke order in writing ち
Stroke order in writing チ

အခြားဆက်စပ်ဖော်ပြချက်[ပြင်ဆင်ရန်]

တမ်းပလိတ်:Charmap

  • Braille
ち / チ in Japanese Braille Ch/J/Dy + Yōon braille
ち / チ
chi
ぢ / ヂ
ji/di
ちい / チー
chī
ぢい / ヂー
/
ちゃ / チャ
cha
ぢゃ / ヂャ
ja/dya
ちゃあ / チャー
chā
ぢゃあ / ヂャー
/dya
⠗ (braille pattern dots-1235) ⠐ (braille pattern dots-5)⠗ (braille pattern dots-1235) ⠗ (braille pattern dots-1235)⠒ (braille pattern dots-25) ⠐ (braille pattern dots-5)⠗ (braille pattern dots-1235)⠒ (braille pattern dots-25) ⠈ (braille pattern dots-4)⠕ (braille pattern dots-135) ⠘ (braille pattern dots-45)⠕ (braille pattern dots-135) ⠈ (braille pattern dots-4)⠕ (braille pattern dots-135)⠒ (braille pattern dots-25) ⠘ (braille pattern dots-45)⠕ (braille pattern dots-135)⠒ (braille pattern dots-25)
Ch/J/Dy + Yōon braille
ちゅ / チュ
chu
ぢゅ / ヂュ
ju/dyu
ちゅう / チュー
chū
ぢゅう / ヂュー
/dyū
ちょ / チョ
cho
ぢょ / ヂョ
jo/dyo
ちょう / チョー
chō
ぢょう / ヂョー
/dyō
⠈ (braille pattern dots-4)⠝ (braille pattern dots-1345) ⠘ (braille pattern dots-45)⠝ (braille pattern dots-1345) ⠈ (braille pattern dots-4)⠝ (braille pattern dots-1345)⠒ (braille pattern dots-25) ⠘ (braille pattern dots-45)⠝ (braille pattern dots-1345)⠒ (braille pattern dots-25) ⠈ (braille pattern dots-4)⠞ (braille pattern dots-2345) ⠘ (braille pattern dots-45)⠞ (braille pattern dots-2345) ⠈ (braille pattern dots-4)⠞ (braille pattern dots-2345)⠒ (braille pattern dots-25) ⠘ (braille pattern dots-45)⠞ (braille pattern dots-2345)⠒ (braille pattern dots-25)

Japanese Semaphore Basic Stroke 7.svg Japanese Semaphore Reversed Basic Stroke 2.svg

ကိုးကား[ပြင်ဆင်ရန်]