မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

ချိ (ခန)

ဝီကီပီးဒီးယား မှ
ဟိရဂန
အက္ခရာ
အက္ခရာရင်းမြစ်
JIS X 0213{{{JIS Hiragana}}}
ယူနီကုဒ်{{{Unicode Hiragana}}}
ခတခန
အက္ခရာ
အက္ခရာရင်းမြစ်
JIS X 0213{{{JIS Katakana}}}
ယူနီကုဒ်{{{Unicode Katakana}}}
ဘာသာစကား
ဘာသာစကား{{{language}}}
ရိုမဂျိ
Hepburn romanization{{{Hepburn romanization}}}
Kunrei-shiki romanization{{{Kunrei-shiki romanization}}}
JIS X 4063{{{JISX4063}}}
အအိနုဘာသာစကား{{{Ainu language}}}
အသံထွက်
IPA{{{IPA}}}
အမျိုးအစား
အသံ{{{sound}}}

ဟိရဂန တွင် သို့မဟုတ် ခတခန တွင် (ရောမအက္ခရာဖြင့် chi ဖြင့် မှတ်သားသည်) သည် ဂျပန်ဘာသာစကား၏ ခနတစ်ခုဖြစ်ပြီး တစ်ခုချင်းစီသည် မိုရ တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသည်။

Form variants[ပြင်ဆင်ရန်]

တမ်းပလိတ်:Improve

Form Rōmaji Hiragana Katakana
Normal ch-
(た行 ta-gyō)
chi
chii
chī
ちい, ちぃ
ちー
チイ, チィ
チー
Addition yōon ch-
(ちゃ行 cha-gyō)
cha ちゃ チャ
chaa
chā, chah
ちゃあ
ちゃー
チャア
チャー
chu ちゅ チュ
chuu
chū
ちゅう
ちゅー
チュウ
チュー
cho ちょ チョ
chou
choo
chō, choh
ちょう
ちょお
ちょー
チョウ
チョオ
チョー
Addition dakuten d- (j/z-)
(だ行 da-gyō)
di (ji, zi)
dii (jii, zii)
(, )
ぢい, ぢぃ
ぢー
ヂイ, ヂィ
ヂー
Addition yōon and dakuten dy- (j-)
(ぢゃ行 dya-gyō)
dya (ja) ぢゃ ヂャ
dyaa (jaa)
dyā (), dyah (jah)
ぢゃあ
ぢゃー
ヂャア
ヂャー
dyu (ju) ぢゅ ヂュ
dyuu (juu)
dyū ()
ぢゅう
ぢゅー
ヂュウ
ヂュー
dyo (jo) ぢょ ヂョ
dyou (jou)
dyoo (joo)
dyō (), dyoh (joh)
ぢょう
ぢょお
ぢょー
ヂョウ
ヂョオ
ヂョー
Other additional forms
Form A (ch-)
Romaji Hiragana Katakana
(cha) (ちゃ) (チャ)
(chyi, chi) (ちぃ, ち) (チ)
(chu) (ちゅ) (チュ)
che ちぇ チェ
(cho) (ちょ) (チョ)
Form B (dy/j-)
Romaji Hiragana Katakana
(dya, ja) (ぢゃ) (ヂャ)
(dyi, ji) (ぢぃ, ぢ) (ヂィ, ヂ)
(dyu, ju) (ぢゅ) (ヂュ)
dye (je) ぢぇ ヂェ
(dyo, jo) (ぢょ) (ヂョ)

ဆွဲသားချက်[ပြင်ဆင်ရန်]

Stroke order in writing ち
Stroke order in writing ち
Stroke order in writing チ
Stroke order in writing チ
Stroke order in writing ち
Stroke order in writing チ

အခြားဆက်စပ်ဖော်ပြချက်[ပြင်ဆင်ရန်]

အက္ခရာ အချက်အလက်များ
နမူနာ
ယူနီကုဒ် အမည် HIRAGANA LETTER TI KATAKANA LETTER TI HALFWIDTH KATAKANA LETTER TI HIRAGANA LETTER DI KATAKANA LETTER DI
Encodings decimal hex decimal hex decimal hex decimal hex decimal hex
ယူနီကုဒ် 12385 U+3061 12481 U+30C1 65409 U+FF81 12386 U+3062 12482 U+30C2
UTF-8 227 129 161 E3 81 A1 227 131 129 E3 83 81 239 190 129 EF BE 81 227 129 162 E3 81 A2 227 131 130 E3 83 82
Numeric character reference ち ち チ チ チ チ ぢ ぢ ヂ ヂ
Shift JIS 130 191 82 BF 131 96 83 60 193 C1 130 192 82 C0 131 97 83 61
  • Braille
ち / チ in Japanese Braille Ch/J/Dy + Yōon braille
ち / チ
chi
ぢ / ヂ
ji/di
ちい / チー
chī
ぢい / ヂー
/
ちゃ / チャ
cha
ぢゃ / ヂャ
ja/dya
ちゃあ / チャー
chā
ぢゃあ / ヂャー
/dya
⠗ (braille pattern dots-1235) ⠐ (braille pattern dots-5)⠗ (braille pattern dots-1235) ⠗ (braille pattern dots-1235)⠒ (braille pattern dots-25) ⠐ (braille pattern dots-5)⠗ (braille pattern dots-1235)⠒ (braille pattern dots-25) ⠈ (braille pattern dots-4)⠕ (braille pattern dots-135) ⠘ (braille pattern dots-45)⠕ (braille pattern dots-135) ⠈ (braille pattern dots-4)⠕ (braille pattern dots-135)⠒ (braille pattern dots-25) ⠘ (braille pattern dots-45)⠕ (braille pattern dots-135)⠒ (braille pattern dots-25)
Ch/J/Dy + Yōon braille
ちゅ / チュ
chu
ぢゅ / ヂュ
ju/dyu
ちゅう / チュー
chū
ぢゅう / ヂュー
/dyū
ちょ / チョ
cho
ぢょ / ヂョ
jo/dyo
ちょう / チョー
chō
ぢょう / ヂョー
/dyō
⠈ (braille pattern dots-4)⠝ (braille pattern dots-1345) ⠘ (braille pattern dots-45)⠝ (braille pattern dots-1345) ⠈ (braille pattern dots-4)⠝ (braille pattern dots-1345)⠒ (braille pattern dots-25) ⠘ (braille pattern dots-45)⠝ (braille pattern dots-1345)⠒ (braille pattern dots-25) ⠈ (braille pattern dots-4)⠞ (braille pattern dots-2345) ⠘ (braille pattern dots-45)⠞ (braille pattern dots-2345) ⠈ (braille pattern dots-4)⠞ (braille pattern dots-2345)⠒ (braille pattern dots-25) ⠘ (braille pattern dots-45)⠞ (braille pattern dots-2345)⠒ (braille pattern dots-25)

ကိုးကား[ပြင်ဆင်ရန်]