ဖု (ခန)

ဝီကီပီးဒီးယား မှ
ဟိရဂန
အက္ခရာ
အက္ခရာရင်းမြစ်
JIS X 0213{{{JIS Hiragana}}}
ယူနီကုဒ်{{{Unicode Hiragana}}}
ခတခန
အက္ခရာ
အက္ခရာရင်းမြစ်
JIS X 0213{{{JIS Katakana}}}
ယူနီကုဒ်{{{Unicode Katakana}}}
ဘာသာစကား
ဘာသာစကား{{{language}}}
ရိုမဂျိ
Hepburn romanization{{{Hepburn romanization}}}
Kunrei-shiki romanization{{{Kunrei-shiki romanization}}}
JIS X 4063{{{JISX4063}}}
အအိနုဘာသာစကား{{{Ainu language}}}
အသံထွက်
IPA{{{IPA}}}
အမျိုးအစား
အသံ{{{sound}}}

ဟိရဂန တွင် သို့မဟုတ် ခတခန တွင် (ရောမအက္ခရာ fu ဖြင့် မှတ်သားသည်) သည် ဂျပန်ဘာသာစကား၏ ခနတစ်ခုဖြစ်ပြီး တစ်ခုချင်းစီသည် မိုရ တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသည်။

Forms Rōmaji Hiragana Katakana Example words (with kanji)
Normal f-
(は行 ha-gyō)
fu
 • ふゆ fuyu 冬 winter
 • ふえる fueru 増える to grow/increase
 • ふつう futsū 普通 normal
 • ふみきり fumikiri 踏み切り level crossing
 • ふとん futon 布団 quilt/blanket
 • ふるえる furueru 震える to shake
 • フランス furansu France
fuu
ふう, ふぅ
ふー
フウ, フゥ
フー
Addition dakuten b-
(ば行 ba-gyō)
bu
 • はんぶん hanbun 半分 half
 • かぶ kabu 株 share/stump
 • ぶし bushi 武士 samurai
 • ハーブ hābu herb
buu
ぶう, ぶぅ
ぶー
ブウ, ブゥ
ブー
Addition handakuten p-
(ぱ行 pa-gyō)
pu
 • きっぷ kippu 切符 stamp
 • おんぷ ompu 音符 note
puu
ぷう, ぷぅ
ぷー
プウ, プゥ
プー
Other additional forms
Rōmaji Hiragana Katakana
Form (f-)
Fa/Hwa ふぁ/ふゎ ファ/フヮ ファール fāru foul
Fi/Hwi ふぃ フィ フィンランド finrando Finland
Fu フリー furī Free
Fe/Hwe ふぇ フェ フェルト feruto felt
Fo ふぉ フォ フォード fōdo Ford

ဆွဲသားချက်[ပြင်ဆင်ရန်]

Stroke order in writing ふ
Stroke order in writing ふ
Stroke order in writing フ
Stroke order in writing フ
Stroke order in writing ふ
Stroke order in writing フ

အခြားဆက်စပ်ဖော်ပြချက်[ပြင်ဆင်ရန်]

အက္ခရာ အချက်အလက်များ
နမူနာ
ယူနီကုဒ် အမည် HIRAGANA LETTER FU KATAKANA LETTER FU HALFWIDTH KATAKANA LETTER FU KATAKANA LETTER SMALL FU
Encodings decimal hex decimal hex decimal hex decimal hex
ယူနီကုဒ် 12405 U+3075 12501 U+30D5 65420 U+FF8C 12791 U+31F7
UTF-8 227 129 181 E3 81 B5 227 131 149 E3 83 95 239 190 140 EF BE 8C 227 135 183 E3 87 B7
Numeric character reference ふ ふ フ フ フ フ ㇷ ㇷ
Shift JIS 130 211 82 D3 131 116 83 74 204 CC


အက္ခရာ အချက်အလက်များ
နမူနာ
ယူနီကုဒ် အမည် HIRAGANA LETTER BU KATAKANA LETTER BU HIRAGANA LETTER PU KATAKANA LETTER PU
Encodings decimal hex decimal hex decimal hex decimal hex
ယူနီကုဒ် 12406 U+3076 12502 U+30D6 12407 U+3077 12503 U+30D7
UTF-8 227 129 182 E3 81 B6 227 131 150 E3 83 96 227 129 183 E3 81 B7 227 131 151 E3 83 97
Numeric character reference ぶ ぶ ブ ブ ぷ ぷ プ プ
Shift JIS 130 212 82 D4 131 117 83 75 130 213 82 D5 131 118 83 76
 • Braille
ふ / フ in Japanese Braille
ふ / フ
fu
ぶ / ブ
bu
ぷ / プ
pu
ふう / フー
ぶう / ブー
ぷう / プー
Other kana based on Braille
ひゅ / ヒゅ
hyu
びゅ / ビュ
byu
ぴゅ / ピュ
pyu
ひゅう / ヒュー
hyū
びゅう / ビュー
byū
ぴゅう / ピュー
pyū
⠭ (braille pattern dots-1346) ⠐ (braille pattern dots-5)⠭ (braille pattern dots-1346) ⠠ (braille pattern dots-6)⠭ (braille pattern dots-1346) ⠭ (braille pattern dots-1346)⠒ (braille pattern dots-25) ⠐ (braille pattern dots-5)⠭ (braille pattern dots-1346)⠒ (braille pattern dots-25) ⠠ (braille pattern dots-6)⠭ (braille pattern dots-1346)⠒ (braille pattern dots-25) ⠈ (braille pattern dots-4)⠭ (braille pattern dots-1346) ⠘ (braille pattern dots-45)⠭ (braille pattern dots-1346) ⠨ (braille pattern dots-46)⠭ (braille pattern dots-1346) ⠈ (braille pattern dots-4)⠭ (braille pattern dots-1346)⠒ (braille pattern dots-25) ⠘ (braille pattern dots-45)⠭ (braille pattern dots-1346)⠒ (braille pattern dots-25) ⠨ (braille pattern dots-46)⠭ (braille pattern dots-1346)⠒ (braille pattern dots-25)

ကိုးကား[ပြင်ဆင်ရန်]