ဟိ (ခန)

ဝီကီပီးဒီးယား မှ
ဟိရဂန
အက္ခရာ
အက္ခရာရင်းမြစ်
JIS X 0213{{{JIS Hiragana}}}
ယူနီကုဒ်{{{Unicode Hiragana}}}
ခတခန
အက္ခရာ
အက္ခရာရင်းမြစ်
JIS X 0213{{{JIS Katakana}}}
ယူနီကုဒ်{{{Unicode Katakana}}}
ဘာသာစကား
ဘာသာစကား{{{language}}}
ရိုမဂျိ
Hepburn romanization{{{Hepburn romanization}}}
Kunrei-shiki romanization{{{Kunrei-shiki romanization}}}
JIS X 4063{{{JISX4063}}}
အအိနုဘာသာစကား{{{Ainu language}}}
အသံထွက်
IPA{{{IPA}}}
အမျိုးအစား
အသံ{{{sound}}}

ဟိရဂန တွင် သို့မဟုတ် ခတခန တွင် (ရောမအက္ခရာ hi ဖြင့် မှတ်သားသည်) သည် ဂျပန်ဘာသာစကား၏ ခနတစ်ခုဖြစ်ပြီး တစ်ခုချင်းစီသည် မိုရ တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသည်။

Form Rōmaji Hiragana Katakana Example words (with kanji)
Normal h-
(は行 ha-gyō)
Hi
 • hi 日 sunlight
 • hi 火 flame
 • ひかり hikari 光 shine/light
 • ひと hito 人 human
hii
ひい, ひぃ
ひー
ヒイ, ヒィ
ヒー
Addition yōon hy-
(ひゃ行 hya-gyō)
hya ひゃ ヒャ
 • ひゃく hyaku 百 one hundred
 • にひゃく nihyaku 二百 two hundred
hyaa
hyā
ひゃあ
ひゃー
ヒャア
ヒャー
hyu ひゅ ヒュ
hyuu
hyū
ひゅう
ひゅー
ヒュウ
ヒュー
hyo ひょ ヒョ
 • ひょう hyō 豹 panther
 • ひょうへん hyōhen 豹変 sudden change
 • ひょうき hyōki 表記 notation
 • ひょうじょう hyōjō 表情 expression
 • ひょっとして "hyottosuru/shite" Perhaps
 • ひょんな "hyonna" unexpectedly
hyou
hyoo
hyō, hyoh
ひょう
ひょお
ひょー
ヒョウ
ヒョオ
ヒョー
Addition dakuten b-
(ば行 ba-gyō)
Bi
 • びん bin 瓶 bottle
 • ビール bīru beer
 • びせい bisei 美声 beautiful voice
 • かびん kabin 過敏 sensitivity
 • はなび hanabi 花火 fireworks
bii
びい, びぃ
びー
ビイ, ビィ
ビー
Addition yōon and dakuten by-
(びゃ行 bya-gyō)
bya びゃ ビャ
 • さんびゃく sanbyaku 三百 three hundred
 • びゃくや byakuya 白夜 midnight sun
 • びゃっこたい byakkotai 白虎隊 Byakkotai
byaa
byā
びゃあ
びゃー
ビャア
ビャー
byu びゅ ビュ
 • ごびゅう gobyū 誤謬 mistake
 • ワイドビュー waidobyū wide-view
byuu
byū
びゅう
びゅー
ビュウ
ビュー
byo びょ ビョ
 • びょうき byōki 病気 sickness
 • びょういん byōin 病院 hospital
 • いちびょう ichibyō 1秒 one second (of time) 
byou
byoo
byō, byoh
びょう
びょお
びょー
ビョウ
ビョオ
ビョー
Addition handakuten p-
(ぱ行 pa-gyō)
Pi
 • ピン pin pin
 • ピカソ Pikaso Picasso
pii
ぴい, ぴぃ
ぴー
ピイ, ピィ
ピー
Addition yōon and handakuten py-
(ぴゃ行 pya-gyō)
pya ぴゃ ピャ
 • ろっぴゃく roppyaku 六百 six hundred
 • はっぴゃく happyaku 八百 eight hundred
pyaa
pyā
ぴゃあ
ぴゃー
ピャア
ピャー
pyu ぴゅ ピュ
 • コンピューター konpyūtā computer
pyuu
pyū
ぴゅう
ぴゅー
ピュウ
ピュー
pyo ぴょ ピョ
 • ろんぴょう ronpyō 論評 comment
 • かんぴょう kanpyō 干瓢 kanpyō
 • はっぴょう happyō 発表 publication
pyou
pyoo
pyō, pyoh
ぴょう
ぴょお
ぴょー
ピョウ
ピョオ
ピョー
Other additional forms
Form A (hy-)
Romaji Hiragana Katakana
Hya ひゃ ヒャ
Hyi ひぃ ヒィ
Hyu ひゅ ヒュ
Hye ひぇ ヒェ
Hyo ひょ ヒョ
Form B (by-)
Romaji Hiragana Katakana
Bya びゃ ビャ
Byi びぃ ビィ
Byu びゅ ビュ
Bye びぇ ビェ
Byo びょ ビョ
Form C (py-)
Romaji Hiragana Katagana
Pya ぴゃ ピャ
Pyi ぴぃ ピィ
Pyu ぴゅ ピュ
Pye ぴぇ ピェ
Pyo ぴょ ピョ

ဆွဲသားချက်[ပြင်ဆင်ရန်]

Stroke order in writing ひ
Stroke order in writing ひ
Stroke order in writing ヒ
Stroke order in writing ヒ
Stroke order in writing ひ
Stroke order in writing ヒ (the first stroke may also be written from left to right [၁])

အခြားဆက်စပ်ဖော်ပြချက်[ပြင်ဆင်ရန်]

အက္ခရာ အချက်အလက်များ
နမူနာ
ယူနီကုဒ် အမည် HIRAGANA LETTER HI KATAKANA LETTER HI HALFWIDTH KATAKANA LETTER HI KATAKANA LETTER SMALL HI
Encodings decimal hex decimal hex decimal hex decimal hex
ယူနီကုဒ် 12402 U+3072 12498 U+30D2 65419 U+FF8B 12790 U+31F6
UTF-8 227 129 178 E3 81 B2 227 131 146 E3 83 92 239 190 139 EF BE 8B 227 135 182 E3 87 B6
Numeric character reference ひ ひ ヒ ヒ ヒ ヒ ㇶ ㇶ
Shift JIS 130 208 82 D0 131 113 83 71 203 CB


အက္ခရာ အချက်အလက်များ
နမူနာ
ယူနီကုဒ် အမည် HIRAGANA LETTER BI KATAKANA LETTER BI HIRAGANA LETTER PI KATAKANA LETTER PI
Encodings decimal hex decimal hex decimal hex decimal hex
ယူနီကုဒ် 12403 U+3073 12499 U+30D3 12404 U+3074 12500 U+30D4
UTF-8 227 129 179 E3 81 B3 227 131 147 E3 83 93 227 129 180 E3 81 B4 227 131 148 E3 83 94
Numeric character reference び び ビ ビ ぴ ぴ ピ ピ
Shift JIS 130 209 82 D1 131 114 83 72 130 210 82 D2 131 115 83 73
 • Braille
ひ / ヒ in Japanese Braille H/B/P + Yōon braille
ひ / ヒ
hi
び / ビ
bi
ぴ / ピ
pi
ひい / ヒー
びい / ビー
ぴい / ピー
ひゃ / ヒャ
hya
びゃ / ビャ
bya
ぴゃ / ピャ
pya
ひゃあ / ヒャー
hyā
びゃあ / ビャー
byā
ぴゃあ / ピャー
pyā
⠧ (braille pattern dots-1236) ⠐ (braille pattern dots-5)⠧ (braille pattern dots-1236) ⠠ (braille pattern dots-6)⠧ (braille pattern dots-1236) ⠧ (braille pattern dots-1236)⠒ (braille pattern dots-25) ⠐ (braille pattern dots-5)⠧ (braille pattern dots-1236)⠒ (braille pattern dots-25) ⠠ (braille pattern dots-6)⠧ (braille pattern dots-1236)⠒ (braille pattern dots-25) ⠈ (braille pattern dots-4)⠥ (braille pattern dots-136) ⠘ (braille pattern dots-45)⠥ (braille pattern dots-136) ⠨ (braille pattern dots-46)⠥ (braille pattern dots-136) ⠈ (braille pattern dots-4)⠥ (braille pattern dots-136)⠒ (braille pattern dots-25) ⠘ (braille pattern dots-45)⠥ (braille pattern dots-136)⠒ (braille pattern dots-25) ⠨ (braille pattern dots-46)⠥ (braille pattern dots-136)⠒ (braille pattern dots-25)
H/B/P + Yōon braille
ひゅ / ヒュ
hyu
びゅ / ビュ
byu
ぴゅ / ピュ
pyu
ひゅう / ヒュー
hyū
びゅう / ビュー
byū
ぴゅう / ピュー
pyū
ひょ / ヒョ
hyo
びょ / ビョ
byo
ぴょ / ピョ
pyo
ひょう / ヒョー
hyō
びょう / ビョー
byō
ぴょう / ピョー
pyō
⠈ (braille pattern dots-4)⠭ (braille pattern dots-1346) ⠘ (braille pattern dots-45)⠭ (braille pattern dots-1346) ⠨ (braille pattern dots-46)⠭ (braille pattern dots-1346) ⠈ (braille pattern dots-4)⠭ (braille pattern dots-1346)⠒ (braille pattern dots-25) ⠘ (braille pattern dots-45)⠭ (braille pattern dots-1346)⠒ (braille pattern dots-25) ⠨ (braille pattern dots-46)⠭ (braille pattern dots-1346)⠒ (braille pattern dots-25) ⠈ (braille pattern dots-4)⠮ (braille pattern dots-2346) ⠘ (braille pattern dots-45)⠮ (braille pattern dots-2346) ⠨ (braille pattern dots-46)⠮ (braille pattern dots-2346) ⠈ (braille pattern dots-4)⠮ (braille pattern dots-2346)⠒ (braille pattern dots-25) ⠘ (braille pattern dots-45)⠮ (braille pattern dots-2346)⠒ (braille pattern dots-25) ⠨ (braille pattern dots-46)⠮ (braille pattern dots-2346)⠒ (braille pattern dots-25)

ကိုးကား[ပြင်ဆင်ရန်]