ဟို (ခန)

ဝီကီပီးဒီးယား မှ
ဟိရဂန
အက္ခရာ
အက္ခရာရင်းမြစ်
JIS X 0213{{{JIS Hiragana}}}
ယူနီကုဒ်{{{Unicode Hiragana}}}
ခတခန
အက္ခရာ
အက္ခရာရင်းမြစ်
JIS X 0213{{{JIS Katakana}}}
ယူနီကုဒ်{{{Unicode Katakana}}}
ဘာသာစကား
ဘာသာစကား{{{language}}}
ရိုမဂျိ
Hepburn romanization{{{Hepburn romanization}}}
Kunrei-shiki romanization{{{Kunrei-shiki romanization}}}
JIS X 4063{{{JISX4063}}}
အအိနုဘာသာစကား{{{Ainu language}}}
အသံထွက်
IPA{{{IPA}}}
အမျိုးအစား
အသံ{{{sound}}}

ဟိရဂန တွင် သို့မဟုတ် ခတခန တွင် (ရောမအက္ခရာ ho ဖြင့် မှတ်သားသည်) သည် ဂျပန်ဘာသာစကား၏ ခနတစ်ခုဖြစ်ပြီး တစ်ခုချင်းစီသည် မိုရ တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသည်။

Form Rōmaji Hiragana Katakana
Normal h-
(ほ行 ha-gyō)
ho
hou
hoo
, hoh
hu
ほう
ほお, ほぉ
ほー
ほぅ
ホウ
ホオ, ホォ
ホー
ホゥ
Addition dakuten b-
(ぼ行 ba-gyō)
bo
bou
boo
, boh
ぼう, ぼぅ
ぼお, ぼぉ
ぼー
ボウ, ボゥ
ボオ, ボォ
ボー
Addition handakuten p-
(ぽ行 pa-gyō)
po
pou
poo
, poh
ぽう, ぽぅ
ぽお, ぽぉ
ぽー
ポウ, ポゥ
ポオ, ポォ
ポー
Other additional forms
Romaji Hiragana Katakana
hu ほぅ ホゥ

ဆွဲသားချက်[ပြင်ဆင်ရန်]

Stroke order in writing ほ
Stroke order in writing ほ
Stroke order in writing ホ
Stroke order in writing ホ
Stroke order in writing ほ
Stroke order in writing ホ

အခြားဆက်စပ်ဖော်ပြချက်[ပြင်ဆင်ရန်]

အက္ခရာ အချက်အလက်များ
နမူနာ
ယူနီကုဒ် အမည် HIRAGANA LETTER HO KATAKANA LETTER HO HALFWIDTH KATAKANA LETTER HO KATAKANA LETTER SMALL HO
Encodings decimal hex decimal hex decimal hex decimal hex
ယူနီကုဒ် 12411 U+307B 12507 U+30DB 65422 U+FF8E 12793 U+31F9
UTF-8 227 129 187 E3 81 BB 227 131 155 E3 83 9B 239 190 142 EF BE 8E 227 135 185 E3 87 B9
Numeric character reference ほ ほ ホ ホ ホ ホ ㇹ ㇹ
Shift JIS 130 217 82 D9 131 122 83 7A 206 CE


အက္ခရာ အချက်အလက်များ
နမူနာ
ယူနီကုဒ် အမည် HIRAGANA LETTER BO KATAKANA LETTER BO HIRAGANA LETTER PO KATAKANA LETTER PO
Encodings decimal hex decimal hex decimal hex decimal hex
ယူနီကုဒ် 12412 U+307C 12508 U+30DC 12413 U+307D 12509 U+30DD
UTF-8 227 129 188 E3 81 BC 227 131 156 E3 83 9C 227 129 189 E3 81 BD 227 131 157 E3 83 9D
Numeric character reference ぼ ぼ ボ ボ ぽ ぽ ポ ポ
Shift JIS 130 218 82 DA 131 123 83 7B 130 219 82 DB 131 124 83 7C
  • Braille
ほ / ホ in Japanese Braille
ほ / ホ
ho
ぼ / ボ
bo
ぽ / ポ
po
ほう / ホー
ぼう / ボー
ぽう / ポー
Other kana based on Braille
ひょ / ヒョ
hyo
びょ / ビョ
byo
ぴょ / ピョ
pyo
ひょう / ヒョー
hyō
びょう / ビョー
byō
ぴょう / ピョー
pyō
⠮ (braille pattern dots-2346) ⠐ (braille pattern dots-5)⠮ (braille pattern dots-2346) ⠠ (braille pattern dots-6)⠮ (braille pattern dots-2346) ⠮ (braille pattern dots-2346)⠒ (braille pattern dots-25) ⠐ (braille pattern dots-5)⠮ (braille pattern dots-2346)⠒ (braille pattern dots-25) ⠠ (braille pattern dots-6)⠮ (braille pattern dots-2346)⠒ (braille pattern dots-25) ⠈ (braille pattern dots-4)⠮ (braille pattern dots-2346) ⠘ (braille pattern dots-45)⠮ (braille pattern dots-2346) ⠨ (braille pattern dots-46)⠮ (braille pattern dots-2346) ⠈ (braille pattern dots-4)⠮ (braille pattern dots-2346)⠒ (braille pattern dots-25) ⠘ (braille pattern dots-45)⠮ (braille pattern dots-2346)⠒ (braille pattern dots-25) ⠨ (braille pattern dots-46)⠮ (braille pattern dots-2346)⠒ (braille pattern dots-25)

ကိုးကား[ပြင်ဆင်ရန်]