ကဏ္ဍ:စာချုပ်ဖြင့်ဖွဲ့စည်းသော နိုင်ငံတကာအစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ