အသုံးပြုသူ အခွင့်အရေးများ

အသုံးပြုသူတစ်ဦးကို ရွေးချယ်ရန်  
အသုံးပြုသူ အုပ်စုများကို ကြည့်ရန်အသုံးပြုသူ Kantabon (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) ၏ အသုံးပြုသူ အုပ်စုများကို ကြည့်ရှုနေသည်

အဖွဲ့ဝင် အိုင်ပီ ပိတ်ပင်မှုမှ ကင်းလွတ်ထားသူများ ( ၁၂:၀၄၊ ၁၉ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၃ မတိုင်ခင်), အလိုအလျောက် စောင့်ကြပ်စစ်ဆေးပြီးသူများ

အကြွင်းမဲ့ အဖွဲ့ဝင်: အလိုအလျောက် အတည်ပြုထားသော အသုံးပြုသူများ

အသုံးပြုသူ၏ အခွင့်အရေးများ မှတ်တမ်း

  • ၀၄:၄၈၊ ၁၄ ဇူလိုင် ၂၀၂၃ Kantabon အတွက် အုပ်စုအဖွဲ့ဝင် အိုင်ပီ ပိတ်ပင်မှုမှ ကင်းလွတ်ထားသူများ (ယာယီ၊ ၁၂:၀၄၊ ၁၉ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၃ အထိ) မှ အိုင်ပီ ပိတ်ပင်မှုမှ ကင်းလွတ်ထားသူများ (ယာယီ၊ ၁၂:၀၄၊ ၁၉ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၃ အထိ) နှင့် အလိုအလျောက် စောင့်ကြပ်စစ်ဆေးပြီးသူ သို့ Ninjastrikers ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က ပြောင်းလဲခဲ့သည် (trusted editor)
  • ၁၂:၀၄၊ ၁၉ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၂ Kantabon အတွက် အုပ်စုအဖွဲ့ဝင် (ဘာမှမရှိ) မှ အိုင်ပီ ပိတ်ပင်မှုမှ ကင်းလွတ်ထားသူများ (ယာယီ၊ ၁၂:၀၄၊ ၁၉ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၃ အထိ) သို့ Ninjastrikers ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က ပြောင်းလဲခဲ့သည်