မြန်မာနိုင်ငံ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကပ်ရောဂါ ဖြစ်ပွားမှု အချိန်မှတ်တမ်း

ဝီကီပီးဒီးယား မှ

အောက်ပါတို့သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကပ်ရောဂါ ဖြစ်ပွားမှုအတွင်း ကျန်းမာရေး၊နိုင်ငံရေး၊စီးပွားရေး၊လူမှုရေးဆိုင်ရာ အချိန်မှတ်တမ်း ဖြစ်သည်။

COVID-19 cases in မြန်မာနိုင်ငံ  ()
     သေဆုံး        ပြန်လည်သက်သာ        လက်ရှိ ဖြစ်ပွားမှု

မတ် မတ် မေ မေ ဇွန် ဇွန် ဇူ ဇူ စက် စက် အောက် အောက် နို နို ဒီ ဒီ ဇန် ဇန် ဖေ ဖေ မတ် မတ် မေ မေ ဇွန် ဇွန် ဇူ ဇူ စက် စက် အောက် အောက် နောက်ဆုံး 15 ရက် နောက်ဆုံး 15 ရက်

ရက်စွဲ
ဖြစ်ပွားသူ
သေဆုံးသူ
2020-03-23 (n.a.) (n.a.)
2020-03-24 (+၁) (n.a.)
2020-03-25 (=) (n.a.)
2020-03-26 (+၂) (n.a.)
2020-03-27 (+၃) (n.a.)
2020-03-28 (=) (n.a.)
2020-03-29
၁၀(+၂) (n.a.)
2020-03-30
၁၄(+၄) (n.a.)
2020-03-31
၁၅(+၁) (n.a.)
2020-04-01
၁၆(+၁) (=)
2020-04-02
၂၀(+၄) (=)
2020-04-03
၂၀(=) (=)
2020-04-04
၂၁(+၁) (=)
2020-04-05
၂၁(=) (=)
2020-04-06
၂၂(+၁) (=)
2020-04-07
၂၂(=) (=)
2020-04-08
၂၂(=) (+၂)
2020-04-09
၂၇(+၅) (=)
2020-04-10
၂၈(+၁) (=)
2020-04-11
၃၈(+၁၀) (=)
2020-04-12
၄၁(+၃) (+၁)
2020-04-13
၆၂(+၂၁) (=)
2020-04-14
၇၄(+၁၂) (=)
2020-04-15
၈၅(+၁၁) (=)
2020-04-16
၈၅(=) (=)
2020-04-17
၉၄(+၉) (=)
2020-04-18
၁၀၇(+၁၃) (+၁)
2020-04-19
၁၁၁(+၄) (=)
2020-04-20
၁၁၉(+၈) (=)
2020-04-21
၁၂၁(+၂) (=)
2020-04-22
၁၂၇(+၆) (=)
2020-04-23
၁၃၉(+၁၂) (=)
2020-04-24
၁၄၄(+၅) (=)
2020-04-25
၁၄၆(+၂) (=)
2020-04-26
၁၄၆(=) (=)
2020-04-27
၁၄၆(=) (=)
2020-04-28
၁၅၀(+၄) (=)
2020-04-29
၁၅၀(=) (+၁)
2020-04-30
၁၅၁(+၁) (=)
2020-05-01
၁၅၁(=) (=)
2020-05-02
၁၅၁(=) (=)
2020-05-03
၁၅၅(+၄) (=)
2020-05-04
၁၆၁(+၆) (=)
2020-05-05
၁၆၁(=) (=)
2020-05-06
၁၆၂(+၁) (=)
2020-05-07
၁၇၆(+၁၄) (=)
2020-05-08
၁၇၇(+၁) (=)
2020-05-09
၁၇၈(+၁) (=)
2020-05-10
၁၈၀(+၂) (=)
2020-05-11
၁၈၀(=) (=)
2020-05-12
၁၈၀(=) (=)
2020-05-13
၁၈၁(+၁) (=)
2020-05-14
၁၈၁(=) (=)
2020-05-15
၁၈၂(+၁) (=)
2020-05-16
၁၈၂(=) (=)
2020-05-17
၁၈၇(+၅) (=)
2020-05-18
၁၉၁(+၄) (=)
2020-05-19
၁၉၃(+၂) (=)
2020-05-20
၁၉၉(+၆) (=)
2020-05-21
၁၉၉(=) (=)
2020-05-22
၂၀၁(+၂) (=)
2020-05-23
၂၀၁(=) (=)
2020-05-24
၂၀၁(=) (=)
2020-05-25
၂၀၃(+၂) (=)
2020-05-26
၂၀၆(+၃) (=)
2020-05-29
၂၂၄(+၁၈) (=)
2020-05-30
၂၂၄(=) (=)
2020-05-31
၂၂၈(+၄) (=)
2020-06-01
၂၂၈(=) (=)
2020-06-02
၂၃၃(+၅) (=)
2020-06-03
၂၃၄(+၁) (=)
2020-06-04
၂၃၆(+၂) (=)
2020-06-06
၂၄၀(+၄) (=)
2020-06-07
၂၄၃(+၃) (=)
2020-06-08
၂၄၄(+၁) (=)
2020-06-09
၂၄၆(+၂) (=)
2020-06-10
၂၄၉(+၃) (=)
2020-06-11
၂၆၁(+၁၂) (=)
2020-06-12
၂၆၁(=) (=)
2020-06-13
၂၆၁(=) (=)
2020-06-14
၂၆၂(+၁) (=)
2020-06-15
၂၆၂(=) (=)
2020-06-16
၂၆၂(=) (=)
2020-06-17
၂၆၃(+၁) (=)
2020-06-18
၂၈၆(+၂၃) (=)
2020-06-19
၂၈၆(=) (=)
2020-06-20
၂၈၇(+၁) (=)
2020-06-21
၂၉၀(+၃) (=)
2020-06-22
၂၉၁(+၁) (=)
2020-06-23
၂၉၂(+၁) (=)
2020-06-24
၂၉၃(+၁) (=)
2020-06-25
၂၉၃(=) (=)
2020-06-26
၂၉၃(=) (=)
2020-06-27
၂၉၆(+၃) (=)
2020-06-28
၂၉၉(+၃) (=)
2020-06-29
၂၉၉(=) (=)
2020-06-30
၂၉၉(=) (=)
2020-07-01
၃၀၄(+၅) (=)
2020-07-02
၃၀၄(=) (=)
2020-07-03
၃၀၆(+၂) (=)
2020-07-04
၃၁၃(+၇) (=)
2020-07-05
၃၁၃(=) (=)
2020-07-06
၃၁၆(+၃) (=)
2020-07-07
၃၁၆(=) (=)
2020-07-08
၃၁၈(+၂) (=)
2020-07-09
၃၂၁(+၃) (=)
2020-07-10
၃၂၆(+၅) (=)
2020-07-11
၃၃၀(+၄) (=)
2020-07-12
၃၃၁(+၁) (=)
2020-07-13
၃၃၆(+၅) (=)
2020-07-14
၃၃၇(+၁) (=)
2020-07-15
၃၃၇(=) (=)
2020-07-16
၃၃၉(+၂) (=)
2020-07-17
၃၃၉(=) (=)
2020-07-18
၃၄၁(+၂) (=)
2020-07-19
၃၄၁(=) (=)
2020-07-20
၃၄၁(=) (=)
2020-07-21
၃၄၁(=) (=)
2020-07-22
၃၄၃(+၂) (=)
2020-07-23
၃၄၃(=) (=)
2020-07-24
၃၄၆(+၃) (=)
2020-07-25
၃၄၉(+၃) (=)
2020-07-26
၃၅၀(+၁) (=)
2020-07-27
၃၅၀(=) (=)
2020-07-28
၃၅၁(+၁) (=)
2020-07-29
၃၅၃(+၂) (=)
2020-07-30
၃၅၃(=) (=)
2020-07-31
၃၅၃(=) (=)
2020-08-01
၃၅၃(=) (=)
2020-08-02
၃၅၃(=) (=)
2020-08-03
၃၅၅(+၂) (=)
2020-08-04
၃၅၆(+၁) (=)
2020-08-05
၃၅၇(+၁) (=)
2020-08-06
၃၅၉(+၂) (=)
2020-08-07
၃၅၉(=) (=)
2020-08-08
၃၅၉(=) (=)
2020-08-09
၃၆၀(+၁) (=)
2020-08-10
၃၆၀(=) (=)
2020-08-11
၃၆၀(=) (=)
2020-08-12
၃၆၁(+၁) (=)
2020-08-13
၃၆၉(+၈) (=)
2020-08-14
၃၇၄(+၅) (=)
2020-08-15
၃၇၄(=) (=)
2020-08-16
၃၇၅(+၁) (=)
2020-08-17
၃၇၆(+၁) (=)
2020-08-18
၃၇၉(+၃) (=)
2020-08-19
၃၉၆(+၁၇) (=)
2020-08-20
၄၀၉(+၁၃) (=)
2020-08-21
၄၃၅(+၂၆) (=)
2020-08-22
၄၄၁(+၆) (=)
2020-08-23
၄၅၀(+၉) (=)
2020-08-24
၄၇၄(+၂၄) (=)
2020-08-25
၅၀၄(+၃၀) (=)
2020-08-26
၅၈၀(+၇၆) (=)
2020-08-27
၆၀၂(+၂၂) (=)
2020-08-28
၆၄၃(+၄၁) (=)
2020-08-29
၇၃၃(+၉၀) (=)
2020-08-30
၇၇၅(+၄၂) (=)
2020-08-31
၈၈၂(+၁၀၇) (=)
2020-09-01
၉၁၉(+၃၇) (=)
2020-09-02
၉၉၅(+၇၆) (=)
2020-09-03
၁၁၁၁(+၁၁၆) (+၁)
2020-09-04
၁၁၇၁(+၆၀) (=)
2020-09-05
၁၂၅၃(+၈၂) (+၁)
2020-09-06
၁၄၁၉(+၁၆၆) (=)
2020-09-07
၁၅၁၈(+၉၉) (=)
2020-09-08
၁၇၀၉(+၁၉၁) ၁၀(+၂)
2020-09-09
၁၈၈၉(+၁၈၀) ၁၂(+၂)
2020-09-10
၂၁၅၀(+၂၆၁) ၁၄(+၂)
2020-09-11
၂၄၂၂(+၂၇၂) ၁၄(=)
2020-09-12
၂၅၉၅(+၁၇၃) ၁၆(+၂)
2020-09-13
၂၉၃၂(+၃၃၇) ၂၀(+၄)
2020-09-14
၃၁၉၅(+၂၆၃) ၃၂(+၁၂)
2020-09-15
၃၅၀၂(+၃၀၇) ၃၅(+၃)
2020-09-16
၃၈၂၁(+၃၁၉) ၄၀(+၅)
2020-09-17
၄၀၄၃(+၂၂၂) ၆၀(+၂၀)
2020-09-18
၄၄၆၇(+၄၂၄) ၇၀(+၁၀)
2020-09-19
၄၈၇၀(+၄၀၃) ၈၁(+၁၁)
2020-09-20
၅၅၄၁(+၆၇၁) ၉၂(+၁၁)
2020-09-21
၆၁၅၁(+၆၁၀) ၉၈(+၆)
2020-09-22
၆၇၄၃(+၅၉၂) ၁၁၅(+၁၇)
2020-09-23
၇၂၉၂(+၅၄၉) ၁၃၀(+၁၅)
2020-09-24
၈၃၄၄(+၁၀၅၂) ၁၅၀(+၂၀)
2020-09-25
၉၁၁၂(+၇၆၈) ၁၇၄(+၂၄)
2020-09-26
၉၉၉၁(+၈၇၉) ၁၉၈(+၂၄)
2020-09-27
၁၀၇၃၄(+၇၄၃) ၂၂၆(+၂၈)
2020-09-28
၁၁၆၃၁(+၈၉၇) ၂၅၆(+၃၀)
2020-09-29
၁၂၄၂၅(+၇၉၄) ၂၈၄(+၂၈)
2020-09-30
၁၃၃၇၃(+၉၄၈) ၃၁၀(+၂၆)
2020-10-01
၁၄၃၈၃(+၁၀၁၀) ၃၂၁(+၁၁)
2020-10-02
၁၅၅၂၅(+၁၁၄၂) ၃၅၃(+၃၂)
2020-10-03
၁၆၅၀၃(+၉၇၈) ၃၇၁(+၁၈)
2020-10-04
၁၇၇၉၄(+၁၂၉၁) ၄၁၂(+၄၁)
2020-10-05
၁၈၇၈၁(+၉၈၇) ၄၄၄(+၃၂)
2020-10-06
၂၀၀၃၃(+၁၂၅၂) ၄၇၁(+၂၇)
2020-10-07
၂၁၄၃၃(+၁၄၀၀) ၅၁၀(+၃၉)
2020-10-08
၂၂၄၄၅(+၁၀၁၂) ၅၃၅(+၂၅)
2020-10-09
၂၃၉၀၆(+၁၄၆၁) ၅၆၆(+၃၁)
2020-10-10
၂၆၀၆၄(+၂၁၅၈) ၅၉၈(+၃၂)
2020-10-11
၂၇၉၇၄(+၁၉၁၀) ၆၄၆(+၄၈)
2020-10-12
၂၉၃၁၄(+၁၃၄၀) ၆၆၄(+၁၈)
2020-10-13
၃၀၄၃၇(+၁၁၂၃) ၆၉၃(+၂၉)
2020-10-14
၃၁၃၂၅(+၈၈၈) ၇၃၂(+၃၉)
2020-10-15
၃၂၃၅၁(+၁၀၂၆) ၇၆၅(+၃၃)
2020-10-16
၃၃၄၈၈(+၁၁၃၇) ၇၉၉(+၃၄)
2020-10-17
၃၄၈၇၅(+၁၃၈၇) ၈၃၈(+၃၉)
2020-10-18
၃၆၀၂၅(+၁၁၅၀) ၈၈၀(+၄၂)
2020-10-19
၃၇၃၀၅(+၁၂၈၀) ၉၁၄(+၃၄)
2020-10-20
၃၈၅၀၂(+၁၁၉၇) ၉၄၅(+၃၁)
2020-10-21
၃၉၆၉၆(+၁၁၉၄) ၉၇၂(+၂၇)
2020-10-22
၄၁၀၀၈(+၁၃၁၂) ၁၀၀၅(+၃၃)
2020-10-23
၄၂၃၆၅(+၁၃၅၇) ၁၀၃၈(+၃၃)
2020-10-24
၄၃၇၈၈(+၁၄၂၃) ၁၀၆၆(+၂၈)
2020-10-25
၄၄၇၇၄(+၉၈၆) ၁၀၉၅(+၂၉)
2020-10-26
၄၆၂၀၀(+၁၄၂၆) ၁၁၂၂(+၂၇)
2020-10-27
၄၇၆၆၆(+၁၄၆၆) ၁၁၄၇(+၂၅)
2020-10-28
၄၉၀၇၂(+၁၄၀၆) ၁၁၇၂(+၂၅)
2020-10-29
၅၀၄၀၃(+၁၃၃၁) ၁၁၉၉(+၂၇)
2020-10-30
၅၁၄၉၆(+၁၀၉၃) ၁၂၁၉(+၂၀)
2020-10-31
၅၂၇၀၆(+၁၂၁၀) ၁၂၃၇(+၁၈)
2020-11-01
၅၃၄၀၅(+၆၉၉) ၁၂၅၈(+၂၁)
2020-11-02
၅၄၆၀၇(+၁၂၀၂) ၁၂၈၂(+၂၄)
2020-11-03
၅၅၈၀၄(+၁၁၉၇) ၁၃၀၇(+၂၅)
2020-11-04
၅၆၉၄၀(+၁၁၃၆) ၁၃၃၀(+၂၃)
2020-11-05
၅၇၉၃၅(+၉၉၅) ၁၃၅၂(+၂၂)
2020-11-06
၅၉၂၇၇(+၁၃၄၂) ၁၃၇၆(+၂၄)
2020-11-07
၆၀၃၄၈(+၁၀၇၁) ၁၃၉၆(+၂၀)
2020-11-08
၆၁၃၇၇(+၁၀၂၉) ၁၄၂၀(+၂၄)
2020-11-09
၆၁၉၇၅(+၅၉၈) ၁၄၃၇(+၁၇)
2020-11-10
၆၃၂၄၁(+၁၂၆၆) ၁၄၆၁(+၂၄)
2020-11-11
၆၄၄၅၃(+၁၂၁၂) ၁၄၈၀(+၁၉)
2020-11-12
၆၅၅၉၈(+၁၁၄၅) ၁၅၀၈(+၂၈)
2020-11-13
၆၆၇၃၄(+၁၁၃၆) ၁၅၃၄(+၂၆)
2020-11-14
၆၈၀၁၁(+၁၂၇၇) ၁၅၅၂(+၁၈)
2020-11-15
၆၈၉၉၄(+၉၈၃) ၁၅၇၇(+၂၅)
2020-11-16
၇၀၁၆၁(+၁၁၆၇) ၁၅၉၉(+၂၂)
2020-11-17
၇၁၇၃၀(+၁၅၆၉) ၁၆၂၅(+၂၆)
2020-11-18
၇၃၃၂၂(+၁၅၉၂) ၁၆၅၀(+၂၅)
2020-11-19
၇၄၈၈၂(+၁၅၆၀) ၁၆၇၆(+၂၆)
2020-11-20
၇၆၄၁၄(+၁၅၃၂) ၁၆၉၅(+၁၉)
2020-11-21
၇၇၈၄၈(+၁၄၃၄) ၁၇၂၂(+၂၇)
2020-11-22
၇၉၂၄၆(+၁၃၉၈) ၁၇၃၉(+၁၇)
2020-11-23
၈၀၅၀၅(+၁၂၅၉) ၁၇၆၅(+၂၆)
2020-11-24
၈၂၂၃၆(+၁၇၃၁) ၁၇၈၄(+၁၉)
2020-11-25
၈၃၅၆၆(+၁၃၃၀) ၁၈၁၀(+၂၆)
2020-11-26
၈၅၂၀၅(+၁၆၃၉) ၁၈၄၆(+၃၆)
2020-11-27
၈၆၆၃၃(+၁၄၂၈) ၁၈၆၅(+၁၉)
2020-11-28
၈၇၉၇၇(+၁၃၄၄) ၁၈၈၇(+၂၂)
2020-11-29
၈၉၄၈၆(+၁၅၀၉) ၁၉၁၈(+၃၁)
2020-11-30
၉၀၇၁၃(+၁၂၂၇) ၁၉၄၁(+၂၃)
2020-12-01
၉၂၁၈၉(+၁၄၇၆) ၁၉၇၂(+၃၁)
2020-12-02
၉၃၆၀၀(+၁၄၁၁) ၁၉၉၈(+၂၆)
2020-12-03
၉၅၀၁၈(+၁၄၁၈) ၂၀၂၈(+၃၀)
2020-12-04
၉၆၅၂၀(+၁၅၀၂) ၂၀၅၉(+၃၁)
2020-12-05
၉၈၀၄၇(+၁၅၂၇) ၂၀၈၁(+၂၂)
2020-12-06
၉၉၁၅၅(+၁၁၀၈) ၂၁၁၀(+၂၉)
2020-12-07
၁၀၀၄၃၁(+၁၂၇၆) ၂၁၃၂(+၂၂)
2020-12-08
၁၀၁၇၃၉(+၁၃၀၈) ၂၁၅၁(+၁၉)
2020-12-09
၁၀၃၁၆၆(+၁၄၂၇) ၂၁၇၄(+၂၃)
2020-12-10
၁၀၄၄၈၇(+၁၃၂၁) ၂၂၀၁(+၂၇)
2020-12-11
၁၀၅၈၆၃(+၁၃၇၆) ၂၂၂၀(+၁၉)
2020-12-12
၁၀၇၂၁၅(+၁၃၅၂) ၂၂၄၅(+၂၅)
2020-12-13
၁၀၈၃၄၂(+၁၁၂၇) ၂၂၆၈(+၂၃)
2020-12-14
၁၀၉၅၁၂(+၁၁၇၀) ၂၂၉၂(+၂၄)
2020-12-15
၁၁၀၆၆၇(+၁၁၅၅) ၂၃၁၉(+၂၇)
2020-12-16
၁၁၁၉၀၀(+၁၂၃၃) ၂၃၄၆(+၂၇)
2020-12-17
၁၁၃၀၈၂(+၁၁၈၂) ၂၃၇၇(+၃၁)
2020-12-18
၁၁၄၁၉၈(+၁၁၁၆) ၂၃၉၈(+၂၁)
2020-12-19
၁၁၅၁၈၇(+၉၈၉) ၂၄၂၄(+၂၆)
2020-12-20
၁၁၆၁၃၄(+၉၄၇) ၂၄၄၃(+၁၉)
2020-12-21
၁၁၆၉၈၂(+၈၄၈) ၂၄၆၅(+၂၂)
2020-12-22
၁၁၇၉၄၆(+၉၆၄) ၂၄၈၄(+၁၉)
2020-12-23
၁၁၈၈၆၉(+၉၂၃) ၂၅၀၇(+၂၃)
2020-12-24
၁၁၉၇၈၈(+၉၁၉) ၂၅၃၂(+၂၅)
2020-12-25
၁၂၀၅၄၆(+၇၅၈) ၂၅၅၂(+၂၀)
2020-12-26
၁၂၁၂၈၀(+၇၃၄) ၂၅၇၉(+၂၇)
2020-12-27
၁၂၁၈၈၆(+၆၀၆) ၂၆၀၁(+၂၂)
2020-12-28
၁၂၂၅၃၄(+၆၄၈) ၂၆၁၈(+၁၇)
2020-12-29
၁၂၃၁၅၃(+၆၁၉) ၂၆၃၇(+၁၉)
2020-12-30
၁၂၃၇၄၀(+၅၈၇) ၂၆၆၄(+၂၇)
2020-12-31
၁၂၄၆၃၀(+၈၉၀) ၂၆၈၂(+၁၈)
2021-01-01
၁၂၅၀၄၂(+၄၁၂) ၂၆၉၇(+၁၅)
2021-01-02
၁၂၅၆၁၆(+၅၇၄) ၂၇၁၁(+၁၄)
2021-01-03
၁၂၆၃၄၅(+၇၂၉) ၂၇၂၈(+၁၇)
2021-01-04
၁၂၆၉၃၅(+၅၉၀) ၂၇၄၄(+၁၆)
2021-01-05
၁၂၇၅၈၄(+၆၄၉) ၂၇၆၆(+၂၂)
2021-01-06
၁၂၈၁၇၈(+၅၉၄) ၂၇၈၅(+၁၉)
2021-01-07
၁၂၈၇၇၂(+၅၉၄) ၂၇၉၉(+၁၄)
2021-01-08
၁၂၉၄၈၃(+၇၁၁) ၂၈၁၂(+၁၃)
2021-01-09
၁၃၀၀၄၉(+၅၆၆) ၂၈၂၆(+၁၄)
2021-01-10
၁၃၀၆၀၄(+၅၅၅) ၂၈၄၆(+၂၀)
2021-01-11
၁၃၁၁၈၆(+၅၈၂) ၂၈၅၈(+၁၂)
2021-01-12
၁၃၁၇၃၇(+၅၅၁) ၂၈၇၈(+၂၀)
2021-01-13
၁၃၂၂၆၀(+၅၂၃) ၂၉၀၂(+၂၄)
2021-01-14
၁၃၂၈၆၅(+၆၀၅) ၂၉၁၂(+၁၀)
2021-01-15
၁၃၃၃၇၈(+၅၁၃) ၂၉၂၆(+၁၄)
2021-01-16
၁၃၃၈၆၉(+၄၉၁) ၂၉၄၂(+၁၆)
2021-01-17
၁၃၄၃၁၈(+၄၄၉) ၂၉၅၅(+၁၃)
2021-01-18
၁၃၄၇၉၅(+၄၇၇) ၂၉၇၃(+၁၈)
2021-01-19
၁၃၅၂၄၃(+၄၄၈) ၂၉၈၆(+၁၃)
2021-01-20
၁၃၅၇၂၁(+၄၇၈) ၂၉၉၇(+၁၁)
2021-01-21
၁၃၆၁၆၆(+၄၄၅) ၃၀၁၃(+၁၆)
2021-01-22
၁၃၆၅၉၁(+၄၂၅) ၃၀၃၁(+၁၈)
2021-01-23
၁၃၇၀၉၈(+၅၀၇) ၃၀၄၅(+၁၄)
2021-01-24
၁၃၇၅၇၄(+၄၇၆) ၃၀၆၃(+၁၈)
2021-01-25
၁၃၇၉၅၇(+၃၈၃) ၃၀၆၉(+၆)
2021-01-26
၁၃၈၃၆၈(+၄၁၁) ၃၀၈၂(+၁၃)
2021-01-27
၁၃၈၈၀၂(+၄၃၄) ၃၀၈၉(+၇)
2021-01-28
၁၃၉၁၅၂(+၃၅၀) ၃၁၀၃(+၁၄)
2021-01-29
၁၃၉၅၁၅(+၃၆၃) ၃၁၁၅(+၁၂)
2021-01-30
၁၃၉၈၆၄(+၃၄၉) ၃၁၂၅(+၁၀)
2021-01-31
၁၄၀၁၄၅(+၂၈၁) ၃၁၃၁(+၆)
2021-02-01
၁၄၀၃၅၄(+၂၀၉) ၃၁၃၈(+၇)
2021-02-02
၁၄၀၆၆၄(+၃၁၀) ၃၁၄၆(+၈)
2021-02-03
၁၄၀၉၂၇(+၂၆၃) ၃၁၆၀(+၁၄)
2021-02-04
၁၄၁၁၀၄(+၁၇၇) ၃၁၆၃(+၃)
2021-02-05
၁၄၁၃၀၄(+၂၀၀) ၃၁၆၈(+၅)
2021-02-07
၁၄၁၃၀၄(=) ၃၁၇၅(+၇)
2021-02-08
၁၄၁၄၂၇(+၁၂၃) ၃၁၇၇(+၂)
2021-02-09
၁၄၁၄၄၈(+၂၁) ၃၁၈၀(+၃)
2021-02-10
၁၄၁၄၈၇(+၃၉) ၃၁၈၁(+၁)
2021-02-11
၁၄၁၅၂၂(+၃၅) ၃၁၈၄(+၃)
2021-02-12
၁၄၁၅၄၃(+၂၁) ၃၁၈၈(+၄)
2021-02-13
၁၄၁၅၈၅(+၄၂) ၃၁၈၈(=)
2021-02-14
၁၄၁၆၀၁(+၁၆) ၃၁၈၉(+၁)
2021-02-15
၁၄၁၆၃၇(+၃၆) ၃၁၉၀(+၁)
2021-02-16
၁၄၁၆၅၉(+၂၂) ၃၁၉၂(+၂)
2021-02-17
၁၄၁၆၉၀(+၃၁) ၃၁၉၂(=)
2021-02-18
၁၄၁၇၀၉(+၁၉) ၃၁၉၁(-1)
2021-02-19
၁၄၁၇၂၈(+၁၉) ၃၁၉၄(+၃)
2021-02-20
၁၄၁၇၃၅(+၇) ၃၁၉၆(+၂)
2021-02-21
၁၄၁၇၅၀(+၁၅) ၃၁၉၆(=)
2021-02-22
၁၄၁၇၆၁(+၁၁) ၃၁၉၇(+၁)
2021-02-23
၁၄၁၇၈၃(+၂၂) ၃၁၉၇(=)
2021-02-24
၁၄၁၈၁၆(+၃၃) ၃၁၉၇(=)
2021-02-25
၁၄၁၈၄၁(+၂၅) ၃၁၉၈(+၁)
2021-02-26
၁၄၁၈၇၅(+၃၄) ၃၁၉၈(=)
2021-02-27
၁၄၁၈၉၀(+၁၅) ၃၁၉၉(+၁)
2021-02-28
၁၄၁၈၉၆(+၆) ၃၁၉၉(=)
2021-03-01
၁၄၁၉၁၆(+၂၀) ၃၁၉၉(=)
2021-03-02
၁၄၁၉၆၅(+၄၉) ၃၁၉၉(=)
2021-03-03
၁၄၁၉၈၄(+၁၉) ၃၁၉၉(=)
2021-03-04
၁၄၂၀၀၀(+၁၆) ၃၂၀၀(+၁)
2021-03-05
၁၄၂၀၁၇(+၁၇) ၃၂၀၀(=)
2021-03-06
၁၄၂၀၂၃(+၆) ၃၂၀၀(=)
2021-03-07
၁၄၂၀၃၄(+၁၁) ၃၂၀၀(=)
2021-03-08
၁၄၂၀၄၅(+၁၁) ၃၂၀၀(=)
2021-03-09
၁၄၂၀၅၉(+၁၄) ၃၂၀၀(=)
2021-03-10
၁၄၂၀၇၃(+၁၄) ၃၂၀၀(=)
2021-03-11
၁၄၂၁၁၄(+၄၁) ၃၂၀၁(+၁)
2021-03-12
၁၄၂၁၂၂(+၈) ၃၂၀၁(=)
2021-03-13
၁၄၂၁၃၆(+၁၄) ၃၂၀၁(=)
2021-03-14
၁၄၂၁၄၇(+၁၁) ၃၂၀၂(+၁)
2021-03-15
၁၄၂၁၆၂(+၁၅) ၃၂၀၃(+၁)
2021-03-16
၁၄၂၁၇၉(+၁၇) ၃၂၀၃(=)
2021-03-17
၁၄၂၁၉၀(+၁၁) ၃၂၀၃(=)
2021-03-18
၁၄၂၂၁၂(+၂၂) ၃၂၀၄(+၁)
၁၄၂၂၁၂(=) ၃၂၀၄(=)
2021-03-21
၁၄၂၂၄၆(+၃၄) ၃၂၀၄(=)
2021-03-22
၁၄၂၂၆၄(+၁၈) ၃၂၀၄(=)
2021-03-23
၁၄၂၂၉၂(+၂၈) ၃၂၀၄(=)
2021-03-24
၁၄၂၃၁၅(+၂၃) ၃၂၀၄(=)
2021-03-25
၁၄၂၃၄၀(+၂၅) ၃၂၀၅(+၁)
2021-03-26
၁၄၂၃၅၉(+၁၉) ၃၂၀၆(+၁)
2021-03-27
၁၄၂၃၇၇(+၁၈) ၃၂၀၆(=)
2021-03-28
၁၄၂၃၈၅(+၈) ၃၂၀၆(=)
2021-03-29
၁၄၂၃၉၃(+၈) ၃၂၀၆(=)
2021-03-30
၁၄၂၄၁၂(+၁၉) ၃၂၀၆(=)
2021-03-31
၁၄၂၄၃၄(+၂၂) ၃၂၀၆(=)
2021-04-01
၁၄၂၄၆၆(+၃၂) ၃၂၀၆(=)
2021-04-02
၁၄၂၄၇၉(+၁၃) ၃၂၀၆(=)
2021-04-04
၁၄၂၅၁၁(+၃၂) ၃၂၀၆(=)
2021-04-05
၁၄၂၅၃၀(+၁၉) ၃၂၀၆(=)
2021-04-06
၁၄၂၅၄၁(+၁၁) ၃၂၀၆(=)
2021-04-07
၁၄၂၅၄၉(+၈) ၃၂၀၆(=)
2021-04-08
၁၄၂၅၅၈(+၉) ၃၂၀၆(=)
2021-04-10
၁၄၂၅၇၆(+၁၈) ၃၂၀၆(=)
2021-04-11
၁၄၂၅၈၇(+၁၁) ၃၂၀၆(=)
2021-04-12
၁၄၂၅၉၆(+၉) ၃၂၀၆(=)
2021-04-14
၁၄၂၆၁၀(+၁၄) ၃၂၀၆(=)
2021-04-15
၁၄၂၆၁၇(+၇) ၃၂၀၆(=)
2021-04-16
၁၄၂၆၁၉(+၂) ၃၂၀၆(=)
2021-04-17
၁၄၂၆၂၈(+၉) ၃၂၀၆(=)
၁၄၂၆၂၈(=) ၃၂၀၆(=)
2021-04-20
၁၄၂၆၆၁(+၃၃) ၃၂၀၆(=)
2021-04-21
၁၄၂၆၇၄(+၁၃) ၃၂၀၆(=)
2021-04-22
၁၄၂၆၈၇(+၁၃) ၃၂၀၆(=)
2021-04-23
၁၄၂၇၀၄(+၁၇) ၃၂၀၆(=)
2021-04-24
၁၄၂၇၁၂(+၈) ၃၂၀၆(=)
2021-04-25
၁၄၂၇၂၂(+၁၀) ၃၂၀၇(+၁)
2021-04-26
၁၄၂၇၄၀(+၁၈) ၃၂၀၇(=)
2021-04-27
၁၄၂၇၇၈(+၃၈) ၃၂၀၈(+၁)
2021-04-28
၁၄၂၇၉၀(+၁၂) ၃၂၀၉(+၁)
2021-04-29
၁၄၂၈၀၀(+၁၀) ၃၂၀၉(=)
2021-04-30
၁၄၂၈၁၇(+၁၇) ၃၂၀၉(=)
2021-05-01
၁၄၂၈၃၁(+၁၄) ၃၂၀၉(=)
2021-05-02
၁၄၂၈၃၈(+၇) ၃၂၀၉(=)
2021-05-03
၁၄၂၈၄၂(+၄) ၃၂၀၉(=)
2021-05-04
၁၄၂၈၅၈(+၁၆) ၃၂၀၉(=)
2021-05-05
၁၄၂၈၇၄(+၁၆) ၃၂၁၀(+၁)
2021-05-06
၁၄၂၉၀၃(+၂၉) ၃၂၁၀(=)
2021-05-07
၁၄၂၉၃၄(+၃၁) ၃၂၁၀(=)
2021-05-08
၁၄၂၉၄၇(+၁၃) ၃၂၁၀(=)
2021-05-10
၁၄၂၉၆၃(+၁၆) ၃၂၁၀(=)
2021-05-11
၁၄၂၉၇၄(+၁၁) ၃၂၁၀(=)
2021-05-12
၁၄၂၉၉၇(+၂၃) ၃၂၁၁(+၁)
2021-05-13
၁၄၃၀၀၄(+၇) ၃၂၁၂(+၁)
2021-05-14
၁၄၃၀၃၅(+၃၁) ၃၂၁၂(=)
2021-05-15
၁၄၃၀၅၉(+၂၄) ၃၂၁၂(=)
2021-05-16
၁၄၃၀၆၅(+၆) ၃၂၁၂(=)
2021-05-17
၁၄၃၀၉၇(+၃၂) ၃၂၁၃(+၁)
2021-05-18
၁၄၃၁၃၁(+၃၄) ၃၂၁၃(=)
2021-05-19
၁၄၃၁၅၉(+၂၈) ၃၂၁၆(+၃)
2021-05-20
၁၄၃၁၈၃(+၂၄) ၃၂၁၆(=)
2021-05-21
၁၄၃၂၁၁(+၂၈) ၃၂၁၆(=)
2021-05-22
၁၄၃၂၂၈(+၁၇) ၃၂၁၆(=)
2021-05-23
၁၄၃၂၃၄(+၆) ၃၂၁၆(=)
2021-05-24
၁၄၃၂၆၂(+၂၈) ၃၂၁၆(=)
2021-05-25
၁၄၃၂၉၆(+၃၄) ၃၂၁၆(=)
2021-05-26
၁၄၃၃၁၈(+၂၂) ၃၂၁၆(=)
2021-05-27
၁၄၃၄၁၄(+၉၆) ၃၂၁၆(=)
2021-05-28
၁၄၃၄၈၆(+၇၂) ၃၂၁၆(=)
2021-05-29
၁၄၃၅၂၆(+၄၀) ၃၂၁၆(=)
2021-05-30
၁၄၃၅၇၁(+၄၅) ၃၂၁၆(=)
2021-05-31
၁၄၃၆၂၉(+၅၈) ၃၂၁၇(+၁)
2021-06-01
၁၄၃၇၅၁(+၁၂၂) ၃၂၁၇(=)
2021-06-02
၁၄၃၈၂၃(+၇၂) ၃၂၁၈(+၁)
2021-06-03
၁၄၃၉၄၅(+၁၂၂) ၃၂၂၁(+၃)
2021-06-04
၁၄၄၁၅၇(+၂၁၂) ၃၂၂၁(=)
2021-06-05
၁၄၄၂၅၃(+၉၆) ၃၂၂၃(+၂)
2021-06-06
၁၄၄၃၁၇(+၆၄) ၃၂၂၅(+၂)
2021-06-07
၁၄၄၄၅၆(+၁၃၉) ၃၂၂၇(+၂)
2021-06-08
၁၄၄၅၇၉(+၁၂၃) ၃၂၂၈(+၁)
2021-06-09
၁၄၄၇၁၅(+၁၃၆) ၃၂၃၃(+၅)
2021-06-10
၁၄၄၈၇၆(+၁၆၁) ၃၂၃၇(+၄)
2021-06-11
၁၄၅၀၆၄(+၁၈၈) ၃၂၃၉(+၂)
2021-06-12
၁၄၅၂၃၀(+၁၆၆) ၃၂၄၁(+၂)
2021-06-13
၁၄၅၆၀၃(+၃၇၃) ၃၂၄၄(+၃)
2021-06-14
၁၄၅၈၂၆(+၂၂၃) ၃၂၄၈(+၄)
2021-06-15
၁၄၆၀၅၁(+၂၂၅) ၃၂၄၈(=)
2021-06-16
၁၄၆၄၀၆(+၃၅၅) ၃၂၅၀(+၂)
2021-06-17
၁၄၆၇၆၈(+၃၆၂) ၃၂၅၀(=)
2021-06-18
၁၄၇၀၆၉(+၃၀၁) ၃၂၅၁(+၁)
2021-06-19
၁၄၇၆၁၅(+၅၄၆) ၃၂၅၈(+၇)
2021-06-20
၁၄၈၀၂၂(+၄၀၇) ၃၂၆၂(+၄)
2021-06-21
၁၄၈၆၁၇(+၅၉၅) ၃၂၆၅(+၃)
2021-06-22
၁၄၉၂၄၇(+၆၃၀) ၃၂၆၇(+၂)
2021-06-23
၁၄၉၉၂၇(+၆၈၀) ၃၂၆၉(+၂)
2021-06-24
၁၅၀၇၁၄(+၇၈၇) ၃၂၇၅(+၆)
2021-06-25
၁၅၁၅၇၃(+၈၅၉) ၃၂၈၂(+၇)
2021-06-26
၁၅၂၃၅၆(+၇၈၃) ၃၂၉၀(+၈)
2021-06-27
၁၅၃၁၆၀(+၈၀၄) ၃၂၉၇(+၇)
2021-06-28
၁၅၄၃၈၅(+၁၂၂၅) ၃၃၀၉(+၁၂)
2021-06-29
၁၅၅၆၉၇(+၁၃၁၂) ၃၃၂၀(+၁၁)
2021-06-30
၁၅၇၂၇၇(+၁၅၈၀) ၃၃၃၄(+၁၄)
2021-07-01
၁၅၉၃၄၇(+၂၀၇၀) ၃၃၄၇(+၁၃)
2021-07-02
၁၆၁၂၁၀(+၁၈၆၃) ၃၃၆၄(+၁၇)
2021-07-03
၁၆၃၀၈၇(+၁၈၇၇) ၃၃၈၄(+၂၀)
2021-07-04
၁၆၅၄၀၅(+၂၃၁၈) ၃၄၁၉(+၃၅)
2021-07-05
၁၆၈၃၇၄(+၂၉၆၉) ၃၄၆၁(+၄၂)
2021-07-06
၁၇၁၉၇၆(+၃၆၀၂) ၃၅၁၃(+၅၂)
2021-07-07
၁၇၅၉၂၃(+၃၉၄၇) ၃၅၇၀(+၅၇)
2021-07-08
၁၈၀၀၅၅(+၄၁၃၂) ၃၆၂၁(+၅၁)
2021-07-09
၁၈၄၃၇၅(+၄၃၂၀) ၃၆၈၅(+၆၄)
2021-07-10
၁၈၈၇၅၂(+၄၃၇၇) ၃၇၅၆(+၇၁)
2021-07-11
၁၉၂၂၁၃(+၃၄၆၁) ၃၈၃၈(+၈၂)
2021-07-12
၁၉၇၂၂၇(+၅၀၁၄) ၃၉၂၇(+၈၉)
2021-07-13
၂၀၁၂၇၄(+၄၀၄၇) ၄၀၃၆(+၁၀၉)
2021-07-14
၂၀၈၃၅၇(+၇၀၈၃) ၄၁၈၁(+၁၄၅)
2021-07-15
၂၁၂၅၄၅(+၄၁၈၈) ၄၃၄၆(+၁၆၅)
2021-07-16
၂၁၈၇၃၉(+၆၁၉၄) ၄၅၃၆(+၁၉၀)
2021-07-17
၂၂၄၂၃၆(+၅၄၉၇) ၄၇၆၉(+၂၃၃)
2021-07-18
၂၂၉၅၂၁(+၅၂၈၅) ၅၀၀၀(+၂၃၁)
2021-07-19
၂၃၄၇၁၀(+၅၁၈၉) ၅၂၈၁(+၂၈၁)
2021-07-20
၂၄၀၅၇၀(+၅၈၆၀) ၅၅၆၇(+၂၈၆)
2021-07-21
၂၄၆၆၆၃(+၆၀၉၃) ၅၈၁၄(+၂၄၇)
2021-07-22
၂၅၃၃၆၄(+၆၇၀၁) ၆၁၃၃(+၃၁၉)
2021-07-23
၂၅၈၈၇၀(+၅၅၀၆) ၆၄၅၉(+၃၂၆)
2021-07-24
၂၆၄၅၂၇(+၅၆၅၇) ၆၇၅၆(+၂၉၇)
2021-07-25
၂၆၉၅၂၅(+၄၉၉၈) ၇၁၁၁(+၃၅၅)
2021-07-26
၂၇၄၁၅၅(+၄၆၃၀) ၇၅၀၇(+၃၉၆)
2021-07-27
၂၇၉၁၁၉(+၄၉၆၄) ၇၈၄၅(+၃၃၈)
2021-07-28
၂၈၄၀၉၉(+၄၉၈၀) ၈၂၁၀(+၃၆၅)
2021-07-29
၂၈၉၃၃၃(+၅၂၃၄) ၈၅၅၂(+၃၄၂)
2021-07-30
၂၉၄၄၆၀(+၅၁၂၇) ၈၉၄၂(+၃၉၀)
2021-07-31
၂၉၉၁၈၅(+၄၇၂၅) ၉၃၃၄(+၃၉၂)
2021-08-01
၃၀၂၆၆၅(+၃၄၈၀) ၉၇၃၁(+၃၉၇)
2021-08-02
၃၀၆၃၅၄(+၃၆၈၉) ၁၀၀၆၁(+၃၃၀)
2021-08-03
၃၁၁၀၆၇(+၄၇၁၃) ၁၀၃၇၃(+၃၁၂)
2021-08-04
၃၁၅၁၁၈(+၄၀၅၁) ၁၀၆၉၅(+၃၂၂)
2021-08-05
၃၁၉၅၂၀(+၄၄၀၂) ၁၀၉၈၈(+၂၉၃)
2021-08-06
၃၂၂၈၃၈(+၃၃၁၈) ၁၁၂၆၂(+၂၇၄)
2021-08-07
၃၂၆၄၈၉(+၃၆၅၁) ၁၁၅၂၆(+၂၆၄)
2021-08-08
၃၂၉၅၁၆(+၃၀၂၇) ၁၁၇၇၆(+၂၅၀)
2021-08-09
၃၃၁၃၂၇(+၁၈၁၁) ၁၂၀၁၄(+၂၃၈)
2021-08-10
၃၃၇၅၆၁(+၆၂၃၄) ၁၂၂၃၄(+၂၂၀)
2021-08-11
၃၄၁၃၀၀(+၃၇၃၉) ၁၂၄၅၂(+၂၁၈)
2021-08-12
၃၄၄၇၃၀(+၃၄၃၀) ၁၂၆၆၇(+၂၁၅)
2021-08-13
၃၄၈၁၈၆(+၃၄၅၆) ၁၂၈၇၉(+၂၁၂)
2021-08-14
၃၅၁၆၀၅(+၃၄၁၉) ၁၃၀၇၈(+၁၉၉)
2021-08-15
၃၅၄၂၇၉(+၂၆၇၄) ၁၃၂၆၃(+၁၈၅)
2021-08-16
၃၅၆၉၈၅(+၂၇၀၆) ၁၃၄၄၅(+၁၈၂)
2021-08-17
၃၆၀၂၉၁(+၃၃၀၆) ၁၃၆၂၃(+၁၇၈)
2021-08-18
၃၆၃၁၆၉(+၂၈၇၈) ၁၃၇၈၆(+၁၆၃)
2021-08-19
၃၆၅၇၅၉(+၂၅၉၀) ၁၃၉၄၅(+၁၅၉)
2021-08-20
၃၆၈၇၆၈(+၃၀၀၉) ၁၄၀၉၆(+၁၅၁)
2021-08-21
၃၇၁၅၁၂(+၂၇၄၄) ၁၄၂၃၆(+၁၄၀)
2021-08-22
၃၇၃၆၈၅(+၂၁၇၃) ၁၄၃၇၄(+၁၃၈)
2021-08-23
၃၇၅၈၇၁(+၂၁၈၆) ၁၄၄၉၉(+၁၂၅)
2021-08-24
၃၇၈၃၇၇(+၂၅၀၆) ၁၄၆၂၂(+၁၂၃)
2021-08-25
၃၈၀၈၇၉(+၂၅၀၂) ၁၄၇၃၇(+၁၁၅)
2021-08-26
၃၈၃၅၁၄(+၂၆၃၅) ၁၄၈၅၀(+၁၁၃)
2021-08-27
၃၈၆၂၀၂(+၂၆၈၈) ၁၄၉၆၈(+၁၁၈)
2021-08-28
၃၈၉၁၃၄(+၂၉၃၂) ၁၅၀၇၇(+၁၀၉)
2021-08-29
၃၉၂၃၀၀(+၃၁၆၆) ၁၅၁၈၃(+၁၀၆)
2021-08-30
၃၉၅၈၈၃(+၃၅၈၃) ၁၅၂၈၇(+၁၀၄)
2021-08-31
၃၉၉၂၈၂(+၃၃၉၉) ၁၅၃၈၉(+၁၀၂)
2021-09-01
၄၀၂၆၄၀(+၃၃၅၈) ၁၅၄၉၀(+၁၀၁)
2021-09-02
၄၀၆၀၉၉(+၃၄၅၉) ၁၅၆၀၀(+၁၁၀)
2021-09-03
၄၀၉၅၀၉(+၃၄၁၀) ၁၅၆၉၃(+၉၃)
2021-09-04
၄၁၂၅၈၇(+၃၀၇၈) ၁၅၇၉၅(+၁၀၂)
2021-09-05
၄၁၅၄၁၆(+၂၈၂၉) ၁၅၈၉၁(+၉၆)
2021-09-06
၄၁၇၉၇၁(+၂၅၅၅) ၁၅၉၈၅(+၉၄)
2021-09-07
၄၂၀၄၀၂(+၂၄၃၁) ၁၆၀၈၂(+၉၇)
2021-09-08
၄၂၃၁၀၄(+၂၇၀၂) ၁၆၁၇၃(+၉၁)
2021-09-09
၄၂၅၄၁၄(+၂၃၁၀) ၁၆၂၆၅(+၉၂)
2021-09-10
၄၂၇၅၁၆(+၂၁၀၂) ၁၆၃၅၃(+၈၈)
2021-09-11
၄၂၉၈၈၀(+၂၃၆၄) ၁၆၄၅၁(+၉၈)
2021-09-12
၄၃၁၈၃၃(+၁၉၅၃) ၁၆၅၃၀(+၇၉)
2021-09-13
၄၃၄၁၀၆(+၂၂၇၃) ၁၆၆၁၇(+၈၇)
2021-09-14
၄၃၆၅၂၇(+၂၄၂၁) ၁၆၆၉၃(+၇၆)
2021-09-15
၄၃၈၉၅၁(+၂၄၂၄) ၁၆၇၈၄(+၉၁)
2021-09-16
၄၄၀၇၄၁(+၁၇၉၀) ၁၆၈၆၉(+၈၅)
2021-09-17
၄၄၂၉၂၈(+၂၁၈၇) ၁၆၉၄၄(+၇၅)
2021-09-18
၄၄၄၈၇၁(+၁၉၄၃) ၁၇၀၁၆(+၇၂)
2021-09-19
၄၄၆၅၇၃(+၁၇၀၂) ၁၇၀၇၃(+၅၇)
2021-09-20
၄၄၈၁၅၈(+၁၅၈၅) ၁၇၁၂၉(+၅၆)
2021-09-21
၄၄၉၈၄၅(+၁၆၈၇) ၁၇၂၀၂(+၇၃)
2021-09-22
၄၅၁၆၆၃(+၁၈၁၈) ၁၇၂၆၆(+၆၄)
2021-09-23
၄၅၃၄၀၇(+၁၇၄၄) ၁၇၃၄၃(+၇၇)
2021-09-24
၄၅၅၀၇၄(+၁၆၆၇) ၁၇၄၁၃(+၇၀)
2021-09-25
၄၅၆၆၂၀(+၁၅၄၆) ၁၇၄၆၅(+၅၂)
2021-09-26
၄၅၈၁၅၄(+၁၅၃၄) ၁၇၅၂၇(+၆၂)
2021-09-27
၄၅၉၄၃၆(+၁၂၈၂) ၁၇၅၈၃(+၅၆)
2021-09-28
၄၆၁၀၆၆(+၁၆၃၀) ၁၇၆၃၁(+၄၈)
2021-09-29
၄၆၂၆၀၈(+၁၅၄၂) ၁၇၆၈၂(+၅၁)
2021-09-30
၄၆၄၀၇၆(+၁၄၆၈) ၁၇၇၃၅(+၅၃)
2021-10-01
၄၆၅၉၂၂(+၁၈၄၆) ၁၇၇၈၉(+၅၄)
2021-10-02
၄၆၇၂၆၉(+၁၃၄၇) ၁၇၈၃၅(+၄၆)
2021-10-03
၄၆၈၄၆၃(+၁၁၉၄) ၁၇၈၈၃(+၄၈)
2021-10-04
၄၆၉၇၈၂(+၁၃၁၉) ၁၇၉၂၁(+၃၈)
2021-10-05
၄၇၁၃၀၈(+၁၅၂၆) ၁၇၉၅၇(+၃၆)
2021-10-06
၄၇၃၀၂၅(+၁၇၁၇) ၁၇၉၉၈(+၄၁)
2021-10-07
၄၇၄၄၁၉(+၁၃၉၄) ၁၈၀၃၄(+၃၆)
2021-10-08
၄၇၅၈၈၅(+၁၄၆၆) ၁၈၀၆၈(+၃၄)
2021-10-09
၄၇၇၃၃၃(+၁၄၄၈) ၁၈၁၀၄(+၃၆)
2021-10-10
၄၇၈၆၅၁(+၁၃၁၈) ၁၈၁၃၄(+၃၀)
2021-10-11
၄၇၉၈၄၈(+၁၁၉၇) ၁၈၁၆၂(+၂၈)
2021-10-12
၄၈၁၂၃၀(+၁၃၈၂) ၁၈၁၈၈(+၂၆)
2021-10-13
၄၈၂၈၀၃(+၁၅၇၃) ၁၈၂၂၂(+၃၄)
2021-10-14
၄၈၄၃၁၇(+၁၅၁၄) ၁၈၂၅၅(+၃၃)
2021-10-15
၄၈၅၆၄၆(+၁၃၂၉) ၁၈၂၉၇(+၄၂)
2021-10-16
၄၈၆၈၅၁(+၁၂၀၅) ၁၈၃၂၉(+၃၂)
2021-10-17
၄၈၇၈၅၃(+၁၀၀၂) ၁၈၃၅၉(+၃၀)
2021-10-18
၄၈၈၈၇၅(+၁၀၂၂) ၁၈၃၈၈(+၂၉)
2021-10-19
၄၉၀၀၀၈(+၁၁၃၃) ၁၈၄၁၆(+၂၈)
2021-10-20
၄၉၀၉၀၁(+၈၉၃) ၁၈၄၄၄(+၂၈)
2021-10-21
၄၉၁၅၈၄(+၆၈၃) ၁၈၄၆၅(+၂၁)
2021-10-22
၄၉၂၅၀၉(+၉၂၅) ၁၈၄၉၁(+၂၆)
2021-10-23
၄၉၃၅၇၆(+၁၀၆၇) ၁၈၅၁၁(+၂၀)
2021-10-24
၄၉၄၂၆၃(+၆၈၇) ၁၈၅၃၈(+၂၇)
2021-10-25
၄၉၄၉၇၄(+၇၁၁) ၁၈၅၆၀(+၂၂)
2021-10-26
၄၉၅၈၉၈(+၉၂၄) ၁၈၅၈၂(+၂၂)
2021-10-27
၄၉၆၉၀၁(+၁၀၀၃) ၁၈၆၀၃(+၂၁)
2021-10-28
၄၉၇၇၀၀(+၇၉၉) ၁၈၆၂၂(+၁၉)
ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစား ဝန်ကြီးဌာနက နေ့စဉ် မြန်မာစံတော်ချိန် ည ၈ နာရီအချိန် ထုတ်ပြန်သည့် အချက်အလက်များအရ ဖြစ်သည်။
ရင်းမြစ်။ MoHS


ဇန်နဝါရီလ[ပြင်ဆင်ရန်]

၃၀[ပြင်ဆင်ရန်]

 • 2019 NOVEL CORONAVIRUS (2019-NCOV) ကြောင့် ဖြစ်ပွားသော အဆုတ်ရောင်ရောဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေး ဗဟိုကော်မတီအားအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနှင့် ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတို့က ဦးဆောင်ကာ အဖွဲ့ဝင် ၂၇ဦးဖြင့် ဖွဲ့စည်း။


ဖေဖော်ဝါရီလ[ပြင်ဆင်ရန်]

[ပြင်ဆင်ရန်]

 • ဝူဟန်မြို့တွင် ပိတ်မိနေသော မြန်မာကျောင်းသား ၅၉ဦးအား အထူးလေယာဉ်ဖြင့် ပြန်လည်ခေါ်ဆောင်ကာ မန္တလေးမြို့ရှိ ကန်တော်နဒီဆေးရုံတွင် သီးခြားထားရှိကာ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ထားရှိ။ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ၂ဦးကျန်ခဲ့။

၁၆[ပြင်ဆင်ရန်]

 • ဝူဟန်မြို့မှ ပြန်လည်ခေါ်ဆောင်လာသော မြန်မာကျောင်းသားများ စောင့်ကြည့် ၁၄ရက်ပြည့်မြောက်၍ နေရပ် အသီးသီးသို့ပြန်။ အတည်ပြုလူနာ မတွေ့ရှိရ။

၂၀[ပြင်ဆင်ရန်]

 • COVID-19 ရောဂါအား ရန်ကုန်မြို့ အမျိုးသားကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာနတွင် စတင်စစ်ဆေးနိုင်။

၂၈[ပြင်ဆင်ရန်]

 • COVID-19 ရောဂါအား ကူးစက်မြန်ရောဂါ (သို့) တိုင်ကြားရမည့်ကူးစက်ရောဂါအဖြစ် ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာနမှ သတ်မှတ်။

မတ်လ[ပြင်ဆင်ရန်]

[ပြင်ဆင်ရန်]

 • COVID-19 ရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုရေးနှင့် ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေး ဗဟိုအဆင့် နေ့စဉ်ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး (၂၇/၂၀၂၀) ကို ရန်ကုန်မြို့တွင် ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးမှ ဦးဆောင်ကျင်းပ။
 • ညနေ၆နာရီအချိန်အထိ စောင့်ကြည့်လူနာ ၄၃ဦး၊သံသယလူနာ ၂ဦး၊ စုစုပေါင်း ၄၅ဦးရှိ။
 • ၇၅နှစ်မြောက် တပ်မတော်နေ့စိန်ရတုအထိမ်းအမှတ် စစ်ရေးပြပွဲအခမ်းအနားကို ခေတ္တဆိုင်းငံ့။

[ပြင်ဆင်ရန်]

 • ညနေ၆နာရီအချိန်အထိ စောင့်ကြည့်လူနာ ၄၈ဦး၊သံသယလူနာ ၂ဦး၊ စုစုပေါင်း ၅၀ဦးရှိ။

[ပြင်ဆင်ရန်]

 • COVID-19 ရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုရေးနှင့် ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေး ဗဟိုအဆင့် နေ့စဉ်ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး (၂၈/၂၀၂၀) ကို နေပြည်တော်တွင် ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးမှ ဦးဆောင်ကျင်းပ။
 • 2019 NOVEL CORONAVIRUS (2019-NCOV) ကြောင့် ဖြစ်ပွားသော အဆုတ်ရောင်ရောဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေး ဗဟိုကော်မတီ၏ ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေးကို နေပြည်တော်ရှိ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနတွင် ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သော အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင်နှင့် ပူးတွဲဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သော ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစား ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးတို့မှ ဦးဆောင်ကျင်းပ။
 • ညနေ၆နာရီအချိန်အထိ စောင့်ကြည့်လူနာ ၅၁ဦး၊သံသယလူနာ ၂ဦး၊ စုစုပေါင်း ၅၃ဦးရှိ။

[ပြင်ဆင်ရန်]

 • COVID-19 ရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုရေးနှင့် ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေး ဗဟိုအဆင့် နေ့စဉ်ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး (၂၉/၂၀၂၀) ကို နေပြည်တော်တွင် ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးမှ ဦးဆောင်ကျင်းပ။

[ပြင်ဆင်ရန်]

 • ညနေ၄နာရီအချိန်အထိ စောင့်ကြည့်လူနာ ၅၅ဦး၊သံသယလူနာ ၂ဦး၊ စုစုပေါင်း ၅၇ဦးရှိ။

[ပြင်ဆင်ရန်]

 • COVID-19 ရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုရေးနှင့် ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေး ဗဟိုအဆင့် နေ့စဉ်ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး (၃၀/၂၀၂၀) ကို နေပြည်တော်တွင် ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးမှ ဦးဆောင်ကျင်းပ။
 • COVID-19 ACUTE RESPIRATORY DISEASE ရောဂါနှင့် ပတ်သက်၍ ပြည်သူ့ဆေးရုံများနှင့် VIDEO CONFERENCING ပြုလုပ်။ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး/ ကုသရေးဦးစီးဌာနများမှ တာဝန်ရှိသူများ၊ လူနာလွှဲပြောင်းမှုဆောင်ရွက်မည့် ဆေးရုံများ၊ အထွေထွေရောဂါကုဆေးရုံကြီးများ၊ တရားဝင်နယ်စပ်ဝင်/ထွက်ဂိတ်များမှ ဝင်ရောက်လာမည့် လူနာများအား လက်ခံ ကုသမှုဆောင်ရွက်နိုင်မည့် ဆေးရုံများတို့မှ ဆေးရုံအုပ်ကြီးများ၊ သမားတော်များ၊ ကလေးအထူးကုဆရာဝန်များ၊ ရောဂါဗေဒအထူးကုဆရာဝန်များစသည့် အထူးကုဆရာဝန်ကြီးများ၊ ဓာတ်ခွဲဝန်ထမ်းများ၊ ရောဂါစောင့်ကြပ်ထောက်လှမ်းမှုဆောင်ရွက်နေသည့် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများနှင့် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနနှင့် ကုသရေးဦးစီးဌာနတို့မှ တာဝန်ရှိသူများ၊ Clinical Management Committee for COVID-19 မှ ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူ အဖွဲ့ဝင်များဆွေးနွေး။
 • မန္တလေး ကန်တော်နဒီဆေးရုံမှ အသက်၆၈နှစ်အရွယ် အမျိုးသမီး စောင့်ကြည့်လူနာမှာ နံနက် ၇:၄၀အချိန်တွင်သေဆုံး။ ညနေပိုင်း ဆေးစစ်ချက်အဖြေအရ ရောဂါပိုး negativeဖြစ်။ လူနာမှာ ဆီးချိုနှင့် နှလုံးရောဂါ အခံရှိသူဖြစ်။

[ပြင်ဆင်ရန်]

 • နေ့လယ် ၁၂နာရီအချိန်အထိ စောင့်ကြည့်လူနာ ၇၂ဦး၊သံသယလူနာ ၂ဦး၊ စုစုပေါင်း ၇၄ဦးရှိ။

[ပြင်ဆင်ရန်]

 • COVID-19 ရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုရေးနှင့် ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေး ဗဟိုအဆင့် နေ့စဉ်ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး (၃၁/၂၀၂၀) ကို နေပြည်တော်တွင် ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးမှ ဦးဆောင်ကျင်းပ။

၁၀[ပြင်ဆင်ရန်]

 • COVID-19 ရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုရေးနှင့် ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေး ဗဟိုအဆင့် နေ့စဉ်ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး (၃၂/၂၀၂၀) ကို နေပြည်တော်တွင် ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးမှ ဦးဆောင်ကျင်းပ။
 • နေ့လယ် ၁၂နာရီအချိန်အထိ စောင့်ကြည့်လူနာ ၈၃ဦး၊သံသယလူနာ ၂ဦး၊ စုစုပေါင်း ၈၅ဦးရှိ။

၁၁[ပြင်ဆင်ရန်]

 • နေ့လယ် ၁၂နာရီအချိန်အထိ စောင့်ကြည့်လူနာ ၈၈ဦး၊သံသယလူနာ ၂ဦး၊ စုစုပေါင်း ၉၀ဦးရှိ။
 • မြန်မာစံတော်ချိန် ည၁၁:၁၃ အချိန်တွင် ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့(WHO)က ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါအဖြစ်ကြေညာ။

၁၂[ပြင်ဆင်ရန်]

 • COVID-19 ရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုရေးနှင့် ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေး ဗဟိုအဆင့် နေ့စဉ်ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး (၃၃/၂၀၂၀) ကို နေပြည်တော်တွင် ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးမှ ဦးဆောင်ကျင်းပ။
 • နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဦးဆောင်သော အရေးပေါ်အစည်းအဝေး ဆုံးဖြတ်ချက်အရ ဗဟိုအစိုးရ၊ပြည်နယ်/တိုင်းအစိုးရများက ဦးဆောင်၍ သင်္ကြန်ကို ကျင်းပခြင်းမပြုရန်၊ အစိုးရရုံးများတွင် လူစုလူဝေး အခမ်းအနားများ မလုပ်ရန်၊ရုပ်ရှင်ရုံများ ယာယီပိတ်ထားရန် ညွှန်ကြား။ သင်္ကြန်မဏ္ဍပ်များ၊စီးပွားဖြစ် မဏ္ဍပ်များအား ဆောက်လုပ်ခွင့်မပြုတော့။

၁၃[ပြင်ဆင်ရန်]

 • မူလက ဖွဲ့စည်းထားရှိသော 2019 NOVEL CORONAVIRUS (2019-NCOV) ကြောင့် ဖြစ်ပွားသော အဆုတ်ရောင်ရောဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေး ဗဟိုကော်မတီအား ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကာကွယ်၊ထိန်းချုပ်၊ကုသရေး အမျိုးသားအဆင့်ဗဟိုကော်မတီအဖြစ် နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်အပါအဝင် ၂၂ဦးဖြင့် အဆင့်မြှင့်ဖွဲ့စည်း။
 • ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် စီးပွားရေးသက်ရောက်မှုများအပေါ် ကုစားရေးလုပ်ငန်းကော်မတီကို အဖွဲ့ဝင်(၉)ဦးဖြင့်ဖွဲ့စည်း။
 • သင်္ကြန်ပွဲတော်အပါအဝင် လူစုလူဝေးဖြင့် ကျင်းပရမည့်ပွဲလမ်းသဘင်များအား မပြုလုပ်ကြရန် နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးမှ ညွှန်ကြား။
 • မကွေးတိုင်းအတွင်းရှိ မန်းရွှေစက်တော်ဘုရားပွဲ ပိတ်သိမ်း။

၁၄[ပြင်ဆင်ရန်]

ဝူဟန်မြို့တွင် ကျန်ရှိခဲ့သော မြန်မာကျောင်းသား၂ဦး ပြန်လည်ရောက်ရှိလာ။

၁၆[ပြင်ဆင်ရန်]

 • နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်မှ ရောဂါ ကာကွယ်၊ထိန်းချုပ်၊ကုသရေးနှင့် နိုင်ငံတော်၏ စီးပွားရေးဆိုင်ရာအခြေအနေနျားကို ပြည်သူလူထုအား အစီရင်ခံသည့် မိန့်ခွန်းပြောကြား။

၁၇[ပြင်ဆင်ရန်]

မန္တလေးမြို့ ကန်တော်နဒီဆေးရုံတွင် အသက် ၂၂နှစ်အရွယ် စောင့်ကြည့်လူနာ အမျိုးသမီးတစ်ဦး သေဆုံး။

၁၈[ပြင်ဆင်ရန်]

 • ကန်တော်နဒီဆေးရုံတွင် သေဆုံးသွားသော အမျိုးသမီးလူနာ၏ ဆေးစစ်ချက်မှာ ရောဂါပိုး negativeဖြစ်။
 • COVID - 19 ရောဂါကို ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်နိုင်ရန် အတွက် ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ဥပဒေ၊ ပုဒ်မ (၁၄၄)ဖြင့် "ညမထွက်ရ အမိန့် "ကို ထုတ်ပြန်သည်။[၁]

၁၉[ပြင်ဆင်ရန်]

 • နေပြည်တော်၊ ဇမ္ဇူသီရိ မြို့နယ်ရှိ ဇီဇဝါ ပန်းအဝိုင်း အနီးတွင် အရက်သောက်ပြီး မူးယစ်သူ နှစ်ဦးကို ဇမ္ဗူသီရိ မြို့နယ် တရားရုံးက ထောင်ဒဏ် (၁၅) ရက် အမိန့်  ချသည်။[၁]

၂၂[ပြင်ဆင်ရန်]

 • ဇီးကုန်း မြို့နယ်၊ (၂) ရပ်ကွက်၊ ဂုံး လမ်းရှိ မီးရထားသံလမ်း ပေါ်တွင် နတ္တလင်း မြို့နယ်ဘက်မှ ဇီးကုန်း မြို့နယ်ဘက်သို့ လမ်းလျှောက်လာသည့် ပေါင်းတည် မြို့နယ်၊ ညောင်ပင်နီ ကျေးရွာနေ ကိုဇော်မျိုးထိုက်ကို တွေ့ ရှိ၍ ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ဥပဒေ၊ ပုဒ်မ (၁၈၈)ဖြင့် ဇီးကုန်း မြို့နယ် တရားရုံးတွင် အမှုဖွင့်သည်။ ထိုတရားရုံးက ဧပြီ လ၊ (၂၂) ရက်တွင် ထောင်ဒဏ် တစ်လ အမိန့်  ချသည်။ [၁]

၂၃[ပြင်ဆင်ရန်]

 • ည ၁၁:၄၅အချိန်တွင် ပထမဆုံးသော အတည်ပြုလူနာ ၂ဦးကို စတင်တွေ့ရှိ။

၂၄[ပြင်ဆင်ရန်]

 • ကျင်းပလျက်ရှိသော တက္ကသိုလ်၊ဒီဂရီကောလိပ်၊သိပ္ပံများ၏ စာမေးပွဲ အများစုအား ယာယီရွှေ့ဆိုင်း။
 • တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းစာမေးပွဲ အဖြေလွှာစစ်ဆေးခြင်းများ ယာယီရပ်ဆိုင်း။
 • နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်မှ Covid-19ဖြစ်ပွားမှု နောက်ဆုံးအခြေအနေနှင့် ပက်သက်၍ ပြည်သူလူထုအား အစီရင်ခံသည့် မိန့်ခွန်းပြောကြား။
 • မြန်မာနိုင်ငံသို့လာရောက်ကြမည့် နိုင်ငံခြားသားများ ၇၂နာရီအတွင်း ရရှိထားသော ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ကြောင်း ဆေးစစ်ချက်ပါရှိရမည်ဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံသို့ရောက်ရှိပါက သတ်မှတ်နေရာတွင် ၁၄ရက်ကြာစောင့်ကြည့်မှုခံယူရမည်ဟု နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနထုတ်ပြန်။
 • ရောဂါပြန့်ပွားမှု ထိန်းချုပ်ရန် မန္တလေးမြို့တွင် အစားအသောက်ရောင်းချသည့်ဆိုင်များတွင် ဆိုင်ထိုင်ရောင်းချခြင်းမပြုပဲ ပါဆယ်သာရောင်းချရန် ညွှန်ကြား။
 • ဧရာဝတီတိုင်းအတွင်းရှိ ကမ်းခြေများအား ပိတ်သိမ်း။

၂၅[ပြင်ဆင်ရန်]

 • နံနက် ၁နာရီအချိန်တွင် တတိယမြောက်လူနာတွေ့ရှိကြောင်း ထုတ်ပြန်။
 • ရန်ကုန်မြို့ ဆူးလေနှင့် ဗိုလ်တစ်ထောင်ဘုရားများအား ဖူးမြော်ခွင့်ပိတ်။ ရွှေတိဂုံဘုရားဖွင့်ချိန်အား နံနက်၉နာရီမှ ညနေ၄နာရီအထိ လျှော့ချ။
 • ရောဂါကြိုတင်ကာကွယ်တားဆီးရန် အစိုးရရုံးများတွင် ဝန်ထမ်းများ ၅၀ရာခိုင်နှုန်းသာ ရုံးတက်ရန် နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးညွှန်ကြား။

၂၆[ပြင်ဆင်ရန်]

 • ပြည်ပမှ နေရပ်ပြန်လာသူများအနေဖြင့် COVID-19 စစ်ဆေးရန် စည်းရုံးမရပါက ကူးစက်ရောဂါကာကွယ် ရေးဥပဒေနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးပြောကြား။

၂၇[ပြင်ဆင်ရန်]

 • နံနက် ၁:၄၅အချိန်တွင် မန္တလေးမြို့နှင့် ရန်ကုန်မြို့တို့၌ နောက်ထပ်လူနာ ၂ဦးထပ်မံတွေ့ရှိကြောင်းကြေညာ။

၂၈[ပြင်ဆင်ရန်]

 • နံနက် ၁၂:၁၅အချိန်တွင် ရန်ကုန်မြို့နှင့် နေပြည်တော်တွင် နိုင်ငံခြားသူအမျိုးသမီးအပါအဝင် အတည်ပြုလူနာ ၃ ဦးထပ်မံတွေ့ရှိကြောင်းကြေညာ။ ရောဂါအတည်ပြုလူနာ ၈ဦးအထိရှိလာ။

၂၉[ပြင်ဆင်ရန်]

 • မြန်မာနိုင်ငံသို့ဝင်ရောက်လာမည့် နိုင်ငံခြားသားများအား မည်သည့် ပြည်ဝင်ဗီဇာအမျိုးအစားကိုမဆို ထုတ်ပေးခြင်းအား မတ်လ၂၉ရက်နေ့ နံနက် ၁၂:၀၁အချိန်မှ ၂၀၂၀ခုနှစ် ဧပြီ ၃၀အထိ ယာယီရပ်ဆိုင်းကြောင်း မတ်လ၂၈ရက်နေ့ရက်စွဲဖြင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်။ ပြည်ဝင်ဗီဇာကင်းလွတ်ခွင့်ရ နိုင်ငံများမှလည်း အထူးနိုင်ငံကူးလက်မှတ်နှင့် သံတမန်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်မှအပ ဗီဇာကင်းလွတ်ခွင့်ကို ယာယီရပ်ဆိုင်း။
 • မြန်မာနိုင်ငံရှိ လေဆိပ်များတွင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ခရီးသည်တင်လေယာဉ်များ ဆိုက်ရောက်ခြင်းအား မတ်လ၃၀ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် ၂၃:၅၉မှ ဧပြီလ ၁၃ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် ၂၃:၅၉အထိ ရပ်ဆိုင်းကြောင်း ကြေညာ။
 • ည ၁၀:၃၀အချိန် ထုတ်ပြန်ချက်အရ အတည်ပြုလူနာ ၂ဦးကို ရန်ကုန်မြို့၌ ထပ်မံတွေ့ရှိကာ အတည်ပြုလူနာ ၁၀ဦးအထိရှိလာ။၇ဦးမှာ ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းမှဖြစ်။
 • ရှမ်းပြည်နယ် အင်လေးဖောင်တော်ဦးဘုရား ပိတ်သိမ်း။

၃၀[ပြင်ဆင်ရန်]

 • ည၇:၃၀အချိန်ထုတ်ပြန်ချက်အရ ရန်ကုန်မြို့နှင့် ရှမ်းပြည်နယ် ကျောက်မဲမြို့တို့တွင် အတည်ပြုလူနာ ၄ဦးထပ်မံတွေ့ရှိ။၃ဦးမှာ ပြင်သစ်နိုင်ငံသားများဖြစ်။
 • COVID-19 ကာကွယ်၊ထိန်းချုပ်၊ကုသရေးဆိုင်ရာ အထောက်အကူပစ္စည်းများ၊ဆေးဝါးများ၊စားသုံးကုန်များအား အရေးကြီးကုန်စည်များအဖြစ် သတ်မှတ်ကာ ဈေးနှုန်းမြှင့်တင် ရောင်းချ/ဖြန့်ဖြူးခြင်း၊ဈေးကစားရန် သိုလှောင်ခြင်းတို့အား ဥပဒေအရ အရေးယူမည်ဖြစ်ကြောင်း စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်။

၃၁[ပြင်ဆင်ရန်]

 • မူလကဖွဲ့စည်းထားသော 2019 NOVEL CORONAVIRUS (2019-NCOV) ကြောင့် ဖြစ်ပွားသော အဆုတ်ရောင်ရောဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေး ဗဟိုကော်မတီအား ဖျက်သိမ်းကာ Coronavirus disease 2019(COVID-19) ထိန်းချုပ်ရေးနှင့်အရေးပေါ်တုံ့ပြန်ရေးကော်မတီကို ဒုတိယသမ္မတ၁ဦးဆောင်၍ အဖွဲ့ဝင် ၁၀ဦးဖြင့် ဖွဲ့စည်း။
 • မတ်လ၂၇ရက်နေ့က အတည်ပြုခဲ့သော လူနာC5မှာ နံနက် ၇:၂၅အချိန်တွင် ကွယ်လွန်ခဲ့။ ပထမဆုံးသော ကွယ်လွန်သူဖြစ်လာ။ ထိုသူမှာ နှာခေါင်းကင်ဆာ ခံစားနေရသူလည်းဖြစ်။
 • ရန်ကုန်မြို့ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်အတွင်းရှိ ယုဇနပလာဇာ မင်္ဂလာမွန်ဈေး၊မင်္ဂလာဈေး၊ရွှေမင်္ဂလာဈေး၊ရွှေပြည့်စုံဈေးများကို အခြေခံလူသုံးကုန်၊စားသောက်ကုန်နှင့်ဆေးဝါးဆိုင်များမှအပ ယာယီပိတ်သိမ်း။
 • ရွှေတိဂုံဘုရားဖွင့်ချိန်အား နံနက် ၁၀နာရီမှ နေ့လယ်၃နာရီအထိ လျှော့ချကာ ဧပြီ၁၀ရက်နေ့မှ ၁၉ရက်နေ့အထိ ပိတ်သိမ်းမည်ဖြစ်။
 • ကျောက်မဲမြို့မှ C14လူနာကို ကျောက်မဲမြို့နယ်ပြည်သူ့ဆေးရုံမှ လားရှိုးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးသို့ ပြောင်း၍ကုသ။
 • နိုင်ငံတော်သမ္မတ၊နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တို့မှာ လူမှုကွန်ယက်တွင် ပျံ့နှံ့နေသကဲ့သို့ Quarantineလုပ်ခံနေရခြင်းမဟုတ်ပဲ ကျန်းမာရေးအထူးကောင်းမွန်ကြောင်း သမ္မတရုံးပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ပြောကြား။
 • နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်မှ Covid-19ဖြစ်ပွားမှု နောက်ဆုံးအခြေအနေနှင့် ပက်သက်၍ ပြည်သူလူထုအား အစီရင်ခံသည့် မိန့်ခွန်းပြောကြား။ လိုအပ်လျှင် အချို့နေရာများအား အသွားအလာကန့်သတ်ခြင်း (Community Quarantine)အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မည်ဟု ထည့်သွင်းပြောကြား။
 • ည၈:၀၀အချိန်ထုတ်ပြန်ချက်အရ ရန်ကုန်မြို့တွင် အတည်ပြုလူနာတစ်ဦးထပ်မံတွေ့ရှိ။ အတည်ပြုလူနာ ၁၅ဦး သေဆုံးသူ ၁ဦးအထိရှိလာ။

ဧပြီလ[ပြင်ဆင်ရန်]

[ပြင်ဆင်ရန်]

 • လစဉ်ဖွင့်လှစ်နေသော အောင်ဘာလေသိန်းဆုဖွင့်ပွဲအား ပုံမှန်အတိုင်း ကျင်းပ။
 • နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်က COVID-19ကာကွယ်၊ထိန်းချုပ်၊ကုသရေးတွင် ပါဝင်လုပ်ကိုင်နေသူများနှင့် Video Confrencing ပြုလုပ်ကာ လက်တွေ့အခြေအနေများအား အပြန်အလှန်ဆွေးနွေး။
 • နိုင်ငံတော် သံဃမဟာနာယကအဖွဲ့က တစ်နိုင်ငံလုံး လွှမ်းခြုံသော အန္တရာယ်ကင်း ပရိတ်တရားတော်များ ရွတ်ဖတ် သရဇ္ဈယ်ရန် ရန်ကုန်လေဆိပ်မှ စတင်ထွက်ခွာ။
 • COVID-19စိန်ခေါ်မှုများနှင့်ပက်သက်၍ ပြည်သူများနှင့် မြန်မြန်ဆန်ဆန် ထိထိရောက်ရောက် ဆက်သွယ်နိုင်ရန်အတွက် နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လူမှုကွန်ယက် facebookအကောင့် စတင်အသုံးပြု။
 • ရန်ကုန်မြို့တွင် လူနာတစ်ဦးထပ်မံတွေ့ရှိ။ ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်း ၁၂ယောက်မြောက်လူနာဖြစ်။

[ပြင်ဆင်ရန်]

 • ပဲခူးတိုင်းအတွင်း အတည်ပြုလူနာ ၄ဦးထပ်မံတွေ့ရှိ။ အသက် ၈နှစ်နှင့်၁၀နှစ်အရွယ် ကလေး၂ဦးပါဝင်။

[ပြင်ဆင်ရန်]

 • နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်မှ COVID-19ကာကွယ်၊ထိန်းချုပ်၊ကုသရေးဆိုင်ရာများအတွက် လက်တွေ့အခြေအနေများအား ကရင်ပြည်နယ်မှ တာဝန်ရှိသူများနှင့် အင်တာနက်ကွန်ယက်အသုံးပြု၍ ဆွေးနွေး။ စောင့်ကြပ်စစ်ဆေးမှုမခံယူသူများနှင့် ရိက္ခာစုဆောင်းသူများအား အရေးယူမည်ဖြစ်ကြောင်း သတိပေး။
 • COVID- 19ထိန်းချုပ်ရေးနှင့် အရေးပေါ်တုံ့ပြန်ရေးကော်မတီ၏ ပထမအကြိမ်ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကို နေပြည်တော်ရှိ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနတွင် ဒုတိယသမ္မတ၁မှ ဦးဆောင်ကျင်းပ။
 • မန္တလေးမြို့ ကန်တော်နဒီဆေးရုံမှ အတည်ပြုလူနာ C4မှာ ပထမအကြိမ် ရောဂါပိုး Negativeပြ။၂ကြိမ်ဆက် Negativeပြပါက ဆေးရုံမှဆင်းခွင့်ပြုမည်ဖြစ်။
 • C17၊C18၊C19နှင့် C20လူနာ၄ဦးအား ပေါက်ခေါင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှ ပြည်မြို့ ခုတင်(၅၀၀)အထွေထွေရောဂါကုဆေးရုံသို့ ပြောင်းကာ ကုသပေး။
 • COVID-19ကာကွယ်၊ထိန်းချုပ်၊ကုသရေးဆိုင်ရာများအတွက် ဝန်ကြီးဌာန၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ် ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါက်တာသာထွန်းကျော်အား ခန့်အပ်ကြောင်း မတ်လ၃၀ရက်နေ့ရက်စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန်ကြေညာ။
 • ည ၈:၀၀အချိန်ထုတ်ပြန်ချက်အရ ဧပြီလ၃ရက်နေ့ အတွက် စစ်ဆေးချက်အဖြေများအရ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုခံယူနေသူ ၅၅ဦးမှာ ရောဂါပိုးမတွေ့ရှိရ။ဧပြီလ ၃ရက်နေ့အတွက် ထပ်တိုးလူနာမရှိ။

[ပြင်ဆင်ရန်]

 • မန္တလေးတိုင်းအတွင်း လူ(၇)ဦးထက်ပိုသော အိမ်စီးကားများအပါအဝင် ခရီးသွားလာခြင်း၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်းများ၊ မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော စက်ရုံအလုပ်ရုံများမှလွဲ၍ အခြားသော စက်ရုံအလုပ်ရုံများ၊ ဟိုတယ်နှင့် တည်းခိုခန်းများအား ဧပြီလ၇ရက်နေ့မှ မတ်လ၂၁ရက်နေ့အထိ ၂ပတ်ကြာ ယာယီပိတ်သိမ်းရန် တိုင်းအစိုးရအဖွဲ့မှ တားမြစ်မိန့်ထုတ်ပြန်။
 • ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်း ဧပြီလ၁၀ရက်နေ့မှ ၁၉ရက်နေ့အတွင်း ကျန်းမာရေးကိစ္စနှင့် အစားအသောက်ဝယ်ယူခြင်းမှလွဲ၍ အပြင်မထွက်ကြရန် တိုင်းအစိုးရအဖွဲ့မှ ဧပြီလ၂ရက်နေ့ ရက်စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန်။
 • အစိုးရဝန်ထမ်းများ သင်္ကြန်ရုံးပိတ်ရက်များအတွင်း နာရေးကိစ္စမှအပ ခရီးမသွားရန် နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး ညွှန်ကြား။ သင်္ကြန်ကာလရုံးပိတ်ရက်အား ရောဂါကင်းစင်သည့်အချိန်တွင် ဝန်ထမ်းအင်အား တစ်ဝက်ရုံးတက်၊တစ်ဝက်ခွင့်ပြန်စနစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ပေးသွားရန် ပါရှိ။
 • ၂၁ဦးမြောက် လူနာထပ်မံတွေ့ရှိ။

[ပြင်ဆင်ရန်]

 • AA Medical Product ကုမ္ပဏီမှ တစ်နေ့လျှင် လူပေါင်း၁၃၀၀ ရောဂါပိုး ရှိမရှိ စစ်ဆေးနိုင်သော စက်တစ်လုံးအား လှူဒါန်း။
 • ရှမ်းပြည်နယ်နှင့် စစ်ကိုင်းတိုင်းတွင် လူ(၇)ဦးထက်ပိုသော အိမ်စီးကားများအပါအဝင် ခရီးသွားလာခြင်း၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်းများ၊ မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော စက်ရုံအလုပ်ရုံများမှလွဲ၍ အခြားသော စက်ရုံအလုပ်ရုံများ၊ ဟိုတယ်နှင့် တည်းခိုခန်းများအား ဧပြီလ၇ရက်နေ့မှ မတ်လ၂၁ရက်နေ့အထိ ၂ပတ်ကြာ ယာယီပိတ်သိမ်းရန် အစိုးရအဖွဲ့များမှ တားမြစ်မိန့်ထုတ်ပြန်။
 • နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်၏ ကိုယ်ပိုင်လူမှုကွန်ယက်အကောင့်တွင် လတ်တလောပြည်သူများ သိချင်သည့် ကိစ္စများမှ ထိပ်ဆုံးလေးချက်ကို ဖြေကြား။ ပြည်သူများအားဖြန့်ဖြူးရန် ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာနတွင် နှာခေါင်းစည်း(Mask) ၆.၅သန်းရှိကြောင်းပြောကြား။
 • ည (၈:၀၀)ထုတ်ပြန်ချက်အရ ရောဂါပိုထပ်မံးတွေ့ရှိသူမရှိ။
 • ရန်ကုန်မြို့မှ C8လူနာမှာ အထူးကြပ်မတ်ကုသရာ ICUမှ အပြင်သို့ ပြောင်း၍ကုသ။

[ပြင်ဆင်ရန်]

 • မန္တလေးမြို့မှ C4လူနာမှာ ဒုတိယအကြိမ် ရောဂါ Negativeပြကာ ပထမဆုံးပြန်လည်သက်သာသူဖြစ်လာ။၁၄ရက်စောင့်ကြည့်ပြီးပါက ဆေးရုံဆင်းခွင့်ပြုမည်ဖြစ်။
 • နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်မှ COVID-19ကာကွယ်၊ထိန်းချုပ်၊ကုသရေးဆိုင်ရာများအတွက် လက်တွေ့အခြေအနေများအား ပဲခူးတိုင်းမှ တာဝန်ရှိသူများနှင့် အင်တာနက်ကွန်ယက်အသုံးပြု၍ ဆွေးနွေး။
 • ကယားပြည်နယ်တွင် လူ(၇)ဦးထက်ပိုသော အိမ်စီးကားများအပါအဝင် ခရီးသွားလာခြင်း၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်းများ၊ မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော စက်ရုံအလုပ်ရုံများမှလွဲ၍ အခြားသော စက်ရုံအလုပ်ရုံများ၊ ဟိုတယ်နှင့် တည်းခိုခန်းများအား ဧပြီလ၈ရက်နေ့မှ မတ်လ၂၂ရက်နေ့အထိ ယာယီပိတ်သိမ်းရန် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှ တားမြစ်မိန့်ထုတ်ပြန်။
 • နေပြည်တော်မှ နိုင်ငံခြားသူ C7လူနာတွင် ပထမအကြိမ် ရောဂါ Negativeပြ
 • COVID-19ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးအတွက် အရေးကြီးကာလဖြစ်သည့် ရက်ရှည်ပိတ်ရက်အတွင်း ပုံမှန်ဝင်ငွေမရှိသော အခြေခံလူတန်းစားများအား အိမ်ထောင်စုတစ်စုလျှင် ဆန်(၈)ပြည်၊ဆီ (၅၀)ကျပ်သား၊ဆား(၅၀)ကျပ်သား၊ပဲ(၁)ပိဿာ၊ကြက်သွန်(၁)ပိဿာ အခမဲ့ဖြန့်ဖြူးထောက်ပံ့မည်ဖြစ်ကြောင်း ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကာကွယ်၊ထိန်းချုပ်၊ကုသရေး အမျိုးသားအဆင့်ဗဟိုကော်မတီမှ ထုတ်ပြန်။ဧပြီလအတွက် အိမ်သုံးမီတာအမျိုးအစားများကိုလည်း ယူနစ်၁၅၀အထိ ကင်းလွတ်ခွင့်ပြု။
 • ၂၂ဦးမြောက်လူနာအဖြစ် ရန်ကုန်မြို့တွင်တွေ့ရှိ။

[ပြင်ဆင်ရန်]

 • COVID-19ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် စီးပွားရေးသက်ရောက်မှုများအပေါ် ကုစားရေးလုပ်ငန်းကော်မတီအစည်းအဝေး (၃/၂၀၂၀)ကို နေပြည်တော်ရှိ ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနတွင် ကျင်းပ။
 • Quarantineထွက်လာသူများ ရောဂါကာကွယ်ရေးအတွက် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊ ညွှန်ကြားချက်များကို မလိုက်နာပါက အန္တရာယ်ကြီးကြောင်းကို မမေ့ကြရန်နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်မှ လူမှုကွန်ယက်မှတစ်ဆင့် သတိပေး။
 • တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်အပါအဝင် တပ်မတော်အရာရှိကြီးများမှ တစ်လစာ လစာငွေများ၊တပ်မတော် ကြည်း၊ရေ၊လေ အရာရှိ၊စစ်သည်များနှင့် အရပ်သား အစားခန့် ဝန်ထမ်းများမှ ၎င်းတို့၏ တစ်ရက် လစာငွေများ စုစုပေါင်း မြန်မာကျပ်ငွေ ၂.၂၄၅ဘီလီယံကျော် လှူဒါန်း။
 • ည ၈:၀၀ ထုတ်ပြန်ချက်အရ ဧပြီ ၇ရက်နေ့အတွက် ထပ်တိုးလူနာမရှိ။
 • ဧပြီလ၆ရက်နေ့က ထုတ်ပြန်ထားသော ကယားပြည်နယ်အတွင်း ၂ပတ်ကြာ ခရီးသွားခြင်းနှင့် အခြားလုပ်ငန်းများ ရပ်ဆိုင်းထားရန် တားမြစ်မိန့်အား ပယ်ဖျက်ကြောင်း ပြည်နယ်အစိုးရထုတ်ပြန်။
 • စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း COVID-19 ရောဂါ ကာကွယ်ထိန်းချုပ်တားဆီးနှိမ်နင်းရေးအတွက် အချက် ခုနစ်ချက်ပါ တားမြစ်မိန့်ကို တိုင်းအစိုးရက ပြန်လည်ပယ်ဖျက်။
 • COVID-19 ကြောင့် ကမ္ဘာ့စီးပွားရေး ကျဆင်းမှုသည် မြန်မာ့စီးပွားရေးတိုးတက်မှုနှုန်းအပေါ် သက်ရောက်မှု ရှိမည်ဖြစ်ပြီး ပြည်တွင်းပြည်ပ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ကျဆင်းမှု ရှိနိုင်သဖြင့် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုနှုန်း အပေါ် ထိခိုက်နိုင်မှုကိုလည်း ကြိုတင်သုံးသပ် တွက်ချက်ထားရမည်ဖြစ်ကြောင်း ဘဏ္ဍာရေးကော်မရှင်အစည်းအဝေးတွင် နိုင်ငံတော်သမ္မတ ပြောကြား။

[ပြင်ဆင်ရန်]

 • C17လူနာအမျိုးသားမှာ နံနက် (၃:၄၀)အချိန်တွင် ကွယ်လွန်။ ဒုတိယမြောက် သေဆုံးသူဖြစ်။ သေဆုံးရခြင်းမှာ ပြင်းထန်အဆုတ်ရောင်ရောဂါကြောင့် ရုတ်တရက်အသက်ရှူလမ်းကြောင်း ပျက်စီးခြင်းနှင့် သွေးတိုးရောဂါအခံကြောင့်ဖြစ်။
 • နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်မှ COVID-19ကာကွယ်၊ထိန်းချုပ်၊ကုသရေးဆိုင်ရာများအတွက် လက်တွေ့အခြေအနေများအား မကွေးတိုင်းမှ တာဝန်ရှိသူများနှင့် အင်တာနက်ကွန်ယက်အသုံးပြု၍ ဆွေးနွေး။
 • မကွေးတိုင်းမှတာဝန်ရှိသူများနှင့်ဆွေးနွေးစဉ် နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်၏ ပြောကြားချက်အရ C16လူနာ အမျိုးသမီးမှာ နံနက် (၁၀:၀၅)အချိန်တွင် ရန်ကုန်မြို့တွင် ကွယ်လွန်သွား။ သေဆုံးရခြင်းမှာ နှလုံးသွေးကြောပိတ်၍ နှလုံးကြွက်သားပိတ်သွားခြင်း၊ပြင်းထန်အဆုတ်ရောင်ရောဂါ၊အမျိုးအစား (၂)ဆီးချိုရောဂါ၊နာတာရှည် ကျောက်ကပ်ရောဂါနှင့် နှလုံးသွေးကြောကျဉ်း ရောဂါအခံများကြောင့်ဖြစ်။ တစ်နေ့တည်း သေဆုံးသူ ၂ဦးရှိလာ။
 • COVID-19 အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ကူးစက်ရောဂါပြန့်ပွားမှုများ တိုက်ဖျက်ရာ၌ အထောက်အကူ ဖြစ်စေရန် တရုတ်ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံ၊ ယူနန်ပြည်နယ်မှ အဖွဲ့ဝင် (၁၂) ဦးပါဝင်သော ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်အဖွဲ့ ရန်ကုန်မြို့သို့ ရောက်ရှိ။
 • နေပြည်တော်မှ လူနာC7 ဒုတိယအကြိမ် ရောဂါNegativeပြ။ မကြာမီဆေးရုံဆင်းမည်ဖြစ်။
 • ပြည်မြို့တွင် ကွယ်လွန်သွားသော C17လူနာအား ခရစ်ယာန်ဘာသာထုံးတမ်းအစဉ်အလာအရ သဂြိုဟ်။
 • ဧရာဝတီတိုင်းတွင် လူ(၇)ဦးထက်ပိုသော အိမ်စီးကားများအပါအဝင် ခရီးသွားလာခြင်း၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်းများအား ဧပြီလ၁၀ရက်နေ့မှ မတ်လ၁၉ရက်နေ့အထိ ယာယီပိတ်သိမ်းရန် တိုင်းအစိုးရအဖွဲ့မှ တားမြစ်မိန့်ထုတ်ပြန်။
 • ည (၈:၀၀)ထုတ်ပြန်ချက်အရ ထပ်တိုးလူနာ မရှိ။C7လူနာမှာ ဆေးရုံဆင်းပြီး ပထမဦးဆုံး ​ဆေးရုံဆင်းသူဖြစ်လာ။ ထိုလူနာအား ဟိုတယ်တစ်ခုတွင် အသွားအလာကန့်သတ်စောင့်ကြည့်ထား။
 • မိခင်ဖြစ်သူ C15လူနာ၏ မေတ္တာရပ်ခံချက်အရ ပြည်မြို့ပြည်သူ့ဆေးရုံတွင် ကျန်ရှိနေသော C18၊C19နှင့် C20လူနာများအား ရန်ကုန်မြို့ ဝေဘာဂီအထူးကုဆေးရုံသို့ ပြောင်းရွှေ့။
 • ထိုင်းနိုင်ငံ သုဝဏ္ဏဘူမိလေဆိပ်တွင် သောင်တင်နေသော မြန်မာနိုင်ငံသား ၇ဦးအား ပြန်လည်ခေါ်ယူ။

[ပြင်ဆင်ရန်]

 • ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၏ Call Center ဖုန်းနံပါတ် 2019 စတင်အသက်ဝင်။ ရောဂါလက္ခဏာများ၊ကူးစက်နိုင်သောနည်းလမ်းများ၊ကာကွယ်နိုင်သောနည်းလမ်းများ၊အသွားအလာကန့်သတ်ခြင်းနှင့် မလိုက်နာပါက အရေးယူခံရမည့် ဥပဒေပုဒ်မများ၊နောက်ဆုံးရ ရောဂါပိုးတွေ့ရှိသူအရေအတွက်၊ ဆရာဝန်နှင့် တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်မည့် လုပ်ဆောင်ချက်များပါဝင်။
 • အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံးတွင် အင်တာနက်ကွန်ယက်အသုံးပြု၍ ကျင်းပသော ၂၅ကြိမ်မြောက် အာဆီယံပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးအားတက်ရောက်။ အာဆီယံနိုင်ငံများမှ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများ၊အာဆီယံအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်တို့နှင့် COVID-19ကာကွယ်၊ထိန်းချုပ်ရေးများဆွေးနွေး။
 • COVID-19ရောဂါကာကွယ်ရေးအတွက် ပြည်သူများလိုက်နာရန် အချက်၁၄ချက်ပါဝင်သော အမိန့်ကြေညာစာအား ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရကြေညာ။
 • တီးတိန်မြို့နယ်တွင် လူနာတစ်ဦးထပ်မံတွေ့ရှိ။
 • မန္တလေးမြို့ ကန်တော်နဒီဆေးရုံမှ C4လူနာမှာ နှစ်ကြိမ်ဆက် ရောဂါNegativeဖြစ်၍ ဧပြီလ၈ရက်နေ့မှစတင်ကာ သီးခြားကုသဆောင်မှ ပြောင်းကာ ထိုဆေးရုံ၌ပင် အသွားအလာကန့်သတ်စောင့်ကြည့်ထား။
 • တရုတ်​ဆေးပညာရှင်အဖွဲ့ ရန်ကုန်မြို့ရှိ ​ဝေဘာဂီအထူးကု​ဆေးရုံ၊ ဂရမ်းဟံသာ၊မင်္ဂလာဒုံကျန်းမာ​ရေးဌာန၊အမျိုးသားကျန်းမာ​ရေးဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာနများသို့ သွား​ရောက်ကာ အ​တွေ့အကြုံ​ဝေမျှ။

၁၀[ပြင်ဆင်ရန်]

 • နံနက် ၃နာရီထုတ်ပြန်ချက်အရ ရန်ကုန်တိုင်းနှင့်မွန်ပြည်နယ်တွင် ထပ်တိုးလူနာ ၄ဦးရှိ။
 • နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်မှ COVID-19ကာကွယ်၊ထိန်းချုပ်၊ကုသရေးဆိုင်ရာများအတွက် လက်တွေ့အခြေအနေများအား ရှမ်းပြည်နယ်မှ တာဝန်ရှိသူများနှင့် အင်တာနက်ကွန်ယက်အသုံးပြု၍ ဆွေးနွေး။
 • COVID-19ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးအတွက် အရေးကြီးကာလဖြစ်သည့် ရက်ရှည်ပိတ်ရက်အတွင်း ပုံမှန်ဝင်ငွေမရှိသော အခြေခံလူတန်းစားများအား ထောက်ပံ့သည့် ပစ္စည်း၅မျိုးအား နိုင်ငံအနှံ့ ပေးအပ်။
 • COVID -19ရောဂါနှင့်ပက်သက်၍ အရေးပေါ်ကိစ္စများ ဆက်သွယ်ရန် COVID -19ထိန်းချုပ်ရေးနှင့် အရေးပေါ်တုံ့ပြန်ရေးကော်မတီ အတွင်းရေးမှူးရုံးအဖွဲ့၏ ဖုန်းနံပါတ်များအား ၂၄နာရီ Hotlineဖုန်းအဖြစ် သတ်မှတ်။
 • ည (၁၀:၁၅)အချိန်ထုတ်ပြန်ချက်အရ အတည်ပြုလူနာတစ်ဦးထပ်မံတွေ့ရှိ။ ယခင်နေ့များတွင် တစ်နေ့တည်း အတည်ပြုလူနာထုတ်ပြန်မှု (၄)ဦးသာ အများဆုံးရှိခဲ့ရာမှ ပထမဆုံးအကြိမ် (၅)ဦးအဖြစ် တွေ့ရှိ။
 • COVID-19ရောဂါ ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအဖြစ် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံမှ မြန်မာနိုင်ငံအား အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅၀၀၀၀လှူဒါန်း။

၁၁[ပြင်ဆင်ရန်]

 • အသွားအလာကန့်သတ်စောင့်ကြည့်ရေးအစီအစဉ်များ (Quarantine)အား ၁၄ရက်မှ၂၁ရက်သို့ တိုးမြှင့်ပြီး ပြည်ပလေယာဉ်ဆင်းသက်ခွင့်အားလည်း ဧပြီလ၃၀ရက်နေ့အထိ တိုးမြှင့်လိုက်ကြောင်း နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် လူမှုကွန်ယက်မှတစ်ဆင့်ပြောကြား။
 • မန္တလေးမှ C4လူနာမှာ ကန်တော်နဒီဆေးရုံမှဆင်းပြီး ဟိုတယ်တစ်ခုတွင်သာ အသွားအလာကန့်သတ်စောင့်ကြည့်။
 • ည (၈:၀၀)ထုတ်ပြန်ချက်အရ ဆရာဝန်တစ်ဦးအပါအဝင် လူနာ၃ဦးထပ်မံတွေ့ရှိ။
 • မန္တလေးမြို့ မဟာမုနိဘုရားကြီးအား ဖူးမြော်ခွင့် ယာယီပိတ်သိမ်း။
 • နယ်စပ်ဂိတ်များမှ ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာမည့် မြန်မာနိုင်ငံသားများ ဧပြီလ ၃၀ရက်နေ့နောက်ပိုင်းမှသာ ပြန်လည်ဝင်ရောက်ကြရန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန တိုက်တွန်း။

၁၂[ပြင်ဆင်ရန်]

 • နံနက် ၂နာရီထုတ်ပြန်ချက်အရ အတည်ပြုလူနာ ၇ဦးထပ်မံတွေ့ရှိ။
 • မဟာသင်္ကြန်အကြိုနေ့တွင် နိုင်ငံအနှံ့အပြား ရေပက်သူများ နည်းပါးခဲ့။
 • COVID -19ကာကွယ်ရန် အကျဉ်းသားများအား လူခွဲ၍ ထမင်းစားခိုင်း။
 • ည (၈:၀၀)ထုတ်ပြန်ချက်အရ အသက် ၈၅နှစ်အရွယ် အမျိုးသားမှာ အတည်ပြုလူနာအဖြစ်မသတ်မှတ်မီ နံနက် ၆နာရီကပင် ကွယ်လွန်သွား။ အတည်ပြုလူနာ ၃၉ဦး၊ သေဆုံးသူ ၄ဦးအထိရှိလာ။ အတည်ပြုလူနာများအနက် ရန်ကုန်တိုင်းတွင် ၂၇ဦးအထိရှိ။

၁၃[ပြင်ဆင်ရန်]

 • နံနက် (၁၂:၃၀)အချိန်ထုတ်ပြန်ချက်အရ ရန်ကုန်မြို့တွင် လူနာ၂ဦးထပ်မံတွေ့ရှိ။
 • နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်မှ COVID-19ကာကွယ်၊ထိန်းချုပ်၊ကုသရေးဆိုင်ရာများအတွက် ရန်ကုန်တိုင်းမှ တာဝန်ရှိသူ ၂ဦး၊ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်တို့နှင့် အင်တာနက်ကွန်ယက်အသုံးပြု၍ ဆွေးနွေး။
 • ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရန် ဘင်္ဂလားဒေရှ့်နယ်စပ်ဂိတ်အား လူဝင် လူထွက်ပိတ်ပင်။
 • မန္တ​လေးမြို့ရှိ ဦးပိန်တံတား ယာယီပိတ်သိမ်း။
 • ည (၈:၀၀)အချိန်ထုတ်ပြန်ချက်အရ ပထမအသုတ် စစ်ဆေးမှုတွင် အသွားအလာကန့်သတ်စောင့်ကြည့်ထားသူများမှ ၁၁ဦးတွင် ရောဂါပိုးတွေ့ရှိ။ နာမည်ကျော် ICအဖွဲ့မှ အဆိုတော်တစ်ဦးပါဝင်။
 • ည (၁၀:၁၅)အချိန် ထုတ်ပြန်ချက်အရ ဒုတိယအသုတ်တွင် အတည်ပြုလူနာ ၁ဦးထပ်မံတွေ့ရှိ။
 • ဧပြီလ ၁၃ရက်နေ့အတွက် အတည်ပြုလူနာ တွေ့ရှိမှုမှာ ၁၄ဦးဖြစ်။

၁၄[ပြင်ဆင်ရန်]

 • နံနက် (၁၂:၁၅)အချိန်ထုတ်ပြန်ချက်အရ တတိယအသုတ်တွင် အတည်ပြုလူနာ ၉ဦးထပ်မံတွေ့ရှိ။
 • နိုင်ငံတော် ဒုတိယသမ္မတ ၂နှင့်အတည်ပြုလူနာတစ်ဦးတို့ အနီးကပ်တွေ့ရှိခဲ့သည့် ပုံများထွက်ပေါ်လာခဲ့သော်လည်း ထိုတွေ့ဆုံမှုမှာ ဖေဖော်ဝါရီလ ၉ရက်နေ့ကသာဖြစ်။ သို့သော် စိတ်ချရစေရန် ဒုတိယသမ္မတနှင့် ဇနီးအပါအဝင် လူ၃၀အား ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေး။
 • ရက်ပိုင်းအတွင်း အတည်ပြုလူနာများစွာ ပေါ်ထွက်ခဲ့သည့် ဘာသာရေးအခမ်းအနားကို စီစဉ်သည့် တရားဟောဆရာ၊သင်းအုပ်ဆရာအပါအဝင် ၄ဦးအား ရန်ကုန်တိုင်းCOVID-19 ကာကွယ်ရေးနှင့်ထိန်းချုပ်ရေးကော်မတီမှ သက်ဆိုင်ရာ ပုဒ်မများဖြင့်အမှုဖွင့်။ အတည်ပြုလူနာများ နေထိုင်ရာ နေရာ(၁၀)ခုအား အသွားအလာကန့်သတ်။
 • လူမှုကွန်ယက် facebook၏ menuရှိ COVID-19သတင်းအချက်အလက်စင်တာတွင် ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန၏ website နှင့် facebookစာမျက်နှာများအား ထည့်သွင်းဖော်ပြ။
 • ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးတွင် ဧည့်တွေ့ခွင့် ပိတ်ပင်။
 • နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် အင်တာနက်ကွန်ယက်အသုံးပြု၍ ကျင်းပသော COVID-19ရောဂါဆိုင်ရာ အာဆီယံအထူးထိပ်သီးအစည်းအဝေးနှင့် အာဆီယံ+၃ အထူးထိပ်သီးအစည်းအဝေးတို့အား နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှ တက်ရောက်။ အရေးပေါ်ရန်ပုံငွေထူထောင်ရန်အတွက် အာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သော ဗီယက်နမ်ဝန်ကြီးချုပ် တိုက်တွန်း။
 • တရုတ်​ဆေးပညာရှင်အဖွဲ့ မန္တ​လေးမြို့ရှိ ပြည်သူ့ကျန်းမာ​ရေးဦးစီးဌာန၊ မန္တ​လေး​ဆေးရုံကြီး၊ တိုင်းရင်း​ဆေးတက္ကသိုလ်နှင့် ပြည်သူ့ကျန်းမာ​ရေးဆိုင်ရာ ဓာတ်ခွဲခန်းတို့အား သွား​ရောက်ပြီး ​ရောဂါ ကာကွယ်၊ထိန်းချုပ်​ရေး အ​တွေ့အကြုံများ မျှ​ဝေ။
 • ည (၈:၀၀)အချိန်ထုတ်ပြန်ချက်အရ အတည်ပြုလူနာ တစ်ဦး ထပ်မံတွေ့ရှိ။

၁၅[ပြင်ဆင်ရန်]

 • နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်မှ COVID-19ကာကွယ်၊ထိန်းချုပ်၊ကုသရေးဆိုင်ရာများအတွက် လက်တွေ့အခြေအနေများအား မွန်ပြည်နယ်မှ တာဝန်ရှိသူများနှင့် အင်တာနက်ကွန်ယက်အသုံးပြု၍ ဆွေးနွေး။
 • နံနက် (၁၀:၃၀)အချိန်ထုတ်ပြန်ချက်အရ လူနာ ၁၁ဦး ထပ်မံတွေ့ရှိ။ စုစုပေါင်းလူနာ ၇၄ဦးဖြစ်။
 • နိုင်ငံတော်ဒုတိယသမ္မတ ၂နှင့်အဖွဲ့တွင် COVID-19ရောဂါ Negativeဖြစ်။
 • တနင်္သာရီတိုင်း ရေဖြူမြို့နယ်တွင် ဘုန်းကြီးပျံပွဲကျင်းပခဲ့သူများနှင့် မြိတ်မြို့တွင် အတည်ပြုလူနာC25တက်ခဲ့သော မင်္ဂလာပွဲစီစဉ်သူများအား လူစုလူဝေးဖြစ်စေသဖြင့် အရေးယူရန် တိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ညွှန်ကြား။
 • ည (၈:၀၀)ထုတ်ပြန်ချက်အရ အတည်ပြုလူနာ ထပ်မံမတွေ့ရှိရ။

၁၆[ပြင်ဆင်ရန်]

 • နံနက် (၁၀:၃၀)အချိန်ထုတ်ပြန်ချက်အရ အတည်ပြုလူနာ ၁၁ဦးအားထပ်မံ​တွေ့ရှိ။
 • ​ကျန်းမာ​ရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန ပြည်​ထောင်စုဝန်ကြီး ​ဒေါက်တာမြင့်​ထွေး၊ဒုတိယဝန်ကြီး ​ဒေါက်တာမြ​လေးစိန်နှင့်အဖွဲ့သည် ရောဂါ ကာကွယ်၊ထိန်းချုပ်၊ကုသ​ရေးအတွက် တရုတ်နိုင်ငံမှလာ​ရောက်သည့် ပညာရှင်အဖွဲ့အား ​နေပြည်​တော်ရှိ ရုံးအမှတ် (၄)တွင် လက်ခံ​တွေ့ဆုံ။ တိုင်း/ပြည်နယ် ကျန်းမာ​ရေးဦးစီးဌာနမှ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ်သံရုံးမှ သံအမတ်ကြီးနှင့် အဖွဲ့ဝင်များလည်း အင်တာနက်ကွန်ယက်အသုံးပြု၍ တက်​ရောက်။
 • သတ်မှတ်ထား​သော ကိစ္စ၉ခုမှလွဲ၍ လူ (၅)ဦး (သို့) ပို၍ဖြစ်​စေ စု​ဝေးခြင်းမပြုရန် ကျန်းမာ​ရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန ထုတ်ပြန်။
 • မန္တ​လေးတိုင်း​​ဒေသကြီးအတွင်း ည၉နာရီမှ နံနက် ၄နာရီအတွင်း ညမထွက်ရအမိန့် အပါအဝင် အချက်၄ချက်ပါ အမိန့်​ကြေညာစာအား တိုင်းအစိုးရထုတ်ပြန်။

၁၇[ပြင်ဆင်ရန်]

 • နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်မှ COVID-19ကာကွယ်၊ထိန်းချုပ်၊ကုသရေးဆိုင်ရာများအတွက် လက်တွေ့အခြေအနေများအား ​ဝေဘာဂီအထူးကု​ဆေးရုံမှ တာဝန်ရှိသူများနှင့် အင်တာနက်ကွန်ယက်အသုံးပြု၍ ဆွေးနွေး။
 • မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၃၈၂ခုနှစ်၊ နှစ်ဆန်းတစ်ရက်​နေ့တွင် နိုင်ငံသူ၊နိုင်ငံသားများ ​ဘေးအန္တရာယ်ကင်း​စေရန် နိုင်ငံ​တော်သံဃမဟာနာယကအဖွဲ့ နာယကဆရာ​တော်ကြီးများမှ ပရိတ်တရား​တော်များ ရွတ်ဖတ်ပူ​ဇော်မှုအား ရုပ်မြင်သံကြားမှ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်။
 • ည (၈:၀၀)ထုတ်ပြန်ချက်အရ အတည်ပြုလူနာ ၃ဦးထပ်မံ​တွေ့ရှိ။
 • အတည်ပြုလူနာ C3မှာ ဒုတိယအကြိမ်နှင့် တတိယအကြိမ် စစ်​ဆေးရာ နှစ်ကြိမ်ဆက် ​ရောဂါNegativeပြ။C9နှင့် C12မှာ တတိယအကြိမ်နှင့် စတုတ္ထအကြိမ်စစ်​ဆေးရာ ​နှစ်ကြိမ်ဆက်ရောဂါNegativeပြ။

၁၈[ပြင်ဆင်ရန်]

 • နံနက် (၈:၀၀)ထုတ်ပြန်ချက်အရ အတည်ပြုလူနာ ၆ဦးထပ်မံ​တွေ့ရှိကာ ​သေဆုံးလူနာ ၁ဦးရှိ။ စုစု​ပေါင်း အတည်ပြုလူနာ ၉၄ဦး၊​သေဆုံးလူနာ ၅ဦးရှိ။
 • ရန်ကုန်တိုင်း၊ကချင်ပြည်နယ်၊ကယားပြည်နယ်၊​နေပြည်​တော်၊ဧရာဝတီတိုင်းတို့တွင် ညမထွက်ရအမိန့်ထုတ်ပြန်။ ရန်ကုန်-မန္တ​လေးအမြန်လမ်းမကြီးအား ည၁၀နာရီမှ နံနက် ၄နာရီအတွင်း ဖြတ်သန်းခွင့် ပိတ်ပင်။
 • မန္တ​လေးတိုင်းအတွင်း ဧပြီလ ၄ရက်​နေ့က ထုတ်ပြန်ခဲ့​သော ​ဒေသန္တရအမိန့်အား ဧပြီလ ၃၀ရက်​နေ့အထိ ထပ်မံတိုးမြှင့်ကာ ညမထွက်ရအမိန့်အား ည၁၀နာရီသို့ ​ပြောင်းလဲ။
 • ရန်ကုန်မြို့ ​တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ်၊ဗဟန်းမြို့နယ်၊မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊အင်းစိန်မြို့နယ်၊ရွှေပြည်သာမြို့နယ်နှင့် လှိုင်သာယာမြို့နယ်တို့တွင် stay at homeအစီအစဉ်စတင်ကာ လိုက်နာရန် သတ်မှတ်ချက် ၆ချက်အား ကျန်းမာ​ရေးနှင့်အားကစား ပြည်​ထောင်စုဝန်ကြီးက လက်မှတ်​ရေးထိုးထုတ်ပြန်။ မလိုက်နာပါက ကူးစက်​ရောဂါများ ကာကွယ်နှိမ်နင်း​ရေးဥပ​ဒေဖြင့် အ​ရေးယူမည်ဖြစ်​ကြောင်း ပါရှိ။
 • ​webinarစနစ်ဖြင့် ကျင်းပ​သော တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ၏ COVID-19​ရောဂါ၊ကာကွယ်၊ထိန်းချုပ်၊ကုသ​ရေးလုပ်ငန်းများအား အ​တွေ့အကြုံ​ဝေမျှသည့် အစည်းအ​ဝေးသို့ ​ကျန်းမာ​ရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန ပြည်​ထောင်စုဝန်ကြီး ​ဒေါက်တာမြင့်​ထွေး၊ဒုတိယဝန်ကြီး ​ဒေါက်တာမြ​လေးစိန်နှင့်အဖွဲ့တက်​ရောက်။ ထိုအစည်းအ​ဝေးသို့ အာရှ၊အာဖရိကနှင့် အ​ရှေ့အလယ်ပိုင်းနိုင်ငံများမှ​ရောဂါ၊ကာကွယ်၊ထိန်းချုပ်၊ကုသ​ရေး တာဝန်ရှိသူများ၊ပညာရှင်များလည်း တက်​ရောက်။
 • ​တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှ COVID-19 ​ရောဂါစစ်​ဆေးရာတွင် အသုံးပြုရန် testkits ၁၀၀၀၀အား လှူဒါန်း။
 • ည (၈:၀၀)ထုတ်ပြန်ချက်အရ အတည်ပြုလူနာ ၂ဦး၊ ည (၉:၀၀)ထုတ်ပြန်ချက်အရ အတည်ပြုလူနာ ၂ဦး စုစု​ပေါင်း ၄ဦးထပ်မံ​တွေ့ရှိ။ဧပြီလ ၁၈ရက်​နေ့အတွက် ထပ်တိုးလူနာ ၁၀ဦး၊ ​သေဆုံး ၁ဦးရှိ။

၁၉[ပြင်ဆင်ရန်]

 • နံနက် ၇နာရီထုတ်ပြန်ချက်အရ ထပ်တိုးလူနာ ၉ဦးရှိ။ လက်ရှိလူနာ (၁၀၇)ဦးတွင် ရန်ကုန်မြို့ အင်းစိန်ဘာသာ​ရေးပွဲမှ ဆက်စပ်လူနာ (၅၂)ဦးအထိရှိလာ။
 • ည ၈နာရီထုတ်ပြန်ချက်အရ ထပ်တိုးလူနာ ၁ဦးရှိ။ အတည်ပြုလူနာ C11နှင့် C15တို့မှာ ၂ကြိမ်ဆက် ​ရောဂါNegativeပြ။ ပြန်လည်​ကောင်းမွန်လာသူ ၇ဦးရှိ။
 • ည (၁၁:၁၅)ထုတ်ပြန်ချက်အရ ထပ်တိုးလူနာ ၃ဦးရှိ။ စုစု​ပေါင်းလူနာ (၁၁၁)ဦး၊​သေဆုံးလူနာ (၅)ဦး၊ပြန်လည်​ကောင်းမွန်သူ (၇)ဦးရှိလာ။
 • ဧပြီ ၂၀ရက်​နေ့တွင် ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်မည့် စက်ရုံ၊အလုပ်ရုံများအား ကျန်းမာ​ရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၏ စစ်​ဆေးခွင့်ပြုချက်ရမှသာ ပြန်လည်ဖွင့်ရန် အလုပ်သမား၊လူဝင်မှုကြီးကြပ်​ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန ထုတ်ပြန်။

၂၀[ပြင်ဆင်ရန်]

 • သင်္ကြန်ကာလ ရုံးပိတ်ရက် ကုန်ဆုံးပြီဖြစ်၍ ရုံးပြန်တက်သူများ၊ လုပ်ငန်းခွင်ဝင်ကြသူများရှိ။
 • နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်မှ COVID-19ကာကွယ်၊ထိန်းချုပ်၊ကုသရေးဆိုင်ရာများအတွက် လက်တွေ့အခြေအနေများအား ​ဧရာဝတီတိုင်းမှ တာဝန်ရှိသူများနှင့် အင်တာနက်ကွန်ယက်အသုံးပြု၍ ဆွေးနွေး။
 • ကျန်းမာ​ရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၏ COVID-19 ကာကွယ်၊ထိန်းချုပ်၊ကုသ​ရေးလုပ်ငန်းများအား ​ဆောင်ရွက်မှုအ​ခြေအ​နေများအား ခြုံငုံသုံးသပ်သည့်အစည်းအ​ဝေးအား အင်တာနက်ကွန်ယက်အသုံးပြု၍ ကျင်းပရာ ကျန်းမာ​ရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနပြည်​ထောင်စုဝန်ကြီးနှင့် ဒုတိယဝန်ကြီးတို့တက်​ရောက်။
 • ဧပြီလ ၄ရက်​နေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့​သော မန္တလေးတိုင်းအတွင်း လူ(၇)ဦးထက်ပိုသော အိမ်စီးကားများအပါအဝင် ခရီးသွားလာခြင်းအား လူ(၄)ဦးသို့ ​ပြင်ဆင်သတ်မှတ်။
 • ည (၈:၀၀)ထုတ်ပြန်ချက်အရ ထပ်တိုးလူနာ ၆ဦး၊ ည (၁၁:၀၀)ထုတ်ပြန်ချက်အရ ထပ်တိုးလူနာ ၂ဦး၊ စုစု​ပေါင်း ၈ဦးရှိ။
 • အတည်ပြုလူနာ C10နှင့်C21တို့ ၂ကြိမ်ဆက်​ရောဂါNegativeပြ။ ပြန်လည်​ကောင်းမွန်လာသူ ၉ဦးရှိလာ။

၂၁[ပြင်ဆင်ရန်]

 • ရောဂါပိုး ရှိ၊မရှိ စစ်​ဆေရန်း နမူနာသယ်ယူလာသည့် ကမ္ဘာ့ကျန်းမာ​ရေးအဖွဲ့ (WHO)ပိုင် ယာဉ်တစ်စီး ဧပြီ၂၀ရက်​နေ့ ည​နေ ၅နာရီခန့်က ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မင်းပြားမြို့နယ် ရာ​မောင်းတံတားအနီးတွင် ပစ်ခတ်ခံရ​ကြောင်း ပြန်ကြား​ရေးဝန်ကြီးဌာနထုတ်ပြန်။ဧပြီ ၂၁ရက်​နေ့တွင် ယာဉ်​မောင်း​သေဆုံးသွားခဲ့။
 • ရန်ကုန်မြို့ရှိ ​​ဝေဘာဂီအထူးကု​ဆေးရုံနှင့် ​တောင်ဥက္ကလာပ​ဆေးရုံကြီးတို့တွင် လက်ခံနိုင်သည့် လူနာဦး​ရေ ​ကျော်လွန်သွားပါက ကုသ​ပေးနိုင်ရန် ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ် (​အောက်မြန်မာပြည် - ​ဖောင်ကြီး)တွင် ပြင်ဆင်ထားရှိရာ ရာနှုန်းပြည့်နီးပါးပြီးစီး။ အထူးကြပ်မတ်ကုသရန် ခုတင်၄၀၊ ပိုး​တွေ့လူနာကုသနိုင်ရန် ခုတင် ၂၄၀ ပြင်ဆင်ထားကာ လိုအပ်လျှင် လူ၂၀၀၀​ကျော်အထိ ကုသနိုင်ရန် ပြင်ဆင်ထားရှိ။၎င်း​​ဆေးကုဌာနတွင် တပ်မ​တော်နှင့် အရပ်ဖက်တို့မှ ​ဆေးပညာရှင်များ တာဝန်ထမ်း​ဆောင်မည်။
 • ည (၈:၀၀)ထုတ်ပြန်ချက်အရ အတည်ပြုလူနာအသစ် ၂ဦးထပ်တိုး။

၂၂[ပြင်ဆင်ရန်]

 • စက်ရုံ၊အလုပ်ရုံများ ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်နိုင်​ရန် ​ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်​ရေးနှင့်ပက်သက်၍ ပြုလုပ်ထားရမည့်အချက်များ စစ်​ဆေးရန် ကျန်းမာ​ရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနနှင့် အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်​ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနတို့၏ ​ညှိနှိုင်း​ဆွေး​နွေးပွဲအား ကျန်းမာ​ရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန ပြည်​ထောင်စုဝန်ကြီး တက်​ရောက်။
 • နိုင်ငံ​တော်၏ အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် COVID-19​ ရောဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေးနှင့် ပတ်သက်၍ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများ၏ ပြင်ဆင်ထားရှိမှု အကြောင်းကို အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်​ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန၏ အလုပ်သမား​ရေးရာ အမြဲတမ်း အတွင်းဝန်၊ မြန်မာ နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အလုပ်သမားများ သမဂ္ဂ ဥက္ကဋ္ဌ၊ မြန်မာ နိုင်ငံ အထည်ချုပ် လုပ်ငန်းရှင်များ အသင်း၏ အ​ထွေ​ထွေအတွင်း​ရေးမှူးတို့နှင့် အင်တာနက်ကွန်ယက် အသုံးပြု၍ ဆွေးနွေး။ဧပြီလ ၁၉ရက်​နေ့ညက ထုတ်ပြန်ခဲ့​သော အလုပ်သမား၊လူဝင်မှုကြီးကြပ်​ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန၏ ညွှန်ကြားချက်မှာ ​နောက်ကျခဲ့၍​တောင်းပန်​ကြောင်း​ပြောကြား။[၂]
 • တရုတ်နိုင်ငံမှ​ဆေးပညာရှင်အဖွဲ့ တာဝန်ပြီးဆုံး၍ ပြန်လည်ထွက်ခွာ။ တရုတ်သံအမတ်ကြီးနှင့် ကျန်းမာ​ရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန ​ဆေးသု​တေသနဦးစီးဌာန ညွှန်ကြား​ရေးမှူးချုပ်တို့က ​ရန်ကုန်​လေဆိပ်တွင် ပို့​ဆောင်နှုတ်ဆက်ကာ ကျန်းမာ​ရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန ပြည်​ထောင်စုဝန်ကြီးမှ ဗွီဒီယိုမှတစ်ဆင့် ​ကျေးဇူးတင်စကား​ပြောကြား။
 • ရန်ကုန်နှင့် မန္တ​​လေးရှိ ပြည်သူ့ကျန်းမာ​ရေးဓာတ်ခွဲခန်းများကို Bio Safety Level 3 ဓာတ်ခွဲခန်းများအဖြစ် တိုးမြှင့်ကာ ဓာတ်ခွဲစစ်​ဆေးနိုင်ရန် ပြင်ဆင်လျက်ရှိ။
 • အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် ပညာသင်ကြားနေသော မြန်မာရဟန်းတော် အပါး ၂၂၁ ပါး၊ သီလရှင် ခြောက်ပါး နှင့် အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ပိတ်မိနေသည့် လူပုဂ္ဂိုလ်များမှာ အမျိုးသား ၂၃ ဦး၊အမျိုးသမီး ၂၁ ဦး၊ စုစုပေါင်း ရဟန်း၊ သီလရှင်နှင့် လူပုဂ္ဂိုလ် ၂၇၀ ကျော်ကို သီတဂူဆရာတော် ဒေါက်တာ အရှင် ဉာဏိဿရ၏ အစီအစဉ်ဖြင့် စင်းလုံးငှား လေယာဉ်နှစ်စင်းဖြင့် ပြန်လည်​ခေါ်​ဆောင်ခဲ့ပြီး မန္တ​လေး​​လေဆိပ်မှတစ်ဆင့် စစ်ကိုင်း​တောင်ရိုးရှိ သီတဂူအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဝိပဿနာအကယ်ဒမီတွင် ​စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုရန်ထားရှိ။
 • ည (၈:၀၀)ထုတ်ပြန်ချက်အရ အတည်ပြုလူနာအသစ် ၂ဦးထပ်တိုး။

၂၃[ပြင်ဆင်ရန်]

 • နံနက် ၇နာရီထုတ်ပြန်ချက်အရ အတည်ပြုလူနာ ၄ဦး ထပ်မံ​တွေ့ရှိ။
 • ပထမဆုံး​သော အတည်ပြုလူနာ C1မှာ တစ်လပြည့်​မြောက်သည့်အချိန်အထိ ​၅ကြိမ်ဓာတ်ခွဲစစ်​ဆေးခဲ့​သော်လည်း ​ရောဂါPositive ပြ​နေဆဲဖြစ်။[၃]
 • COVID-19 ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေး အမျိုးသားအဆင့် ဗဟိုကော်မတီ ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေးကို သမ္မတအိမ်​တော်တွင်ကျင်းပ။
 • အာဆီယံ-အ​မေရိကန် နိုင်ငံခြား​ရေးဝန်ကြီးများအစည်းအ​ဝေးအား အင်တာနက်ကွန်ယက်အသုံးပြု၍ ကျင်းပရာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပူး​ပေါင်း​ဆောင်ရွက်​ရေးဝန်ကြီးတက်​ရောက်။
 • COVID-19ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ကုသ​ရေး ဗဟို​ကော်မတီမှ ထုတ်ပြန်ထား​သော စည်းမျဉ်း၊ညွှန်ကြားချက်များကို ဧပြီလ ၃၀ရက်မှ ​မေလ၁၅ရက်​နေ့အထိ သက်တမ်းတိုး​ကြောင်း နိုင်ငံ​တော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် လူမှုကွန်ယက်မှတစ်ဆင့်ပြောကြား။
 • ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းရှိမြို့နယ်များအား သတ်မှတ်ထား​သော ညမထွက်ရအမိန့်မှာ ဧပြီလ ၁၈ရက်​နေ့မှ ဇွန်လ၁၈ရက်​နေ့အထိ ၂လသက်တမ်းဖြစ်​ကြောင်း​ကြေညာ။
 • ည (၈:၀၀)အချိန်ထုတ်ပြန်ချက်အရ အတည်ပြုလူနာ ၅ဦးထပ်မံ​တွေ့ရှိ။
 • ပထမဆုံး​သောအတည်ပြုလူနာ​တွေ့ရှိခဲ့သည့် တစ်လပြည့်​မြောက်သည့်​နေ့အထိ အတည်ပြုလူနာ (၁၃၂)ဦး၊ ​သေဆုံးလူနာ (၅)ဦး၊ ပြန်လည်သက်သာလာသူ (၉)ဦးရှိထားပြီး ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းမှ အတည်ပြုလူနာ (၁၀၀)​ကျော်ရှိ။ အတည်ပြုလူနာ မ​တွေ့ရှိရ​​သေးသော တိုင်း/ပြည်နယ် (၆)ခုရှိ။

၂၄[ပြင်ဆင်ရန်]

 • နံနက် ၉နာရီအချိန်ထုတ်ပြန်ချက်အရ အတည်ပြုလူနာ ၇ဦး​ထပ်မံ​တွေ့ရှိ။
 • နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်မှ COVID-19ကာကွယ်၊ထိန်းချုပ်၊ကုသရေးဆိုင်ရာများအတွက် လက်တွေ့အခြေအနေများအား ​ချင်းပြည်နယ်မှ တာဝန်ရှိသူများနှင့် အင်တာနက်ကွန်ယက်အသုံးပြု၍ ဆွေးနွေး။
 • တရုတ်နိုင်ငံမှ စစ်ဖက်ဆိုင်ရာ​ဆေးပညာရှင်အဖွဲ့ ရန်ကုန်သို့​ရောက်ရှိ။
 • အတည်ပြုလူနာ C1 ပထမဆုံးအကြိမ် ​ရောဂါNegativeပြ။
 • ည ၈နာရီထုတ်ပြန်ချက်အရ အတည်ပြုလူနာ ၄ဦးထပ်မံ​တွေ့ရှိ။
 • ည ၁၁နာရီထုတ်ပြန်ချက်အရ ကချင်ပြည်နယ်မှ အတည်ပြုလူနာတစ်ဦးထပ်မံ​တွေ့ရှိ။ အတည်ပြုလူနာ မ​တွေ့ရှိရ​​သေးသော တိုင်း/ပြည်နယ် (၅)ခုသာကျန်ရှိ။

၂၅[ပြင်ဆင်ရန်]

 • ဧပြီလ ၁၈ရက်​နေ့ကထုတ်ပြန်ထား​သော Stay at Homeအစီအစဉ်သို့ ရန်ကုန်မြို့ရှိ ဗိုလ်တစ်​ထောင်၊တာ​မွေနှင့် မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်တို့အား ထပ်မံထည့်သွင်း။
 • နိုင်ငံခြား​ရေးဝန်ကြီးဌာနမှထုတ်ပြန်ထား​​သော ​COVID-19ဆိုင်ရာ ကြေညာချက်များအား ​မေလ၁၅ရက်​နေ့အထိ သက်တမ်းတိုး​ကြောင်း ​ကြေညာ။
 • ဘဏ်လုပ်ငန်းများ၏ ပုံမှန်ရက်များဖွင့်ချိန်အား နံနက် ၁၀နာရီမှ ​နေ့လယ် ၂နာရီအထိဖွင့်ရန် ဗဟိုဘဏ်​ကြေညာ။
 • အမျိုးသားအဆင့်​စေတနာဝန်ထမ်းဦး​ဆောင်အဖွဲ့ကို နိုင်ငံ​တော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်က ဥက္ကဋ္ဌ​နေရာဖြင့် ဖွဲ့စည်း။
 • ည (၈:၀၀)ထုတ်ပြန်ချက်အရ အတည်ပြုလူနာ C27မှာ နှစ်ကြိမ်ဆက် ​ရောဂါNegativeပြ။​ပြန်လည်သက်သာလာသူ (၁၀)ဦးရှိလာ။

၂၆[ပြင်ဆင်ရန်]

 • နံနက် ၇နာရီထုတ်ပြန်ချက်အရ အတည်ပြုလူနာ ၂ဦးထပ်မံ​တွေ့ရှိ။
 • မြန်မာနိုင်ငံတွင် COVID-19​ရောဂါ ကာကွယ်၊ထိန်းချုပ်၊ကုသ​ရေးလုပ်ငန်းများအား လျှော့ချ၍မရဘဲ ​မေလလယ်ခန့်အထိ ​ဆောင်ရွက်ရနိုင်​ကြောင်း ကျန်းမာ​ရေးနှင့်အားကစား ပြည်​ထောင်စုဝန်ကြီး​ပြောကြား။

၂၇[ပြင်ဆင်ရန်]

 • ကျန်းမာ​ရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန ပြည်​ထောင်စုဝန်ကြီး ဗဟိုကွင်းဆင်းအဖွဲ့များ၊တိုင်း/ပြည်နယ် ပြည်သူ့ကျန်းမာ​ရေးနှင့်ကုသ​ရေးဦးစီးဌာနများမှ တာဝန်ရှိသူများ၊​ဆေးရုံအုပ်ကြီးများနှင့် အင်တာနက်ကွန်ယက်အသုံးပြု၍ ​ဆွေး​နွေး။
 • ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းမှ ရန်ကုန်နည်းပညာတက္ကသိုလ်၊အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ (အင်းစိန်)၊ အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ (ရွှေပြည်သာ)၊မန္တ​လေးတိုင်းအတွင်းမှ မန္တ​လေးနည်းပညာတက္ကသိုလ်၊ မြန်မာနိုင်ငံ ​လေ​ကြောင်းနှင့်အာကာသပညာတက္ကသိုလ်၊ အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ (ပြင်ဦးလွင်)တို့မှ တာဝန်ရှိသူများ၊​ကျောင်းသား၊​ကျောင်းသူများမှ ဆန်းသစ်တီထွင်ဖန်တီး​ပေးထား​သော COVID-19​ရောဂါ ကာကွယ်၊ထိန်းချုပ်၊ကုသ​ရေးအတွက် အသုံးပြုနိုင်မည့် အဆင့်မြင့်စက်ပစ္စည်းများအား ပညာ​ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ကျန်းမာ​ရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနသို့ လှူဒါန်း။
 • COVID-19ကာလအလွန် ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းများဆိုင်ရာ အစည်းအ​ဝေးအား အင်တာနက်ကွန်ယက်အသုံးပြု၍ ကျင်းပရာ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာ​ရေးဝန်ကြီးဌာန၊သာသနာ​ရေးနှင့်ယဉ်​ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန၊စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍ​ရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ရန်ကုန်တိုင်းနှင့် မန္တ​လေးတိုင်းတို့မှ တာဝန်ရှိသူများတက်​ရောက်။
 • ည (၈:၀၀)ထုတ်ပြန်ချက်အရ ထပ်တိုးလူနာမရှိ။ ပြန်လည်သက်သာလာသူ ၁၆ဦးအထိရှိလာ။

၂၈[ပြင်ဆင်ရန်]

 • အင်းစိန်အကျဉ်း​ထောင်တွင် ​ထောင်ဝင်စာ​တွေ့ခွင့်ပိတ်။
 • မန္တ​လေးမြို့တွင် COVID-19 ​ရောဂါစစ်​ဆေးစက်အား တပ်ဆင်ရန်​ရောက်ရှိ။
 • နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်မှ ပြည်မြို့မှအတည်ပြုလူနာ C30၊တီးတိန်မြို့မှ အတည်ပြုလူနာ C1၊ မန္တ​လေးမြို့မှ အတည်ပြုလူနာ C4တို့နှင့်အင်တာနက်ကွန်ယက်အသုံးပြု၍ ဆွေးနွေး။
 • ဧပြီလ (၂၀)ရက်​နေ့က ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ပစ်ခတ်ခံရ​သော ကိစ္စရပ်အတွက် စုံစမ်းစစ်​ဆေး​ရေး​ကော်မတီဖွဲ့စည်း။
 • ည (၈:၀၀)ထုတ်ပြန်ချက်အရ အတည်ပြုလူနာ ၃ဦးထပ်မံ​တွေ့ရှိ။

၂၉[ပြင်ဆင်ရန်]

 • နံနက် (၇:၀၀)ထုတ်ပြန်ချက်အရ အတည်ပြုလူနာ ၁ဦးထပ်မံ​တွေ့ရှိကာ စုစု​ပေါင်း (၁၅၀)အထိရှိလာ။
 • မွန်းလွဲ (၁:၀၀)ထုတ်ပြန်ချက်အရ ဆီးချို​ရောဂါအခံရှိ​သော အတည်ပြုလူနာ C110မှာ နံနက် (၁၁:၁၅)အချိန်တွင် ကွယ်လွန်။
 • မန္တ​လေးတိုင်း၏ ​ဒေသန္တရအမိန့်အား ​မေလ (၁၅)ရက်​နေ့အထိလည်း​ကောင်း၊စစ်ကိုင်တိုင်း၏ ​ဒေသန္တရအမိန့်အား ​မေလ(၁၇)ရက်​နေ့အထိလည်း​ကောင်း သက်တမ်းတိုး။

၃၀[ပြင်ဆင်ရန်]

 • နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်မှ COVID-19ကာကွယ်၊ထိန်းချုပ်၊ကုသရေးဆိုင်ရာများအတွက် လက်တွေ့အခြေအနေများအား ​ရန်ကုန်မြို့မှ သက်ဆိုင်ရာ ​ဆေးပညာရှင် တာဝန်ရှိသူများနှင့် အင်တာနက်ကွန်ယက်အသုံးပြု၍ ဆွေးနွေး။
 • အာဆီယံ-အ​မေရိကန် ကျန်းမာ​ရေးဝန်ကြီးများ၏ အထူးကွန်ဖရင့်အား အင်တာနက်ကွန်ယက်အသုံးပြု၍ ကျင်းပရာ ကျန်းမာ​ရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန ပြည်​ထောင်စုဝန်ကြီး၊ဒုတိယဝန်ကြီးနှင့် အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်တို့ တက်​ရောက်။
 • နိုင်ငံ​တော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နှင့် အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်တို့ ​ရောဂါနှင့်ပက်သက်၍ ဖုန်းဆက်​ဆွေး​နွေး။
 • အာဆီယံခရီးသွားလုပ်ငန်းဆိုင်ရာဝန်ကြီးများ၏ COVID-19ဆိုင်ရာ အစည်းအ​ဝေးအား ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာ​ရေးပြည်​ထောင်စုဝန်ကြီး အင်တာနက်ကွန်ယက်အသုံးပြု၍ တက်​ရောက်။
 • ​တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံတွင် ပိတ်မိ​နေ​သော မြန်မာနိုင်ငံသား (၉၆)ဦးအား ကယ်ဆယ်​ရေး​လေယာဉ်ဖြင့် ပြန်လည်​ခေါ်​ဆောင်။
 • ည (၈:၀၀)ထုတ်ပြန်ချက်အရ အတည်ပြုလူနာ C22မှာ ၂ကြိမ်ဆက်​ရောဂါNegativeပြ။ ပြန်လည်​ကောင်းမွန်လာသူ (၂၈)ဦးရှိလာ။

​မေလ[ပြင်ဆင်ရန်]

[ပြင်ဆင်ရန်]

 • နံနက် (၇:၀၀)ထုတ်ပြန်ချက်အရ အတည်ပြုလူနာ ၁ဦးထပ်မံ​တွေ့ရှိ။
 • ​မေလ ၁ရက်​နေ့ ည​နေ ၅နာရီအချိန်အထိ တစ်နိုင်ငံလုံးရှိ အသွားအလာကန့်သတ်ထား​သော​နေရာ ၈၄၂၄တွင် အသွားအလာကန့်သတ်ခံထားရသူ ၄၂၇၁၃ဦးရှိ။
 • ည (၈:၀၀)ထုတ်ပြန်ချက်အရ အတည်ပြုလူနာ C14၊C18၊C90တို့ ၂ကြိမ်ဆက်​ရောဂါNegativeပြ။ ပြန်လည်​ကောင်းမွန်လာသူ (၃၁)ဦးရှိလာ။

[ပြင်ဆင်ရန်]

 • ဂျပန်နိုင်ငံတွင် အခက်အခဲဖြစ်​နေ​သော မြန်မာနိုင်ငံသား ၁၉၅ဦးအား ကယ်ဆယ်​ရေး​လေယာဉ်ဖြင့် ပြန်လည်​ခေါ်​ဆောင်။
 • ည (၈:၀၀)ထုတ်ပြန်ချက်အရ အတည်ပြုလူနာ C53၊C70၊C71၊C73၊C75၊C85တို့ ၂ကြိမ်ဆက်​ရောဂါNegativeပြ။ ပြန်လည်​ကောင်းမွန်လာသူ (၃၇)ဦးရှိလာ။
 • ထိုင်းနိုင်ငံနှင့် တရုတ်နိုင်ငံတို့မှ ပြန်လည်ဝင်​ရောက်လာမည့်သူများအတွက် စနစ်တကျ ပြန်လည်လက်ခံနိုင်​ရေးနှင့် ​ရောဂါကာကွယ်​ရေးလုပ်ငန်းများအတွက် အင်တာနက်ကွန်ယက်အသုံးပြု​ဆွေး​နွေးခြင်းကို ကျန်းမာ​ရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန ပြည်​ထောင်စုဝန်ကြီးနှင့် ဒုတိယဝန်ကြီးတို့တက်​ရောက်။

[ပြင်ဆင်ရန်]

 • ည (၈:၀၀)ထုတ်ပြန်ချက်အရ အတည်ပြုလူနာ ၄ဦးထပ်မံ​တွေ့ရှိ။
 • ည (၈:၀၀)ထုတ်ပြန်ချက်အရ အတည်ပြုလူနာ C13၊C37၊C94၊C76၊C80၊C111တို့ ၂ကြိမ်ဆက်​ရောဂါNegativeပြ။ ပြန်လည်​ကောင်းမွန်လာသူ (၄၃)ဦးရှိလာ။
 • တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် အပါအဝင် ဗိုလ်ချုပ်အဆင့်နှင့်အထက် တပ်မတော်အရာရှိများ လစာငွေ၏ ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းကို COVID-19 ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေးအတွက် ခြောက်လဆက်တိုက် လှူဒါန်းမည်ဖြစ်ကြောင်း တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီချုပ်ရုံးက ထုတ်ပြန်။
 • COVID-19 ကာကွယ်ထိန်းချုပ်နေသည့် ကာလအတွင်း ဆက်လက်ဖွင့်လှစ်ရမည့် မရှိမဖြစ် လိုအပ်လုပ်ငန်းများ၊ အများပြည်သူဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများနှင့် အများပြည်သူ လိုအပ်‌သော လုပ်ငန်း ၂၁ခုကို အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အား ဝန်ကြီးဌာနက ထုတ်ပြန်။

[ပြင်ဆင်ရန်]

 • ည (၈:၀၀)ထုတ်ပြန်ချက်အရ တပ်မ​တော်သားတစ်ဦးအပါအဝင် အတည်ပြုလူနာ ၆ဦးထပ်မံ​တွေ့ရှိ။
 • ည (၈:၀၀)ထုတ်ပြန်ချက်အရ အတည်ပြုလူနာ C51၊C99၊C103၊C104၊C105၊C109တို့ ၂ကြိမ်ဆက်​ရောဂါNegativeပြ။ ပြန်လည်​ကောင်းမွန်လာသူ (၄၃)ဦးရှိလာ။

[ပြင်ဆင်ရန်]

 • နိုင်ငံ​တော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် မွန်၊ကရင်၊တနင်္သာရီတို့မှ ဝန်ကြီးချုပ်များနှင့် အင်တာနက်ကွန်ယက်အသုံးပြု၍​ဆွေး​နွေး။

[ပြင်ဆင်ရန်]

 • လက်ရှိအချိန်တွင် အတည်ပြုလူနာ အများဆုံး​တွေ့ရှိရသည့် ရန်ကုန်မြို့၊ အင်းစိန်မြို့နယ်တွင် ​နေထိုင်​သော ပြည်သူ ၅၀၀၀၀​ကျော်အား ကျန်းမာ​ရေးစစ်​ဆေးမှုပြုလုပ်။
 • ည (၈:၀၀)ထုတ်ပြန်ချက်အရ အတည်ပြုလူနာ အသစ်(၁)ဦး ထပ်မံ​တွေ့ရှိ။

[ပြင်ဆင်ရန်]

 • နံနက် (၇:၀၀)ထုတ်ပြန်ချက်အရ အတည်ပြုလူနာအသစ် (၁)ဦးထပ်မံ​တွေ့ရှိ။
 • ည (၈:၀၀)ထုတ်ပြန်ချက်အရ အတည်ပြုလူနာအသစ် (၁၄)ဦး၊ ပြန်လည်​ကောင်းမွန်လာသူ အသစ်(၁၂)ဦးရှိ။

[ပြင်ဆင်ရန်]

 • တနင်္သာရီတိုင်းတွင် တိုင်းအစိုးရအဖွဲ့၏ အ​ခြေအ​နေအရ ​ဧပြီလအတွက် မီတာယူနစ် (၁၅၀)​ကင်းလွတ်ခွင့်ကို အပြည့်အဝ​ထောက်ပံ့မ​ပေးနိုင်​ကြောင်းနှင့် ​မေလအတွက် (၇၅)ယူနစ်အား သက်သာခွင့် လုပ်မ​ပေးနိုင်​တော့​ကြောင်းတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင်​​ပြောကြား။
 • ည (၈:၀၀)နှင့် (၁၀:၀၀)ထုတ်ပြန်ချက်အရ အတည်ပြုလူနာအသစ် (၁)ဦး၊ ပြန်လည်​ကောင်းမွန်လာသူ အသစ်(၅)ဦးရှိ။

[ပြင်ဆင်ရန်]

 • COVID-19​ရောဂါ ကာကွယ်၊ထိန်းချုပ်၊ကုသ​ရေးနှင့် ထာဝရငြိမ်းချမ်း​ရေးအတွက် နိုင်ငံ​တော်မှ အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းများအဖြစ်​ကြေညာထား​သော အဖွဲ့များရှိသည့် ​နေရာများမှအပ ကျန်​နေရာများတွင် ​မေလ၁၀ရက်မှ ဩဂုတ်၁၀ရက်​နေ့အထိ ၃လကြာ အပစ်အခတ်ရပ်စဲ​ကြောင်း တပ်မ​တော်​​ကြေညာ။
 • မန္တ​လေးတိုင်းအတွင်း Maskမတပ်ဆင်ပဲ ​နေအိမ်ပြင်ပထွက်ခွာပါက ​ငွေကျပ်(၅၀၀၀)ဖြင့် Mask(၂)ခု ဝယ်ယူရမည်ဖြစ်​ကြောင်း ထုတ်ပြန်။
 • ည​နေ (၅:၀၀)အချိန်အထိ နိုင်ငံအနှံ့ အသွားအလာကန့်သတ်ခံထားရသူ (၅၇၇၉၀)ဦးရှိ။
 • ည (၈:၀၀)ထုတ်ပြန်ချက်အရ အတည်ပြုလူနာအသစ် (၁)ဦး၊ ပြန်လည်​ကောင်းမွန်လာသူ အသစ်(၁)ဦးရှိ။

၁၀[ပြင်ဆင်ရန်]

 • ည (၈:၀၀)ထုတ်ပြန်ချက်အရ ထပ်မံ​တွေ့ရှိ​​သော အတည်ပြုလူနာ (၂)ဦး၊ပြန်လည်​ကောင်းမွန်လာသူ (၄)ဦးထပ်ရှိ။

၂၅[ပြင်ဆင်ရန်]

 • ည (၈:၀၀)ထုတ်ပြန်ချက်အရ ရန်ကုန်မြို့တွင် အသွားအလာကန့်သတ်​စောင့်ကြည့်​နေသူများမှ အတည်ပြုလူနာ (၂)ဦး ​တွေ့ရှိ။ ပြန်လည်​ကောင်းမွန်လာသူ တစ်ဦးထပ်ရှိ။
 • အ​ခြေခံပညာ​​ကျောင်းများမှ အထက်တန်းအဆင့်များကို ဇူလိုင်လ (၂၁)ရက်​နေ့တွင် ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်ပြီး အ​ခြေအ​နေ​ပေါ်မူတည်ပြီး ကျန်အတန်းများအားလည်း ဆက်လက်ဖွင့်မည်ဖြစ်​ကြောင်း အ​ခြေခံပညာဦးစီးဌာနမှ ​ပြောကြား။

၂၆[ပြင်ဆင်ရန်]

 • ဧပြီလကဲ့သို့ပင် ​မေလအတွက်လည်း လျှပ်စစ်မီးမီတာ (၁၅၀)ယူနစ် ကင်းလွတ်ခွင့်​ပေးမည်ဖြစ်​ကြောင်း လျပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန​ကြေညာ။
 • ည (၈:၀၀)ထုတ်ပြန်ချက်အရ ရန်ကုန်မြို့တွင် အသွားအလာကန့်သတ်​စောင့်ကြည့်​နေသူများမှ အတည်ပြုလူနာ (၃)ဦး ​တွေ့ရှိ။ ပြန်လည်​ကောင်းမွန်လာသူ တစ်ဦးထပ်ရှိ။

၂၇[ပြင်ဆင်ရန်]

 • နိုင်ငံ​တော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် Maskပြိုင်ပွဲအနိုင်ရသူများနှင့် အင်တာနက်ကွန်ယက်အသုံးပြု၍ ​ဆွေး​​နွေး။
 • မန္တ​လေးမြို့ရှိ​ ​ရောဂါရှာ​ဖွေ​ရေးဓာတ်ခွဲခန်းကို စတင်အသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်။
 • ည (၈:၀၀)ထုတ်ပြန်ချက်အရ ထပ်တိုး အတည်ပြုလူနာမ​တွေ့ရှိရ။ ပြန်လည်​ကောင်းမွန်လာသူ နှစ်ဦးထပ်ရှိ။

၂၈[ပြင်ဆင်ရန်]

 • ​ရောဂါမပြန့်ပွားရန် ချမှတ်ထားသည့် သတ်မှတ်ချက်အချို့ကို ဇွန်လ(၁)ရက်​နေ့မှစ၍ ​ဖြေ​​လျှော့​ပေးမည်ဟု နိုင်ငံ​တော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် လူမှုကွန်ယက်မှတစ်ဆင့်​ပြောကြား။

ကိုးကား[ပြင်ဆင်ရန်]