ထင်ရှားသော ဟတ်ကာလူမျိုးများစာရင်း

ဝီကီပီးဒီးယား မှ

ဟန်တရုတ်လူမျိုးခွဲဖြစ်သော ဟတ်ကာ လူမျိုးတို့အနက် ထင်ရှားသော ဟတ်ကာလူမျိုးများ၏ စာရင်းဖြစ်သည်။ ဘတော်လှန်ရေး၊ နိုင်ငံရေး နှင့် စစ်ရေး စသည်တို့တွင် ခေါင်းဆောင် သို့မဟုတ် ဩဇာတိက္ကမကြီးသူများလည်း ပါဝင်သည်။

တရုတ်ပြည်[ပြင်ဆင်ရန်]

မဟာငြိမ်းချမ်းကောင်းကင်ဘုရင့်နိုင်ငံတော်[ပြင်ဆင်ရန်]

 • တရုတ်ပြည် - မဟာငြိမ်းချမ်းကောင်းကင်ဘုရင့်နိုင်ငံတော်
 • China – Taiping Heavenly Kingdom
အမည်
အင်္ဂလိပ်
ဟတ်ကာ
(Hakka)
တရုတ်
မွေး-သေ
ချက်မြှုပ်
ဇာတိ
အကြောင်းအရာ
ဟုန်ရှိုးကြွမ်း
Hong Xiuquan
ဖုန်ရှုချန်
Fung Siew Chen
洪秀全
1812–1864
Huaxian, Guangdong-
Meixian, Guangdong
Heavenly King (天王), 1851; Leader, Taiping Rebellion; The Taiping Heavenly Kingdom (太平天国), 1851–1864, established by Hong had, at one stage, occupied one-third of China, and almost toppled the Qing dynasty
Feng Yunshan
Fung Yun San
馮雲山
冯云山
1815–1852
Huaxian, Guangdong -
Longchuan, Guangdong
South King (南王), 1851; Strategist of the Taiping Rebellion; Administrator of the Taiping Heavenly Kingdom during its early years
Yang Xiuqing
Yong Siew Tshin
楊秀清
杨秀清
1821–1856
Guiping, Guangxi -
Meixian, Guangdong
East King (东王), 1851; Commander-in-chief, Taiping Army
Shi Dakai
Sak Tat Hoi
石達開
石达开
Guixian, Guangxi-
Heping, Guangdong
Wing King (翼王), 1851; The youngest of the six top leaders of Taiping at the age of 19; Shi's heroics as an outstanding general were later to inspire his fellow Hakka clansman, Zhu De, who founded the Red Army (红军), later known as the People's Liberation Army (人民解放军)[၁] His mother was of Zhuang origin.
Li Xiucheng
Lee Siew Sin
李秀成
1823–1864
Tengxian, Guangxi-
Fengle, Guangdong
Loyal King (忠王), 1858; One of the key leaders at the later stages of the Kingdom
Chen Yucheng
Chin Nyuk Sin
陳玉成
陈玉成
1837–1862
Tengxian, Guangxi-
Wengyuan, Guangdong
Heroic King (英王), 1859; One of the key leaders at the later stages of the Kingdom
Hong Rengan
Fung Yin Kon
洪仁玕
1822–1864
Huaxian, Guangdong.
Meixian, Guangdong.
Shield King (干王), 1859; Premier of the Kingdom; First person in China to advocate modern-style government and opening-up reforms

တရုတ် - ချင်မင်းဆက်[ပြင်ဆင်ရန်]

China – Qing dynasty

အမည်
အင်္ဂလိပ်
ဟတ်ကာ
(Hakka)
တရုတ်
မွေး-သေ
ချက်မြှုပ်
ဇာတိ
အကြောင်းအရာ
Lai Enjue [၂]
Lai En Cheok)
赖恩爵
1795–1848
Shenzhen -
Zijin, Guangdong
Admiral (水师提督), Guangdong Navy, 1843–1848; Commander, Battle of Kowloon, First Opium War, 1839; Just before Lai died due to illness, he told his family clan that his wish was to see the return of Hong Kong to China; Ten days before the return of Hong Kong on 1 July 1997, more than a hundred of the Lai clan descendants from different parts of the world returned to their ancestral home to mark the event
Yan Botao [၃]
颜伯焘
1792–1855
Lianping, Guangdong -
Lianping, Guangdong
Viceroy (总督), Fujian and Zhejiang Provinces, 1841–1842; Commander, Battle of Amoy, First Opium War, 1841
Feng Zicai
Fung Tse Choi
馮子才
冯子才
1818–1903
Qinzhou, Guangxi -
Bobai, Guangxi
Commander-in-chief, Provincial Army (提督), 1862-; Commanding general, Sino-French War, 1884–1885; Feng was instrumental in the defeat of the French at the Battle of Bang Bo which led to the French Retreat from Lạng Sơn and the conclusion of the war
Liu Yongfu
Liew Yun Fook
劉永福
刘永福
1837–1917
Qinzhou, Guangxi -
Bobai, Guangxi
Founder and commander of the celebrated Black Flag Army (黑旗军), 1857–1885; President, Republic of Formosa, 1895
Qiu Fengjia
Hiew Fung Kap
丘逢甲
1864–1912
Miaoli, Taiwan -
Jiaoling, Guangdong
Commander, Taiwanese militia forces, Japanese invasion of Taiwan, 1895; Revolutionary leader, Xinhai Revolution; Guangdong Representative for the Republic of China Provisional Presidential Election, 1911; Feng Chia University in Taiwan is named in honour of Qiu
Liu Guangdi
Liew Kong Tee
劉光第
刘光第
1859–1898
Fushun, Sichuan
Wuping, Fujian
One of the "Six Gentlemen of the Hundred Days' Reform (戊戌六君子) – a group of six intellectuals executed by Empress Dowager Cixi for their attempts to help Guangxu Emperor implement the "Hundred Days' Reform" (戊戌变法)
Wen Shengcai[၄]
Voon Sang Choi
溫生才
1869–1911
Meixian, Guangdong-
Meixian, Guangdong
One of the Four Martyrs of Honghuagang (红花岗四烈士); Wen assassinated the Manchu general, Fu Qi, in 1911; All of the four martyrs of Honghuagang are Hakkas

.

တရုတ်သမ္မတနိုင်ငံ (၁၉၁၂-၄၉)[ပြင်ဆင်ရန်]

China - Republic of China

အမည်
အင်္ဂလိပ်
ဟတ်ကာ
(Hakka)
တရုတ်
မွေး-သေ
ချက်မြှုပ်
ဇာတိ
အကြောင်းအရာ
Sun Yat-sen[၅][၆]
Soon Tsung San
孫中山
孙中山
1866–1925
Xiangshan, Guangdong -
Zijin, Guangdong
Founding father of modern China; First President, Provisional Government of the Republic of China, 1912
Yao Yuping[၇]
姚雨平
1882–1974
Pingyuan, Guangdong -
Pingyuan, Guangdong
General, 1912-; Commander-in-chief, Guangdong Northern Expeditionary Army (广东北伐军), Xinhai Revolution, 1911–1912; Yao's successive victories against the Qing Army were vital in the successful defence of the Provisional Government in Nanjing and the early abdication of Xuan Tong Emperor
Liao Zhongkai
Liao Tshung Koi
廖仲愷
1877–1925
San Francisco, USA
Huiyang, Guangdong
Sun Yat-sen's main advisor on financial matters; Liao was one of the three most powerful figures in Kuomintang when Sun died
Eugene Chen
陈友仁
1878–1944
San Fernando, Trinidad and Tobago
Meixian, Guangdong
Outstanding Foreign Minister in the 1920s known for his success in promoting Sun Yat-sen's anti-imperialist foreign policies; Chen's father is a former Taiping
Huang Shaohong
黃紹竑
1895–1966
Rong County, Guangxi -
Rong County, Guangxi
General; Warlord of the New Guangxi clique which controlled Guangxi and much of Guangdong, Hunan, and Hubei, 1924–1929
Chen Jitang
Chin Tsi Thong
陳濟棠
陈济棠
1890–1954
Fangcheng, Guangxi -
Bobai, Guangxi
General First-class (four-star general), 1935-; Chen was a warlord known as the "Southern Heavenly King" (南天王) as he wielded absolute control of the government and army of autonomous Guangdong, 1929–1936
Chen Mingshu
陈铭枢
1889–1965
Bepu, Guangxi
Bepu, Guangxi
Acting Premier of the Republic of China, 1931–1932; General, 1947-; Commander-in-Chief, 19th Route Army (十九路军), Battle of Shanghai, 1931–1932; The 19th Route Army, which started off as a Regiment unit under the command of Chen in the First Division of the Guangdong Army, was one of Nationalist China best fighting forces
Deng Yanda
鄧演達
邓演达
1895–1931
Huiyang, Guangdong -
Huiyang, Guangdong
Leftist Nationalist politician who, in 1930, founded the Chinese Peasants' and Workers' Democratic Party, one of the eight non-communist, legally recognised political parties in the People's Republic of China today; Deng was a military commander in the elite First Division of the Guangdong Army
Sun Ke
Soon Kho
孫科
孙科
1895–1973
Xiangshan, Guangdong -
Zijin, Guangdong
Premier of the Republic of China, 1932, 1948–1949
Xue Yue[၈]
Siet Ngok
薛岳
1896–1998
Lechang, Guangdong
Rucheng, Hunan
General First-class (four-star general), 1952-; Commander-in-chief, 9th War Zone, Second Sino-Japanese War, 1938–1945; Called "Patton of Asia" by the West and the "God of War" (战神) by the Chinese, Xue was China most outstanding general during the war against the Japanese
Zhang Fakui
Tshong Fat Khui
張發奎
张发奎
1896–1980
Shixing, Guangdong -
Shixing, Guangdong
General, 1936-; Commander-in-chief, National Revolutionary Army ground forces, 1949; Commander-in-chief, 4th War Zone, Second Sino-Japanese War, 1939–1944; As Honorary President of the "Hong Kong Tsung Tsin Association" (香港崇正总会), the umbrella body for Hakkas in Hong Kong, Zhang initiated and organized the first World Hakka Congress in 1971
Huang Qixiang
黃琪翔
1898–1970
Meixian, Guangdong -
Meixian, Guangdong
General, 1946-; Leftist Nationalist; Deputy Commander-in-chief, 5th War Zone (later 6th War Zone), Second Sino-Japanese War, 1938; Led the Chinese Peasants' and Workers' Democratic Party, 1931–1938, after Deng Yanda's death; One of the two most outstanding generals (the other being fellow Hakka Ye Ting) during the First Expedition of the Northern Expedition, 1926, and was promoted to Commander, Fourth Army, for the Second Expedition, 1927, at the age of 28
Luo Zhuoying
羅卓英
罗卓英
1896–1961
Dabu, Guangdong -
Dabu, Guangdong
General, 1946-; Commander-in-chief, 1st Route Expeditionary Forces, Burma (China first participation of a war overseas), 1942; Deputy Commander-in-chief, 9th War Zone, Second Sino-Japanese War, 1941
Huang Baitao
黄百韬
1900–1948
Tianjin -
Meixian, Guangdong
General, 1948; Commander-in-chief, 7th Army Group; Twice recipient of the Order of Blue Sky and White Sun (the highest honour for a military commander); Huang committed suicide rather than surrendering after he was defeated at the Huaihai Campaign, the most decisive battle of the Chinese Civil War, in 1948
Fan Hanjie
范漢傑
范汉杰
1896–1976
Dabu, Guangdong -
Dabu, Guangdong
Lieutenant General, 1945-; Deputy Commander-in-chief, National Revolutionary Army ground forces, 1948; Deputy Commander-in-chief, Dongbei (Manchuria) Force, Chinese Civil War, 1948; Deputy Commander-in-chief, 1st War Zone, Second Sino-Japanese War, 1945; Fan was one of the favourite generals of Chiang Kaishek
Wu Qiwei
吳奇偉
吳奇伟
1890–1953
Dabu, Guangdong -
Dabu, Guangdong
Lieutenant General, 1935-; Governor of Hunan, 1945–1946; Commander-in-chief, Changjiang (Yangtze River) Defence Force, Second Sino-Japanese War, 1942–1944; Deputy Commander-in-chief, 4th War Zone (later 6th War Zone), Second Sino-Japanese War, 1939; Wu defected to the Communists in 1949
Miao Peinan
缪培南
1890–1970
Wuhua, Guangdong -
Wuhua, Guangdong
Lieutenant General, 1936-; Commander-in-chief, 9th Army Group, Second Sino-Japanese War, 1940; Miao represented the Chinese government to accept the Japanese surrender in Guangdong, 1945
Xie Jinyuan
Tsia Tshin Ngian
謝晉元
谢晋元
1905–1941
Jiaoling, Guangdong -
Jiaoling, Guangdong
Major General, 1941; Commander, Defence of Sihang Warehouse, Shanghai, 1937; The heroism of Xie and the defenders of the warehouse which lifted flagging Chinese morale was made into films in 1938 and 1976 named "Eight Hundred Heroes" (八百壯士)
Yao Ziqing
姚子青
1909–1937
Pingyuan, Guangdong -
Pingyuan, Guangdong
General; Commander during the Defence of Baoshan, part of the Battle of Shanghai, 1937; The heroism of Yao and the defenders of the Baoshan where all 600 soldiers but one lost their lives to defend the county was made into film named "Defenders" (捍衛者)

တရုတ်ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံ[ပြင်ဆင်ရန်]

China – People's Republic

အမည်
အင်္ဂလိပ်
ဟတ်ကာ
(Hakka)
တရုတ်
မွေး-သေ
ချက်မြှုပ်
ဇာတိ
အကြောင်းအရာ
Li Lisan
李立三
1899–1967
Liling, Hunan -
Liling, Hunan
Top leader of Chinese Communist Party, 1928–1930
Zhu De[၉][၁၀]
朱德
1886–1976
Yilong, Sichuan -
Shaoguan, Guangdong
Chairman of the National People's Congress (Head of State), People's Republic of China, 1975–1976; Marshal, 1955-; Founder and Commander-in-chief of the Red Army (红军), later known as the People's Liberation Army (人民解放军)
Ye Ting
葉挺
叶挺
1896–1946
Huiyang, Guangdong -
Huiyang, Guangdong
Commander-In-chief, New Fourth Army, one of the two main Chinese communist forces fighting the Japanese Imperial Army during the Second Sino-Japanese War (the other main communist force, Eighth Route Army, was commanded by Zhu De)
Ye Jianying
(Yap Kiam Yin)
葉劍英
叶剑英
1897–1986
Meixian, Guangdong
Meixian, Guangdong
Chairman of the National People's Congress (Head of State), People's Republic of China, 1978–1983; Marshal, 1955-; Communist China first Governor of Guangdong, 1949–1953; Ye led the overthrow of the Gang of Four, which marked the end of the Cultural Revolution
Hu Yaobang[၁၁]
Fu Yau Bong
胡耀邦
1915–1989
Liuyang, Hunan
Ji'an, Jiangxi
Chairman of the Communist Party of China, 1981–1982; General Secretary of the Communist Party of China, 1980–1987; Both positions during these periods made Hu the highest-ranked in the Communist Party of China and the second most powerful person in China after Deng Xiaoping; In 1989, the memorial service for his death sparked off a pro-democracy movement which led to the Tiananmen Square protests
Liao Chengzhi
Liau Sin Chee
廖承志
1908–1983
Tokyo, Japan
Huiyang, Guangdong
Liao died four days after he was nominated to be the Vice-President, People's Republic of China; First Director, Hong Kong and Macau Affairs Office, 1978–1983
Liu Yalou
劉亞樓
刘亚楼
1910–1965
Wuping, Fujian -
Wuping, Fujian
General, 1955-; First Commander-in-chief, People's Liberation Army Air Force, 1949–1965
Wang Shoudao
王首道
1906–1996
Liuyang, Hunan
Liuyang, Hunan
Vice-Chairman, Chinese People's Political Consultative Conference (中国人民政治协商会议), 1978–1983; Governor of Hunan, 1950–1952
Yang Chengwu
(Yong Sin Woo)
楊成武
杨成武
1904–2004
Changting, Fujian -
Changting, Fujian
Vice-Chairman, Chinese People's Political Consultative Conference (中国人民政治协商会议), 1983–1988; General, 1955-; Acting Chief of General Staff, People's Liberation Army, 1965–1968
Xiao Hua
肖华
1916–1985
Xingguo, Jiangxi -
Xingguo, Jiangxi
Youngest General at the age of 39, 1955; Vice-Chairman, Chinese People's Political Consultative Conference (中国人民政治协商会议), 1983–1985; Chief Political Commissar, People's Liberation Army, 1964–1967
Yang Yong
杨勇
1913–1983
Liuyang, Hunan
Liuyang, Hunan
Member, Secretariat of the Communist Party of China Central Committee (中国共产党中央书记处), 1982–1983; General, 1955-; Deputy Chief of General Staff, People's Liberation Army, 1959; Governor of Guizhou, 1950–1951
Lai Chuanzhu
赖传珠
1910–1965
Ganxian, Jiangxi -
Ganxian, Jiangxi
General, 1955-; Political Commissar, 15th Army Corps (later 13th Army Corps), Fourth Field Army, 1948–1950; Chief of Staff, New Fourth Army, 1941–1945; The life story of Lai was made into a television drama, "General Diary Complete" (将军日记), in 2011
Chen Qihan
陈奇涵
1910–1965
Ganxian, Jiangxi
Ganxian, Jiangxi
General, 1955-; First President, Military Court, People's Liberation Army, 1954–1957; Commander-in-chief, Jiangxi Military Region, 1949
Li Tianyou
李天佑
1914–1970
Lingui, Guangxi -
Lingui, Guangxi
General, 1955-; Deputy Chief of Staff, People's Liberation Army, 1962–1970; A film, titled "Li Tianyou Jagged Siping" (李天佑血战四平), about how Li led the Communist first-ever attack and victory of a city, Battle of Siping, 1946, was made in 2009
Ding Sheng
丁盛
1913–1999
Yudu, Jiangxi
Yudu, Jiangxi
Major General, 1955-; Governor of Guangdong, 1972–1974
Zhang Tingfa[၁၂]
张廷发
1918–2010
Shaxian, Fujian -
Shaxian, Fujian
Major General, 1955-; Commander-in-chief, People's Liberation Army Air Force, 1977–1985
Chen Pixian
陳丕顯
陈丕显
1916–1995
Shanghang, Fujian -
Shanghang, Fujian
Member, Secretariat of the Communist Party of China Central Committee (中国共产党中央书记处), 1982–1985; Governor of Hubei, 1978–1980
Ye Xuanping
Yap Sen Phin
葉選平
叶选平
1924-
Meixian, Guangdong
Meixian, Guangdong
Vice-Chairman, Chinese People's Political Consultative Conference (中国人民政治协商会议), 1991–2003; Governor of Guangdong, 1985–1991
Xie Fei
Chia Fui
謝非
谢非
1932–1999
Lufeng, Guangdong
Lufeng, Guangdong
Vice-Chairman, National People's Congress (全国人民代表大会), 1998–1999
Zhang Zhen[၁၃]
张震
1914–2015
Pingjiang, Hunan -
Pingyuan, Guangdong
General, 1988-; Vice Chairman of the Central Military Commission, 1992–1997
Liao Hui
廖暉
廖晖
1942-
Hong Kong
Huiyang, Guangdong
Vice-Chairman, Chinese People's Political Consultative Conference (中国人民政治协商会议), 2003-; Director, Hong Kong and Macau Affairs Office, 1997–2010
Huang Huahua
Wong Fah Fah
黃華華
黄华华
1946-
Xingning, Guangdong
Xingning, Guangdong
Governor of Guangdong, 2003–2011; The stepping down of Huang as governor in 2011 marked the end of the dominance of the provincial government by the "Hakka clique" (客家帮)[၁၄]
Wu Changde
吴昌德
1952-
Dayu, Jiangxi
Dayu, Jiangxi
General, 2013-; Deputy Director, People's Liberation Army General Political Department, 2011-

ထိုင်ဝမ်[ပြင်ဆင်ရန်]

Taiwan

အမည်
အင်္ဂလိပ်
ဟတ်ကာ
(Hakka)
တရုတ်
မွေး-သေ
ချက်မြှုပ်
ဇာတိ
အကြောင်းအရာ
Lee Teng-hui[၁၅]
李登辉
1923-2020
New Taipei, Taiwan
Yongding, Fujian
President of the Republic of China, 1988–2000; First popularly elected President in Chinese history
Tsai Ing-wen
Chai Yin Vun
蔡英文
1956-
Pingtung, Taiwan
President of the Republic of China, 2016–; First and only female President in Chinese history; First female without any political lineage to head a government in Asia
Li Yuan-tsu[၁၆]
李元簇
1923-
Pingjiang, Hunan
Pingjiang, Hunan
Vice-President of the Republic of China, 1990–1996
Annette Lu[၁၇]
呂秀蓮
吕秀莲
1944-
Taoyuan, Taiwan
Nanjing, Fujian
First and only female Vice-President of the Republic of China, 2000–2008
Hsu Fu-lin
徐傅霖
1878–1958
Heping, Guangdong
Heping, Guangdong
Losing candidate in the Republic of China Presidential Election to Chiang Kai-shek, 1954; Leader, China Democratic Socialist Party, 1946–1958; Hsu was the Finance Minister in the Republic of China government in China, 1946-
Wang Sheng[၁၈]
王昇
王升
1915–2006
Longan, Jiangxi
Longan, Jiangxi
General, 1970-; Director, General Political Warfare Department (总政治作战部), which was responsible for secret military and intelligence operations, 1975–1983; Wang was the second most powerful person in Taiwan after President Chiang Ching-kuo as he led the "Liu Shaokang Office" (刘少康办公室) which was described as the inner court of the Kuomintang party headquarters, 1979–1983 and he was rumoured to be the successor to Chiang
Yu Shyi-kun[၁၉]
游錫堃
游锡堃
1948-
Yilan, Taiwan
Zhao'an, Fujian
Premier of the Republic of China, 2002–2005; Chairman, Democratic Progressive Party, 2006–2007
Jiang Yi-huah[၂၀]
江宜樺
江宜桦
1960-
Keelung, Taiwan
Premier of the Republic of China, 2013–2014
Hsu Hsin-liang
Hee Sin Leong
許信良
许信良
1941-
Taoyuan, Taiwan
Raoping, Guangdong
Co-founder and Chairman, Democratic Progressive Party, 1991–1994, 1996–1998; Presidential candidate, 2000 Republic of China presidential election
Hsu Hsin-ying
徐欣瑩
1972-
Hsinchu, Taiwan
Founder and Chairman, Minkuotang, 2015-; Vice-Presidential candidate, 2016 Republic of China presidential election; Member of the Legislative Yuan, 2012–2015; Won by the highest majority among more than 100 legislative yuan seats in the 2012 Republic of China legislative election
Hsu Ching-chung
徐慶鐘
徐庆钟
1907–1996
Taipei, Taiwan
Jiaoling, Guangdong
Vice-Premier, Republic of China, 1972–1981
Chiu Chuang-huan
邱創煥
邱创焕
1925-
Changhua, Taiwan
Raoping, Guangdong
Vice-Premier, Republic of China, 1981–1984; Governor of Taiwan Province, 1984–1990
Liu Kwo-tsai
刘阔才
1911–1993
Miaoli, Taiwan
Pingyuan, Guangdong
President of the Legislative Yuan, 1988–1990
Yeh Chu-lan
Yap Kiuk Lan
葉菊蘭
叶菊兰
1949-
Miaoli, Taiwan
Vice-Premier, Republic of China, 2004–2005
Chiang Pin-kung[၂၁]
江丙坤
1932-
Nantou, Taiwan
Pinghe, Fujian
Acting Chairman, Kuomintang, 2007; Chairman, Straits Exchange Foundation (海峽交流基金会), 2008–2012
Wu Po-hsiung
Ng Pak Hiung
吳伯雄
吴伯雄
1939-
Taoyuan, Taiwan
Yongding, Fujian
Chairman, Kuomintang, 2007–2009; Mayor, Taipei, 1988–1990
Chen Ta-ching
陳大慶
陈大庆
1904–1973
Chongyi, Jiangxi
Chongyi, Jiangxi
Minister of National Defense, 1972–1973; Governor of Taiwan Province, 1969–1972; General First-class (four-star general), 1973-; Commander-In-chief, Republic of China Army, 1967–1969
Tang Yao-ming
湯曜明
汤曜明
1940-
Taichung, Taiwan
Yunxiao, Fujian
First Local (non-Mainlander) Taiwanese Minister of National Defense, 2002–2004; General First-class (four-star general), 1999-; Chief of General Staff, Republic of China Armed Forces, 1999–2002

ဟောင်ကောင်[ပြင်ဆင်ရန်]

Hong Kong

အမည်
အင်္ဂလိပ်
ဟတ်ကာ
(Hakka)
တရုတ်
မွေး-သေ
ချက်မြှုပ်
ဇာတိ
အကြောင်းအရာ
Zeng Sheng[၂၂]
曾生
1910–1995
Huiyang, Guangdong
Huiyang, Guangdong
Legendary Commander, Dong River Column guerrilla force (东江纵队), which was made up mainly of Hakkas; Noteworthy accomplishments of the guerrilla force included the aiding of British and Commonwealth prisoners of war to escape successfully from Japanese internment camps and the rescuing of twenty American pilots who parachuted into Hong Kong when they were shot down during the Japanese occupation of Hong Kong, 1941–1945
David Lan
藍鴻震
1940-
Hong Kong
Dabu, Guangdong
Secretary for Home Affairs, 1997–2000
Martin Lee
李柱銘
李柱铭
1938-
Hong Kong
Huiyang, Guangdong
Founding Chairman, Democratic Party, 1994–2002; Leading figure of Pan-democracy camp; Lee is hailed as the Father of democracy of Hong Kong
Lau Wong-fat[၂၃]
劉皇發
刘皇发
1936-
Hong Kong
Huiyang, Guangdong
Chairman, Heung Yee Kuk (乡议局), a powerful body representing 700 indigenous villages in New Territories, 1980–2015; Known as the "Land Emperor of the New Territories" (新界土皇帝), Lau is the political kingpin in the New Territories
Lee Wing Tat
李永達
李永达
1955-
Hong Kong
Huiyang, Guangdong
Chairman, Democratic Party, 2004–2006
Tam Yiu Chung
Tham Yau Tsung
譚耀宗
谭耀宗
1949-
Hong Kong
Huiyang, Guangdong
Chairman, Democratic Alliance for Betterment of Hong Kong, the largest pro-Beijing political party in Hong Kong, 2007-

၂။ ပင်လယ်ရပ်ခြား[ပြင်ဆင်ရန်]

အာဆီယံ

စင်ကာပူ[ပြင်ဆင်ရန်]

Singapore

အမည်
အင်္ဂလိပ်
ဟတ်ကာ
(Hakka)
တရုတ်
မွေး-သေ
ချက်မြှုပ်
ဇာတိ
အကြောင်းအရာ
Elizabeth Choy
蔡楊素梅
蔡杨素梅

Sabah, Malaysia
Guangdong
War heroine; First and only woman in the Legislative Council of Singapore, 1951–1955
Lee Kuan Yew
Lee Kong Yau
李光耀
1923–2015
Singapore
Dabu, Guangdong
Founding father of modern Singapore; First Prime Minister of Singapore, 1959–1990, mother was a Peranakan
Lee Hsien Loong
Lee Sen Lung
李顯龍
李显龙
1952-
Singapore
Dabu, Guangdong
Prime Minister of Singapore, 2004-; Youngest Brigadier General, Singapore Armed Forces, 1983–1984 He is a mix of Hakka, Perankan and mostly Hokkien Nyonya.
Yong Nyuk Lin
楊玉麟
杨玉麟
1918–2012
Negri Sembilan, Malaysia
Meixian, Guangdong
Cabinet Minister, 1959–1976
Hon Sui Sen
Hon Sui Sang
韓瑞生
韩瑞生
1916–1983
Penang, Malaysia
Jiexi, Guangdong
Cabinet Minister, 1970–1983
Howe Yoon Chong
Hiew Yoon Chong
侯永昌
1923–2007
Meixian, Guangdong
Meixian, Guangdong
Cabinet Minister, 1979–1984 (Minister of Defence, 1979–1982)
Richard Hu
Foo Su Thau
胡賜道
胡赐道
1926-
Singapore
Yongding, Fujian
Cabinet Minister, 1985–2001
မလေးရှား[ပြင်ဆင်ရန်]

Malaysia

အမည်
အင်္ဂလိပ်
ဟတ်ကာ
(Hakka)
တရုတ်
မွေး-သေ
ချက်မြှုပ်
ဇာတိ
အကြောင်းအရာ
Yap Ah Loy
葉亞來
叶亚来
1837–1885
Huizhou, Guangdong
Huizhou, Guangdong
Founder, modern Kuala Lumpur, capital of Malaysia; Kapitan Cina, Kuala Lumpur, 1868–1885
Chung Keng Quee
Chang Kin Gui
鄭景貴
郑景贵
1827–1901
Zengcheng, Guangdong
Zengcheng, Guangdong
Founder, Taiping, Perak; Kapitan Cina, Perak, 1875–1900; Leader, Hai San Secret Society, Larut War, 1861–1874
Chin Ah Yam[၂၄]
陳亞炎
陈亚炎
-1899
Dabu, Guangdong
Dabu, Guangdong
Kapitan Cina, Perak, 1875–1899; Leader, Ghee Hin Secret Society, Larut War, 1861–1874
Leong Fee
梁輝
梁辉
1857–1911
Meixian, Guangdong
Meixian, Guangdong
First Chinese Member, Federal Legislative Council, 1909[၂၅]
Philip Lee Tau Sang
李道生
-1959 Highly respected and leading Chinese politician who was greatly favoured by the British colonial rulers in North Borneo (now Sabah) in the 1950s
Lau Pak Khuan
Liew Pak Khiun)
劉伯群
刘伯群
1894–1971
Zengcheng, Guangdong
Zengcheng, Guangdong
First Chinese to be conferred the "Datuk Seri" title; Led the unsuccessful bid for Chinese equal citizenship-rights and official language status during the drafting of the Malaysian Constitution
Omar Ong Yoke Lin
翁毓麟
1917–2010
Kuala Lumpur, Malaysia
Huizhou, Guangdong
Cabinet Minister, 1955–1973; First Chinese President, Malaysian Senate, 1973–1980; Mooted the idea to form the Alliance Party (Malaysia), predecessor of Barisan Nasional, the ruling coalition party of Malaysia since independence in 1952
Wong Pow Nee
王保尼
1911–2002
Penang, Malaysia
Xingning, Guangdong
First Chief Minister of Penang, 1957–1969
Peter Lo Sui Yin
羅思仁
罗思仁
1923–2020
Sabah, Malaysia
Longchuan, Guangdong
Chief Minister of Sabah, 1965–67; Cabinet Minister, 1963–1965
James Wong Kim Min
黄金明
1922–2011
Sarawak, Malaysia
Guangdong
Leader of the Opposition of Malaysia, 1974; First Deputy Chief Minister, Sarawak, 1963–1966; President, Sarawak National Party, 1981–2003; Hold the record for being the longest serving Member of the Sarawak State Assembly for forty-six years, 1956–2001
Stephen Yong Kuet Tze
楊國斯
杨国斯
1921–2001
Sarawak, Malaysia
Dabu, Guangdong
Cabinet Minister, 1982–1990; Co-founder, Sarawak United Peoples' Party, Sarawak's first political party, 1959 (President, 1983–1990); Yong is best remembered for giving the Chinese in Sarawak a political voice
Lee Kim Sai
Lee Kim Sze
李金狮
1937-2019
Selangor, Malaysia
Cabinet Minister, 1986–1995
Yong Teck Lee
楊德利
杨德利
1958-
Sabah, Malaysia
Longchuan, Guangdong
Chief Minister of Sabah, 1996–1998; Founder and President, Sabah Progressive Party, 1994-
Peter Chin Fah Kui
陳華貴
陈华贵
1945-
Sarawak, Malaysia
Bao'an, Guangdong
Cabinet Minister, 2004–2013; President, Sarawak United Peoples' Party, 2011-
Chor Chee Heung
Chau Chee Hiung
曹智雄
1955-
Kedah, Malaysia
Dabu, Guangdong
Cabinet Minister, 2010–2013
Liow Tiong Lai
Liau Tsung Loi
廖中莱
1961
Malacca, Malaysia
Dabu, Guangdong
Cabinet Minister, 2008–2013, 2014-; President, Malaysian Chinese Association, 2013-
Wee Ka Siong
Ngui Ka Seong
魏家祥
1968-
Malacca, Malaysia
Lufeng, Guangdong
Cabinet Minister, 2014-
Teresa Kok
Kok Su Sim
郭素沁
1964-
Kuala Lumpur, Malaysia
Huizhou, Guangdong
Member of Parliament, 1999-; Won by the highest majority among more than 200 constituency seats in the 2008 and 2013 Malaysian general elections; In the 2013 election, Kok won more than 85% of the total votes cast, a record in Malaysia history
Chong Hon Nyan
Chong Hon Nyan
張漢源
张汉源
1924-2020
Kuala Lumpur, Malaysia
Minister of Health (1978-1982) and Transport (1983-1986)
အင်ဒိုနီးရှား[ပြင်ဆင်ရန်]

Indonesia

အမည်
အင်္ဂလိပ်
ဟတ်ကာ
(Hakka)
တရုတ်
မွေး-သေ
ချက်မြှုပ်
ဇာတိ
အကြောင်းအရာ
Lo Fong Bak
羅芳伯
罗芳伯
1738–1778
Meixian, Guangdong
Meixian, Guangdong
Founder and President, Hakka Republic of Lanfang in West Kalimantan, 1777–1884; The republic lasted for 107 years and had ten presidents who are all Meixian Hakkas
Basuki Tjahaja Purnama
Tjung Ban Hok
| 鍾萬學
钟万学
1966-
Bangka–Belitung Islands, Indonesia
Meixian, Guangdong
First Chinese Governor, Jakarta, capital of Indonesia, which is considered to be the third most powerful position in Indonesia, 2014-;[၂၆][၂၇] Basuki is more popularly known by his Hakka name, "Ahok" (阿学)
Christiandy Sanjaya
Wong Hon San
黄汉山
1964-
West Kalimantan, Indonesia
Jiexi, Guangdong
Deputy Governor, West Kalimantan, 2008–2013; First elected Chinese Deputy Governor of Indonesia
Teddy Jusuf
Hiung Tet Yie
熊德怡
1966-
West Java, Indonesia
Meixian, Guangdong
First and only Chinese to attain the rank of Brigadier General, Indonesian National Armed Forces, 1983
ထိုင်း[ပြင်ဆင်ရန်]

Thailand

အမည်
အင်္ဂလိပ်
ဟတ်ကာ
(Hakka)
တရုတ်
မွေး-သေ
ချက်မြှုပ်
ဇာတိ
အကြောင်းအရာ
Thaksin Shinawatra[၂၈][၂၉]
Hiew Tat Sin
丘達新
丘达新
1949-
Chiang Mai, Thailand
Fengshun, Guangdong
Only Prime Minister of Thailand to be re-elected in Thailand history, 2001–2006; Parties linked to Thaksin had won all the five general elections in Thailand since 2001
Yingluck Shinawatra
Hiew Yin Lok
丘仁樂
丘仁乐
1967-
Chiang Mai, Thailand
Fengshun, Guangdong
First and only female Prime Minister of Thailand, 2011–2014
Supachai Panitchpakdi 1946-
Bangkok, Thailand
Deputy Prime Minister, 1992–1995, 1997–2001; First and only Asian Director-General, World Trade Organization, 2002–2005
Sudarat Keyuraphan 1961-
Bangkok, Thailand
Cabinet Minister, 2002–2006
Chaiyasit Shinawatra 1945-
Chiang Mai, Thailand
Fengshun, Guangdong
Supreme Commander, Royal Thai Armed Forces, 2004–2005; Commander-in-Chief, Royal Thai Army, 2003–2004
ကမ္ဘောဒီးယား[ပြင်ဆင်ရန်]

Cambodia

အမည်
အင်္ဂလိပ်
ဟတ်ကာ
(Hakka)
တရုတ်
မွေး-သေ
ချက်မြှုပ်
ဇာတိ
အကြောင်းအရာ
Sok An[၃၀]
Soo On
索安
1950-
Takéo, Cambodia
Deputy Prime Minister, Cambodia, 2004-
မြန်မာ[ပြင်ဆင်ရန်]
အမည် မွေးဖွားနှင့် မျိုးရိုးဇာတိ အကြောင်းအရာ
ဦးနေဝင်း
奈温
1910–2002
ဗြိတိသျှဘားမား၊ ပဲခူး
Meixian, Guangdong
နိုင်ငံတော်သမ္မတ, ၁၉၇၄–၁၉၈၁; ဥက္ကဋ္ဌ, တော်လှန်ရေးကောင်စီ, ၁၉၆၂–၁၉၇၄; မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဝန်ကြီးချုပ်, ၁၉၅၈–၁၉၆၀, ၁၉၇၂–၁၉၇၄; ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်, ၁၉၄၉–၁၉၇၂;
ဦးစန်းယု[၃၁]
山友
1918–1996
ဗြိတိသျှဘားမား၊ ပဲခူး
နိုင်ငံတော်သမ္မတ, ၁၉၈၁–၁၉၈၈; ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် (၁၉၇၂–၁၉၇၄)
ဦးခင်ညွန့်[၃၂]
钦纽
1939-
Yangon Region, Myanmar
Meixian, Guangdong
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဝန်ကြီးချုပ်, ၂၀၀၃–၂၀၀၄; ဗိုလ်ချုပ်ကြီး (၂၀၀၂-၂၀၀၃)
တီမော[ပြင်ဆင်ရန်]

Timor-Leste===

အမည်
အင်္ဂလိပ်
ဟတ်ကာ
(Hakka)
တရုတ်
မွေး-သေ
ချက်မြှုပ်
ဇာတိ
အကြောင်းအရာ
Pedro Lay
Lai Sze Fong
黎事芳
Timor-Leste Meixian, Guangdong First Chinese Cabinet Minister, 2007–2015
Francisco Kalbuadi Lay
Lai Fatt Fong
黎发芳
1954- Timor-Leste Meixian, Guangdong Cabinet Minister, 2012-; First Chinese to be elected to National Parliament, 2002–2005

၃။ ကျန်ဒေသများ[ပြင်ဆင်ရန်]

'တရုတ်နိုင်ငံ နှင့် အာဆီယံ: မပါဝင်သော ဒေသများကို ဆိုလိုသည်။

ဩဇီ[ပြင်ဆင်ရန်]

အမည်
အင်္ဂလိပ်
ဟတ်ကာ
(Hakka)
တရုတ်
မွေး-သေ
ချက်မြှုပ်
ဇာတိ
အကြောင်းအရာ
Penny Wong[၃၃] 黃英賢
黃英贤
1968- Sabah, Malaysia First Chinese and first Asian Cabinet Minister, 2007–2013; First female Leader of the Government in the Senate, 2013; First female Leader of the Opposition in the Senate, 2013-
Helen Sham-Ho 何沈慧霞 1943- Hong Kong Bao'an, Guangdong Member, New South Wales Legislative Council, 1988–2003; First Chinese to be elected to an Australian parliament
Peter Wong[၃၄] 黄肇强 1942- Zhaoqing, Guangdong Zijin, Guangdong Member, New South Wales Legislative Council, 1999–2007; Leading anti-white nationalist politician; Founder, Unity Party, which was formed to oppose Pauline Hanson and her white supremacy One Nation party, 1997
Alfred Huang[၃၅] 黃國鑫
黄国鑫
1938- Chengdu, Sichuan Jiaoling, Guangdong Lord Mayor, Adelaide, 2000–2003
Robert Chong[၃၆]
(Tsung Foo Hee) 鐘富喜
钟富喜
1954- Malaysia Meixian, Guangdong Mayor, Whitehorse, Victoria, 2002–2005
Henry Tsang 曾筱龍
曾筱龙
1943- Nanchang, Jiangxi Wuhua, Guangdong Deputy Lord Mayor, Sydney, 1991–1999; Member, New South Wales Legislative Council, 1999–2009

ပိုလီနီရှား[ပြင်ဆင်ရန်]

French Polynesia

အမည်
အင်္ဂလိပ်
ဟတ်ကာ
(Hakka)
တရုတ်
မွေး-သေ
ချက်မြှုပ်
ဇာတိ
အကြောင်းအရာ
Gaston Tong Sang 1949-
Bora-bora, French
Polynesia, Guangdong
President, French Polynesia, 2006–2007, 2008–2011; Tong Sang is of mixed blood with Hakka Chinese ancestry on his paternal side

Mauritius[ပြင်ဆင်ရန်]

Mauritius

အမည်
အင်္ဂလိပ်
ဟတ်ကာ
(Hakka)
တရုတ်
မွေး-သေ
ချက်မြှုပ်
ဇာတိ
အကြောင်းအရာ
Moilin Jean Ah-Chuen
(Chu Moi Lin) 朱梅麟
1909–1991 Mauritius Meixian, Guangdong First Chinese Cabinet Minister, 1967–1976; First Chinese Member, Legislative Council, 1949; Second Hakka after Sun Yat-sen to have his portrait printed on the bills of a country's currency[၃၇]
Joseph Tsang Mang Kin 曾繁興
曾繁兴
1938- Mauritius Meixian, Guangdong Cabinet Minister, 1995–2000; As a poet, Tsang has written a number of poems on the Hakka culture

အာဖရိက[ပြင်ဆင်ရန်]

Seychelles

အမည်
အင်္ဂလိပ်
ဟတ်ကာ
(Hakka)
တရုတ်
မွေး-သေ
ချက်မြှုပ်
ဇာတိ
အကြောင်းအရာ
Li Huarong[၃၈]
Lee Fah Yin 李华荣
Seychelles Meixian, Guangdong Deputy Minister

ဗြိတိန်[ပြင်ဆင်ရန်]

United Kingdom===

အမည်
အင်္ဂလိပ်
ဟတ်ကာ
(Hakka)
တရုတ်
မွေး-သေ
ချက်မြှုပ်
ဇာတိ
အကြောင်းအရာ
Nat Wei, Baron Wei[၃၉][၄၀] 韋鳴恩
韦鸣恩
1977- Hertfordshire, England, United Kingdom Zhuhai, Guangdong Youngest member at the age of 34 and first British-born person of Chinese origin in the House of Lords, 2011-

ပြင်သစ်[ပြင်ဆင်ရန်]

France

အမည်
အင်္ဂလိပ်
ဟတ်ကာ
(Hakka)
တရုတ်
မွေး-သေ
ချက်မြှုပ်
ဇာတိ
အကြောင်းအရာ
André Thien Ah Koon[၄၁] 曾憲建
曾宪建
1940-
Reunion Island, France
Meixian, Guangdong
First and only Chinese elected to the French National Assembly and the first Chinese elected to a parliament in Europe, 1986–2006; Mayor, Tampon, Reunion Island, 1983–2006, 2014–2020; First Chinese Mayor of Reunion Island and France

နယ်သာလန်[ပြင်ဆင်ရန်]

Netherlands=

အမည်
အင်္ဂလိပ်
ဟတ်ကာ
(Hakka)
တရုတ်
မွေး-သေ
ချက်မြှုပ်
ဇာတိ
အကြောင်းအရာ
Varina Tjon-A-Ten
1952-
Paramaribo, Suriname
Guangdong
First Chinese elected to the House of Representatives, 2003–2006; Tjon-A-Ten is of mixed blood with paternal Hakka Chinese grandfather who migrated from Guangdong to Suriname
Roy Ho Ten Soeng
何天送
1945-
Paramaribo, Suriname
Guangdong
Mayor, Venhuizen, North Holland, 2000–2006; First immigrant Mayor of Netherlands; First Chinese Mayor of Netherlands and Europe

အမေရိကန်[ပြင်ဆင်ရန်]

United States

အမည်
အင်္ဂလိပ်
ဟတ်ကာ
(Hakka)
တရုတ်
မွေး-သေ
ချက်မြှုပ်
ဇာတိ
အကြောင်းအရာ
David Chiu
邱信福
1970-
Ohio, USA
Member, California State Assembly, 2014-
Yiaway Yeh
葉亞威
叶亚威
1978-
San Francisco, USA
Meixian, Guangdong
First Chinese Mayor of Palo Alto, California, 2012

Guyana[ပြင်ဆင်ရန်]

Guyana

အမည်
အင်္ဂလိပ်
ဟတ်ကာ
(Hakka)
တရုတ်
မွေး-သေ
ချက်မြှုပ်
ဇာတိ
အကြောင်းအရာ
Arthur Chung
鐘亞瑟
钟亚瑟
1916–2008
West Demerara, Guyana
Dabu, Guangdong
First President, Guyana, 1970–1980

Trinidad and Tobago[ပြင်ဆင်ရန်]

Trinidad and Tobago

အမည်
အင်္ဂလိပ်
ဟတ်ကာ
(Hakka)
တရုတ်
မွေး-သေ
ချက်မြှုပ်
ဇာတိ
အကြောင်းအရာ
Solomon Hochoy
何才
1905–1983
Jamaica
Bao'an, Guangdong
Last British Governor, 1960–1962; First non-white Governor in the whole of the British Empire, 1960; First Governor-General, 1962–1972, when Trinidad and Tobago obtained independence in 1962; First Chinese Head of State in a non-Asian country

Suriname[ပြင်ဆင်ရန်]

Suriname

အမည်
အင်္ဂလိပ်
ဟတ်ကာ
(Hakka)
တရုတ်
မွေး-သေ
ချက်မြှုပ်
ဇာတိ
အကြောင်းအရာ
Hendrick Chin A Sen
陳亞先
陈亚先
1934–1999
Marowijne District, Suriname
Huiyang, Guangdong
President and Prime Minister of Suriname, 1980–1982; Chin paternal side is Hakka Chinese and maternal side is mixed Creole

ဂျာမေကာ[ပြင်ဆင်ရန်]

Jamaica

အမည်
အင်္ဂလိပ်
ဟတ်ကာ
(Hakka)
တရုတ်
မွေး-သေ
ချက်မြှုပ်
ဇာတိ
အကြောင်းအရာ
Rose Leon 1913–1999
Kingston, Jamaica
First Chinese and first female Cabinet Minister, 1953–1960, 1972–1976; First Chinese Member, House of Representatives, 1949; First female Chairperson of a political party – Jamaica Labour Party, 1948
Horace Chang
霍勒斯.郑
1952-
Westmorland, United Kingdom
Cabinet Minister, 2007–2011
Delroy Chuck
德尔罗伊.卓
1950-
Manchester Parish, Jamaica
Dongguan
Cabinet Minister, 2011–2012; First Chinese Speaker, House of Representatives, 2007–2011

ဘရာဇီး[ပြင်ဆင်ရန်]

Brazil

အမည်
အင်္ဂလိပ်
ဟတ်ကာ
(Hakka)
တရုတ်
မွေး-သေ
ချက်မြှုပ်
ဇာတိ
အကြောင်းအရာ
William Boss Wu[၄၂][၄၃]
巫佰禧
1968-
São Paulo, Brazil
Raoping, Guangdong
First and only Chinese elected to the National Congress of Brazil, 2006-

အစိုးရအရာထမ်း ၊ အသိပညာရှင် ၊ အတတ်ပညာရှင် နှင့် အခြား[ပြင်ဆင်ရန်]

Government officials, academics, literary figures and others

တရုတ်ပြည်[ပြင်ဆင်ရန်]

China

အမည်
အင်္ဂလိပ်
ဟတ်ကာ
(Hakka)
တရုတ်
မွေး-သေ
ချက်မြှုပ်
ဇာတိ
အကြောင်းအရာ
Huang Zunxian
黃遵憲
黄遵宪
1848–1905
Meixian, Guangdong
Meixian, Guangdong
Famous diplomat and poet; Consul-General (总领事) to San Francisco, United States, 1882–1886 and Singapore, 1891–1894
Chen Yinke
陳寅恪
陈寅恪
1890–1969
Changsha, Hunan
Xiushui, Jiangxi
Sinologist; Considered as one of the most influential historians in 20th century China
Guo Moruo
郭沫若
1892–1978
Leshan, Sichuan
Ninghua, Fujian
Author, poet and historian; Considered to be one of the most important literary figures of modern China; First President, Chinese Academy of Sciences, 1949–1978
Zhang Ziping
張資平
张资平
1893–1959
Meixian, Guangdong
Meixian, Guangdong
Popular novelist in the 1930s
Zhang Dingcheng
張鼎丞
张鼎丞
1898–1981
Yongding, Fujian
Yongding, Fujian
First Procurator-General, Supreme People's Procuratorate (最高人民检察院), 1954–1975; Governor of Fujian, 1949–1954
Liang Boqiang
梁伯强
1899–1968
Meixian, Guangdong
Meixian, Guangdong
Pioneer pathologist; Liang has educated and served as a role model to hundreds of pathologists in China
Lin Fengmian
林風眠

Meixian, Guangdong
One of the pioneers of modern Chinese painting
Wang Li
王力
1900–1986
Bobai, Guangxi
Tingzhou, Fujian
Considered to be the founder of modern Chinese linguistics
Li Guohao
(Lee Ket Hau)
李國豪
李国豪
1913–2005
Meixian, Guangdong
Meixian, Guangdong
One of the top bridge engineering experts in the world; President, Tongji University, Shanghai, 1977–1984
Lu Jiaxi
卢嘉锡
1915–2001
Xiamen, Fujian
Yongding, Fujiang
President, Chinese Academy of Sciences, 1981–1987
Liu Fuzhi
劉復之
刘复之
1917–2013
Meixian, Guangdong
Meixian, Guangdong
Procurator-General, Supreme People's Procuratorate, 1988–1993
Zheng Xiaoying
郑小瑛
1929-
Yongding, Fujian
Yongding, Fujian
China's first female orchestra conductor
[[Xiao Yang (judge)
Xiao Yang]]
(Siau Yong)
肖扬
1938-
Heyuang, Guangdong
Heyuan, Guangdong
President, Supreme People's Court (最高人民法院) (Chief Justice), 1998–2008
Zhu Dake
朱大可
1957-
Shanghai
Wuping, Fujian
Scholar and Chinese cultural critic; Zhu was listed as one of the "50 Top Chinese Influencing the World's Future" by the magazine, Phoenix Life, 2006[၄၄]
Zeng Jinyan
曾金燕
1983-
Longyan, Fujian
Longyan, Fujian
One of China's leading human rights activists; Wife of Hu Jia, a key figure in China's dissident movement; Zeng was selected as "TIME Magazine's 100 People Who Shape Our World" in 2007

ထိုင်ဝမ်[ပြင်ဆင်ရန်]

Taiwan

အမည်
အင်္ဂလိပ်
ဟတ်ကာ
(Hakka)
တရုတ်
မွေး-သေ
ချက်မြှုပ်
ဇာတိ
အကြောင်းအရာ
Loa Ho
賴和
1894–1943
Changhua, Taiwan
Raoping, Guangdong
Poet and anti-Japanese Occupation political activist; Loa is hailed as the "Father of Modern Taiwanese Literature"
Wu Chuo-liu |
吳濁流
1900–1976
Hsinchu, Taiwan
Jiaoling, Guangdong
Influential novelist; Wu's highly acclaimed semi-autobiography, "Orphan of Asia" (亚细亚的孤兒), which highlighted the ambiguity of being Taiwanese, has since become a key theme in the contentious subject of Taiwanese identity
Jiang Wen-Ye
江文也
1910–1983
New Taipei, Taiwan
Yongding, Fujian
Well-known composer active in Japan and later in China; Jiang was a theme in the 2003 Japanese film, Café Lumière, directed by Hou Hsiao-Hsien, which tells the story of a young Japanese woman doing research on the composer; His work is featured on the soundtrack, and his Japanese wife and daughter make appearances as themselves
Chung Li-ho
(Tsung Lee Foh)
鐘理和
钟理和
1915–1960
Pingtung, Taiwan
Meixian, Guangdong
Famous novelist; Chung's autobiographical novel, "My Native Land" (原乡人), was made into a film of the same name in 1980
Lin Haiyin
(Lim Hoi Yim)
林海音
1918–2001
Osaka, Japan
Jiaoling, Guangdong
Famous novelist; Lin's memoirs, "My Memories of Old Beijing" (城南旧事), was made into a film of the same name in 1982; The film was selected as one of the "100 Greatest Chinese Films of the 20th Century" by Yazhou Zhoukan (Asia Weekly)
Chung Chao-cheng |
鍾肇政

Taoyuan, Taiwan
Wuhua, Guangdong
Novelist; Known as the Mother of Taiwanese Literature; Chung's novel, "The Dull Ice Flower" (鲁冰花), was made into films in 1989 and 2008
Rai Hau-min
賴浩敏
1939-
Miaoli, Taiwan
President, Judicial Yuan (Chief Justice), 2010-
Lü Shao-chia
呂紹嘉
1960-
Hsinchu, Taiwan
One of the world's leading opera conductors of his generation
Gan Yao-ming
甘耀明
1972-
Miaoli, Taiwan
Fiction writer who has received various literary awards; Gan's writings are often colored with Hakka language, culture and history

ဟောင်ကောင်[ပြင်ဆင်ရန်]

Hong Kong

အမည်
အင်္ဂလိပ်
ဟတ်ကာ
(Hakka)
တရုတ်
မွေး-သေ
ချက်မြှုပ်
ဇာတိ
အကြောင်းအရာ
Lau Soei
刘瑞
1866–1942
Huiyang, Guangdong
Huiyang, Guangdong
Third-generation grandmaster of Southern Praying Mantis (南派螳螂) martial art, which was originally taught only to Hakka people; Lau is acknowledged by both the practitioners of the Chow Gar (周家) and the Chu Gar (朱家) schools as the founding grandmaster in the modern era
Lam Yiu-Kwai
(Lim Yau Gui)
林耀桂
1877–1966
Huiyang, Guangdong
Huiyang, Guangdong
Creator of Southern Dragon (龙形拳) martial art
Lo Hsiang-lin
(Lo Heong Lim)
羅香林
罗香林
1906–1978
Xingning, Guangdong
Xingning, Guangdong
Considered to be the most eminent scholar on Hakka culture and language
Jao Tsung-I[၄၅]
饒宗頤
饶宗颐
1917–2018
Chaozhou, Guangdong
Meixian, Guangdong
Prominent scholar who has contributed to various fields of humanities with many pioneering works and a master of Chinese calligraphy and painting
Woon Swee Oan
溫瑞安
温瑞安
1954-
Perak, Malaysia
Meixian, Guangdong
One of the four major wuxia novelists; Some of Woon's novels, "The Four" (四大名捕), "Face to Fate" (布衣神相) and "Strike at Heart" (惊艳一枪) have been made into television dramas and films

စင်ကာပူ[ပြင်ဆင်ရန်]

Singapore

အမည်
အင်္ဂလိပ်
ဟတ်ကာ
(Hakka)
တရုတ်
မွေး-သေ
ချက်မြှုပ်
ဇာတိ
အကြောင်းအရာ
Lee Choo Neo
李珠娘
1895–1947
Singapore
Dabu, Guangdong
First female doctor in Singapore
Gregory Yong
|杨瑞元
1925–2008
Perak, Malaysia
First local Roman Catholic Archbishop of Singapore, 1977–2000
Yong Pung How
(Yong Bong Hau)
楊邦孝
杨邦孝
1926–2020
Kuala Lumpur, Malaysia
Dabu, Guangdong
Chief Justice, Singapore, 1990–2006

မလေးရှား[ပြင်ဆင်ရန်]

Malaysia

အမည်
အင်္ဂလိပ်
ဟတ်ကာ
(Hakka)
တရုတ်
မွေး-သေ
ချက်မြှုပ်
ဇာတိ
အကြောင်းအရာ
Koo Suk Chuan[၄၆]
古石泉
Meixian, Guangdong
Meixian, Guangdong
Founder, Ying Oi Tong (仁爱堂), Southeast Asia's oldest Chinese medical hall, in Penang, 1796
Hsieh Yung-kuan
(Chia Yin Kong)
謝榮光
谢荣光
1848–1916
West Kalimantan, Indonesia
Meixian, Guangdong
Chinese Vice Consul in Penang, 1895–1903 and 1906–1907; also known as Cheah Choon Seng / Tjia Tjoen Sen
Jimmy Choo
(Chiu Yong Ket)
周仰杰
1961-
Penang, Malaysia
Meixian, Guangdong
Renowned luxury fashion designer of shoes and handbags that carry "Jimmy Choo" name as its brand

အင်ဒိုနီးရှား[ပြင်ဆင်ရန်]

Indonesia

အမည်
အင်္ဂလိပ်
ဟတ်ကာ
(Hakka)
တရုတ်
မွေး-သေ
ချက်မြှုပ်
ဇာတိ
အကြောင်းအရာ
Myra Sidharta
(Euw Jong Tjhoen Moy)
歐陽春梅
欧阳春梅
1927-
Bangka-Belitung Islands, Indonesia
Meixian, Guangdong
Expert on Tionghoa Malay literature (Malay literature by Chinese Indonesians); Sidharta has an autobiography, "In Search of My Ancestral Home", where she narrated about her "pilgrimage" to Meixian, the place where her grandfather was from
Leo Suryadinata
(Liauw Khian Joe)
廖建裕
1940-
Jakarta, Indonesia
Well-known sinologist on Chinese Indonesian

အာရပ်ပြည်ထောင်စု[ပြင်ဆင်ရန်]

United Arab Emirates

အမည်
အင်္ဂလိပ်
ဟတ်ကာ
(Hakka)
တရုတ်
မွေး-သေ
ချက်မြှုပ်
ဇာတိ
အကြောင်းအရာ
Michael Hwang
黄锡义
1943-
Sydney, Australia
Meixian, Guangdong
Chief Justice, Dubai International Financial Centre Courts, 2010-

Mauritius[ပြင်ဆင်ရန်]

Mauritius

အမည်
အင်္ဂလိပ်
ဟတ်ကာ
(Hakka)
တရုတ်
မွေး-သေ
ချက်မြှုပ်
ဇာတိ
အကြောင်းအရာ
Bernard Yeung Sik Yuen
楊欽俊
杨钦俊
1950-
Mauritius
Meixian, Guangdong
Chief Justice, Mauritius, 2008-

ဗြိတိန်[ပြင်ဆင်ရန်]

United Kingdom

အမည်
အင်္ဂလိပ်
ဟတ်ကာ
(Hakka)
တရုတ်
မွေး-သေ
ချက်မြှုပ်
ဇာတိ
အကြောင်းအရာ
Han Suyin
韓素音
韩素音
1917–2012
Xinyang, Henan
Wuhua, Guangdong
Famous novelist and author of books on modern China; Han's father is Hakka Chinese and mother is Flemish

အမေရိကန်[ပြင်ဆင်ရန်]

United States

အမည်
အင်္ဂလိပ်
ဟတ်ကာ
(Hakka)
တရုတ်
မွေး-သေ
ချက်မြှုပ်
ဇာတိ
အကြောင်းအရာ
Goo Kim Fui
(Goo Kim Fui)
古今輝
古今辉
1835–1908
Meixian, Guangdong
Meixian, Guangdong
President, United Chinese Society (中华会馆) in Hawaii, 1892–1898; Chinese Consul General in Hawaii, 1902-; Played an instrumental role in uniting the Chinese and fighting for their rights during the anti-Chinese agitation in Hawaii in the 1880s-1890s
Steven N. S. Cheung[၄၈]
張五常
张五常
1935-
Hong Kong
Huiyang, Guangdong
Famous economist best known for his work on transaction costs and property rights
Ching W. Tang
鄧青雲
邓青云
1949-
Hong Kong
Guangdong
Physical chemist; Inventor of several groundbreaking electronic devices, including the organic light-emitting diode (OLED), which is found in most modern digital displays such as TVs, computer monitors and mobile phones; Received the Wolf Prize in Chemistry, 2011
Shing-Tung Yau
(Hiew Sin Tung)
丘成桐

Shantou, Guangdong
Jiaoling, Guangdong
Famous mathematician; Received the Fields Medal (regarded as the Nobel Prize for mathematicians), 1982
Cho-Liang Lin
林昭亮
1960-
Hsinchu, Taiwan
World-renowned violinist and conductor who has performed with virtually every major orchestra in the world
Lianxing Wen
温联星
1968-
Shanghang, Fujian
Shanghang, Fujian
Seismologist, geodynamicist and planetary scientist who has made fundamental contributions to many discoveries in the Earth's interior; Recipient of the James B. Macelwane Medal, 2003
Stephen Shing-Toung Yau
丘成棟
1952
Hong Kong
Mathematician, Distinguished Professor Emeritus at the University of Illinois at Chicago, and currently teaches at Tsinghua University

ကနေဒါ[ပြင်ဆင်ရန်]

Canada

အမည်
အင်္ဂလိပ်
ဟတ်ကာ
(Hakka)
တရုတ်
မွေး-သေ
ချက်မြှုပ်
ဇာတိ
အကြောင်းအရာ
Won Alexander Cumyow[၄၉]
溫金有
1861–1955
British Columbia, Canada
Guangdong
First person of Chinese origin born in Canada; As a court interpreter, Won is also the first Chinese public servant of Canada


စွန့်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းရှင်[ပြင်ဆင်ရန်]

Entrepreneurs

တရုတ်[ပြင်ဆင်ရန်]

China

အမည်
အင်္ဂလိပ်
ဟတ်ကာ
(Hakka)
တရုတ်
မွေး-သေ
ချက်မြှုပ်
ဇာတိ
အကြောင်းအရာ
Li Hejun[၅၀]
李河军
1967-
Heyuan, Guangdong
Heyuan, Guangdong
Founder, Chairman and CEO, Hanergy; Li is ranked 7th richest in China, Forbes, 2014

ထိုင်ဝမ်[ပြင်ဆင်ရန်]

Taiwan

အမည်
အင်္ဂလိပ်
ဟတ်ကာ
(Hakka)
တရုတ်
မွေး-သေ
ချက်မြှုပ်
ဇာတိ
အကြောင်းအရာ
Chao Teng-hsiung[၅၁]
赵藤雄
1944-
Miaoli, Taiwan
Founder and Chairman, Farglory Group; Chao is ranked 15th richest in Taiwan, Forbes, 2015

ဟောင်ကောင်[ပြင်ဆင်ရန်]

Hong Kong

အမည်
အင်္ဂလိပ်
ဟတ်ကာ
(Hakka)
တရုတ်
မွေး-သေ
ချက်မြှုပ်
ဇာတိ
အကြောင်းအရာ
Lo Kwee-seong
羅桂祥
罗桂祥
1910–1995
Meixian, Guangdong
Meixian, Guangdong
Founder, Vitasoy International Holdings; Vitasoy is a well-known drinks and beverages brand in the world
Victor Lo Tang-seong[၅၂]
羅騰祥
1915–2016
Meixian, Guangdong
Meixian, Guangdong
Founder, Café de Coral
Tin Ka Ping
田家炳
1919–2018
Dabu, Guangdong
Dabu, Guangdong
Famous philanthropist who donated his entire fortune mainly for educational purposes
Raymond Chow
鄒文懷
邹文怀
1927-2018
Hong Kong
Dabu, Guangdong
Founder, Golden Harvest; Launched the careers of Bruce Lee and Jackie Chan
Sally Aw |
胡仙
1931-
Yangon, Myanmar
Yongding, Fujian
Media mogul; Former proprietor of The Standard, Sing Tao Daily and Tin Tin Daily
Tsang Hin-chi
曾宪梓
1934-
Meixian, Guangdong
Meixian, Guangdong
Founder and Chairman, Goldlion Group
Charles Yeung
楊釗
1947-
Huiyang, Guangdong
Huiyang, Guangdong
Founder and Chairman, Glorious Sun Enterprises
Pan Sutong
潘蘇通
1963-
Shaoguan, Guangdong
Shaoguan, Guangdong
Chairman, Goldin Group; Pan is ranked 6th richest in Hong Kong, Forbes 2016

မကာအို[ပြင်ဆင်ရန်]

Macau

အမည်
အင်္ဂလိပ်
ဟတ်ကာ
(Hakka)
တရုတ်
မွေး-သေ
ချက်မြှုပ်
ဇာတိ
အကြောင်းအရာ
Teddy Yip
葉德利
叶德利
1907–2003
North Sumatra, Indonesia
Meixian, Guangdong
Real estate magnate; Person behind the founding of the Macau Grand Prix; Owner of the famed Formula One Theodore Racing team; One of the co-founders of Sociedade de Turismo e Diversões de Macau, which has a monopoly to run all casino operations and many other leisure activities in Macau

စင်ကာပူ[ပြင်ဆင်ရန်]

Singapore

အမည်
အင်္ဂလိပ်
ဟတ်ကာ
(Hakka)
တရုတ်
မွေး-သေ
ချက်မြှုပ်
ဇာတိ
အကြောင်းအရာ
Aw Boon Haw
胡文虎
1882–1954
Yangon, Myanmar
Yongding, Fujian
Philanthropist of Tiger Balm and Haw Par Villa fame; Media mogul of the Chinese world; Founding President, Nanyang Khek Community Guild (南洋客属总会), the umbrella body for Hakkas in Singapore, 1929
Aw Boon Par
胡文豹
1888–1944
Yangon, Myanmar
Yongding, Fujian
Younger brother of Aw Boon Haw; Philanthropist of Tiger Balm and Haw Par Villa fame
Jannie Chan[၅၃]
曾秀丽
1945-
Perak, Malaysia
Co-founder, The Hour Glass, with ex-husband; Formerly known as Jannie Tay; Chan was named as one of the 50 Leading Women Entrepreneurs of the World in Paris, 1997

မလေးရှား[ပြင်ဆင်ရန်]

Malaysia

အမည်
အင်္ဂလိပ်
ဟတ်ကာ
(Hakka)
တရုတ်
မွေး-သေ
ချက်မြှုပ်
ဇာတိ
အကြောင်းအရာ
Cheong Fatt Tze
張弼士
张弼士
1840–1916
Dabu, Guangdong
Dabu, Guangdong
Powerful industrialist; Known as the "Rockefeller of the East"; Appointed Consul-General (Penang, later Singapore) in 1890 and Minister for Agriculture, Industries, Roads and Mines for the provinces of Fujian and Guangdong in 1899 by the Qing government; Cheong had served both the Qing and Republican governments
Yap Kwan Seng[၅၄]
葉觀盛/叶观盛
1846–1902
Chixi, Guangdong
Chixi, Guangdong
Last Kapitan Cina, Kuala Lumpur, 1889–1902
Foo Choo Choon
胡子春
1860–1921
Yongding, Fujian
Yongding, Fujian
Known as the "Tin King" (锡矿大王)
Chung Thye Phin
鄭大平
郑大平
1879–1935
Perak, Malaysia
Zengcheng, Guangdong
Last Kapitan Cina, Perak and British Malaya, 1930–1935; Wealthiest man in Penang at the time of his death
Leong Sin Nam
梁燊南
1880–1940
Meixian, Guangdong
Meixian, Guangdong
Wealthy tin mine owner; Philanthropist; Second non-British person to be conferred the Honorary Officer of the Most Excellent Order of the British Empire by the British
Lee Loy Seng
李莱生
1921–1994
Perak, Malaysia
Meixian, Guangdong
Founder, Kuala Lumpur Kepong: Lee's sons, Oi Hian and Hau Hian, are ranked 10th richest in Malaysia, Forbes, 2015
Jeffrey Cheah
(Chia Foo Ngen)
謝富年
谢富年
1944-
Perak, Malaysia
Dongguan, Guangdong
Founder and Chairman, Sunway Group; Cheah is ranked 19th richest in Malaysia, Forbes, 2015
Chan Fong Ann[၅၅]
陈冯安
Major shareholder, IOI Group; Chan was ranked 18th richest in Malaysia, Forbes, 2009

အင်ဒိုနီးရှား[ပြင်ဆင်ရန်]

Indonesia

အမည်
အင်္ဂလိပ်
ဟတ်ကာ
(Hakka)
တရုတ်
မွေး-သေ
ချက်မြှုပ်
ဇာတိ
အကြောင်းအရာ
Tjong A Fie
張耀軒
张耀轩
1860–1921
Meixian, Guangdong
Meixian, Guangdong
Philanthropist; Kapitan Cina, Medan, 1911–1921; Led the building of the Chao-Shan Railway
Murdaya Poo[၅၆]
傅志宽
1941-
East Java, Indonesia
Meixian, Guangdong
Founder and Chairman, Central Cipta Murdaya (Berca Group); Poo is ranked 13th richest in Indonesia, Forbes, 2015
Siti Hartati Murdaya
(Tjouw Lie Ing)
邹丽英
1946-
Jakarta, Indonesia
Meixian, Guangdong
Wife of Murdaya Poo; Co-founder, Central Cipta Murdaya (Berca Group); Siti was listed as one of Forbes Asia's 50 Power Businesswomen, 2012[၅၇]
Sofjan Wanandi
林绵坤
1941-
West Sumatra, Indonesia
Founder, Gemala Group
Prajogo Pangestu
(Phang Joen Phen)
彭雲鵬
彭云鹏
1944-
West Kalimantan, Indonesia
Lufeng, Guangdong
Timber tycoon; Pangestu is ranked 41st richest in Indonesia, Forbes, 2014
Djoko Susanto
(Kwok Kwie Fo)
郭贵和
1950-
Jakarta, Indonesia
Founder and CEO, Alfa Mart; Susanto is ranked 22nd richest in Indonesia, Forbes, 2015
Tomy Winata
郭說鋒
郭说锋
1958-
West Kalimantan, Indonesia
Founder and Chairman, Artha Graha Group; Winata is ranked 35th richest in Indonesia, Forbes, 2006

ထိုင်း[ပြင်ဆင်ရန်]

Thailand

အမည်
အင်္ဂလိပ်
ဟတ်ကာ
(Hakka)
တရုတ်
မွေး-သေ
ချက်မြှုပ်
ဇာတိ
အကြောင်းအရာ
Choti Lamsam
伍捷仆
1904–1948
Meixian, Guangdong
Meixian, Guangdong
Founder, Thai Farmers Bank, now known as Kasikorn Bank; Lamsam's grandson, Banthoon, is ranked 21st richest in Thailand, Forbes, 2014
Kiat Wattanavekin
丘細見
1908–2013
Fengshun, Guangdong
Fengshun, Guangdong
Founder, Kiatnakin Bank; Wattanavekin's surviving wife, Chansamorn, and family is ranked 43rd richest in Thailand, Forbes, 2014

အိန္ဒိယ[ပြင်ဆင်ရန်]

India

အမည်
အင်္ဂလိပ်
ဟတ်ကာ
(Hakka)
တရုတ်
မွေး-သေ
ချက်မြှုပ်
ဇာတိ
အကြောင်းအရာ
Nelson Wang
黃玉堂
黄玉堂
1950-
Kolkata, India
Guangdong
Founder and Chairman, China Garden Restaurant Group; Creator of the Chicken Manchurian Indian-Chinese cuisine;[၅၈] China Garden has been voted as one of the best restaurants in Asia from amongst establishments surveyed in 80 cities in 23 countries[၅၉]

ဗြိတိန်[ပြင်ဆင်ရန်]

United Kingdom

အမည်
အင်္ဂလိပ်
ဟတ်ကာ
(Hakka)
တရုတ်
မွေး-သေ
ချက်မြှုပ်
ဇာတိ
အကြောင်းအရာ
Woon Wing Yip
(Yap Fon Yin)
葉煥榮
叶焕荣
1940-
Dongguan, Guangdong
Dongguan, Guangdong
Founder and Chairman, Wing Yip Group; First Chinese tycoon in United Kingdom
Alan Yau
(Hiew Tet Wui)
丘德威
1962-
Hong Kong
Fengshun, Guangdong
Founder, Wagamama restaurant chain and the Hakkasan and Yauatcha restaurants, both of which have been ranked among "The World's 50 Best Restaurants" by the British magazine, Restaurant

အမေရိကန်[ပြင်ဆင်ရန်]

United States

အမည်
အင်္ဂလိပ်
ဟတ်ကာ
(Hakka)
တရုတ်
မွေး-သေ
ချက်မြှုပ်
ဇာတိ
အကြောင်းအရာ
Vincent Chin
1937–2003
Kingston, Jamaica
Guangdong
Founder, VP Records, the world's largest independent label and distributor of Caribbean music
Patrick Soon-Shiong
黄馨祥
1952-
Port Elizabeth, South Africa
Taishan, Guangdong
Entrepreneur and philanthropist; Richest Asian American in history; Soon-Shiong is ranked 37th richest in USA, Forbes, 2015

ကနေဒါ[ပြင်ဆင်ရန်]

Canada

အမည်
အင်္ဂလိပ်
ဟတ်ကာ
(Hakka)
တရုတ်
မွေး-သေ
ချက်မြှုပ်
ဇာတိ
အကြောင်းအရာ
G. Raymond Chang
1948–2014
Kingston, Jamaica
Guangdong
Philanthropist; Chancellor, Ryerson University, Toronto, 2006–2012
Michael Lee-Chin
李秦
1951-
Port Antonio, Jamaica
Guangdong
Business magnate; Lee-Chin was ranked 365th in the world on Forbes Billionaires List, 2006; Both of his grandfathers were Hakka Chinese and grandmothers Afro-Caribbean Jamaicans, his surname Lee-Chin is a combination of both his grandfathers' surnames

Suriname[ပြင်ဆင်ရန်]

Suriname

အမည်
အင်္ဂလိပ်
ဟတ်ကာ
(Hakka)
တရုတ်
မွေး-သေ
ချက်မြှုပ်
ဇာတိ
အကြောင်းအရာ
Eduard Tjin-Kon-Fat
1871–1930
Suriname
Guangdong
Influential tycoon
Rudolf Tjin-A-Djie
1880–1962
Albina, Suriname
Guangdong
Influential tycoon

အားကစား[ပြင်ဆင်ရန်]

Sportspersons

တရုတ်[ပြင်ဆင်ရန်]

China

အမည်
Name
တရုတ်
Hakka
​​မွေး-သေ
ချက်မြှုပ်
ဇာတိ
အကြောင်းအရာ
Ye Qiaobo[၆၀]
(Yap Kiau Poh)
葉喬波
叶乔波
1964-
Changchun, Jilin
Hexian, Guangxi
Winner, World Sprint Speed Skating Championships, 1992 and 1993; First Chinese speed skater to become world champion; China's first medalist at Winter Olympics, 1992
Xie Yuxin
(Chia Yuk Sin)
謝育新
谢育新
1968-
Xingning, Guangdong
Xingning, Guangdong
National footballer, 1987–1996; First China footballer to play professional football overseas, 1987; Held the record for being the youngest footballer, 1987–1996, at the age of 18 and youngest scorer, 1988–2003, at the age of 19, for the China national football team[၆၁]
Xu Yanmei
许艳梅
1971-
Ganzhou, Jiangxi
Ganzhou, Jiangxi
Gold medalist, Diving (10 Metre Platform), 1988 Seoul Olympics; Xu was awarded the "Best Sportsperson since the founding of the People's Republic of China" in 1989
Sun Caiyun
(Soon Choi Yun)
孫彩雲
孙彩云
1973-
Shenzhen
Shenzhen
First official world record holder, Women's Pole vault, 1992–1995
Li Li
李莉
1975-
Xingning, Guangdong
Xingning, Guangdong
Artistic gymnast; In 1990 at the Goodwill Games in Seattle, USA, Li wowed the world with her 1တမ်းပလိတ်:Fraction back spin on the beam; This exceptionally difficult and innovative 1တမ်းပလိတ်:Fraction turn on back in kip position technique has since been named after her, and no other gymnast has been able to perform the maneuver with as many spins
Xian Dongmei[၆၂]
冼东妹
1975-
Zhaoqing, Guangdong
Zhaoqing, Guangdong
Gold medalist, Judo (Half-lightweight), 2004 Athens Olympics and 2008 Beijing Olympics
Chen Hong
(Chen Fen)
陳宏
陈宏
1979-
Longyan, Fujian
Longyan, Fujian
Ranked world number one badminton player, 2002–2003; Winner, All England Open Badminton Championships, 2002 and 2005
Chen Qiuqi
陳秋綺
陈秋绮
1980-
Meixian, Guangdong
Meixian, Guangdong
Gold medalist, Women's Hockey, 2006 Asian Games, Doha
Fu Haifeng[၆၃]
傅海峰
1983-
Jieyang, Guangdong
Liancheng, Fujian
Considered to be the most successful men's doubles badminton player of all time; Gold medalist, Badminton (Men's Doubles), 2012 London Olympics; Winner (Men's Doubles), World Badminton Championships, 2006, 2009, 2010 and 2011
Lin Dan
(Lim Dan)
林丹
1983-
Longyan, Fujian
Longyan, Fujian
Considered to be the greatest badminton player of all time; Gold medalist, Badminton (Men's Singles), 2008 Beijing Olympics and 2012 London Olympics; Winner, World Badminton Championships, 2006, 2007, 2009, 2011 and 2013; Winner, All England Open Badminton Championships, 2004, 2006, 2007, 2009, 2012 and 2016
Yang Jinghui
(Yong Kin Fui)
楊景輝
杨景辉
1983-
Guangzhou, Guangdong
Guangxi
Gold medalist, Diving (Synchronized Diving), 2004 Athens Olympics
Zhu Fangyu[၆၄]
朱芳雨
1983-
Liuzhou, Guangxi
Meixian, Guangdong
Gold medalist, Men's Basketball, 2006 Asian Games, Doha and 2010 Asian Games, Guangzhou; Gold medalist, Men's Basketball, 2011 FIBA Asia Championship, Wuhan; First and only three-time Chinese Basketball Association (CBA) Regular Season Most Valuable Player, 2007–08, 2009–10 and 2011–12; First and only four-time CBA Finals Most Valuable Player, 2004–05, 2007–08, 2008–09 and 2009–10; In 2013, Zhu became the first player to score 9000 points in CBA history, making him the league's highest ever scorer[၆၅]
Han Ling
韩玲
1985-
Bobai, Guangxi
Bobai, Guangxi
Gold medalist, Women's 4 × 100 metres relay, 2006 Asian Games, Doha
Lao Yi
劳义
1985-
Hepu, Guangxi
Hepu, Guangxi
Gold medalist, Men's 100 metres, 2010 Asian Games, Guangzhou; First and only China athlete to win the 100 metres event at Asian Games; Lao also anchored the 4 × 100 metres relay team to another gold with a new Asian Games record and Chinese national record
He Wenna[၆၆]
(Ho Vun Na)
何雯娜
1989-
Longyan, Fujian
Dabu, Guangdong
Gold medalist, Gymnastics (Trampoline), 2008 Beijing Olympics; Gold medalist, Gymnastics, Trampoline World Championships, 2011; Gold medalist, Gymnastics (Women's Team), Trampoline World Championships, 2007, 2009 and 2011
Luo Yutong[၆၇]
罗玉通
1989-
Huizhou, Guangdong
Huizhou, Guangdong
Gold medalist, Diving (Synchronized Diving), 2012 London Olympics; Gold medalist, World Aquatics Championships, 2007 and 2011
Jiang Yuyuan[၆၈]
江鈺源
江钰源
1991-
Liuzhou, Guangxi
Yunan, Guangdong
Gold medalist, Gymnastics (Women's Team), 2008 Beijing Olympics
Yang Yilin[၆၉]
楊伊琳
杨伊琳
1992-
Huadu, Guangdong
Huadu, Guangdong
Gold medalist, Gymnastics (Women's Team), 2008 Beijing Olympics
Zhang Yanquan[၇၀][၇၁]
張雁全
张雁全
1994-
Chaozhou, Guangdong
Dabu, Guangdong
Gold medalist, Diving (Men's synchronized 10 metre platform), 2012 London Olympics

Taiwan[ပြင်ဆင်ရန်]

အမည်
Name
တရုတ်
Hakka
​​မွေး-သေ
ချက်မြှုပ်
ဇာတိ
အကြောင်းအရာ
Kuo Lee Chien-fu
李建夫
1969-
Taoyuan, Taiwan
Silver medalist, Baseball, 1992 Barcelona Olympics; Kuo Lee was best known for being the ace pitcher in the Chinese Taipei national baseball team in the 1992 Olympics where he was twice the winning pitcher in the two matches against Japan (one in the preliminary round and the other in the semifinal), which led the Chinese Taipei team win its first and only baseball silver medal
Chu Mu-yen
(Chu Muk Yen)
朱木炎
1982-
Taoyuan, Taiwan
Gold medalist, Taekwondo, 2004 Athens Olympics; Gold medalist, World Taekwondo Championships, 2003
Lee Hsueh-Lin
李學林
李学林
1984-
Pingtung, Taiwan
Meixian, Guangdong
First and only Taiwanese to win Chinese Basketball Association Finals Most Valuable Player, 2011–12; Lee is also known as the Allen Iverson of Taiwan
Hsieh Su-wei
謝淑薇
谢淑薇
1986-
Hsinchu, Taiwan
Tennis player; Winner (Women's Doubles), Wimbledon Championships, 2013; Winner, (Women's Doubles), French Open, 2014

Hong Kong[ပြင်ဆင်ရန်]

အမည်
Name
တရုတ်
Hakka
​​မွေး-သေ
ချက်မြှုပ်
ဇာတိ
အကြောင်းအရာ
Lee Wai Tong
(Lee Fui Tong)
李惠堂
1905–1979
Hong Kong
Wuhua, Guangdong
Considered to be the greatest footballer to play for China and one of the greatest footballers in Asia in the first half of the 20th century; Captain, China national football team, 1936 Berlin Olympics

Malaysia[ပြင်ဆင်ရန်]

အမည်
Name
တရုတ်
Hakka
​​မွေး-သေ
ချက်မြှုပ်
ဇာတိ
အကြောင်းအရာ
Wong Mew Choo
黄妙珠
1983-
Perak, Malaysia
Gold medalist, Badminton (Mixed Team), 2006 Commonwealth Games, Melbourne and 2010 Commonwealth Games, Delhi

Indonesia[ပြင်ဆင်ရန်]

အမည်
Name
တရုတ်
Hakka
​​မွေး-သေ
ချက်မြှုပ်
ဇာတိ
အကြောင်းအရာ
Susi Susanti
王蓮香
王莲香
1971-
West Java, Indonesia
Gold medalist, Badminton (Women's Singles), 1992 Barcelona Olympics; Winner, World Badminton Championships, 1993; Winner, All-England Championships, 1990, 1991, 1993 and 1994; Only female badminton player to hold the Olympic, World Championship and All-England singles titles simultaneously

Netherlands[ပြင်ဆင်ရန်]

အမည်
Name
တရုတ်
Hakka
​​မွေး-သေ
ချက်မြှုပ်
ဇာတိ
အကြောင်းအရာ
Aron Winter
1967-
Paramaribo, Suriname
Guangdong
Member of Netherlands national football team that won the 1988 European Football Championship; Also represented Netherlands in the European Football Championship for 1996 and 2000, and FIFA World Cup, 1990, 1994 and 1998; Winter is of mixed blood and his paternal grandfather, Zhang Junqiang, is Surinamese Hakka[၇၂]

United States[ပြင်ဆင်ရန်]

အမည်
Name
တရုတ်
Hakka
​​မွေး-သေ
ချက်မြှုပ်
ဇာတိ
အကြောင်းအရာ
Mark Chung
马克.钟
1970-
Toronto, Canada
Guangdong
First Chinese-American footballer to represent United States, 1988–1992

Trinidad and Tobago[ပြင်ဆင်ရန်]

အမည်
Name
တရုတ်
Hakka
​​မွေး-သေ
ချက်မြှုပ်
ဇာတိ
အကြောင်းအရာ
Ellis Achong
1904–1986
Port of Spain, Trinidad and Tobago
Guangdong
First and only Chinese cricket player to play in a Test match, West Indies, 1930–1935
Rupert Tang Choon
1914–1985
Sangre Grande, Trinidad and Tobago
Guangdong
First Chinese Captain, Trinidad cricket team, 1951–1952

ကိုးကား[ပြင်ဆင်ရန်]

 1. Zhu De (Chu Teh)။ 10 October 2014 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 26 January 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
 2. 大鹏赖氏家族:前辈守御领土 后人遍布全球။ 2 February 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 26 January 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
 3. 广东连平县颜伯焘诞辰220周年暨芳名碑揭幕仪式
 4. An Overseas Chinese martyr
 5. 浓浓乡情系中原—访孙中山先生孙女孙穗芳博士 – 我的祖父是客家人
 6. 长汀县河田镇-孙中山的祖居地,抗日战争时期,孙中山之子孙科曾赴河田祭祖坟
 7. Yao Yuping and the Xinhai Revolution (in Chinese) (8 April 2013)။ 8 November 2014 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။
 8. 中华战神薛岳—抗战中歼灭日寇最多的中国将领/第三次长沙会战的胜利之神
 9. 朱德的祖籍家世။ 2014-10-09 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။
 10. 朱德:回忆我的母亲။ 24 April 2020 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 26 January 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
 11. 回忆父亲胡耀邦(十)။ 3 January 2016 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 26 January 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
 12. 原空军司令员张廷发同志逝世။ 15 May 2020 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 26 January 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
 13. 张震将军:"我既是平远人,也是平江人"။ 23 March 2020 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 26 January 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
 14. Discuz! Team and Comsenz UI Team။ ֮_̳__˵။ Suizhou.org။ March 9, 2012 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 15 January 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
 15. 李登辉助选新招:客家人厉害 连战很客气။ 2 April 2015 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 26 January 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
 16. 前副總統李元簇是湖南省平江縣的客家人။ 2016-03-04 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။
 17. 忘记就是背叛——福建南靖吕氏宗亲痛责吕秀莲။ 16 May 2020 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 26 January 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
 18. 与王升的一面之缘။ 2016-03-04 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။
 19. 游錫堃表示,「其實我本身就是客家人,只是在宜蘭比較少被外人提及,但我記得小時候,祭祖都是遵循客家人的傳統」
 20. 江宜樺盼發揚客語 促客家新都။ 4 September 2015 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 26 January 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
 21. 大溪镇江寨村:用客家礼仪迎接江丙坤။ 24 October 2014 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 26 January 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
 22. East River Column: Hong Kong Guerrillas in the Second World War and After
 23. 刘皇发:从"耕田郎"到"新界地王။ 24 November 2015 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 26 January 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
 24. Overseas Chinese in the British Empire – Chin Ah Yam
 25. Generations: The Story of Batu Gajah By Tak Ming Ho, Perak Academy Published by HO TAK MING, 2005; ISBN 983-40556-5-X, ISBN 978-983-40556-5-3; pp. 105, 113, 117, 119, 120, 132
 26. Riot Survivor Ready to Become First Chinese Jakarta Governor
 27. Basuki Ahok Purnama Sworn in as Jakarta Governor။ 4 April 2016 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 26 January 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
 28. Former Thai leaders Yingluck, Thaksin visit ancestral village in Meizhou, Guangdong။ 14 March 2018 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 26 January 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
 29. Thai PM seeks out roots in Meizhou
 30. Sok An။ 2016-03-06 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။
 31. Lee၊ Khoon Choy (26 March 2013)။ Golden Dragon and Purple Phoenix: The Chinese and Their Multi-Ethnic Descendants in Southeast AsiaISBN 9789814518499
 32. 钦纽1939年出生于缅甸孟邦首府毛淡棉。父母都是来自广东梅县的客家人။ 2016-08-20 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။
 33. Penny Wong – when grit and talent triumph over hypocrisy, racism
 34. 澳大利亚著名侨领黄肇强返紫金寻根။ 22 September 2014 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 26 January 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
 35. 前澳大利亚阿得雷德市市长黄国鑫先生简介။ 13 October 2014 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 26 January 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
 36. 澳洲白马市市长回梅探亲။ 4 March 2016 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 26 January 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
 37. Mauritius Bank Notes။ 10 September 2014 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 26 January 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
 38. 客籍华人及对非洲的贡献
 39. There is a saying, in Hakka, When everyone collects firewood, the flames rise high။ 8 August 2020 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 26 January 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
 40. 33岁华人新贵——韦鸣恩။ 2014-10-16 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။
 41. 广东梅州杰出乡贤曾宪建再度当选法国顶磅市长
 42. 巴西首位华人国会议员威廉·巫။ 4 March 2016 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 26 January 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
 43. 巴西圣保罗市华裔议员威廉巫先生一行访粤။ 4 March 2016 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 26 January 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
 44. Phoenix Life, September 2006 (凤凰生活, 2006年9月刊)
 45. 汉学泰斗饶宗颐确认为客家后裔 祖籍梅县铜琶村
 46. Father of Ren i Tang – Story
 47. Father of Malaysian Painting
 48. Steven N.S. Cheung: My father 张五常:我的父亲
 49. Steinberg၊ Shirley R.။ Diversity and Multiculturalism: A Reader။ Peter Lang "One of these, Won Alexander Cumyow, was born at Fort Harrison in 1861, the son of Hakka-speaking parents who had come from China."။
 50. Fourth-richest billionaire in China remains a mystery။ 18 October 2014 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 7 February 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
 51. Tycoon to build NT$10 bil. medical center in hometown
 52. Cafe de Coral founder dies at 101
 53. Chan Siew Lee is the representative of Hakka entrepreneurship in Singapore and Malaysia 曾秀丽为新马客家企业代表
 54. Last Kapitan's legacy lives on။ 30 October 2012 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 27 August 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
 55. Forbes – Chan Fong Ann။ 27 April 2020 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 31 January 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
 56. 傅志宽:以后,我会常回家乡看看။ 27 May 2012 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 31 January 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
 57. Indonesian Tops Forbes List of Asia's Power Businesswomen။ 8 December 2015 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 7 February 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
 58. The short history of Indian Chinese food and where to breathe fire in Mumbai
 59. China Garden။ 16 December 2014 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 31 January 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
 60. 第四节 体育界人物။ 4 March 2016 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 7 February 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
 61. 最年轻的国脚以及破门者 赵旭日刷新两项国足纪录
 62. Olympic champion Xian Dongmei Luo Yutong: "We are all Hakka"။ 23 September 2020 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 20 December 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
 63. 祖籍连城的羽坛健将傅海峰圆梦奥运金牌
 64. 先花再说:朱芳雨可以说是广东梅县人
 65. Mu၊ Xuequan။ "McGrady absent due to injuries as Qingdao's home win streak stopped"၊ xinhuanet.com၊ January 1, 2013။ 2013-01-01 တွင် ပြန်စစ်ပြီး 
 66. 大埔让我痴情流连—— 北京奥运蹦床冠军何雯娜来梅寻根祭祖
 67. Olympic champion Xian Dongmei Luo Yutong: "We are all Hakka"။ 23 September 2020 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 20 December 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
 68. 奥运冠军江钰源的贺州缘။ 4 November 2014 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 7 February 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
 69. 伦敦奥运冠军罗玉通回乡:全力备战2013年全运会
 70. 原籍:梅州大埔客家人။ 4 June 2016 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 7 February 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
 71. London2012.com Archived 2013-01-11 at Archive.is
 72. World sport stars of Chinese origin