မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

တမ်းပလိတ်:Infobox settlement/areadisp

ဝီကီပီးဒီးယား မှ
Documentation icon တမ်းပလိတ်မှတ်တမ်းလက်စွဲ[ကြည့်ရှု] [တည်းဖြတ်] [ရာဇဝင်] [ရှင်းသန့်]

This subtemplate of {{Infobox settlement}} displays area values.

အသုံးပြုပုံ[ပြင်ဆင်ရန်]

{{Infobox settlement/areadisp

| km2   = area in square kilometres (via area_total_km2 and others)
| sqmi  = area in square miles (via area_total_sq_mi and others)
| ha    = area in hectares (via area_total_ha and others)
| acre  = area in acres (via area_total_acre and others)
| dunam = area in dunams (via area_total_dunam and others)
| pref  = preference to display /km2 or /sqmi (via unit_pref)
| name  = name of country (via subdivision_name)
| link  = if dunam_link = on, returns total=on
| mag   = set to value of area_magnitude
}}

Examples: square kilometre (km2)[ပြင်ဆင်ရန်]

{{Infobox settlement/areadisp|km2=N}}

Input Output   Input Output
km2= Precision Conversion
(sq. mi.)
Order of
magnitude
Template
output
  km2= Precision Conversion
(sq. mi.)
Order of
magnitude
Template
output
10000 -4 ၃၈၆၁�0 3 ၁၀၀၀၀ စတုရန်းကီလိုမီတာ (၄၀၀၀ စတုရန်းမိုင်)   22222 0 ၈၅၈၀�0 3 ၂၂၂၂၂ စတုရန်းကီလိုမီတာ (၈၅၈၀ စတုရန်းမိုင်)
1000 -3 386.1 2 ၁၀၀၀ စတုရန်းကီလိုမီတာ (၄၀၀ စတုရန်းမိုင်)   2222 0 857.9 2 ၂၂၂၂ စတုရန်းကီလိုမီတာ (၈၅၈ စတုရန်းမိုင်)
100 -2 38.6 1 ၁၀၀ စတုရန်းကီလိုမီတာ (၄၀ စတုရန်းမိုင်)   222 0 85.7 1 ၂၂၂ စတုရန်းကီလိုမီတာ (၈၆ စတုရန်းမိုင်)
10 -1 3.86 0 ၁၀ စတုရန်းကီလိုမီတာ (၄ စတုရန်းမိုင်)   22 0 8.5 0 ၂၂ စတုရန်းကီလိုမီတာ (၈ စတုရန်းမိုင်)
1 0 0.386 -1 ၁ စတုရန်းကီလိုမီတာ (၀.၄ စတုရန်းမိုင်)   2 0 0.77 -1 ၂ စတုရန်းကီလိုမီတာ (၀.၈ စတုရန်းမိုင်)
0.1 1 0.0386 -2 ၀.၁ စတုရန်းကီလိုမီတာ (၀.၀၄ စတုရန်းမိုင်)   0.2 1 0.077 -2 ၀.၂ စတုရန်းကီလိုမီတာ (၀.၀၈ စတုရန်းမိုင်)
0.01 2 0.00386 -3 ၀.၀၁ စတုရန်းကီလိုမီတာ (၀.၀၀၄ စတုရန်းမိုင်)   0.22 2 0.0849 -2 ၀.၂၂ စတုရန်းကီလိုမီတာ (၀.၀၈ စတုရန်းမိုင်)
0.001 3 0.000386 -4 ၀.၀၀၁ စတုရန်းကီလိုမီတာ (၀.၀၀၀၄ စတုရန်းမိုင်)   0.222 3 0.08571 -2 ၀.၂၂၂ စတုရန်းကီလိုမီတာ (၀.၀၈၆ စတုရန်းမိုင်)
0.0001 4 3.86E-5 -5 ၀.၀၀၀၁ စတုရန်းကီလိုမီတာ (၄×၁၀−၅ စတုရန်းမိုင်)   0.2222 4 0.085792 -2 ၀.၂၂၂၂ စတုရန်းကီလိုမီတာ (၀.၀၈၅၈ စတုရန်းမိုင်)

Examples: square mile (sqmi)[ပြင်ဆင်ရန်]

{{Infobox settlement/areadisp|pref=UK|sqmi=N}}

Input Output   Input Output
sqmi= Precision Conversion
(km2)
Order of
magnitude
Template
output
  sqmi= Precision Conversion
(km2)
Order of
magnitude
Template
output
10000 -4 ၂၅၈၉၉.၉ 4 ၁၀၀၀၀ စတုရန်းမိုင် (၃၀၀၀၀ စတုရန်းကီလိုမီတာ)   22222 0 ၅၇၅၅၄.၇ 4 ၂၂၂၂၂ စတုရန်းမိုင် (၅၇၅၅၀ စတုရန်းကီလိုမီတာ)
1000 -3 ၂၅၈၉.၉၉ 3 ၁၀၀၀ စတုရန်းမိုင် (၃၀၀၀ စတုရန်းကီလိုမီတာ)   2222 0 ၅၇၅၄.၉၅ 3 ၂၂၂၂ စတုရန်းမိုင် (၅၇၅၀ စတုရန်းကီလိုမီတာ)
100 -2 ၂၅၉�00 2 ၁၀၀ စတုရန်းမိုင် (၃၀၀ စတုရန်းကီလိုမီတာ)   222 0 ၅၇၄.၉၈ 2 ၂၂၂ စတုရန်းမိုင် (၅၇၀ စတုရန်းကီလိုမီတာ)
10 -1 ၂၅.၉0 1 ၁၀ စတုရန်းမိုင် (၃၀ စတုရန်းကီလိုမီတာ)   22 0 ၅၆.၉၈ 1 ၂၂ စတုရန်းမိုင် (၆၀ စတုရန်းကီလိုမီတာ)
1 0 2.59 0 ၁ စတုရန်းမိုင် (၃ စတုရန်းကီလိုမီတာ)   2 0 5.18 0 ၂ စတုရန်းမိုင် (၅ စတုရန်းကီလိုမီတာ)
0.1 1 0.259 -1 ၀.၁ စတုရန်းမိုင် (၀.၃ စတုရန်းကီလိုမီတာ)   0.2 1 0.518 -1 ၀.၂ စတုရန်းမိုင် (၀.၅ စတုရန်းကီလိုမီတာ)
0.01 2 0.0259 -2 ၀.၀၁ စတုရန်းမိုင် (၀.၀၃ စတုရန်းကီလိုမီတာ)   0.22 2 0.5698 -1 ၀.၂၂ စတုရန်းမိုင် (၀.၆ စတုရန်းကီလိုမီတာ)
0.001 3 0.00259 -3 ၀.၀၀၁ စတုရန်းမိုင် (၀.၀၀၃ စတုရန်းကီလိုမီတာ)   0.222 3 0.57498 -1 ၀.၂၂၂ စတုရန်းမိုင် (၀.၅၇ စတုရန်းကီလိုမီတာ)
0.0001 4 0.000259 -4 ၀.၀၀၀၁ စတုရန်းမိုင် (၀.၀၀၀၃ စတုရန်းကီလိုမီတာ)   0.2222 4 0.575495 -1 ၀.၂၂၂၂ စတုရန်းမိုင် (၀.၅၇၅ စတုရန်းကီလိုမီတာ)
0.00001 5 2.59E-5 -5 ၀.၀၀၀၀၁ စတုရန်းမိုင် (၃×၁၀−၅ စတုရန်းကီလိုမီတာ)   0.22222 5 0.575547 -1 ၀.၂၂၂၂၂ စတုရန်းမိုင် (၀.၅၇၅၅ စတုရန်းကီလိုမီတာ)

Examples: hectare (ha)[ပြင်ဆင်ရန်]

{{Infobox settlement/areadisp|ha=N}}

Input Output   Input Output
ha= Precision Conversion
(acres)
Order of
magnitude
Template
output
  ha= Precision Conversion
(acres)
Order of
magnitude
Template
output
10000 -4 24710.5 4 ၁၀၀၀၀ ဟက်တာ (၂၀၀၀၀ ဧက)   22222 0 54911.8 4 ၂၂၂၂၂ ဟက်တာ (၅၄၉၁၂ ဧက)
1000 -3 2471.1 3 ၁၀၀၀ ဟက်တာ (၂၀၀၀ ဧက)   2222 0 5490.7 3 ၂၂၂၂ ဟက်တာ (၅၄၉၁ ဧက)
100 -2 247.1 2 ၁၀၀ ဟက်တာ (၂၀၀ ဧက)   222 0 548.6 2 ၂၂၂ ဟက်တာ (၅၄၉ ဧက)
10 -1 24.7 1 ၁၀ ဟက်တာ (၂၀ ဧက)   22 0 54.4 1 ၂၂ ဟက်တာ (၅၄ ဧက)
1 0 2.47 0 ၁ ဟက်တာ (၂ ဧက)   2 0 4.9 0 ၂ ဟက်တာ (၅ ဧက)
0.1 1 0.247 -1 ၀.၁ ဟက်တာ (၀.၂ ဧက)   0.2 1 0.49 -1 ၀.၂ ဟက်တာ (၀.၅ ဧက)
0.01 2 0.0247 -2 ၀.၀၁ ဟက်တာ (၀.၀၂ ဧက)   0.22 2 0.544 -1 ၀.၂၂ ဟက်တာ (၀.၅၄ ဧက)
0.001 3 0.00247 -3 ၀.၀၀၁ ဟက်တာ (၀.၀၀၂ ဧက)   0.222 3 0.5486 -1 ၀.၂၂၂ ဟက်တာ (၀.၅၄၉ ဧက)
0.0001 4 0.000247 -4 ၀.၀၀၀၁ ဟက်တာ (၀.၀၀၀၂ ဧက)   0.2222 4 0.54907 -1 ၀.၂၂၂၂ ဟက်တာ (၀.၅၄၉၁ ဧက)
0.00001 5 2.47E-5 -5 ၀.၀၀၀၀၁ ဟက်တာ (၂×၁၀−၅ ဧက)   0.22222 5 0.549118 -1 ၀.၂၂၂၂၂ ဟက်တာ (၀.၅၄၉၁၂ ဧက)

Examples: acre[ပြင်ဆင်ရန်]

{{Infobox settlement/areadisp|pref=UK|acre=N}}

Input Output   Input Output
acre= Precision Conversion
(hectares)
Order of
magnitude
Template
output
  acre= Precision Conversion
(hectares)
Order of
magnitude
Template
output
10000 -4 4046.9 3 ၁၀၀၀၀ ဧက (၄၀၀၀ ဟက်တာ)   22222 0 8992.9 3 ၂၂၂၂၂ ဧက (၈၉၉၃ ဟက်တာ)
1000 -3 404.69 2 ၁၀၀၀ ဧက (၄၀၀ ဟက်တာ)   2222 0 899.2 2 ၂၂၂၂ ဧက (၈၉၉ ဟက်တာ)
100 -2 40.47 1 ၁၀၀ ဧက (၄၀ ဟက်တာ)   222 0 89.8 1 ၂၂၂ ဧက (၉၀ ဟက်တာ)
10 -1 4.05 0 ၁၀ ဧက (၄ ဟက်တာ)   22 0 8.9 0 ၂၂ ဧက (၉ ဟက်တာ)
1 0 0.405 -1 ၁ ဧက (၀.၄ ဟက်တာ)   2 0 0.81 -1 ၂ ဧက (၀.၈ ဟက်တာ)
0.1 1 0.0405 -2 ၀.၁ ဧက (၀.၀၄ ဟက်တာ)   0.2 1 0.081 -2 ၀.၂ ဧက (၀.၀၈ ဟက်တာ)
0.01 2 0.00405 -3 ၀.၀၁ ဧက (၀.၀၀၄ ဟက်တာ)   0.22 2 0.089 -2 ၀.၂၂ ဧက (၀.၀၉ ဟက်တာ)
0.001 3 0.000405 -4 ၀.၀၀၁ ဧက (၀.၀၀၀၄ ဟက်တာ)   0.222 3 0.0898 -2 ၀.၂၂၂ ဧက (၀.၀၉၀ ဟက်တာ)
0.0001 4 4.05E-5 -5 ၀.၀၀၀၁ ဧက (၄×၁၀−၅ ဟက်တာ)   0.2222 4 0.08992 -2 ၀.၂၂၂၂ ဧက (၀.၀၈၉၉ ဟက်တာ)

Examples: dunam[ပြင်ဆင်ရန်]

{{Infobox settlement/areadisp|pref=Dunam|dunam=N}}

Input Output   Input Output
dunam= Precision Conversion Order of
magnitude
Template
output
  dunam= Precision Conversion Order of
magnitude
Template
output
100000 -5 km2: 100
sqmi: ၃၈.၆၁0
2
1
၁၀၀၀၀၀ dunams (၁၀၀ စတုရန်းကီလိုမီတာ or ၄၀ စတုရန်းမိုင်)   222222 0 km2: 222.222
sqmi: ၈၅.၈00
2
1
၂၂၂၂၂၂ dunams (၂၂၂.၂၂၂ စတုရန်းကီလိုမီတာ or ၈၅.၈၀၀ စတုရန်းမိုင်)
10000 -4 km2: 10
sqmi: ၃.၈၆၁
1
0
၁၀၀၀၀ dunams (၁၀ စတုရန်းကီလိုမီတာ or ၄ စတုရန်းမိုင်)   22222 0 km2: 22.222
sqmi: ၈.၅၈0
1
0
၂၂၂၂၂ dunams (၂၂.၂၂၂ စတုရန်းကီလိုမီတာ or ၈.၅၈၀ စတုရန်းမိုင်)
1000 -3 km2: 1
ac: 247.1
0
2
၁၀၀၀ dunams (၁ စတုရန်းကီလိုမီတာ or ၂၀၀ ဧကဧက)   2222 0 km2: 2.222
ac: 549.1
0
2
၂၂၂၂ dunams (၂.၂၂၂ စတုရန်းကီလိုမီတာ or ၅၄၉ ဧကဧက)
100 -2 ha: 10
ac: 24.7
1
1
၁၀၀ dunams (၁၀ ဟက်တာ or ၂၀ ဧကဧက)   222 0 ha: 22.2
ac: 54.9
1
1
၂၂၂ dunams (၂၂.၂ ဟက်တာ or ၅၅ ဧကဧက)
10 -1 ha: 1
ac: 2.47
0
0
၁၀ dunams (၁ ဟက်တာ or ၂ ဧကဧက)   22 0 ha: 2.2
ac: 5.44
0
0
၂၂ dunams (၂.၂ ဟက်တာ or ၅ ဧကဧက)
1 0 ha: 0.1
ac: 0.247
-1
-1
၁ dunam (၀.၁ ဟက်တာ or ၀.၂ ဧကဧက)   2 0 ha: 0.2
ac: 0.49
-1
-1
၂ dunams (၀.၂ ဟက်တာ or ၀.၅ ဧကဧက)
0.1 1 ha: 0.01
ac: 0.0247
-2
-2
၀.၁ dunams (၀.၀၁ ဟက်တာ or ၀.၀၂ ဧကဧက)   0.2 1 ha: 0.02
ac: 0.049
-2
-2
၀.၂ dunams (၀.၀၂ ဟက်တာ or ၀.၀၅ ဧကဧက)
0.01 2 ha: 0.001
ac: 0.00247
-3
-3
၀.၀၁ dunams (၀.၀၀၁ ဟက်တာ or ၀.၀၀၂ ဧကဧက)   0.22 2 ha: 0.022
ac: 0.054
-2
-2
၀.၂၂ dunams (၀.၀၂၂ ဟက်တာ or ၀.၀၅ ဧကဧက)
0.001 3 ha: 0.0001
ac: 0.000247
-4
-4
၀.၀၀၁ dunams (၀.၀၀၀၁ ဟက်တာ or ၀.၀၀၀၂ ဧကဧက)   0.222 3 ha: 0.0222
ac: 0.0549
-2
-2
၀.၂၂၂ dunams (၀.၀၂၂၂ ဟက်တာ or ၀.၀၅၅ ဧကဧက)
0.0001 4 ha: 1.0E-5
ac: 2.47E-5
-5
-5
၀.၀၀၀၁ dunams (၁×၁၀−၅ ဟက်တာ or ၂×၁၀−၅ ဧကဧက)   0.2222 4 ha: 0.02222
ac: 0.05491
-2
-2
၀.၂၂၂၂ dunams (၀.၀၂၂၂၂ ဟက်တာ or ၀.၀၅၄၉ ဧကဧက)

See also[ပြင်ဆင်ရန်]