မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

တမ်းပလိတ်:Infobox settlement/lengthdisp

ဝီကီပီးဒီးယား မှ
Documentation icon တမ်းပလိတ်မှတ်တမ်းလက်စွဲ[ကြည့်ရှု] [တည်းဖြတ်] [ရာဇဝင်] [ရှင်းသန့်]

{{Infobox settlement}}၏ တမ်းပလိတ်ခွဲမှာ အလျားအရှည် (အမြင့်) တန်ဖိုးများ ပြသပေးရန်ဖြစ်သည်။

အသုံးပြုပုံ[ပြင်ဆင်ရန်]

{{Infobox settlement/lengthdisp
| km  = ကီလိုမီတာအလျား
| mi  = မိုင်အလျား
| m   = မီတာအလျား
| ft  = ပေအလျား
| pref  = preference to display km or mi (via unit_pref)
| name  = name of country (via subdivision_name)
}}

နမူနာများ: ကီလိုမီတာ (km)[ပြင်ဆင်ရန်]

{{Infobox settlement/lengthdisp|km=N}}

ထည့်သွင်းချက် Output   ထည့်သွင်းချက် Output
km= Precision Conversion
(mi.)
Order of
magnitude
Template
output
  km= Precision Conversion
(mi.)
Order of
magnitude
Template
output
10000 -4 ၆၂၁၃.၇ 3 ၁၀၀၀၀ ကီလိုမီတာ (၆၀၀၀ မိုင်)   22222 0 ၁၃၈၀၈.၁ 4 ၂၂၂၂၂ ကီလိုမီတာ (၁၃၈၀၈ မိုင်)
1000 -3 621.4 2 ၁၀၀၀ ကီလိုမီတာ (၆၀၀ မိုင်)   2222 0 1380.7 3 ၂၂၂၂ ကီလိုမီတာ (၁၃၈၁ မိုင်)
100 -2 62.1 1 ၁၀၀ ကီလိုမီတာ (၆၀ မိုင်)   222 0 137.9 2 ၂၂၂ ကီလိုမီတာ (၁၃၈ မိုင်)
10 -1 6.21 0 ၁၀ ကီလိုမီတာ (၆ မိုင်)   22 0 13.7 1 ၂၂ ကီလိုမီတာ (၁၄ မိုင်)
1 0 0.621 -1 ၁ ကီလိုမီတာ (၀.၆ မိုင်)   2 0 1.24 0 ၂ ကီလိုမီတာ (၁ မိုင်)
0.1 1 0.0621 -2 ၀.၁ ကီလိုမီတာ (၀.၀၆ မိုင်)   0.2 1 0.124 -1 ၀.၂ ကီလိုမီတာ (၀.၁ မိုင်)
0.01 2 0.00621 -3 ၀.၀၁ ကီလိုမီတာ (၀.၀၀၆ မိုင်)   0.22 2 0.1367 -1 ၀.၂၂ ကီလိုမီတာ (၀.၁၄ မိုင်)
0.001 3 0.000621 -4 ၀.၀၀၁ ကီလိုမီတာ (၀.၀၀၀၆ မိုင်)   0.222 3 0.13794 -1 ၀.၂၂၂ ကီလိုမီတာ (၀.၁၃၈ မိုင်)
0.0001 4 6.21E-5 -5 ၀.၀၀၀၁ ကီလိုမီတာ (၆×၁၀−၅ မိုင်)   0.2222 4 0.138069 -1 ၀.၂၂၂၂ ကီလိုမီတာ (၀.၁၃၈၁ မိုင်)

နမူနာများ: မိုင် (mi)[ပြင်ဆင်ရန်]

{{Infobox settlement/lengthdisp|pref=UK|mi=N}}

Input Output   Input Output
mi= Precision Conversion
(km)
Order of
magnitude
Template
output
  mi= Precision Conversion
(km)
Order of
magnitude
Template
output
10000 -4 ၁၆၀၉၃.၄ 4 ၁၀၀၀၀ မိုင် (၂၀၀၀၀ ကီလိုမီတာ)   22222 0 ၃၅၇၆၂.၈ 4 ၂၂၂၂၂ မိုင် (၃၅၇၆၃ ကီလိုမီတာ)
1000 -3 ၁၆၀၉.၃၄ 3 ၁၀၀၀ မိုင် (၂၀၀၀ ကီလိုမီတာ)   2222 0 ၃၅၇၅.၉၆ 3 ၂၂၂၂ မိုင် (၃၅၇၆ ကီလိုမီတာ)
100 -2 ၁၆၀.၉၃ 2 ၁၀၀ မိုင် (၂၀၀ ကီလိုမီတာ)   222 0 ၃၅၇.၂၇ 2 ၂၂၂ မိုင် (၃၅၇ ကီလိုမီတာ)
10 -1 ၁၆.၀၉ 1 ၁၀ မိုင် (၂၀ ကီလိုမီတာ)   22 0 ၃၅.၄၁ 1 ၂၂ မိုင် (၃၅ ကီလိုမီတာ)
1 0 1.61 0 ၁ မိုင် (၂ ကီလိုမီတာ)   2 0 3.22 0 ၂ မိုင် (၃ ကီလိုမီတာ)
0.1 1 0.161 -1 ၀.၁ မိုင် (၀.၂ ကီလိုမီတာ)   0.2 1 0.322 -1 ၀.၂ မိုင် (၀.၃ ကီလိုမီတာ)
0.01 2 0.0161 -2 ၀.၀၁ မိုင် (၀.၀၂ ကီလိုမီတာ)   0.22 2 0.3541 -1 ၀.၂၂ မိုင် (၀.၃၅ ကီလိုမီတာ)
0.001 3 0.00161 -3 ၀.၀၀၁ မိုင် (၀.၀၀၂ ကီလိုမီတာ)   0.222 3 0.35727 -1 ၀.၂၂၂ မိုင် (၀.၃၅၇ ကီလိုမီတာ)
0.0001 4 0.000161 -4 ၀.၀၀၀၁ မိုင် (၀.၀၀၀၂ ကီလိုမီတာ)   0.2222 4 0.357596 -1 ၀.၂၂၂၂ မိုင် (၀.၃၅၇၆ ကီလိုမီတာ)
0.00001 5 1.61E-5 -5 ၀.၀၀၀၀၁ မိုင် (၂×၁၀−၅ ကီလိုမီတာ)   0.22222 5 0.357628 -1 ၀.၂၂၂၂၂ မိုင် (၀.၃၅၇၆၃ ကီလိုမီတာ)

နမူနာများ: မီတာ (m)[ပြင်ဆင်ရန်]

{{Infobox settlement/lengthdisp|m=N}}

Input Output   Input Output
m= Precision Conversion
(ft)
Order of
magnitude
Template
output
  m= Precision Conversion
(ft)
Order of
magnitude
Template
output
10000 -4 32808.4 4 ၁၀၀၀၀ မီတာ (၃၀၀၀၀ ပေ)   22222 0 72906.8 4 ၂၂၂၂၂ မီတာ (၇၂၉၀၇ ပေ)
1000 -3 3280.8 3 ၁၀၀၀ မီတာ (၃၀၀၀ ပေ)   2222 0 7290 3 ၂၂၂၂ မီတာ (၇၂၉၀ ပေ)
100 -2 328.1 2 ၁၀၀ မီတာ (၃၀၀ ပေ)   222 0 728.3 2 ၂၂၂ မီတာ (၇၂၈ ပေ)
10 -1 32.8 1 ၁၀ မီတာ (၃၀ ပေ)   22 0 72.2 1 ၂၂ မီတာ (၇၂ ပေ)
1 0 3.28 0 ၁ မီတာ (၃ ပေ)   2 0 6.6 0 ၂ မီတာ (၇ ပေ)
0.1 1 0.328 -1 ၀.၁ မီတာ (၀.၃ ပေ)   0.2 1 0.66 -1 ၀.၂ မီတာ (၀.၇ ပေ)
0.01 2 0.0328 -2 ၀.၀၁ မီတာ (၀.၀၃ ပေ)   0.22 2 0.722 -1 ၀.၂၂ မီတာ (၀.၇၂ ပေ)
0.001 3 0.00328 -3 ၀.၀၀၁ မီတာ (၀.၀၀၃ ပေ)   0.222 3 0.7283 -1 ၀.၂၂၂ မီတာ (၀.၇၂၈ ပေ)
0.0001 4 0.000328 -4 ၀.၀၀၀၁ မီတာ (၀.၀၀၀၃ ပေ)   0.2222 4 0.729 -1 ၀.၂၂၂၂ မီတာ (၀.၇၂၉၀ ပေ)
0.00001 5 3.28E-5 -5 ၀.၀၀၀၀၁ မီတာ (၃×၁၀−၅ ပေ)   0.22222 5 0.729068 -1 ၀.၂၂၂၂၂ မီတာ (၀.၇၂၉၀၇ ပေ)

နမူနာများ: ပေ (ft)[ပြင်ဆင်ရန်]

{{Infobox settlement/lengthdisp|pref=UK|ft=N}}

Input Output   Input Output
ft= Precision Conversion
(m)
Order of
magnitude
Template
output
  ft= Precision Conversion
(m)
Order of
magnitude
Template
output
10000 -4 3048 3 ၁၀၀၀၀ ပေ (၃၀၀၀ မီတာ)   22222 0 6773.3 3 ၂၂၂၂၂ ပေ (၆၇၇၃ မီတာ)
1000 -3 304.8 2 ၁၀၀၀ ပေ (၃၀၀ မီတာ)   2222 0 677.3 2 ၂၂၂၂ ပေ (၆၇၇ မီတာ)
100 -2 30.48 1 ၁၀၀ ပေ (၃၀ မီတာ)   222 0 67.7 1 ၂၂၂ ပေ (၆၈ မီတာ)
10 -1 3.05 0 ၁၀ ပေ (၃ မီတာ)   22 0 6.7 0 ၂၂ ပေ (၇ မီတာ)
1 0 0.305 -1 ၁ ပေ (၀.၃ မီတာ)   2 0 0.61 -1 ၂ ပေ (၀.၆ မီတာ)
0.1 1 0.0305 -2 ၀.၁ ပေ (၀.၀၃ မီတာ)   0.2 1 0.061 -2 ၀.၂ ပေ (၀.၀၆ မီတာ)
0.01 2 0.00305 -3 ၀.၀၁ ပေ (၀.၀၀၃ မီတာ)   0.22 2 0.0671 -2 ၀.၂၂ ပေ (၀.၀၇ မီတာ)
0.001 3 0.000305 -4 ၀.၀၀၁ ပေ (၀.၀၀၀၃ မီတာ)   0.222 3 0.0677 -2 ၀.၂၂၂ ပေ (၀.၀၆၈ မီတာ)
0.0001 4 3.05E-5 -5 ၀.၀၀၀၁ ပေ (၃×၁၀−၅ မီတာ)   0.2222 4 0.06773 -2 ၀.၂၂၂၂ ပေ (၀.၀၆၇၇ မီတာ)

အခြားကြည့်ရန်[ပြင်ဆင်ရန်]