ဆွေးနွေးချက်:နယူးဆောက်ဝေးပြည်နယ်

အခြားဘာသာစကားများဖြင့် စာမျက်နှာအကြောင်းအရာများကို ပံ့ပိုးမထားပါ။
ဝီကီပီးဒီးယား မှ

As always, this name is pure nonsense again, beyond the acceptable range in Myanmar Wikipedia. Aungookingofcelestials (ဆွေးနွေး) ၁၂:၂၀၊ ၂၀ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၁ (UTC)အကြောင်းပြန်ရန်[အကြောင်းပြန်ရန်]

In my opinion, this is the most relevant name I'd ever given. P0rnytail (ဆွေးနွေး) ၁၃:၄၂၊ ၂၀ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၁ (UTC)အကြောင်းပြန်ရန်[အကြောင်းပြန်ရန်]
Officially, it's "နယူးဆောက်ဝေး", used by AU government. NinjaStrikers «» ၁၄:၁၆၊ ၂၀ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၁ (UTC)အကြောင်းပြန်ရန်[အကြောင်းပြန်ရန်]
New=နယူး OK South=ဆောက် OK Wales=သွေး ??? To be honest, I have no idea how you do that transliteration. Dr Lotus Black (ဆွေးနွေး) ၁၄:၄၈၊ ၂၀ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၁ (UTC)အကြောင်းပြန်ရန်[အကြောင်းပြန်ရန်]
South = ဆောက်(သ)
Wales = ဝေး
South Wales = ဆောက်သ + ဝေး = ဆောက်သွေး P0rnytail (ဆွေးနွေး) ၁၄:၅၉၊ ၂၀ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၁ (UTC)အကြောင်းပြန်ရန်[အကြောင်းပြန်ရန်]
Yes, sir, i do believe you got awesome transliteration. But I'm afraid most Burmese speakers could not pronounce just like that, no offense, sir. Dr Lotus Black (ဆွေးနွေး) ၁၅:၁၇၊ ၂၀ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၁ (UTC)အကြောင်းပြန်ရန်[အကြောင်းပြန်ရန်]