ဆောင်မင်းဆက်ဧကရာဇ်များစာရင်း

ဝီကီပီးဒီးယား မှ

ဆောင်မင်းဆက်(၉၆၀-၁၂၇၉)သည် တရုတ်နိုင်ငံရှိ ဧကရာဇ်မင်းဆက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။ ရှေးမင်းဆက်မှာ ယွမ်မင်းဆက် (၁၂၇၁-၁၃၆၈) ။ သမားရိုးကျပိုင်းခြားသောမြောက်ပိုင်းမင်းဆက် (၉၆၀–၁၁၂၇) နှင့်တောင်ပိုင်းမင်းဆက် (၁၁၂၇-၁၂၇၉) ကို တရုတ်ပြည်မြောက်ပိုင်း ကို ၁၁၂၇ ခုနှစ်တွင် ဂျင်မင်းဆက် (၁၁၁၅-၁၂၃၄) ကသိမ်းပိုက်ခြင်းနှင့်ဘီ ယန် ကျင်းမှမြို့တော်ကိုပြောင်းရွှေ့ခြင်းဖြင့်ဖန်တီးခဲ့သည်။ (ယနေ့ခေတ် Kaifeng ) မြောက်ဘက်တွင် Lin'an (မျက်မှောက်ခေတ် Hangzhou ) တောင်ဘက်။

အောက်တွင် ဆောင်မင်းဆက်ဧကရာဇ်များ အပြည့်အစုံဖော်ပြထားသည်။ သူတို့၏ ဘုရားကျောင်းအမည်များ ၊ သေဆုံးပြီးနောက်အမည်များ ၊ ပေးထားသောအမည်များ နှင့် ခေတ်အမည်များ အပါအ ၀ င်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါမင်းဆက်ကတည်ထောင်ခဲ့ပါတယ် Zhao နှင့် Kuangyin (r ကို။ 960-976) ဧကရာဇ် Taizu ဖြစ်လာပြီး၏အသေခံခြင်းနှင့်အတူနိဂုံးချုပ်ဘယ်သူ Zhao နှင့် Bing မှ (r ကို။ 1278-1279) ။ မြောက်ပိုင်းသီချင်း၏နောက်ဆုံးemကရာဇ်မှာQကရာဇ် Qinzong (r ။ 1126-1127) ဖြစ်ပြီးပထမတောင်ပိုင်း Song Emperor သည် Gaozong (r ။ 1127-1162) ဖြစ်သည်။

ဧကရာဇ်မင်း၏မိသားစုသစ်ပင်[ပြင်ဆင်ရန်]

ပုံတော်ဘုရား Temple name

()[note ၁]
Posthumous name

()
Birth name Lifespan Period of reign Era names () durations
Song Taizu (cropped).jpg
Taizu (太祖; <i id="mw8Q">Tàizǔ)</i> 啟運立極英武睿文神德聖功至明大孝皇帝 Zhao Kuangyin () 927–976 (49) 960–976
 • Jianlong (; 960–963)
 • Qiande (; 963–968)
 • Kaibao (; 968–976)
Taizong of Song (cropped).jpg
Taizong (太宗; <i id="mwARQ">Tàizōng</i>) 至仁應道神功聖德文武睿烈大明廣孝皇帝 Zhao Jiong () 939–997 (58) 976–997
 • Taipingxingguo (; 976–984)
 • Yongxi (; 984–988)
 • Duangong (; 988–989)
 • Chunhua (; 990–994)
 • Zhidao (; 995–997)
SongEmperorAlbumZhenzongPortrait.jpg
Zhenzong (真宗; <i id="mwAT8">Zhēnzōng</i>) (It was ruled by Empress Consort Liu at the end of the rule ) 應符稽古神功讓德文明武定章聖元孝皇帝 Zhao Heng () 968–1022 (54) 997–1022
 • Xianping (; 998–1003)
 • Jingde (; 1004–1007)
 • Dazhongxiangfu (; 1008–1016)
 • Tianxi (; 1017–1021)
 • Qianxing (; 1022)
Renzong.jpg
Renzong (仁宗; <i id="mwAWs">Rénzōng</i>) (It was ruled by Empress Dowager Liu early in the rule) 體天法道極功全德神文聖武睿哲明孝皇帝 Zhao Zhen () 1010–1063 (53) 1022–1063
 • Tiansheng (; 1023–1032)
 • Mingdao (; 1032–1033)
 • Jingyou (; 1034–1038)
 • Baoyuan (; 1038–1040)
 • Kangding (; 1040–1041)
 • Qingli (; 1041–1048)
 • Huangyou (; 1049–1053)
 • Zhihe (; 1054–1056)
 • Jiayou (; 1056–1063)
SongYingzong.jpg
Yingzong (英宗; <i id="mwAas">Yīngzōng</i>) 體乾應曆隆功盛德憲文肅武睿聖宣孝皇帝 Zhao Shu () 1032–1067 (35) 1063–1067
 • Zhiping (; 1064–1067)
Shenzong of Song.jpg
Shenzong (神宗; <i id="mwAcI">Shénzōng</i>) 紹天法古運德建功英文烈武欽仁聖孝皇帝 Zhao Xu () 1048–1085 (37) 1067–1085
 • Xining (; 1068–1077)
 • Yuanfeng (; 1078–1085)
Zhezong (cropped).jpg
Zhezong (哲宗; <i id="mwAd4">Zhézōng</i>) 憲元繼道顯德定功欽文睿武齊聖昭孝皇帝 Zhao Xu () 1077–1100 (23) 1085–1100
 • Yuanyou (; 1086–1093)
 • Shaosheng (; 1094–1098)
 • Yuanfu (; 1098–1100)
HuizongHuizong.jpg
Huizong (徽宗; <i id="mwAf8">Huīzōng</i>) 體神合道駿烈遜功聖文仁德慈憲顯孝皇帝 Zhao Ji () 1082–1135 (53) 1100–1125
 • Jianzhongjingguo (; 1101)
 • Chongning (; 1102–1106)
 • Daguan (; 1107–1110)
 • Zhenghe (; 1111–1118)
 • Chonghe (; 1118)
 • Xuanhe (; 1119–1125)
SongEmperorAlbumQinzongPortrait.jpg
Qinzong (欽宗; <i id="mwAi8">Qīnzōng</i>) 恭文順德仁孝皇帝 Zhao Huan () 1100–1161 (61) 1126–1127
 • Jingkang (; 1125–1127)
Portrait Temple names

()
Posthumous names

()
Birth names Lifespan Period

of reigns
Era names () and their according range of years
SongEmperorAlbumGaozongPortrait.jpg
Gaozong (高宗; <i id="mwAl0">Gāozōng</i>) Shòumìng Zhōngxīng Quángōng Zhìdé Shèngshén Wǔwén Zhāorén Xiànxiào Huángdì (受命中興全功至德聖神武文昭仁憲孝皇帝) Zhao Gou () 1107–1187 (80) 1127–1162
 • Jianyan (; 1127–1130)
 • Shaoxing (; 1131–1162)
宋孝宗皇帝.jpg
Xiaozong (孝宗; <i id="mwAnw">Xiàozōng</i>) Shàotǒng Tóngdào Guāndé Zhāogōng Zhéwén Shénwǔ Míngshèng Chéngxiào Huángdì (紹統同道冠德昭功哲文神武明聖成孝皇帝) Zhao Shen () 1127–1194 (67) 1162–1189
 • Longxing (; 1163–1164)
 • Qiandao (; 1165–1173)
 • Chunxi (; 1174–1189)
SongEmperorAlbumGuangzongPortrait.jpg
Guangzong (光宗; <i id="mwAp4">Guāngzōng</i>) Xúndào Xiànrén Mínggōng Màodé Wēnshùn Wǔshèng Zhécí Xiào Huángdì (循道憲仁明功茂德溫文順武聖哲慈孝皇帝) Zhao Dun () R 1189–1194
 • Shaoxi (; 1190–1194)
Ningzong (寧宗; Níngzōng) Fǎtiān Bèidào Chúnquán Démào Gōngrén Wénzhé Wǔshèng Ruìgōng Xiào Huángdì (法天備道純德茂功仁文哲武聖睿恭孝皇帝) Zhao Kuo () 1168–1224 (56) 1194–1224
 • Qingyuan (; 1195–1200)
 • Jiatai (; 1201–1204)
 • Kaixi (; 1205–1207)
 • Jiading (; 1208–1224)
SongEmperorAlbumLizongPortrait.jpg
Lizong (理宗; <i id="mwAtk">Lǐzōng</i>) Jiàndào Bèidé Dàgōng Fùxīng Lièwén Rénwǔ Shèngmíng Ānxiào Huángdì (建道備德大功復興烈文仁武聖明安孝皇帝) Zhao Yun () 1205–1264 (59) 1224–1264
 • Baoqing (; 1225–1227)
 • Shaoding (; 1228–1233)
 • Duanping (; 1234–1236)
 • Jiaxi (; 1237–1240)
 • Chunyou (; 1241–1252)
 • Baoyou (; 1253–1258)
 • Kaiqing (; 1259)
 • Jingding (; 1260–1264)
宋度宗皇帝.jpg
Duzong (度宗; <i id="mwAxQ">Dùzōng</i>) Duānwén Míngwǔ Jǐngxiào Huángdì (端文明武景孝皇帝) Zhao Qi () 1240–1274 (34) 1264–1274
 • Xianchun (; 1265–1274)
Gong (宋恭帝; <i id="mwAyg">Gōng</i>) Xiàogōng Yìshèng Huángdì (孝恭懿圣皇帝) Zhao Xian () 1271–1323 (52) 1275
 • Deyou (; 1275–1276)
Duanzong (端宗; <i id="mwAz0">Duānzōng</i>) Yùwén Zhāowǔ Mǐnxiào Huángdì (裕文昭武愍孝皇帝) Zhao Shi () 1268–1278 (10) 1276–1278
 • Jingyan (; 1276–1278)
Song Modi.jpg
Zhao Bing () 1271–1279 (8) 1278–1279
 • Xiangxing (; 1278–1279)

နန်းစံကာလပြဇယား[ပြင်ဆင်ရန်]

Zhao BingEmperor DuanzongEmperor Gong of SongEmperor DuzongEmperor LizongEmperor NingzongEmperor GuangzongEmperor Xiaozong of SongEmperor Gaozong of SongEmperor QinzongEmperor Huizong of SongEmperor ZhezongEmperor Shenzong of SongEmperor Yingzong of SongEmperor Renzong of SongEmperor ZhenzongEmperor Taizong of SongEmperor Taizu of SongSong dynastySong dynasty
 • တရုတ်ဧကရာဇ်မိသားစုသစ်ပင် (အလယ်) #ဆောင်မင်းဆက်


ကိုးကား အမှား - <ref> tags exist for a group named "note", but no corresponding <references group="note"/> tag was found