မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

ကဏ္ဍ:၂၁ ရာစုနှစ် ကွယ်လွန်သူများ

ဝီကီပီးဒီးယား မှ
၂၁ ရာစုနှစ်အတွင်း ကွယ်လွန်ခဲ့ကြသူများ
၂၀၀၀ ဆယ်စုနှစ် ကွယ်လွန်သူများ၂၀၀၁၂၀၀၂၂၀၀၃၂၀၀၄၂၀၀၅၂၀၀၆၂၀၀၇၂၀၀၈၂၀၀၉၂၀၁၀
၂၀၁၀ ဆယ်စုနှစ် ကွယ်လွန်သူများ၂၀၁၁၂၀၁၂၂၀၁၃၂၀၁၄၂၀၁၅၂၀၁၆၂၀၁၇၂၀၁၈၂၀၁၉၂၀၂၀
၂၀၂၀ ဆယ်စုနှစ် ကွယ်လွန်သူများ၂၀၂၁၂၀၂၂၂၀၂၃၂၀၂၄၂၀၂၅၂၀၂၆၂၀၂၇၂၀၂၈၂၀၂၉၂၀၃၀
၂၀၃၀ ဆယ်စုနှစ် ကွယ်လွန်သူများ၂၀၃၁၂၀၃၂၂၀၃၃၂၀၃၄၂၀၃၅၂၀၃၆၂၀၃၇၂၀၃၈၂၀၃၉၂၀၄၀
၂၀၄၀ ဆယ်စုနှစ် ကွယ်လွန်သူများ၂၀၄၁၂၀၄၂၂၀၄၃၂၀၄၄၂၀၄၅၂၀၄၆၂၀၄၇၂၀၄၈၂၀၄၉၂၀၅၀
၂၀၅၀ ဆယ်စုနှစ် ကွယ်လွန်သူများ၂၀၅၁၂၀၅၂၂၀၅၃၂၀၅၄၂၀၅၅၂၀၅၆၂၀၅၇၂၀၅၈၂၀၅၉၂၀၆၀
၂၀၆၀ ဆယ်စုနှစ် ကွယ်လွန်သူများ၂၀၆၁၂၀၆၂၂၀၆၃၂၀၆၄၂၀၆၅၂၀၆၆၂၀၆၇၂၀၆၈၂၀၆၉၂၀၇၀
၂၀၇၀ ဆယ်စုနှစ် ကွယ်လွန်သူများ၂၀၇၁၂၀၇၂၂၀၇၃၂၀၇၄၂၀၇၅၂၀၇၆၂၀၇၇၂၀၇၈၂၀၇၉၂၀၈၀
၂၀၈၀ ဆယ်စုနှစ် ကွယ်လွန်သူများ၂၀၈၁၂၀၈၂၂၀၈၃၂၀၈၄၂၀၈၅၂၀၈၆၂၀၈၇၂၀၈၈၂၀၈၉၂၀၉၀
၂၀၉၀ ဆယ်စုနှစ် ကွယ်လွန်သူများ၂၀၉၁၂၀၉၂၂၀၉၃၂၀၉၄၂၀၉၅၂၀၉၆၂၀၉၇၂၀၉၈၂၀၉၉၂၁၀၀
ဆက်စပ်ကြည့်ရန်။ ၂၁ ရာစုနှစ် မွေးဖွားသူများ

ကဏ္ဍခွဲများ

ဤကဏ္ဍတွင် စုစုပေါင်း ၃ ခု အနက်မှ အောက်ပါ ကဏ္ဍခွဲ ၃ ခု ရှိသည်။