မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

ကဏ္ဍ:၂၀ ရာစုနှစ် ကွယ်လွန်သူများ

ဝီကီပီးဒီးယား မှ
၂၀ ရာစုနှစ်အတွင်း ကွယ်လွန်ခဲ့ကြသူများ
၁၉၀၀ ဆယ်စုနှစ် ကွယ်လွန်သူများ၁၉၀၁၁၉၀၂၁၉၀၃၁၉၀၄၁၉၀၅၁၉၀၆၁၉၀၇၁၉၀၈၁၉၀၉၁၉၁၀
၁၉၁၀ ဆယ်စုနှစ် ကွယ်လွန်သူများ၁၉၁၁၁၉၁၂၁၉၁၃၁၉၁၄၁၉၁၅၁၉၁၆၁၉၁၇၁၉၁၈၁၉၁၉၁၉၂၀
၁၉၂၀ ဆယ်စုနှစ် ကွယ်လွန်သူများ၁၉၂၁၁၉၂၂၁၉၂၃၁၉၂၄၁၉၂၅၁၉၂၆၁၉၂၇၁၉၂၈၁၉၂၉၁၉၃၀
၁၉၃၀ ဆယ်စုနှစ် ကွယ်လွန်သူများ၁၉၃၁၁၉၃၂၁၉၃၃၁၉၃၄၁၉၃၅၁၉၃၆၁၉၃၇၁၉၃၈၁၉၃၉၁၉၄၀
၁၉၄၀ ဆယ်စုနှစ် ကွယ်လွန်သူများ၁၉၄၁၁၉၄၂၁၉၄၃၁၉၄၄၁၉၄၅၁၉၄၆၁၉၄၇၁၉၄၈၁၉၄၉၁၉၅၀
၁၉၅၀ ဆယ်စုနှစ် ကွယ်လွန်သူများ၁၉၅၁၁၉၅၂၁၉၅၃၁၉၅၄၁၉၅၅၁၉၅၆၁၉၅၇၁၉၅၈၁၉၅၉၁၉၆၀
၁၉၆၀ ဆယ်စုနှစ် ကွယ်လွန်သူများ၁၉၆၁၁၉၆၂၁၉၆၃၁၉၆၄၁၉၆၅၁၉၆၆၁၉၆၇၁၉၆၈၁၉၆၉၁၉၇၀
၁၉၇၀ ဆယ်စုနှစ် ကွယ်လွန်သူများ၁၉၇၁၁၉၇၂၁၉၇၃၁၉၇၄၁၉၇၅၁၉၇၆၁၉၇၇၁၉၇၈၁၉၇၉၁၉၈၀
၁၉၈၀ ဆယ်စုနှစ် ကွယ်လွန်သူများ၁၉၈၁၁၉၈၂၁၉၈၃၁၉၈၄၁၉၈၅၁၉၈၆၁၉၈၇၁၉၈၈၁၉၈၉၁၉၉၀
၁၉၉၀ ဆယ်စုနှစ် ကွယ်လွန်သူများ၁၉၉၁၁၉၉၂၁၉၉၃၁၉၉၄၁၉၉၅၁၉၉၆၁၉၉၇၁၉၉၈၁၉၉၉၂၀၀၀
ဆက်စပ်ကြည့်ရန်။ ၂၀ ရာစုနှစ် မွေးဖွားသူများ

ကဏ္ဍခွဲများ

ဤကဏ္ဍတွင် စုစုပေါင်း ၂ ခု အနက်မှ အောက်ပါ ကဏ္ဍခွဲ ၂ ခု ရှိသည်။