အသုံးပြုသူ ဆွေးနွေးချက်:Myochauhtun

အခြားဘာသာစကားများဖြင့် စာမျက်နှာအကြောင်းအရာများကို ပံ့ပိုးမထားပါ။
ဝီကီပီးဒီးယား မှ

Welcome to Burmese Wikipedia Myochauhtun!

၀ီကီပိဒိယမ္ဟ လ္ဟုိက္‌လ္ဟဲစ္ဝာက္ရိုဆုိပာ၏။ ္ရပည္‌့စုံေသာ ္ရမန္‌မာ့ အ္ဝန္‌လုိင္‌း စ္ဝယ္‌စုံက္ယမ္‌း္ရဖစ္‌ဖုိ့ သင္‌့ရ့ဲ အကူအညီကုိ အမ္ယားက္ရီး လုိအပ္‌ေနပာသည္‌။ As you may have guessed already, a significant proportion of the regular contributors to this site know little or no Burmese. We hope you can contribute, no matter what your language skills are.


Enjoy!

--Christian 23:59, 5 August 2006 (UTC) --MyoChauHtun

Translation Request[ပြင်ဆင်ရန်]

Greetings Myochauhtun!

Can you please help me translate these passages into the Burmese language?


"Jesus Christ, the Word who became flesh, died on the cross for the redemption of sinners, resurrected on the third day and ascended to heaven. He is the only Saviour of mankind, the Creator of the heavens and earth, and the only True God".


"The Holy Bible, consisting of the Old and New Testaments, is inspired by God, the only scriptural truth, and the standard for Christian living".


"Salvation is given by the grace of God through faith. Believers must rely on the Holy Spirit to pursue holiness, to honour God, and to love humanity".


"The Lord's Second Coming will take place on the Last Day when He descends from heaven to judge the world: the righteous will receive eternal life, while the wicked will be eternally condemned".

"Receiving of the Holy Spirit is a prerequisite for entering heaven and is evidenced by speaking in tongues. It testifies of one's sonship in God. The Holy Spirit is the Helper and Comforter in one's heavenly journey."


Your help would be very gratefully appreciated, Thankyou. --Christian 02:56, 29 August 2006 (UTC)