မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

အကူအညီ:Displaying a formula

ဝီကီပီးဒီးယား မှ
အကူအညီ ရေးသားပြုပြင်ခြင်း အသုံးပြုခြင်း ရေးထုံး လမ်းစဉ်

စတင်ခြင်းပြင်ဆင်ခြင်းပုံချခြင်း (Formatting)၊ ဆက်စပ်ခြင်း (Linking)၊ နံပါတ် (list)၊ ဇယားချခြင်း (Table)၊ Infoboxပုံများ (Image)၊ ပေါင်းစပ်ခြင်း ကိုးကားချက် သင်္ချာမှတ်စု


အကျယ်တဝင့် ဖော်ပြထားသောစာမျက်နှာ - Wikipedia:Rendering math

TeX ဖြင့် အထူးစာလုံးများဖော်ပြခြင်းကို အသုံးမပြုမီ အောက်တွင်ပြသထားသည့် ဇယားကဲ့သို့ HTML ကို Template:Math နှင့်တွဲဖက်အသုံးပြုကာ ဆင်တူရလဒ်များ ဖန်တီးနိုင်သည်။ Help:Special characters တွင်လည်း ကြည့်ပါ။

TeX syntax TeX ဖော်ပြချက် HTML syntax HTML ဖော်ပြချက်
\alpha {{math|<VAR>&alpha;</VAR>}} α
f(x) = x^2 {{math|''f''(<var>x</var>) {{=}} <var>x</var><sup>2</sup>}} f(x) = x2
\sqrt{2} {{math|{{radical|2}}}} 2
\sqrt{1-e^2} {{math|{{radical|1 &minus; ''e''<sup>2</sup>}}}} 1 − e2

ဘယ်ဖက်ရှိ ကုဒ်များအသုံးပြု၍ ညာဖက်ရှိ သင်္ကေတများကို ဖန်တီးနိုင်သည်။ သို့သော် နောက်ပိုင်းတွင် ‘=’ မှလွဲ၍ ကျန်သင်္ကေတများကို ဝီကီစာသားများအတွင်း တိုက်ရိုက်ထည့်သွင်း အသုံးပြုနိုင်သည်။

HTML syntax ဖော်ပြချက်
&alpha; &beta; &gamma; &delta; &epsilon; &zeta;
&eta; &theta; &iota; &kappa; &lambda; &mu; &nu;
&xi; &omicron; &pi; &rho; &sigma; &sigmaf;
&tau; &upsilon; &phi; &chi; &psi; &omega;

α β γ δ ε ζ
η θ ι κ λ μ ν
ξ ο π ρ σ ς
τ υ φ χ ψ ω

&Gamma; &Delta; &Theta; &Lambda; &Xi; &Pi;
&Sigma; &Phi; &Psi; &Omega;

Γ Δ Θ Λ Ξ Π
Σ Φ Ψ Ω

&int; &sum; &prod; &radic; &minus; &plusmn; &infin;
&asymp; &prop; = &equiv; &ne; &le; &ge;
&times; &middot; &sdot; &divide; &part; &prime; &Prime;
&nabla; &permil; &deg; &there4; &empty;

∫ ∑ ∏ √ − ± ∞
≈ ∝ = ≡ ≠ ≤ ≥
× · ⋅ ÷ ∂ ′ ″
∇ ‰ ° ∴ ∅

&isin; &notin; &cap; &cup; &sub; &sup; &sube; &supe;
&not; &and; &or; &exist; &forall;
&rArr; &hArr; &rarr; &harr; &uarr; &darr;
&alefsym; - &ndash; &mdash;

∈ ∉ ∩ ∪ ⊂ ⊃ ⊆ ⊇
¬ ∧ ∨ ∃ ∀
⇒ ⇔ → ↔ ↑ ↓
ℵ - – —

ဝီကီပရောဂျက်တွင် HTML နှင့် TeX တို့သည် သူ့နေရာနှင့်သူ အကျိုးရှိခြင်းကြောင့် ထိုနှစ်မျိုးစလုံးကို အသုံးပြုသည်။

TeX အသုံးပြ၍ ပုံစံချခြင်း[ပြင်ဆင်ရန်]

ဖန်ရှင်များ၊ သင်္ကတများနှင့် အထူးစာလုံးများ[ပြင်ဆင်ရန်]

သံပြောင်းပြသင်္ကတများ/diacritics[ပြင်ဆင်ရန်]

\dot{a}, \ddot{a}, \acute{a}, \grave{a}
\check{a}, \breve{a}, \tilde{a}, \bar{a}
\hat{a}, \widehat{a}, \vec{a}

Standard numerical functions[ပြင်ဆင်ရန်]

\exp_a b = a^b, \exp b = e^b, 10^m
\ln c, \lg d = \log e, \log_{10} f
\sin a, \cos b, \tan c, \cot d, \sec e, \csc f
\arcsin h, \arccos i, \arctan j
\sinh k, \cosh l, \tanh m, \coth n
\operatorname{sh}\,k, \operatorname{ch}\,l, \operatorname{th}\,m, \operatorname{coth}\,n
\operatorname{argsh}\,o, \operatorname{argch}\,p, \operatorname{argth}\,q
\sgn r, \left\vert s \right\vert
\min(x,y), \max(x,y)

Bounds[ပြင်ဆင်ရန်]

\min x, \max y, \inf s, \sup t
\lim u, \liminf v, \limsup w
\dim p, \deg q, \det m, \ker\phi

Projections[ပြင်ဆင်ရန်]

\Pr j, \hom l, \lVert z \rVert, \arg z

Differentials နှင့် derivatives[ပြင်ဆင်ရန်]

dt, \operatorname{d}\!t, \partial t, \nabla\psi
dy/dx, \operatorname{d}\!y/\operatorname{d}\!x, {dy \over dx}, {\operatorname{d}\!y\over\operatorname{d}\!x}, {\partial^2\over\partial x_1\partial x_2}y
\prime, \backprime, f^\prime, f', f'', f^{(3)}, \dot y, \ddot y

Letter-like symbols or constants[ပြင်ဆင်ရန်]

\infty, \aleph, \complement, \backepsilon, \eth, \Finv, \hbar
\Im, \imath, \jmath, \Bbbk, \ell, \mho, \wp, \Re, \circledS

Modular arithmetic[ပြင်ဆင်ရန်]

s_k \equiv 0 \pmod{m}
a\,\bmod\,b
\gcd(m, n), \operatorname{lcm}(m, n)
\mid, \nmid, \shortmid, \nshortmid

Radicals[ပြင်ဆင်ရန်]

\surd, \sqrt{2}, \sqrt[n]{}, \sqrt[3]{x^3+y^3 \over 2}

Operators[ပြင်ဆင်ရန်]

+, -, \pm, \mp, \dotplus
\times, \div, \divideontimes, /, \backslash
\cdot, * \ast, \star, \circ, \bullet
\boxplus, \boxminus, \boxtimes, \boxdot
\oplus, \ominus, \otimes, \oslash, \odot
\circleddash, \circledcirc, \circledast
\bigoplus, \bigotimes, \bigodot

Sets[ပြင်ဆင်ရန်]

\{ \}, \O \empty \emptyset, \varnothing
\in, \notin \not\in, \ni, \not\ni
\cap, \Cap, \sqcap, \bigcap
\cup, \Cup, \sqcup, \bigcup, \bigsqcup, \uplus, \biguplus
\setminus, \smallsetminus, \times
\subset, \Subset, \sqsubset
\supset, \Supset, \sqsupset
\subseteq, \nsubseteq, \subsetneq, \varsubsetneq, \sqsubseteq
\supseteq, \nsupseteq, \supsetneq, \varsupsetneq, \sqsupseteq
\subseteqq, \nsubseteqq, \subsetneqq, \varsubsetneqq
\supseteqq, \nsupseteqq, \supsetneqq, \varsupsetneqq

Relations[ပြင်ဆင်ရန်]

=, \ne, \neq, \equiv, \not\equiv
\doteq, \doteqdot, \overset{\underset{\mathrm{def}}{}}{=}, :=
\sim, \nsim, \backsim, \thicksim, \simeq, \backsimeq, \eqsim, \cong, \ncong
\approx, \thickapprox, \approxeq, \asymp, \propto, \varpropto
<, \nless, \ll, \not\ll, \lll, \not\lll, \lessdot
>, \ngtr, \gg, \not\gg, \ggg, \not\ggg, \gtrdot
\le, \leq, \lneq, \leqq, \nleq, \nleqq, \lneqq, \lvertneqq
\ge, \geq, \gneq, \geqq, \ngeq, \ngeqq, \gneqq, \gvertneqq
\lessgtr, \lesseqgtr, \lesseqqgtr, \gtrless, \gtreqless, \gtreqqless
\leqslant, \nleqslant, \eqslantless
\geqslant, \ngeqslant, \eqslantgtr
\lesssim, \lnsim, \lessapprox, \lnapprox
\gtrsim, \gnsim, \gtrapprox, \gnapprox
\prec, \nprec, \preceq, \npreceq, \precneqq
\succ, \nsucc, \succeq, \nsucceq, \succneqq
\preccurlyeq, \curlyeqprec
\succcurlyeq, \curlyeqsucc
\precsim, \precnsim, \precapprox, \precnapprox
\succsim, \succnsim, \succapprox, \succnapprox

ဂျီဩမေထြီ[ပြင်ဆင်ရန်]

\parallel, \nparallel, \shortparallel, \nshortparallel
\perp, \angle, \sphericalangle, \measuredangle, 45^\circ
\Box, \blacksquare, \diamond, \Diamond \lozenge, \blacklozenge, \bigstar
\bigcirc, \triangle \bigtriangleup, \bigtriangledown
\vartriangle, \triangledown
\blacktriangle, \blacktriangledown, \blacktriangleleft, \blacktriangleright

လော့ဂျစ်[ပြင်ဆင်ရန်]

\forall, \exists, \nexists
\therefore, \because, \And
\or \lor \vee, \curlyvee, \bigvee
\and \land \wedge, \curlywedge, \bigwedge
\bar{q}, \bar{abc}, \overline{q}, \overline{abc},

\lnot \neg, \not\operatorname{R}, \bot, \top


\vdash \dashv, \vDash, \Vdash, \models
\Vvdash \nvdash \nVdash \nvDash \nVDash
\ulcorner \urcorner \llcorner \lrcorner

မြားများ[ပြင်ဆင်ရန်]

\Rrightarrow, \Lleftarrow
\Rightarrow, \nRightarrow, \Longrightarrow \implies
\Leftarrow, \nLeftarrow, \Longleftarrow
\Leftrightarrow, \nLeftrightarrow, \Longleftrightarrow \iff
\Uparrow, \Downarrow, \Updownarrow
\rightarrow \to, \nrightarrow, \longrightarrow
\leftarrow \gets, \nleftarrow, \longleftarrow
\leftrightarrow, \nleftrightarrow, \longleftrightarrow
\uparrow, \downarrow, \updownarrow
\nearrow, \swarrow, \nwarrow, \searrow
\mapsto, \longmapsto
\rightharpoonup \rightharpoondown \leftharpoonup \leftharpoondown \upharpoonleft \upharpoonright \downharpoonleft \downharpoonright \rightleftharpoons \leftrightharpoons
\curvearrowleft \circlearrowleft \Lsh \upuparrows \rightrightarrows \rightleftarrows \rightarrowtail \looparrowright
\curvearrowright \circlearrowright \Rsh \downdownarrows \leftleftarrows \leftrightarrows \leftarrowtail \looparrowleft
\hookrightarrow \hookleftarrow \multimap \leftrightsquigarrow \rightsquigarrow \twoheadrightarrow \twoheadleftarrow

Special[ပြင်ဆင်ရန်]

\amalg \P \S \% \dagger \ddagger \ldots \cdots
\smile \frown \wr \triangleleft \triangleright
\diamondsuit, \heartsuit, \clubsuit, \spadesuit, \Game, \flat, \natural, \sharp

Unsorted (new stuff)[ပြင်ဆင်ရန်]

\diagup \diagdown \centerdot \ltimes \rtimes \leftthreetimes \rightthreetimes
\eqcirc \circeq \triangleq \bumpeq \Bumpeq \doteqdot \risingdotseq \fallingdotseq
\intercal \barwedge \veebar \doublebarwedge \between \pitchfork
\vartriangleleft \ntriangleleft \vartriangleright \ntriangleright
\trianglelefteq \ntrianglelefteq \trianglerighteq \ntrianglerighteq

For a little more semantics on these symbols, see the brief TeX Cookbook.

Larger expressions[ပြင်ဆင်ရန်]

Subscripts, superscripts, integrals[ပြင်ဆင်ရန်]

Feature Syntax How it looks rendered
Superscript a^2
Subscript a_2
Grouping 10^{30} a^{2+2}
a_{i,j} b_{f'}
Combining sub & super without and with horizontal separation x_2^3
{x_2}^3
Super super 10^{10^{8}}
Preceding and/or additional sub & super \sideset{_1^2}{_3^4}\prod_a^b
{}_1^2\!\Omega_3^4
Stacking \overset{\alpha}{\omega}
\underset{\alpha}{\omega}
\overset{\alpha}{\underset{\gamma}{\omega}}
\stackrel{\alpha}{\omega}
Derivatives x', y'', f', f''
x^\prime, y^{\prime\prime}
Derivative dots \dot{x}, \ddot{x}
Underlines, overlines, vectors \hat a \ \bar b \ \vec c
\overrightarrow{a b} \ \overleftarrow{c d} \ \widehat{d e f}
\overline{g h i} \ \underline{j k l}
Arc (workaround) \overset{\frown} {AB}
Arrows A \xleftarrow{n+\mu-1} B \xrightarrow[T]{n\pm i-1} C
Overbraces \overbrace{ 1+2+\cdots+100 }^{5050}
Underbraces \underbrace{ a+b+\cdots+z }_{26}
Sum \sum_{k=1}^N k^2
Sum (force \textstyle) \textstyle \sum_{k=1}^N k^2
Sum in a fraction (default \textstyle) \frac{\sum_{k=1}^N k^2}{a}
Sum in a fraction (force \displaystyle) \frac{\displaystyle \sum_{k=1}^N k^2}{a}
Sum in a fraction (alternative limits style) \frac{\sum\limits^{^N}_{k=1} k^2}{a}
Product \prod_{i=1}^N x_i
Product (force \textstyle) \textstyle \prod_{i=1}^N x_i
Coproduct \coprod_{i=1}^N x_i
Coproduct (force \textstyle) \textstyle \coprod_{i=1}^N x_i
Limit \lim_{n \to \infty}x_n
Limit (force \textstyle) \textstyle \lim_{n \to \infty}x_n
Integral \int\limits_{1}^{3}\frac{e^3/x}{x^2}\, dx
Integral (alternative limits style) \int_{1}^{3}\frac{e^3/x}{x^2}\, dx
Integral (force \textstyle) \textstyle \int\limits_{-N}^{N} e^x\, dx
Integral (force \textstyle, alternative limits style) \textstyle \int_{-N}^{N} e^x\, dx
Double integral \iint\limits_D \, dx\,dy
Triple integral \iiint\limits_E \, dx\,dy\,dz
Quadruple integral \iiiint\limits_F \, dx\,dy\,dz\,dt
Line or path integral \int_{(x,y)\in C} x^3\, dx + 4y^2\, dy
Closed line or path integral \oint_{(x,y)\in C} x^3\, dx + 4y^2\, dy
Intersections \bigcap_{i=_1}^n E_i
Unions \bigcup_{i=_1}^n E_i

Attribute:display[ပြင်ဆင်ရန်]

This screenshot shows the formula $E=mc^2$ being edited using VisualEditor. The visual editor shows a button that allows to choose one of three offered modes to display a formula.

As an alternative to text- and displaystyle the display attribute of the math tag might be used. Possible settings are "inline" and "block".

Inline[ပြင်ဆင်ရန်]

If the value of the display attribute is inline the render will render math in inline mode, i.e. there will be no new paragraph for the equation and the operators will be rendered consuming only little vertical space.

နမူနာ[ပြင်ဆင်ရန်]

The sum converges to 2.

The next line-width is not disturbed by large operators.

The code for the math example reads:

<math display="inline">\sum_{i=0}^\infty 2^{-i}</math>
Technical implementation[ပြင်ဆင်ရန်]

Technically it will add the command \textstyle will be added to the user input before the tex command is passed to the renderer. The result will be displayed without further by outputting the image or MathMLelement to the page.

Block[ပြင်ဆင်ရန်]

In block-style the equation is rendered in its own paragraph and the operator are rendered consuming less horizontal space.

နမူနာ[ပြင်ဆင်ရန်]

The equation is used in a joke about mathematicians entering a bar and ordering beer.

It was entered as

<math display="block">\text{geometric series:}\quad \sum_{i=0}^\infty 2^{-i}=2 </math>
Technical implementation[ပြင်ဆင်ရန်]

Technically it will add the command \displaystyle will be added to the user input, if the user input does not contain the string \displaystyle or \align before the tex command is passed to the renderer. The result will be displayed in a new paragraph. Therefore the style of the MathImage is altered i.e. the style attribute "display:block;margin:auto" is added. For MathML it is ensured that display=inline is replaced by display block which produces a new paragraph

Not specified[ပြင်ဆင်ရန်]

If nothing is specified the current behavior is preserved. That means all equation are rendered in display style but not using a new paragraph.

နမူနာ[ပြင်ဆင်ရန်]

The sum converges to 2.

The next line-width is disturbed by large operators.

The code for the math example reads:

<math>\sum_{i=0}^\infty 2^{-i}</math>

The equation

is used in a joke about mathematicians entering a bar and ordering beer.

It was entered as

<math>\text{geometric series:}\quad \sum_{i=0}^\infty 2^{-i}=2 </math>

Fractions, matrices, multilines[ပြင်ဆင်ရန်]

Feature Syntax ဖော်ပြချက်
Fractions \frac{2}{4}=0.5 or {2 \over 4}=0.5
Small fractions \tfrac{2}{4} = 0.5
Large (normal) fractions \dfrac{2}{4} = 0.5 \qquad \dfrac{2}{c + \dfrac{2}{d + \dfrac{2}{4}}} = a
Large (nested) fractions \cfrac{2}{c + \cfrac{2}{d + \cfrac{2}{4}}} = a
Cancellations in fractions \cfrac{x}{1 + \cfrac{\cancel{y}}{\cancel{y}}} = \cfrac{x}{2}
Binomial coefficients \binom{n}{k}
Small binomial coefficients \tbinom{n}{k}
Large (normal) binomial coefficients \dbinom{n}{k}
Matrices
\begin{matrix}
x & y \\
z & v
\end{matrix}
\begin{vmatrix}
x & y \\
z & v
\end{vmatrix}
\begin{Vmatrix}
x & y \\
z & v
\end{Vmatrix}
\begin{bmatrix}
0 & \cdots & 0 \\
\vdots & \ddots & \vdots \\
0 & \cdots & 0
\end{bmatrix}
\begin{Bmatrix}
x & y \\
z & v
\end{Bmatrix}
\begin{pmatrix}
x & y \\
z & v
\end{pmatrix}
\bigl( \begin{smallmatrix}
a&b\\ c&d
\end{smallmatrix} \bigr)
Case distinctions
f(n) =
\begin{cases}
n/2, & \text{if }n\text{ is even} \\
3n+1, & \text{if }n\text{ is odd}
\end{cases}
Multiline equations
\begin{align}
f(x) & = (a+b)^2 \\
& = a^2+2ab+b^2 \\
\end{align}
\begin{alignat}{2}
f(x) & = (a-b)^2 \\
& = a^2-2ab+b^2 \\
\end{alignat}
Multiline equations (must define number of columns used ({lcl})) (should not be used unless needed)
\begin{array}{lcl}
z & = & a \\
f(x,y,z) & = & x + y + z
\end{array}
Multiline equations (more)
\begin{array}{lcr}
z & = & a \\
f(x,y,z) & = & x + y + z
\end{array}
Breaking up a long expression so that it wraps when necessary, at the expense of destroying correct spacing
f(x) =
\sum_{n=0}^\infty a_n x^n =
a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots
Simultaneous equations
\begin{cases}
3x + 5y + z \\
7x - 2y + 4z \\
-6x + 3y + 2z
\end{cases}
Arrays
\begin{array}{|c|c|c|} a & b & S \\
\hline
0&0&1\\
0&1&1\\
1&0&1\\
1&1&0\\
\end{array}

Parenthesizing big expressions, brackets, bars[ပြင်ဆင်ရန်]

Feature Syntax ဖော်ပြချက်
NBad ( \frac{1}{2} )
GoodYesY \left ( \frac{1}{2} \right )

\left နှင့် \right တို့ဖြင့် အနားသတ်အမျိုးမျိုး အသုံးပြုနိုင်သည်။

Feature Syntax ဖော်ပြချက်
Parentheses \left ( \frac{a}{b} \right )
ကွင်းများ \left [ \frac{a}{b} \right ] \quad
\left \lbrack \frac{a}{b} \right \rbrack
Braces \left \{ \frac{a}{b} \right \} \quad
\left \lbrace \frac{a}{b} \right \rbrace
Angle brackets \left \langle \frac{a}{b} \right \rangle
ဘားများနှင့် နှစ်ထပ်ဘားများ \left | \frac{a}{b} \right \vert \quad
\left \Vert \frac{c}{d} \right \|
Floor and ceiling functions: \left \lfloor \frac{a}{b} \right \rfloor \quad
\left \lceil \frac{c}{d} \right \rceil
Slashes and backslashes \left / \frac{a}{b} \right \backslash
အပေါ်၊ အောက်နှင့် အပေါ်-အောက် မြားများ \left \uparrow \frac{a}{b} \right \downarrow \quad
\left \Uparrow \frac{a}{b} \right \Downarrow \quad
\left \updownarrow \frac{a}{b} \right \Updownarrow
Delimiters can be mixed,
as long as \left and \right match
\left [ 0,1 \right )
\left \langle \psi \right |

အနားသတ်ဘောင်များ မပေါ်စေလိုပါက
\left. နှင့် \right. ကို အသုံးပြုပါ။
\left . \frac{A}{B} \right \} \to X
Size of the delimiters (add "l" or "r" to indicate the side for proper spacing) ( \bigl( \Bigl( \biggl( \Biggl( \dots \Biggr] \biggr] \Bigr] \bigr] ]
\{ \bigl\{ \Bigl\{ \biggl\{ \Biggl\{ \dots
\Biggr\rangle \biggr\rangle \Bigr\rangle \bigr\rangle \rangle
\| \big\| \Big\| \bigg\| \Bigg\| \dots \Bigg| \bigg| \Big| \big| |
\lfloor \bigl\lfloor \Bigl\lfloor \biggl\lfloor \Biggl\lfloor \dots
\Biggr\rceil \biggr\rceil \Bigr\rceil \bigr\rceil \ceil
\uparrow \big\uparrow \Big\uparrow \bigg\uparrow \Bigg\uparrow \dots
\Bigg\Downarrow \bigg\Downarrow \Big\Downarrow \big\Downarrow \Downarrow
\updownarrow \big\updownarrow \Big\updownarrow \bigg\updownarrow \Bigg\updownarrow \dots
\Bigg\Updownarrow \bigg\Updownarrow \Big\Updownarrow \big\Updownarrow \Updownarrow
/ \big/ \Big/ \bigg/ \Bigg/ \dots
\Bigg\backslash \bigg\backslash \Big\backslash \big\backslash \backslash

Equation numbering[ပြင်ဆင်ရန်]

The templates {{NumBlk}} and {{EquationRef}} can be used to number equations. The template {{EquationNote}} can be used to refer to a numbered equation from surrounding text. For example, the following syntax:

{{NumBlk|:|<math>x^2 + y^2 + z^2 = 1</math>|{{EquationRef|1}}}}

produces the following result (note the equation number in the right margin):

တမ်းပလိတ်:NumBlk

Later on, the text can refer to this equation by its number using syntax like this:

As seen in equation ({{EquationNote|1}}), blah blah blah...

The result looks like this:

As seen in equation (တမ်းပလိတ်:EquationNote), blah blah blah...

Note that the equation number produced by {{EquationNote}} is a link that the user can click to go immediately to the cited equation.

Alphabets and typefaces[ပြင်ဆင်ရန်]

ဂရိစာလုံးများ
\Alpha \Beta \Gamma \Delta \Epsilon \Zeta \Eta \Theta
\Iota \Kappa \Lambda \Mu \Nu \Xi \Pi \Rho
\Sigma \Tau \Upsilon \Phi \Chi \Psi \Omega
\alpha \beta \gamma \delta \epsilon \zeta \eta \theta
\iota \kappa \lambda \mu \nu \xi \pi \rho
\sigma \tau \upsilon \phi \chi \psi \omega
\varepsilon \digamma \varkappa \varpi
\varrho \varsigma \vartheta \varphi
ဟီဘရူးသင်္ကတများ
\aleph \beth \gimel \daleth
Blackboard bold/scripts
\mathbb{ABCDEFGHI}
\mathbb{JKLMNOPQR}
\mathbb{STUVWXYZ}
Boldface
\mathbf{ABCDEFGHI}
\mathbf{JKLMNOPQR}
\mathbf{STUVWXYZ}
\mathbf{abcdefghijklm}
\mathbf{nopqrstuvwxyz}
\mathbf{0123456789}
Boldface (ဂရိ)
\boldsymbol{\Alpha\Beta\Gamma\Delta\Epsilon\Zeta\Eta\Theta}
\boldsymbol{\Iota\Kappa\Lambda\Mu\Nu\Xi\Pi\Rho}
\boldsymbol{\Sigma\Tau\Upsilon\Phi\Chi\Psi\Omega}
\boldsymbol{\alpha\beta\gamma\delta\epsilon\zeta\eta\theta}
\boldsymbol{\iota\kappa\lambda\mu\nu\xi\pi\rho}
\boldsymbol{\sigma\tau\upsilon\phi\chi\psi\omega}
\boldsymbol{\varepsilon\digamma\varkappa\varpi}
\boldsymbol{\varrho\varsigma\vartheta\varphi}
စာလုံးစောင်း (default for Latin alphabet)
\mathit{0123456789}
ဂရိစာလုံးစောင်း (default for lowercase Greek)
\mathit{\Alpha\Beta\Gamma\Delta\Epsilon\Zeta\Eta\Theta}
\mathit{\Iota\Kappa\Lambda\Mu\Nu\Xi\Pi\Rho}
\mathit{\Sigma\Tau\Upsilon\Phi\Chi\Psi\Omega}
Roman typeface
\mathrm{ABCDEFGHI}
\mathrm{JKLMNOPQR}
\mathrm{STUVWXYZ}
\mathrm{abcdefghijklm}
\mathrm{nopqrstuvwxyz}
\mathrm{0123456789}
Sans serif
\mathsf{ABCDEFGHI}
\mathsf{JKLMNOPQR}
\mathsf{STUVWXYZ}
\mathsf{abcdefghijklm}
\mathsf{nopqrstuvwxyz}
\mathsf{0123456789}
Sans serif Greek (စာလုံးအကြီးသာလျှင်)
\mathsf{\Alpha \Beta \Gamma \Delta \Epsilon \Zeta \Eta \Theta}
\mathsf{\Iota \Kappa \Lambda \Mu \Nu \Xi \Pi \Rho}
\mathsf{\Sigma \Tau \Upsilon \Phi \Chi \Psi \Omega}
Calligraphy/script
\mathcal{ABCDEFGHI}
\mathcal{JKLMNOPQR}
\mathcal{STUVWXYZ}
Fraktur typeface
\mathfrak{ABCDEFGHI}
\mathfrak{JKLMNOPQR}
\mathfrak{STUVWXYZ}
\mathfrak{abcdefghijklm}
\mathfrak{nopqrstuvwxyz}
\mathfrak{0123456789}
Small scriptstyle text
{\scriptstyle\text{abcdefghijklm}}

Mixed text faces[ပြင်ဆင်ရန်]

Feature Syntax ဖော်ပြချက်
စာလုံးအစောင်းများ (ကွက်လပ်များကို ဥပက္ခာပြု) x y z
Non-italicised characters \text{x y z}
စာလုံးစောင်းအရော (မသင့်တော်) \text{if} n \text{is even}
စာလုံးစောင်းအရော (သင့်တော်) \text{if }n\text{ is even}
စာလုံးစောင်းအရော (အခြားနည်းလမ်း: ~ သို့မဟုတ် "\ " သည် ကွက်လပ်စပေ့ကို ဖြစ်စေ) \text{if}~n\ \text{is even}

အရောင်များ[ပြင်ဆင်ရန်]

အီကွေးရှင်းများတွင် \color ကုဒ်ကို အသုံးပြု၍ အရောင်များထည့်သွင်းနိုင်သည်။ နမူနာအားဖြင့်

 • {\color{Blue}{x^2}}+{\color{Orange}{2x}}-{\color{LimeGreen}{1}}
 • x_{1,2}=\frac{{\color{Blue}{-b}}\pm\sqrt{\color{Red}{b^2-4ac}}}{\color{Green}{2a}}

သင်္ကတစနစ် ကို နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးဖြင့် သုံးနိုင်သည်။

 • {\color{Blue}x^2}+{\color{Orange}2x}-{\color{LimeGreen}1} works with both texvc and MathJax
 • \color{Blue}x^2\color{Black}+\color{Orange}2x\color{Black}-\color{LimeGreen}1 works with both texvc and MathJax
 • \color{Blue}{x^2}+\color{Orange}{2x}-\color{LimeGreen}{1} only works with MathJax

အချို့အရောင်အမည်များကို အောက်ပါဇယားအတိုင်း ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားပြီးဖြစ်သဖြင့် ဖော်မြူလာများထဲတွင် တိုက်ရိုက်ထည့်သွင်း အသုံးပြုနိုင်သည်။

အထောက်အပံ့ပေးသော အရောင်များ

မှတ်ရန်မှာ ကာလာဘလိုင်းဖြစ်နေသူများအဖို့ အကျိုးမရှိဖြစ်နေနိုင်သဖြင့် အရောင်များကို တစ်စုံတစ်ခုကို ပြသစေလိုရုံမျှဖြင့် အသုံးမပြုရန်ဖြစ်သည်။

Latex တွင် နောက်ခံအရောင်ကို သတ်မှတ်ပေးနိုင်သည့် လုပ်ဆောင်ချက်မပါရှိပေ။ ဇယားကွက်များအတွင်းတွင် နောက်ခံအရောင်ထည့်သွင်းလိုပါက CSS ကို အသုံးပြုနိုင်သည်။

{| class="wikitable" align="center"
| style="background: gray"   | <math>x^2</math>
| style="background: Goldenrod" | <math>y^3</math>
|}

အောက်ပါအတိုင်း ပြသပေးသည်


{| class="wikitable" align="center"
| style="background: gray"   | <math>x^2</math>
| style="background: Goldenrod" | <math>y^3</math>
|}

Custom colours can be defined using

\definecolor{myorange}{rgb}{1,0.65,0.4}\color{myorange}e^{i \pi}\color{Black} + 1 = 0


တမ်းပလိတ်:Help navigation တမ်းပလိတ်:Wikipedia technical help