မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

ဝီကီပီးဒီးယား:မာတိကာ/က–ခ အညွှန်း

ဝီကီပီးဒီးယား မှ

ဝီကီပီးဒီးယားရှိ အကြောင်းအရာများ: က–ခ အညွှန်း

စာလုံးစောင်း များသည် ပြန်ညွှန်းများကို ရည်ညွှန်းသည်။

စဉ် :
  -က -ခ -ဂ -ဃ -င -စ -ဆ -ဇ -ဈ -ည -ဋ -ဌ -ဍ -ဎ -ဏ -တ -ထ -ဒ -ဓ -န -ပ -ဖ -ဗ -ဘ -မ -ယ -ရ -လ -ဝ -သ -ဟ -ဠ -အ
က ကက ကခ ကဂ ကဃ ကင ကစ ကဆ ကဇ ကဈ ကည ကဋ ကဌ ကဍ ကဎ ကဏ ကတ ကထ ကဒ ကဓ ကန ကပ ကဖ ကဗ ကဘ ကမ ကယ ကရ ကလ ကဝ ကသ ကဟ ကဠ ကအ
ခက ခခ ခဂ ခဃ ခင ခစ ခဆ ခဇ ခဈ ခည ခဋ ခဌ ခဍ ခဎ ခဏ ခတ ခထ ခဒ ခဓ ခန ခပ ခဖ ခဗ ခဘ ခမ ခယ ခရ ခလ ခဝ ခသ ခဟ ခဠ ခအ
ဂက ဂခ ဂဂ ဂဃ ဂင ဂစ ဂဆ ဂဇ ဂဈ ဂည ဂဋ ဂဌ ဂဍ ဂဎ ဂဏ ဂတ ဂထ ဂဒ ဂဓ ဂန ဂပ ဂဖ ဂဗ ဂဘ ဂမ ဂယ ဂရ ဂလ ဂဝ ဂသ ဂဟ ဂဠ ဂအ
ဃက ဃခ ဃဂ ဃဃ ဃင ဃစ ဃဆ ဃဇ ဃဈ ဃည ဃဋ ဃဌ ဃဍ ဃဎ ဃဏ ဃတ ဃထ ဃဒ ဃဓ ဃန ဃပ ဃဖ ဃဗ ဃဘ ဃမ ဃယ ဃရ ဃလ ဃဝ ဃသ ဃဟ ဃဠ ဃအ
ငက ငခ ငဂ ငဃ ငင ငစ ငဆ ငဇ ငဈ ငည ငဋ ငဌ ငဍ ငဎ ငဏ ငတ ငထ ငဒ ငဓ ငန ငပ ငဖ ငဗ ငဘ ငမ ငယ ငရ ငလ ငဝ ငသ ငဟ ငဠ ငအ
စက စခ စဂ စဃ စင စစ စဆ စဇ စဈ စည စဋ စဌ စဍ စဎ စဏ စတ စထ စဒ စဓ စန စပ စဖ စဗ စဘ စမ စယ စရ စလ စဝ စသ စဟ စဠ စအ
ဆက ဆခ ဆဂ ဆဃ ဆင ဆစ ဆဆ ဆဇ ဆဈ ဆည ဆဋ ဆဌ ဆဍ ဆဎ ဆဏ ဆတ ဆထ ဆဒ ဆဓ ဆန ဆပ ဆဖ ဆဗ ဆဘ ဆမ ဆယ ဆရ ဆလ ဆဝ ဆသ ဆဟ ဆဠ ဆအ
ဇက ဇခ ဇဂ ဇဃ ဇင ဇစ ဇဆ ဇဇ ဇဈ ဇည ဇဋ ဇဌ ဇဍ ဇဎ ဇဏ ဇတ ဇထ ဇဒ ဇဓ ဇန ဇပ ဇဖ ဇဗ ဇဘ ဇမ ဇယ ဇရ ဇလ ဇဝ ဇသ ဇဟ ဇဠ ဇအ
ဈက ဈခ ဈဂ ဈဃ ဈင ဈစ ဈဆ ဈဇ ဈဈ ဈည ဈဋ ဈဌ ဈဍ ဈဎ ဈဏ ဈတ ဈထ ဈဒ ဈဓ ဈန ဈပ ဈဖ ဈဗ ဈဘ ဈမ ဈယ ဈရ ဈလ ဈဝ ဈသ ဈဟ ဈဠ ဈအ
ညက ညခ ညဂ ညဃ ညင ညစ ညဆ ညဇ ညဈ ညည ညဋ ညဌ ညဍ ညဎ ညဏ ညတ ညထ ညဒ ညဓ ညန ညပ ညဖ ညဗ ညဘ ညမ ညယ ညရ ညလ ညဝ ညသ ညဟ ညဠ ညအ
ဋက ဋခ ဋဂ ဋဃ ဋင ဋစ ဋဆ ဋဇ ဋဈ ဋည ဋဋ ဋဌ ဋဍ ဋဎ ဋဏ ဋတ ဋထ ဋဒ ဋဓ ဋန ဋပ ဋဖ ဋဗ ဋဘ ဋမ ဋယ ဋရ ဋလ ဋဝ ဋသ ဋဟ ဋဠ ဋအ
ဌက ဌခ ဌဂ ဌဃ ဌင ဌစ ဌဆ ဌဇ ဌဈ ဌည ဌဋ ဌဌ ဌဍ ဌဎ ဌဏ ဌတ ဌထ ဌဒ ဌဓ ဌန ဌပ ဌဖ ဌဗ ဌဘ ဌမ ဌယ ဌရ ဌလ ဌဝ ဌသ ဌဟ ဌဠ ဌအ
ဍက ဍခ ဍဂ ဍဃ ဍင ဍစ ဍဆ ဍဇ ဍဈ ဍည ဍဋ ဍဌ ဍဍ ဍဎ ဍဏ ဍတ ဍထ ဍဒ ဍဓ ဍန ဍပ ဍဖ ဍဗ ဍဘ ဍမ ဍယ ဍရ ဍလ ဍဝ ဍသ ဍဟ ဍဠ ဍအ
ဎက ဎခ ဎဂ ဎဃ ဎင ဎစ ဎဆ ဎဇ ဎဈ ဎည ဎဋ ဎဌ ဎဍ ဎဎ ဎဏ ဎတ ဎထ ဎဒ ဎဓ ဎန ဎပ ဎဖ ဎဗ ဎဘ ဎမ ဎယ ဎရ ဎလ ဎဝ ဎသ ဎဟ ဎဠ ဎအ
ဏက ဏခ ဏဂ ဏဃ ဏင ဏစ ဏဆ ဏဇ ဏဈ ဏည ဏဋ ဏဌ ဏဍ ဏဎ ဏဏ ဏတ ဏထ ဏဒ ဏဓ ဏန ဏပ ဏဖ ဏဗ ဏဘ ဏမ ဏယ ဏရ ဏလ ဏဝ ဏသ ဏဟ ဏဠ ဏအ
တက တခ တဂ တဃ တင တစ တဆ တဇ တဈ တည တဋ တဌ တဍ တဎ တဏ တတ တထ တဒ တဓ တန တပ တဖ တဗ တဘ တမ တယ တရ တလ တဝ တသ တဟ တဠ တအ
ထက ထခ ထဂ ထဃ ထင ထစ ထဆ ထဇ ထဈ ထည ထဋ ထဌ ထဍ ထဎ ထဏ ထတ ထထ ထဒ ထဓ ထန ထပ ထဖ ထဗ ထဘ ထမ ထယ ထရ ထလ ထဝ ထသ ထဟ ထဠ ထအ
ဒက ဒခ ဒဂ ဒဃ ဒင ဒစ ဒဆ ဒဇ ဒဈ ဒည ဒဋ ဒဌ ဒဍ ဒဎ ဒဏ ဒတ ဒထ ဒဒ ဒဓ ဒန ဒပ ဒဖ ဒဗ ဒဘ ဒမ ဒယ ဒရ ဒလ ဒဝ ဒသ ဒဟ ဒဠ ဒအ
ဓက ဓခ ဓဂ ဓဃ ဓင ဓစ ဓဆ ဓဇ ဓဈ ဓည ဓဋ ဓဌ ဓဍ ဓဎ ဓဏ ဓတ ဓထ ဓဒ ဓဓ ဓန ဓပ ဓဖ ဓဗ ဓဘ ဓမ ဓယ ဓရ ဓလ ဓဝ ဓသ ဓဟ ဓဠ ဓအ
နက နခ နဂ နဃ နင နစ နဆ နဇ နဈ နည နဋ နဌ နဍ နဎ နဏ နတ နထ နဒ နဓ နန နပ နဖ နဗ နဘ နမ နယ နရ နလ နဝ နသ နဟ နဠ နအ
ပက ပခ ပဂ ပဃ ပင ပစ ပဆ ပဇ ပဈ ပည ပဋ ပဌ ပဍ ပဎ ပဏ ပတ ပထ ပဒ ပဓ ပန ပပ ပဖ ပဗ ပဘ ပမ ပယ ပရ ပလ ပဝ ပသ ပဟ ပဠ ပအ
ဖက ဖခ ဖဂ ဖဃ ဖင ဖစ ဖဆ ဖဇ ဖဈ ဖည ဖဋ ဖဌ ဖဍ ဖဎ ဖဏ ဖတ ဖထ ဖဒ ဖဓ ဖန ဖပ ဖဖ ဖဗ ဖဘ ဖမ ဖယ ဖရ ဖလ ဖဝ ဖသ ဖဟ ဖဠ ဖအ
ဗက ဗခ ဗဂ ဗဃ ဗင ဗစ ဗဆ ဗဇ ဗဈ ဗည ဗဋ ဗဌ ဗဍ ဗဎ ဗဏ ဗတ ဗထ ဗဒ ဗဓ ဗန ဗပ ဗဖ ဗဗ ဗဘ ဗမ ဗယ ဗရ ဗလ ဗဝ ဗသ ဗဟ ဗဠ ဗအ
ဘက ဘခ ဘဂ ဘဃ ဘင ဘစ ဘဆ ဘဇ ဘဈ ဘည ဘဋ ဘဌ ဘဍ ဘဎ ဘဏ ဘတ ဘထ ဘဒ ဘဓ ဘန ဘပ ဘဖ ဘဗ ဘဘ ဘမ ဘယ ဘရ ဘလ ဘဝ ဘသ ဘဟ ဘဠ ဘအ
မက မခ မဂ မဃ မင မစ မဆ မဇ မဈ မည မဋ မဌ မဍ မဎ မဏ မတ မထ မဒ မဓ မန မပ မဖ မဗ မဘ မမ မယ မရ မလ မဝ မသ မဟ မဠ မအ
ယက ယခ ယဂ ယဃ ယင ယစ ယဆ ယဇ ယဈ ယည ယဋ ယဌ ယဍ ယဎ ယဏ ယတ ယထ ယဒ ယဓ ယန ယပ ယဖ ယဗ ယဘ ယမ ယယ ယရ ယလ ယဝ ယသ ယဟ ယဠ ယအ
ရက ရခ ရဂ ရဃ ရင ရစ ရဆ ရဇ ရဈ ရည ရဋ ရဌ ရဍ ရဎ ရဏ ရတ ရထ ရဒ ရဓ ရန ရပ ရဖ ရဗ ရဘ ရမ ရယ ရရ ရလ ရဝ ရသ ရဟ ရဠ ရအ
လက လခ လဂ လဃ လင လစ လဆ လဇ လဈ လည လဋ လဌ လဍ လဎ လဏ လတ လထ လဒ လဓ လန လပ လဖ လဗ လဘ လမ လယ လရ လလ လဝ လသ လဟ လဠ လအ
ဝက ဝခ ဝဂ ဝဃ ဝင ဝစ ဝဆ ဝဇ ဝဈ ဝည ဝဋ ဝဌ ဝဍ ဝဎ ဝဏ ဝတ ဝထ ဝဒ ဝဓ ဝန ဝပ ဝဖ ဝဗ ဝဘ ဝမ ဝယ ဝရ ဝလ ဝဝ ဝသ ဝဟ ဝဠ ဝအ
သက သခ သဂ သဃ သင သစ သဆ သဇ သဈ သည သဋ သဌ သဍ သဎ သဏ သတ သထ သဒ သဓ သန သပ သဖ သဗ သဘ သမ သယ သရ သလ သဝ သသ သဟ သဠ သအ
ဟက ဟခ ဟဂ ဟဃ ဟင ဟစ ဟဆ ဟဇ ဟဈ ဟည ဟဋ ဟဌ ဟဍ ဟဎ ဟဏ ဟတ ဟထ ဟဒ ဟဓ ဟန ဟပ ဟဖ ဟဗ ဟဘ ဟမ ဟယ ဟရ ဟလ ဟဝ ဟသ ဟဟ ဟဠ ဟအ
ဠက ဠခ ဠဂ ဠဃ ဠင ဠစ ဠဆ ဠဇ ဠဈ ဠည ဠဋ ဠဌ ဠဍ ဠဎ ဠဏ ဠတ ဠထ ဠဒ ဠဓ ဠန ဠပ ဠဖ ဠဗ ဠဘ ဠမ ဠယ ဠရ ဠလ ဠဝ ဠသ ဠဟ ဠဠ ဠအ
အက အခ အဂ အဃ အင အစ အဆ အဇ အဈ အည အဋ အဌ အဍ အဎ အဏ အတ အထ အဒ အဓ အန အပ အဖ အဗ အဘ အမ အယ အရ အလ အဝ အသ အဟ အဠ အအ