မော်ဂျူး:Lang/documentor tool

ဝီကီပီးဒီးယား မှ
Documentation icon မော်ဂျူးမှတ်တမ်းလက်စွဲ[ဖန်တီး]
require('Module:No globals');
local p = {};

--[[-------------------------< L A N G - X X _ S E T T I N G S >-----------------------------------------------

{{#invoke:Lang/documentor tool|lang_xx_settings|template={{ROOTPAGENAME}}}}

reads the content of the template and extracts the parameters from {{#invoke:Lang|...}} for display on the template's
documentation page

]]

function p.lang_xx_settings (frame)
	local page = mw.title.makeTitle ('Template', frame.args['template'] or frame.args[1]);	-- get a page object for this page in 'Template:' namespace
	if not page then
		return '';																-- TODO: error message?
	end
	
	local content = page:getContent();											-- get unparsed content
	if not page then
		return '';																-- TODO: error message?
	end

	local out = {};
	
	local params;
	local style;

	if content:match ('{{%s*#invoke:%s*[Ll]ang%s*|[^|]+|[^}]+}}') or content:match ('{{%s*#invoke:%s*[Ll]ang/sandbox%s*|[^|]+|[^}]+}}') then			-- if this template uses [[Module:Lang]]
		params = content:match ('{{%s*#invoke:%s*[Ll]ang%s*|[^|]+(|[^}]+)}}') or content:match ('{{%s*#invoke:%s*[Ll]ang/sandbox%s*|[^|]+(|[^}]+)}}')	-- extract the #invoke:'s parameters
		if not params then 
			return '';															-- there should be at least one or the template/module won't work TODO: error message?
		end
		table.insert (out, '{| class="wikitable" style="text-align:right; float:right"\n|+settings')	-- start a wikitable
		for k, v in params:gmatch ('%s*|%s*([^%s=]+)%s*=%s*([^%s|]+)') do		-- get the parameter names (k) and values (v)
			if 'label' == k then												-- special case for labels because spaces and pipes
				v = params:match ('label%s*=%s*(%[%[[^%]]+%]%])') or params:match ('label%s*=%s*([^|\n]+') or 'missing label';
			end
			table.insert (out, table.concat ({k, '\n|', v}));					-- make rudimentary wikitable entries
		end

		style = content:match ('lang_xx_([^|]+)');
		return table.concat ({table.concat (out,'\n|-\n! scope="row" | '), '\n|-\n|colspan="2"|style: ', style, '\n|-\n|}'});	-- add inter-row markup and close the wikitable and done
	else
		return '';																-- does not use [[Module:Lang]] so abandon quietly
	end
end


--[[-------------------------< U S E S _ M O D U L E >---------------------------------------------------------

{{#invoke:Lang/documentor tool|uses_module|template={{ROOTPAGENAME}}}}

reads the content of the template to determine if this {{lang-xx}} template uses Module:Lang.  Returns the index
of the substring '{{#invoke|lang|' in the template page content if true; empty string if false

Used in template documentation {{#if:}} parser functions.

]]

function p.uses_module (frame)
	local page = mw.title.makeTitle ('Template', frame.args['template'] or frame.args[1]);	-- get a page object for this page in 'Template:' namespace
	if not page then
		return '';																-- TODO: error message?
	end
	
	local content = page:getContent();											-- get unparsed content
	if not page then
		return '';																-- TODO: error message?
	end
	
	return content:find ('{{%s*#invoke:[Ll]ang%s*|') or '';						-- return index or empty string
end


return p;