မဟာသမယသုတ်

ဝီကီပီးဒီးယား မှ
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

ဤသုတ်သည် ရှေးအိန္ဒိယပြည်၌ ဗုဒ္ဓဘာသာထွန်းကားစဉ်အချိန်ဝယ် ထိုခေတ် ထိုလူမျိုးတို့ ကိုးကွယ်ကြသော နတ်များ၊ ဗြဟ္မာများအကြောင်းကို စုံလင်စွာဖော်ပြသောသုတ် ဖြစ်သည်။[၁]

ပါဠိ[ပြင်ဆင်ရန်]

ဥယျောဇဉ်[ပြင်ဆင်ရန်]

သတေဟိ ပဉ္စမတ္တေဟိ၊ ခီဏာသဝေဟိ ကေဝလံ။
ဘိက္ခူဟိ ဘူပဝံသေဟိ၊ သတ္ထာ ဇိနော ပရိဝုတော။

သက္ကေ ကပိလဝတ္ထုသ္မိံ၊ ဆာယာရမ္မေ မဟာဝနေ။
သမန္တတော သဟဿေဟိ၊ စက္ကဝါဠေဟိ ဒသဟိ။

အာဂမ္မ သန္နိသိန္နာနံ၊ ဒေဝါနံ ယ’မဒေသယိ။
အာယုဒီဃကရံ သဗ္ဗ−သမ္ပတ္တိသာဓကံ ဝရံ။

သုဒ္ဓါဝါသပ္ပဘူတီဟိ၊ ဒေဝေဟိ ပဋိနန္ဒိတံ။
သဗ္ဗရောဂဘယုဂ္ဃါတံ၊ သမယံ တံ ဘဏာမ ဟေ။[၂]

နိဒါန်း[ပြင်ဆင်ရန်]

၁။ ဧဝံ မေ သုတံ−ဧကံ သမယံ ဘဂဝါ သက္ကေသု ဝိဟရတိ ကပိလဝတ္ထုသ္မိံ မဟာဝနေ မဟတာ ဘိက္ခုသံ ဃေန သဒ္ဓိံ ပဉ္စမတ္တေဟိ ဘိက္ခုသတေဟိ သဗ္ဗေဟေဝ အရဟန္တေဟိ၊ ဒသဟိ စ လောကဓာတူဟိ ဒေဝတာ ယေဘုယျေန သန္နိပတိတာ ဟောန္တိ ဘဂဝန္တံ ဒဿနာယ, ဘိက္ခုသံဃဉ္စ။

  အထ ခေါ စတုန္နံ သုဒ္ဓါဝါသကာယိကာနံ ဒေဝတာနံ ဧတဒဟောသိ “အယံ ခေါ ဘဂဝါ သက္ကေသု ဝိဟရတိ ကပိလဝတ္ထုသ္မိံ မဟာဝနေ မဟတာ ဘိက္ခုသံဃေန သဒ္ဓိံ ပဉ္စမတ္တေဟိ ဘိက္ခုသတေဟိ သဗ္ဗေဟေဝ အရဟန္တေဟိ၊ ဒသဟိ စ လောကဓာတူဟိ ဒေဝတာ ယေဘုယျန သန္နိပတိဟာ ဟောန္တိ ဘဂဝန္တံ ဒဿနာယ, ဘိက္ခုသံဃဉ္စ၊ ယံနူန မယမ္ပိ ယေန ဘဂဝါ၊ တေနုပသင်္ကမေယျာမ၊ ဥပသင်္ကမိတွာ ဘဂဝတော သန္တိကေ ပစ္စေကံ ဂါထံ ဘာသေယျာမာ”တိ။

  အထ ခေါ တာ ဒေဝတာ သေယျတာပိ နာမ ဗလဝါ ပုရိသော သမိဉ္ဇိတံ ဝါ ဗာဟံ ပသာရေယျ၊ ပသာရိတံ ဝါ ဗာဟံ သမိဉ္ဇေယျ၊ ဧဝမေဝ သုဒ္ဓါဝါသေသု ဒေဝေသု အန္တရဟိတာ ဘဂဝတော ပုရတော ပါတုရဟေသုံ။ အထ ခေါ တာ ဒေဝတာ ဘဂဝန္တံ အဘိဝါဒေတွာ ဧကမန္တံ အဋ္ဌံသု။

  ဧကမန္တံ ဌိတာ ခေါ ဧကာ ဒေဝတာ ဘဂဝတော သန္တိကေ ဣမံ ဂါထံ အဘာသိ −

မဟာသမယော ပဝနသ္မိံ၊
ဒေဝကာယာ သမာဂတာ။
အာဂတ’မှ ဣမံ ဓမ္မသမယံ၊
ဒက္ခိတာယေ အပရာဇိတသံဃ”န္တိ။


၂။ အထ ခေါ အပရာ ဒေဝတာ ဘဂဝတော သန္တိကေ ဣမံ ဂါထံ အဘာသိ −

တတြ ဘိက္ခဝေါ သမာဒဟံသု၊
စိတ္တ’မတ္တနော ဥဇုကံ အကံသု။
သာရထီဝ နေတ္တာနိ ဂဟေတွာ၊
ဣန္ဒြိယာနိ ရက္ခန္တိ ပဏ္ဍိတာ”တိ။


၃။ အထ ခေါ အပရာ ဒေဝတာ ဘဂဝတော သန္တိကေ ဣမံ ဂါထံ အဘာသိ −

ဆေတွာ ခီလံ ဆေတွာ ပလိဃံ၊
ဣန္ဒခီလံ ဦဟစ္စ မနေဇာ။
တေ စရန္တိ သုဒ္ဓါ ဝိမလာ၊
စက္ခုမတာ သုဒန္တာ သုသုနာဂါ”တိ။


၄။ အထ ခေါ အပရာ ဒေဝတာ ဘဂဝတော သန္တိကေ ဣမံ ဂါထံ အဘာသိ −

ယေ ကေစိ ဗုဒ္ဓံ သရဏံ ဂတာသေ၊
န တေ ဂမိဿန္တိ အပါယဘူမိံ။
ပဟာယ မာနုသံ ဒေဟံ၊
ဒေဝကာယံ ပရိပူရေဿန္တီ”တိ။[၂]

ဒေဝတာသန္နိပါတ

၅။ အထ ခေါ ဘဂဝါ ဘိက္ခူ အာမန္တေသိ “ယေဘုယျေန ဘိက္ခဝေ ဒသသု လောကဓာတူသု ဒေဝတာ သန္နိပတိတာ ဟောန္တိ တထာဂတံ ဒဿနာယ ဘိက္ခုသံဃဉ္စ။ ယေပိ တေ ဘိက္ခဝေ အဟေသုံ အတီတမဒ္ဓါနံ အရဟန္တော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓါ တေသမ္ပိ ဘဂဝန္တာနံ ဧတံပရမာယေဝ ဒေဝတာ သန္နိပတိတာ အဟေသုံ သေယျထာပိ မယှံ ဧတရဟိ။ ယေပိ တေ ဘိက္ခဝေ ဘဝိဿန္တိ အနာဂတမဒ္ဓါနံ အရဟန္တော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓါ၊ တေသမ္ပိ ဘဂဝန္တာနံ ဧတံပရမာယေဝ ဒေဝတာ သန္နိပတိတာ ဘဝိဿန္တိ၊ သေယျထာပိ မယှံ ဧတရဟိ။ အာစိက္ခိဿာမိ ဘိက္ခဝေ ဒေဝကာယာနံ နာမာနိ၊ ကိတ္တယိဿာမိ ဘိက္ခဝေ ဒေဝကာယာနံ နာမာနိ၊ ဒေသေဿာမိ ဘိက္ခဝေ ဒေဝကာယာနံ နာမာနိ၊ တံ သုဏာထ သာဓုကံ မနသိ ကရောထ ဘာသိဿာမီ”တိ။ “ဧဝံ ဘန္တေ”တိ ခေါ တေ ဘိက္ခူ ဘဂဝတော ပစ္စဿောသုံ။

ဘူမဋ္ဌဒေဝတာကဏ္ဍ၆။ ဘဂဝါ ဧတဒဝေါစ −

   သိလောက’မနုကဿာမိ၊
   ယတ္ထ ဘုမ္မာ တဒဿိတာ။
   ယေ သိတာ ဂိရိဂဗ္ဘရံ၊
   ပဟိတတ္တာ သမာဟိတာ။
   ပုထူသီဟာဝ သလ္လီနာ၊
   လောမဟံသာဘိသမ္ဘုနော။
   ဩဒါတမနသာ သုဒ္ဓါ၊
   ဝိပ္ပသန္နမနာဝိလာ။


၇။ ဘိယျော ပဉ္စသတေ ဉတွာ၊
   ဝနေ ကာပိလဝတ္ထဝေ၊
   တတော အာမန္တယီ သတ္ထာ၊
   သာဝကေ သာသနေ ရတေ။
   ဒေဝကာယာ အဘိက္ကန္တာ၊
   တေ ဝိဇာနာထ ဘိက္ခဝေါ။
   တေ စ အာတပ္ပ’မကရုံ၊
   သုတွာ ဗုဒ္ဓဿ သာသနံ။


၈။ တေသံ ပါတုရဟု ဉာဏံ၊
   အမနုဿာနဒဿနံ၊
   အပ္ပေကေ သတ’မဒ္ဒက္ခုံ၊
   သဟဿံ အထ သတ္တရိံ။
   သတံ ဧကေ သဟဿာနံ၊
   အမနုဿာန’မဒ္ဒသုံ။
   အပ္ပေကေ’နန္တ’မဒ္ဒက္ခုံ၊
   ဒိသာ သဗ္ဗာ ဖုဋာ အဟုံ။


၉။ တဉ္စ သဗ္ဗံ အဘိညာယ၊
   ဝဝတ္ထိတွာန စက္ခုမာ။
   တတော အာမန္တယီ သတ္ထာ၊
   သာဝကေ သာသနေ ရတေ။
   ဒေဝကာယာ အဘိက္ကန္တာ၊
   တေ ဝိဇာနာထ ဘိက္ခဝေါ။
   ယေ ဝေါ’ဟံ ကိတ္တယိဿာမိ၊
   ဂိရာဟိ အနုပုဗ္ဗသော။


၁၀။ သတ္တသဟဿာ တေ ယက္ခာ၊
    ဘုမ္မာ ကာပိလဝတ္ထဝါ။
    ဣဒ္ဓိမန္တော ဇုတိမန္တော၊
    ဝဏ္ဏဝန္တော ယသဿိနော။
    မောဒမာနာ အဘိက္ကာမုံ၊
    ဘိက္ခူနံ သမိတိံ ဝနံ။


၁၁။ ဆသဟဿာ ဟေမဝတာ၊
    ယက္ခာ နာနတ္တဝဏ္ဏိနော။
    ဣဒ္ဓိမန္တော ဇုတိမန္တော၊
    ဝဏ္ဏဝန္တော ယသဿိနော။
    မောဒမာနာ အဘိက္ကာမုံ၊
    ဘိက္ခူနံ သမိတိံ ဝနံ။


၁၂။ သာတာဂိရာ တိသဟဿာ၊
    ယက္ခာ နာနတ္တဝဏ္ဏိနော။
    ဣဒ္ဓိမန္တော ဇုတိမန္တော၊
    ဝဏ္ဏဝန္တော ယသဿိနော။
    မောဒမာနာ အဘိက္ကာမုံ၊
    ဘိက္ခူနံ သမိတိံ ဝနံ။


၁၃။ ဣစ္စေတေ သောဠသသဟဿာ၊
    ယက္ခာ နာနတ္တဝဏ္ဏိနော။
    ဣဒ္ဓိမန္တော ဇုတိမန္တော၊
    ဝဏ္ဏဝန္တော ယသဿိနော။
    မောဒမာနာ အဘိက္ကာမုံ၊
    ဘိက္ခူနံ သမိတိံ ဝနံ။


၁၄။ ဝေဿာမိတ္တာ ပဉ္စသတာ၊
    ယက္ခာ နာနတ္တဝဏ္ဏိနော။
    ဣဒ္ဓိမန္တော ဇုတိမန္တော၊
    ဝဏ္ဏဝန္တော ယသဿိနော။
    မောဒမာနာ အဘိက္ကာမုံ၊
    ဘိက္ခူနံ သမိတိံဝနံ။


၁၅။ ကုမ္ဘိီရော ရာဇဂဟိကော၊
    ဝေပုလ္လ’ဿ နိဝေသနံ။
    ဘိယျော နံ သတသဟဿံ၊
    ယက္ခာနံ ပယိရုပါသတိ။
    ကုမ္ဘီရော ရာဇဂဟိကော၊
    သောပါဂါ သမိတိံ ဝနံ။


၁၆။ ပုရိမဉ္စ ဒိသံ ရာဇာ၊
    ဓတရဋ္ဌော ပသာသတိ။
    ဂန္ဓဗ္ဗာနံ အဓိပတိ၊
    မဟာရာဇာ ယသဿိသော။
    ပုတ္တာပိ တဿ ဗဟဝေါ၊
    ဣန္ဒနာမာ မဟဗ္ဗလာ။
    ဣဒ္ဓိမန္တော ဇုတိမန္တော၊
    ဝဏ္ဏဝန္တော ယသဿိနော။
    မောဒမာနာ အဘိက္ကာမုံ၊
    ဘိက္ခူနံ သမိတိံ ဝနံ။


၁၇။ ဒက္ခိဏဉ္စ ဒိသံ ရာဇာ၊
    ဝိရူဠှော တံ ပသာသတိ။
    ကုမ္ဘဏ္ဍာနံ အဓိပတိ၊
    မဟာရာဇာ ယသဿိသော။
    ပုတ္တာပိ တဿ ဗဟဝေါ၊
    ဣန္ဒနာမာ မဟဗ္ဗလာ။
    ဣဒ္ဓိမန္တော ဇုတိမန္တော၊
    ဝဏ္ဏဝန္တော ယသဿိနော။
    မောဒမာနာ အဘိက္ကာမုံ၊
    ဘိက္ခူနံ သမိတိံ ဝနံ။


၁၈။ ပစ္ဆိမဉ္စ ဒိသံ ရာဇာ၊
    ဝိရူပက္ခော ပသာသတိ။
    နာဂါနဉ္စ အဓိပတိ၊
    မဟာရာဇာ ယသဿိသော။
    ပုတ္တာပိ တဿ ဗဟဝေါ၊
    ဣန္ဒနာမာ မဟဗ္ဗလာ။
    ဣဒ္ဓိမန္တော ဇုတိမန္တော၊
    ဝဏ္ဏဝန္တော ယသဿိနော။
    မောဒမာနာ အဘိက္ကာမုံ၊
    ဘိက္ခူနံ သမိတိံ ဝနံ။


၁၉။ ဥတ္တရဉ္စ ဒိသံ ရာဇာ၊
    ကုဝေရော တံ ပသာသတိ။
    ယက္ခာနဉ္စ အဓိပတိ၊
    မဟာရာဇာ ယသဿိသော။
    ပုတ္တာပိ တဿ ဗဟဝေါ၊
    ဣန္ဒနာမာ မဟဗ္ဗလာ။
    ဣဒ္ဓိမန္တော ဇုတိမန္တော၊
    ဝဏ္ဏဝန္တော ယသဿိနော။
    မောဒမာနာ အဘိက္ကာမုံ၊
    ဘိက္ခူနံ သမိတိံ ဝနံ။


၂၀။ ပုရိမံ ဒိသံ ဓတရဋ္ဌော၊
    ဒက္ခိဏေန ဝိရူဠှကော။
    ပစ္ဆိမေန ဝိရူပက္ခော၊
    ကုဝေရော ဥတ္တရံ ဒိသံ။


၂၁။ စတ္တာရော တေ မဟာရာဇာ၊
    သမန္တာ စတုရော ဒိသာ။
    ဒဒ္ဒလ္လမာနာ အဋ္ဌံသု၊
    ဝနေ ကာပိလဝတ္ထဝေ။


၂၂။ တေသံ မာယာဝိနော ဒါသာ၊
    အာဂုံ ဝဉ္စနိကာ သဌာ။
    မာယာ ကုဋေဏ္ဍု ဝိဋေဏ္ဍု၊
    ဝိဋုစ္စ ဝိဋုဋော သဟ။
    စန္ဒနော ကာမသေဋ္ဌော စ၊
    ကိန္နိဃဏ္ဍု နိဃဏ္ဍု စ။
    ပနာဒေါ ဩပမညော စ၊
    ဒေဝသူတော စ မာတလိ။


၂၃။ စိတ္တသေနော စ ဂန္ဓဗ္ဗော၊
    နဠောရာဇာ ဇနေသဘော။
    အာဂါ ပဉ္စသိခေါ စေဝ၊
    တိမ္ဗရူ သူရိယဝစ္ဆသာ။
    ဧတေ စညေ စ ရာဇာနော၊
    ဂန္ဓဗ္ဗာ သဟ ရာဇုဘိ။
    မောဒမာနာ အဘိက္ကာမုံ၊
    ဘိက္ခူနံ သမိတိံ ဝနံ။

နာဂကဏ္ဍ


၂၄။ အထာဂုံ နာဂသာ နာဂါ၊
    ဝေသာလာ သဟ တစ္ဆကာ။
    ကမ္ဗလဿတရာ အာဂုံ၊
    ပါယာဂါ သဟ ဉာတိဘိ။
    ယာမုနာ ဓတရဋ္ဌာ စ၊
    အာဂုံ “နာဂါ” ယသဿိနော။
    ဧရာဝဏော မဟာနာဂေါ၊
    သောပါဂါ သမိတိံ ဝနံ။


၂၅။ ယေ နာဂရာဇေ သဟသာ ဟရန္တိ၊
    ဒိဗ္ဗာ ဒိဇာ ပက္ခိ ဝိသုဒ္ဓစက္ခူ၊
    ဝေဟာယသာ တေ ဝန’မဇ္ဈပတ္တာ
    စိတြာ သုပဏ္ဏာ ဣတိ တေသ နာမံ။


၂၆။ အဘယံ တဒါ နာဂရာဇာန’မာသိ၊
    သုပဏ္ဏတော ခေမ’မကာသိ ဗုဒ္ဓေါ။
    သဏှာဟိ ဝါစာဟိ ဥပဝှယန္တာ၊
    နာဂါ သုပဏ္ဏာ သရဏမကံသု ဗုဒ္ဓံ။

အသုရာဒေဝတာကဏ္ဍ


၂၇။ ဇိတာ ဝဇိရဟတ္ထေန၊
    သမုဒ္ဒံ အသုရာသိတာ။
    ဘာတရော ဝါသဝဿေ’တေ၊
    ဣဒ္ဓိမန္တော ယသဿိနော။
    ကာဠကဉ္စာ မဟာဘိသ္မာ၊
    အသုရာ ဒါနဝေဃသာ။
    ဝေပစိတ္တိ သုစိတ္တိ စ၊
    ပဟာရာဒေါ နမုစီ သဟ။
    သတဉ္စ ဗလိပုတ္တာနံ၊
    သဗ္ဗေ ဝေရောစနာမကာ။
    သန္နယှိတွာ ဗလိသေနံ၊
    ရာဟု ဘဒ္ဒ’မုပါဂမုံ၊
    သမယော ဒါနိ ဘဒ္ဒန္တေ၊
    ဘိက္ခူနံ သမိတိံ ဝနံ။

အာကာသဋ္ဌဒေဝတာကဏ္ဍ


၂၈။ အာပေါ စ ဒေဝါ ပထဝီ၊
    တေဇော ဝါယော တဒါဂမုံ။
    ဝရုဏာ ဝါရဏာ ဒေဝါ၊
    သောမော စ ယသသာ သဟ။
    မေတ္တာ ကရုဏာ ကာယိကာ၊
    အာဂုံ “ဒေဝါ” ယသဿိနော။
    ဒသေ’တေ ဒသဓာ ကာယာ၊
    သဗ္ဗေ နာနတ္တဝဏ္ဏနော။
    ဣဒ္ဓိမန္တော ဇုတိမန္တော၊
    ဝဏ္ဏဝန္တော ယသဿိနော။
    မောဒမာနာ အဘိက္ကာမုံ၊
    ဘိက္ခူနံ သမိတိံ ဝနံ။


၂၉။ ဝေဏ္ဍုဒေဝါ သဟလိ စ၊
    အသမာ စ ဒုဝေ ယမာ။
    စန္ဒဿူပနိသာ ဒေဝါ၊
    စန္ဒမာဂုံ ပုရက္ခတွာ။
    သူရိယဿူပနိသာ ဒေဝါ၊
    သူရိယမာဂုံ ပုရက္ခတွာ။
    နက္ခတ္တာနိ ပုရက္ခတွာ၊
    အာဂုံ မန္ဒဝလာဟကာ။
    ဝသူနံ ဝါသဝေါ သေဋ္ဌော၊
    သက္ကောပါဂါ ပုရိန္ဒဒေါ။
    ဒသေ’တေ ဒသဓာ ကာယာ၊
    သဗ္ဗေ နာနတ္တဝဏ္ဏိနော။
    ဣဒ္ဓိမန္တော ဇုတိမန္တော၊
    ဝဏ္ဏဝန္တော ယသဿိနော။
    မောဒမာနာ အဘိက္ကာမုံ၊
    ဘိက္ခူနံ သမိတိံ ဝနံ။


၃၀။ အထာဂုံ သဟဘူ ဒေဝါ၊
    ဇလ’မဂ္ဂိ သိခါရိဝ။
    အရိဋ္ဌကာ စ ရောဇာ စ၊
    ဥမာပုပ္ဖနိဘာသိနော။
    ဝရုဏာ သဟဓမ္မာ စ၊
    အစ္စုတာ စ အနေဇကာ။
    သူလေယျရုစိရာ အာဂုံ၊
    အာဂုံ ဝါသဝနေသိနော။
    ဒသေတေ ဒသဓာ ကာယာ၊
    သဗ္ဗေ နာနတ္တဝဏ္ဏိနော။
    ဣဒ္ဓိမန္တော ဇုတိမန္တော၊
    ဝဏ္ဏဝန္တော ယသဿိနော။
    မောဒမာနာ အဘိက္ကာမုံ၊
    ဘိက္ခူနံ သမိတိံ ဝနံ။


၃၁။ သမာနာ မဟာသမနာ၊
    မာနုသာ မာနုသုတ္တမာ။
    ခိဍ္ဍာပဒေါသိကာ အာဂုံ၊
    အာဂုံ မနောပဒေါသိကာ။
    အထာဂုံ ဟရယော ဒေဝါ၊
    ယေ စ လောဟိတဝါသိနော။
    ပါရဂါ မဟာပါရဂါ၊
    အာဂုံ ဒေဝါ ယသဿိနော။
    ဒသေ’တေ ဒသဓာ ကာယာ၊
    သဗ္ဗေနာနတ္တဝဏ္ဏိနော။
    ဣဒ္ဓိမန္တော ဇုတိမန္တော၊
    ဝဏ္ဏဝန္တော ယသဿိနော။
    မောဒမာနာ အဘိက္ကာမုံ၊
    ဘိက္ခူနံ သမိတိံ ဝနံ။


၃၂။ သုက္ကာ ကရမ္ဘာ အရုဏာ၊
    အာဂုံ ဝေဃနသာ သဟ။
    ဩဒါတဂယှာ ပါမောက္ခာ၊
    အာဂုံ ဒေဝါ ဝိစက္ခဏာ။
    သဒါမတ္တာ ဟာရဂဇာ၊
    မိဿကာ စ ယသဿိနော။
    ထနယံ အာဂ ပဇ္ဇုန္နော၊
    ယော ဒိသာ အဘိဝဿတိ။
    ဒသေ’တေ ဒသဓာ ကာယာ၊
    သဗ္ဗေ နာနတ္တဝဏ္ဏိနော။
    ဣဒ္ဓိမန္တော ဇုတိမန္တော၊
    ဝဏ္ဏဝန္တော ယသဿိနော။
    မောဒမာနာ အဘိက္ကာမုံ၊
    ဘိက္ခူနံ သမိတိံ ဝနံ။


၃၃။ ခေမိယာ တုသိတာ ယာမာ၊
    ကဋ္ဌကာ စ ယသဿိနော။
    လမ္ဗီတကာ လာမသေဋ္ဌာ၊
    ဇောတိနာမာ စ အာသဝါ။
    နိမ္မာနရတိနော အာဂုံ၊
    အထာဂုံ ပရနိမ္မိတာ။
    ဒသေ’တေ ဒသဓာ ကာယာ၊
    သဗ္ဗေ နာနတ္တဝဏ္ဏိနော။
    ဣဒ္ဓိမန္တော ဇုတိမန္တော၊
    ဝဏ္ဏဝန္တော ယသဿိနော။
    မောဒမာနာ အဘိက္ကာမုံ၊
    ဘိက္ခူနံ သမိတိံ ဝနံ။


၃၄။ သဋ္ဌေတေ ဒေဝနိကာယာ၊
    သဗ္ဗေ နာနတ္တဝဏ္ဏိနော။
    နာမနွယေန အာဂစ္ဆုံ၊
    ယေ စညေ သဒိသာ သဟ။
    ပဝုဋ္ဌဇာတိမခိလံ၊
    ဩဃတိဏ္ဏမနာသဝံ။
    ဒက္ခေမောဃတရံ နာဂံ၊
    စန္ဒံဝ အသိတာတိဂံ။

ဗြဟ္မကဏ္ဍ


၃၅။ သုဗြဟ္မာ ပရမတ္တော စ၊
    ပုတ္တာ ဣဒ္ဓိမတော သဟ။
    သနင်္ကုမာရော တိဿော စ၊
    သောပါဂ သမိတိံ ဝနံ။


၃၆။ သဟဿံ ဗြဟ္မလောကာနံ၊
    မဟာဗြဟ္မာဘိတိဋ္ဌတိ။
    ဥပပန္နော ဇုတိမန္တော၊
    ဘိသ္မာကာယော ယသဿိသော။
    ဒသေတ္ထ ဣဿရာ အာဂုံ၊
    ပစ္စေကဝသဝတ္တိနော။
    တေသဉ္စ မဇ္ဈတော အာဂ၊
    ဟာရိတော ပရိဝါရိတော။

နိဂုံး(၇)ဂါထာ


၃၇။ တေ စ သဗ္ဗေ အဘိက္ကန္တေ၊
    သဣန္ဒေ ဒေဝေ သဗြဟ္မကေ။
    မာရသေနာ အဘိက္ကာမိ၊
    ပဿ ကဏှဿ မန္ဒိယံ။
    ဧထ ဂဏှထ ဗန္ဓထ၊
    ရာဂေန ဗဒ္ဓ’မတ္ထု ဝေါ။
    သမန္တာ ပရိဝါရေထ၊
    မာ ဝေါ မုဉ္စိတ္တ ကောစိ နံ။
    ဣတိ တတ္ထ မဟာသေနော၊
    ကဏှော သေနံ အပေသယိ။
    ပါဏိနာ တလ’မာဟစ္စ၊
    သရံ ကတွာန ဘေရဝံ။
    ယထာ ပါဝုဿကော မေဃော၊
    ထနယန္တော သဝိဇ္ဇုကော၊
    တဒါ သော ပစ္စုဒါဝတ္တိ၊
    သင်္ကုဒ္ဓေါ အသယံဝသေ။


၃၈။ တဉ္စ သဗ္ဗံ အဘိညာယ၊
    ဝဝတ္ထိတွာန စက္ခုမာ။
    တတော အာမန္တယီ သတ္ထာ၊
    သာဝကေ သာသနေ ရတေ။
    မာရသေနာ အဘိက္ကန္တာ၊
    တေ ဝိဇာနာထ ဘိက္ခဝေါ။
    တေ စ အာတပ္ပ’မကရုံ၊
    သုတွာ ဗုဒ္ဓဿ သာသနံ။
    ဝီတရာဂေဟိ ပက္ကာမုံ၊
    နေ’သံ လောမာပိ ဣဉ္စယုံ။


၃၉။ သဗ္ဗေ ဝိဇိတသင်္ဂါမာ၊
    ဘယာတီတာ ယသဿိနော။
    မောဒန္တိ သဟ ဘူတေဟိ၊
    သာဝကာ တေ ဇနေသုတာတိ။[၂]

မဟာသမယသုတ္တံ နိဋ္ဌိတံ။

အမှတ်စဉ်(၃၀)ဂါထာ၌ ဝါသဝနေသီနတ်မျိုးများဖြစ်၍ ဝါသ ဝနေသိနော-ဟု ခွဲမဖတ်ရ၊ ဝါသဝနေသိနော-ဟု ပေါင်းဖတ်ရပါမည်။

ဆက်စပ်ဖတ်ရှုရန်[ပြင်ဆင်ရန်]

ကိုးကား[ပြင်ဆင်ရန်]

  1. ပါဠိစာပေသမိုင်း။ ဒေါ်အုန်း မဟာဝိဇ္ဇာ။ ဒုကြိမ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၉၈၁။ သာသနာရေးဦးစီးဌာန။ ရန်ကုန်။
  2. ၂.၀ ၂.၁ ၂.၂ (၂၀၀၅) ဗုဒ္ဓဘာသာကောင်းတစ်ယောက်. သာသနာတော် ထွန်းကားပြန့်ပွားရေး ဦးစီးဌာန။