ဓမ္မရာဇဝင်စတုတ္ထစောင်

ဝီကီပီးဒီးယား မှ
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

ဣသရေလနှင့် ယုဒ်ရှင်ဘုရင်များ ကျဆင်းခြင်း မှတ်တမ်းဖြစ်သည်။ ကုစား၍ မရနိုင်အောင် မှောင်သထက် မှောင်သည်။ ပထတွင် ဣသရေလဆယ်မျိုးဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခြင်းခံရပြီး နောက်ပိုင်းတွင် ယုဒလူ နှစ်မျိုးသည်လည်း ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခြင်းခံရသည်။


ပါဝင်သော အချက်များ[ပြင်ဆင်ရန်]

၁။ နိုင်ငံတော်နှစ်ပိုင်းကွဲခြင်း (၃ရာ အဆက်)          (အခန်း ၁-၁၇)

က။ ဣသရေလဘုရင် အာခဇိနှင့် ပရောဖက်ဧလိယ                                           (အခန်း ၁)

ခ။  ဧလိယ၏ ကြွမြန်းခြင်း                                                                           (အခန်း ၁၂)

ဂ။ ဧလိရှဲအမှုတော် စတင်ခြင်း                                                                      (၂:၁၃-၂၅)

ဃ။ ဣသရေလ ဘုရင် ယောရံ                                                                        (အခန်း ၃)

င။ ဧလိရှဲ၏ အံ့ဘွယ်နိမိလက္ခဏာများ                                                           (၄:၁- ၈:၁၅)

၁။ အံ့ဩဘွယ်ရာ ဆီဖြည့်ဆည်းပေးခြင်း                                                   (၄:၁-၇)

၂။ အံ့ဩဘွယ်ရာ သားသမီးရရှိခြင်း                                                          (၄:၈-၁၇)

၃။ ရှုနင်မြို့သူ၏ သားပြန်လည်ထမြောက်စေခြင်း                                      (၄:၁၈-၃၇)

၄။ အစာအဆိပ်တောက်သူအား ကျမ်းမာစေခြင်း                                         (၄:၃၈-၄၁)

၅။ မုန့်ကျွေးခြင်း                                                                                     (၄:၄၂-၄)

၆။ နူနာနေမန်အား ကျန်းမာစေခြင်း                                                          (၅:၁-၁၉)

၇။ ဂေဟာဇိ၏ လောဘ                                                                           (၅:၂၀-၂၇)

၈။ အံ့ဩဖွယ်ပုဆိန်သွား                                                                          (၆:၁-၇)

၉။ အံ့ဩဖွယ်စစ်ကစားမှု                                                                         (၆:၈-၂၃)

၁၀။ ရှမာရိတွင် အစာရေစာ ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးခြင်း                                     (၆:၂၇-၇:၂၀)

၁၁။ ဆင်းရဲသား ရှုနင်သားတို့ ပြန်လည်နလံထလာကြခြင်း                         (၈:၁-၆)

၁၂။ ဟာဇေလမင်းအပေါ် ပရောဖက်ပြုခြင်း                                               (၈:၇-၁၅)

စ။  ယုဒဘုရင် ယောရံ                                                                                   (၈:၁၆-၂၄)

ဆ။ ယုဒဘုရင် အာခဇိ                                                                                   (၈:၂၅-၂၉

ဇ။  ဣသရေလဘုရင် ယေဟုနှင့် ပရောဖက် ဧလိရှဲ                                           (အခန်း ၉:၁၀)

၁။ ယေဟု အား ဘိသိက်ခြင်း                                                                   (၉:၁-၁၀)

၂။ ယေဟုကြံခြင်း                                                                                  (၉:၁၁-၁၀:၇)

၃။ ဗာလဘုရားကိုးကွယ်သူများ သန့်စင်ခြင်း                                              (၁၀:၁၈-၃၆)

ဈ။  ယုဒပြည်တွင် အာဿလိဘုရင်မ အာဏာသိမ်းပိုက်ခြင်း                              (အခန်း ၁၁)

ည။ ယုဒဘုရင် ယောရှ                                                                                   (အခန်း ၁၂)

ဋ။  ဣသရေလဘုရင် ယောခတ်                                                                     (၁၃:၁-၉)

ဠ။ ဣသရေလဘုရင် ယဟောရှ                                                                     (၁၃:၁၀-၁၃)

ဍ။ ဧလိရှဲ၏ အမှုတော်ပြီးဆုံးခြင်း                                                                 (၁၃:၁၄-၂၅)

ဎ။  ယုဒဘုရင် အာမဇိ                                                                                   (၁၄:၁-၂၀)

ဏ။                                                                                                            ယုဒဘုရင် ဩဇိ(အာဇရိ) (၁၄:၂၁-၂၂)

တ။ ဣသရေလဘုရင် ယေရောဗောင် (၂)                                                         (၁၄:၂၃-၂၉)

ထ။ ယုဒဘုရင် ဩဇိ (အာဇရိ)အဆက်                                                             (၁၅:၁-၇)

ဒ။  ဣသရေလဘုရင် ဇာခရိ                                                                          (၁၅:၈-၁၂)

ဓ။  ဣသရေလဘုရင် ရှလ္လုံ                                                                            (၁၅:၁၃-၁၅)

န။  ဣသရေလဘုရင် မေနဟင်                                                                      (၁၅:၁၆-၂၂)

ပ။  ဣသရေလဘုရင် ပေကဟိ                                                                       (၁၅:၂၇-၃၁)

ဖ။  ဣသရေလဘုရင် ပေကာ                                                                         (၁၅:၃၂-၃၈)

ဗ။  ယုဒဘုရင် ယောသံ                                                                                 (အခန်း ၁၆)

ဘ။ ယုဒဘုရင် အာခတ်                                                                                 (အခန်း ၁၈:၂၀)

မ။  ဣသရေလဘုရင် ဟောရှေ                                                                       (၁၇:၇-၄၁)

ယ။ မြောက်ပိုင်း နိုင်ငံပြိုလဲခြင်း

၂။ ယုဒနိုင်ငံ ဖမ်းဆီးခံရခြင်း                                                                                (အခန်း ၁၈-၂၅)

က။ ဟေဇကိ ဘုရင်                                                                                       (အခန်း ၁၈-၂၀)

၁။ ဟေဇကိမင်း၏ ဖြောင့်မတ်မှု                                                               (၁၈:၁-၁၈)

၂။ အဖမ်းဆီးခံရှမာရိသားများ                                                                  (၁၈:၉-၁၂)

၃။ ရှုရိဘုရင် သနာခရိပ်က ပထမအကြိမ်ကျူးကျော်ခြင်း                             (၁၈:၁၃-၁၆)

၄။ ရှုရိဘုရင် သနာခရိပ်က ဒုတိယအကြိမ်ကျူးကျော်ခြင်း                           (၁၈:၁၇-၁၉-၂၄)

၅။ သနာခရိပ်ကျဆုံးခြင်း                                                                         (၁၉:၃၅-၃၇)

၆။ ဟေဇကိမင်း ဖျားနာခြင်းနှင့် နလံပြန်ထခြင်း                                         (၂၀:၁-၁၁)

၇။ ဟေဇကိမင်း၏ မိုက်မဲသောဝါကြွားမှု

ခ။ မနာရှေဘုရင်                                                                                           (၂၁:၁-၁၈)

ဂ။  အာမုန်ဘုရင်                                                                                          (၂၀:၁၉-၁၆)

ဃ။ ယောရှိဘုရင်                                                                                          (၂၂:၁-၂၃:၃၀)

၁။ ဗိမာန်တော်ပြုပြင်ခြင်း                                                                        (၂၂:၁-၇)

၂။ ပညတ်တော်ကျမ်း ပြန်တွေ့ခြင်း                                                           (၂၂:၈-၂၀)

၃။ ပညတ်တော်များ ပြန်လည်ဆန်းသစ်စေခြင်း                                          (၂၃:၁-၃)

၄။ ပြန်လည်ပြုပြင်ချက်များ                                                                     (၂၃:၄-၃၀)

င။  ယောခတ်ဘုရင်                                                                                      (၂၃:၃၁-၃၃)

စ။  ဧလျာကိမ်ဘုရင်                                                                                     (၂၃:၃၄-၂၄-၇)

ဆ။ ယေခေါနိဘုရင်                                                                                       (၂၄:၈-၁၆)

ဇ။  ဇေဒကိဘုရင်                                                                                         (၂၄:၂၇-၂၅:၇)

ဈ။  ယေရုရှလင်ကျဆုံးခြင်း                                                                           (၂၅:၈-၂၁)

ည။ ဇေဒကိအုပ်စိုးခြင်း                                                                                  (၂၅:၂၂-၂၆)

ဋ။  ယေခေါနိဘုရင်                                                                                       (၂၅:၂၇-၃၀)

TAGS: ဓမ္မရာဇဝင်စတုတ္ထစောင်

ကိုးကား[ပြင်ဆင်ရန်]