မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

တရုတ် ဆယ့်နှစ်ရာသီခွင်

ဝီကီပီးဒီးယား မှ

တရုတ်ရာသီခွင် (တရုတ် 生肖) Chinese Zodicသည် ဟန်မင်းဆက် The Han Dynasty (206 BCE – 220 CE) စတင်အသုံးပြုခဲ့ပြီး တရုတ် နှင့် အရှေ့အာရှဒေသတွင် အသုံးပြုသည့် ပြက္ခဒိန်ဖြစ်သည်။ ကောဇာသက္ကရာဇ်ကဲ့သို့ တမျိုးတည်းကို လည်းကောင်း ၊ ခရစ်သက္ကရာဇ်ကဲ့သို့ နေတမျိုးတည်းကို လည်းကောင်း တွက်ချက်သည့် ပြက္ခဒိန်အမျိုးအစားမဟုတ်ပဲ၊ 'နေ နှင့် နှစ်မျိုးစလုံးဖြင့် တွက်ချက်သည့် ပြက္ခဒိန်ဖြစ်သည်။

တရုတ်ရာသီခွင်စက်ဝန်း တပတ်သည် ရာသီခွင် (၅)မျိုဖြင့် သတ်မှတ်ထားပြီး နှစ် (၆၀)ကြာမြင့်သည်။ ရာသီခွင် အမျိုးအစားမှာ -

 1. သစ် Wood
 2. မြေ (ပထဝီ) Earth
 3. မီး (တေဇော) Fire
 4. ရေ (အာပေါ) Water
 5. သတ္တု (ဝါယော)Metal တို့ဖြစ်ကြသည်။

ရာသီခွင်တပတ်သည် (၁၂)နှစ်ဖြစ်ပြီး ကြွက် နှစ်မှစ၍ ဝက်နှစ်ထိဟူ၍ တိရစ္ဆာန် (၁၂) ကောင်ဖြင့် ကိုယ်စားပြုသည်- ထို တိရစ္ဆာန် (၁၂) Chinese Zodiac Sign မှာ -

 1. ကြွက် Rat
 2. နွား Ox
 3. ကျား Tiger
 4. ယုန် Rabbit
 5. နဂါး Dragon
 6. မြွေ Snake
 7. မြင်း Horse
 8. ဆိတ် Sheep
 9. မျောက် Monkey
 10. ကြက် Rooster
 11. ခွေး Dog
 12. ဝက် Boar/Pig တို့ဖြစ်ကြသည်။


  Year Associated
element
Heavenly
stem
Earthly
branch
Associated
animal
Year
၁၈၂၄–၁၈၈၃ ၁၈၈၄–၂၀၄၃
ဖေဖော်ဝါရီ ၀၅ ၁၈၂၄–ဇန်နဝါရီ ၂၃ ၁၈၂၅ Yang Wood ကြွက် ဖေဖော်ဝါရီ ၀၂ ၁၈၈၄–ဖေဖော်ဝါရီ ၁၈ ၁၈၈၅
ဇန်နဝါရီ ၂၄ ၁၈၂၅–ဖေဖော်ဝါရီ ၁၂ ၁၈၂၆ Yin Wood နွား ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀ ၁၈၈၅–ဖေဖော်ဝါရီ ၀၈ ၁၈၈၆
ဖေဖော်ဝါရီ ၁၃ ၁၈၂၆–ဖေဖော်ဝါရီ ၀၁ ၁၈၂၇ Yang Fire ကျား ဖေဖော်ဝါရီ ၀၈ ၁၈၈၆–ဇန်နဝါရီ ၂၈ ၁၈၈၇
ဖေဖော်ဝါရီ ၀၂ ၁၈၂၇–ဇန်နဝါရီ ၂၂ ၁၈၂၈ Yin Fire ယုန် ဇန်နဝါရီ ၂၈ ၁၈၈၇–ဖေဖော်ဝါရီ ၁၆ ၁၈၈၈
ဇန်နဝါရီ ၂၃ ၁၈၂၈–ဖေဖော်ဝါရီ ၀၈ ၁၈၂၈ Yang Earth နဂါး ဖေဖော်ဝါရီ ၁၇ ၁၈၈၈–ဖေဖော်ဝါရီ ၀၅ ၁၈၈၈
ဖေဖော်ဝါရီ ၁၀ ၁၈၂၈–ဇန်နဝါရီ ၂၈ ၁၈၃၀ Yin Earth မြွေ ဖေဖော်ဝါရီ ၀၆ ၁၈၈၈–ဇန်နဝါရီ ၂၆ ၁၈၈၀
ဇန်နဝါရီ ၃၀ ၁၈၃၀–ဖေဖော်ဝါရီ ၁၆ ၁၈၃၁ Yang Metal မြင်း ဇန်နဝါရီ ၂၇ ၁၈၈၀–ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄ ၁၈၈၁
ဖေဖော်ဝါရီ ၁၇ ၁၈၃၁–ဖေဖော်ဝါရီ ၀၅ ၁၈၃၂ Yin Metal ဆိတ် ဖေဖော်ဝါရီ ၁၅ ၁၈၈၁–ဖေဖော်ဝါရီ ၀၃ ၁၈၈၂
ဖေဖော်ဝါရီ ၀၆ ၁၈၃၂–ဇန်နဝါရီ ၂၅ ၁၈၃၃ Yang Water မျောက် ဖေဖော်ဝါရီ ၀၄ ၁၈၈၂–ဇန်နဝါရီ ၂၂ ၁၈၈၃
၁၀ ဇန်နဝါရီ ၂၆ ၁၈၃၃–ဖေဖော်ဝါရီ ၁၃ ၁၈၃၄ Yin Water ကြက် ဇန်နဝါရီ ၂၃ ၁၈၈၃–ဖေဖော်ဝါရီ ၀၈ ၁၈၈၄
၁၁ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄ ၁၈၃၄–ဖေဖော်ဝါရီ ၀၃ ၁၈၃၅ Yang Wood ခွေး ဖေဖော်ဝါရီ ၁၀ ၁၈၈၄–ဇန်နဝါရီ ၃၀ ၁၈၈၅
၁၂ ဖေဖော်ဝါရီ ၀၄ ၁၈၃၅–ဇန်နဝါရီ ၂၃ ၁၈၃၆ Yin Wood ဝက် ဇန်နဝါရီ ၃၁ ၁၈၈၅–ဖေဖော်ဝါရီ ၁၈ ၁၈၈၆
၁၃ ဇန်နဝါရီ ၂၄ ၁၈၃၆–ဖေဖော်ဝါရီ ၁၀ ၁၈၃၇ Yang Fire ကြွက် ဖေဖော်ဝါရီ ၁၈ ၁၈၈၆–ဖေဖော်ဝါရီ ၀၆ ၁၈၈၇
၁၄ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၁ ၁၈၃၇–ဇန်နဝါရီ ၃၀ ၁၈၃၈ Yin Fire နွား ဖေဖော်ဝါရီ ၀၇ ၁၈၈၇–ဇန်နဝါရီ ၂၇ ၁၈၈၈
၁၅ ဇန်နဝါရီ ၃၁ ၁၈၃၈–ဖေဖော်ဝါရီ ၁၈ ၁၈၃၈ Yang Earth ကျား ဇန်နဝါရီ ၂၈ ၁၈၈၈–ဖေဖော်ဝါရီ ၁၅ ၁၈၈၈
၁၆ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၈ ၁၈၃၈–ဖေဖော်ဝါရီ ၀၇ ၁၈၄၀ Yin Earth ယုန် ဖေဖော်ဝါရီ ၁၆ ၁၈၈၈–ဖေဖော်ဝါရီ ၀၄ ၂၀၀၀
၁၇ ဖေဖော်ဝါရီ ၀၈ ၁၈၄၀–ဇန်နဝါရီ ၂၆ ၁၈၄၁ Yang Metal နဂါး ဖေဖော်ဝါရီ ၀၅ ၂၀၀၀–ဇန်နဝါရီ ၂၃ ၂၀၀၁
၁၈ ဇန်နဝါရီ ၂၇ ၁၈၄၁–ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄ ၁၈၄၂ Yin Metal မြွေ ဇန်နဝါရီ ၂၄ ၂၀၀၁–ဖေဖော်ဝါရီ ၁၁ ၂၀၀၂
၁၈ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၅ ၁၈၄၂–ဖေဖော်ဝါရီ ၀၄ ၁၈၄၃ Yang Water မြင်း ဖေဖော်ဝါရီ ၁၂ ၂၀၀၂–ဇန်နဝါရီ ၃၁ ၂၀၀၃
၂၀ ဖေဖော်ဝါရီ ၀၅ ၁၈၄၃–ဇန်နဝါရီ ၂၄ ၁၈၄၄ Yin Water ဆိတ် ဖေဖော်ဝါရီ ၀၁ ၂၀၀၃–ဇန်နဝါရီ ၂၁ ၂၀၀၄
၂၁ ဇန်နဝါရီ ၂၅ ၁၈၄၄–ဖေဖော်ဝါရီ ၁၂ ၁၈၄၅ Yang Wood မျောက် ဇန်နဝါရီ ၂၂ ၂၀၀၄–ဖေဖော်ဝါရီ ၀၈ ၂၀၀၅
၂၂ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၃ ၁၈၄၅–ဖေဖော်ဝါရီ ၀၁ ၁၈၄၆ Yin Wood ကြက် ဖေဖော်ဝါရီ ၀၈ ၂၀၀၅–ဇန်နဝါရီ ၂၈ ၂၀၀၆
၂၃ ဖေဖော်ဝါရီ ၀၂ ၁၈၄၆–ဇန်နဝါရီ ၂၁ ၁၈၄၇ Yang Fire ခွေး ဇန်နဝါရီ ၂၈ ၂၀၀၆–ဖေဖော်ဝါရီ ၁၇ ၂၀၀၇
၂၄ ဇန်နဝါရီ ၂၂ ၁၈၄၇–ဖေဖော်ဝါရီ ၀၈ ၁၈၄၈ Yin Fire ဝက် ဖေဖော်ဝါရီ ၁၈ ၂၀၀၇–ဖေဖော်ဝါရီ ၀၆ ၂၀၀၈
၂၅ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၀ ၁၈၄၈–ဇန်နဝါရီ ၂၈ ၁၈၄၈ Yang Earth ကြွက် ဖေဖော်ဝါရီ ၀၇ ၂၀၀၈–ဇန်နဝါရီ ၂၅ ၂၀၀၈
၂၆ ဇန်နဝါရီ ၂၈ ၁၈၄၈–ဖေဖော်ဝါရီ ၁၆ ၁၈၅၀ Yin Earth နွား ဇန်နဝါရီ ၂၆ ၂၀၀၈–ဖေဖော်ဝါရီ ၁၃ ၂၀၁၀
၂၇ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၇ ၁၈၅၀–ဖေဖော်ဝါရီ ၀၅ ၁၈၅၁ Yang Metal ကျား ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄ ၂၀၁၀–ဖေဖော်ဝါရီ ၀၂ ၂၀၁၁
၂၈ ဖေဖော်ဝါရီ ၀၆ ၁၈၅၁–ဇန်နဝါရီ ၂၆ ၁၈၅၂ Yin Metal ယုန် ဖေဖော်ဝါရီ ၀၃ ၂၀၁၁–ဇန်နဝါရီ ၂၂ ၂၀၁၂
၂၈ ဇန်နဝါရီ ၂၇ ၁၈၅၂–ဖေဖော်ဝါရီ ၁၃ ၁၈၅၃ Yang Water နဂါး ဇန်နဝါရီ ၂၃ ၂၀၁၂–ဖေဖော်ဝါရီ ၀၈ ၂၀၁၃
၃၀ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄ ၁၈၅၃–ဖေဖော်ဝါရီ ၀၂ ၁၈၅၄ Yin Water မြွေ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၀ ၂၀၁၃–ဇန်နဝါရီ ၃၀ ၂၀၁၄
၃၁ ဖေဖော်ဝါရီ ၀၃ ၁၈၅၄–ဇန်နဝါရီ ၂၃ ၁၈၅၅ Yang Wood မြင်း ဇန်နဝါရီ ၃၁ ၂၀၁၄–ဖေဖော်ဝါရီ ၁၈ ၂၀၁၅
၃၂ ဇန်နဝါရီ ၂၄ ၁၈၅၅–ဖေဖော်ဝါရီ ၁၁ ၁၈၅၆ Yin Wood ဆိတ် ဖေဖော်ဝါရီ ၁၈ ၂၀၁၅–ဖေဖော်ဝါရီ ၀၇ ၂၀၁၆
၃၃ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၂ ၁၈၅၆–ဇန်နဝါရီ ၃၀ ၁၈၅၇ Yang Fire မျောက် ဖေဖော်ဝါရီ ၀၈ ၂၀၁၆–ဇန်နဝါရီ ၂၇ ၂၀၁၇
၃၄ ဇန်နဝါရီ ၃၁ ၁၈၅၇–ဖေဖော်ဝါရီ ၁၇ ၁၈၅၈ Yin Fire ကြက် ဇန်နဝါရီ ၂၈ ၂၀၁၇–ဖေဖော်ဝါရီ ၁၅ ၂၀၁၈
၃၅ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၈ ၁၈၅၈–ဖေဖော်ဝါရီ ၀၇ ၁၈၅၈ Yang Earth ခွေး ဖေဖော်ဝါရီ ၁၆ ၂၀၁၈–ဖေဖော်ဝါရီ ၀၄ ၂၀၁၈
၃၆ ဖေဖော်ဝါရီ ၀၈ ၁၈၅၈–ဇန်နဝါရီ ၂၇ ၁၈၆၀ Yin Earth ဝက် ဖေဖော်ဝါရီ ၀၅ ၂၀၁၈–ဇန်နဝါရီ ၂၄ ၂၀၂၀
၃၇ ဇန်နဝါရီ ၂၈ ၁၈၆၀–ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄ ၁၈၆၁ Yang Metal ကြွက် ဇန်နဝါရီ ၂၅ ၂၀၂၀–ဖေဖော်ဝါရီ ၁၁ ၂၀၂၁
၃၈ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၅ ၁၈၆၁–ဖေဖော်ဝါရီ ၀၄ ၁၈၆၂ Yin Metal နွား ဖေဖော်ဝါရီ ၁၂ ၂၀၂၁–ဇန်နဝါရီ ၃၁ ၂၀၂၂
၃၈ ဖေဖော်ဝါရီ ၀၅ ၁၈၆၂–ဇန်နဝါရီ ၂၄ ၁၈၆၃ Yang Water ကျား ဖေဖော်ဝါရီ ၀၁ ၂၀၂၂–ဇန်နဝါရီ ၂၁ ၂၀၂၃
၄၀ ဇန်နဝါရီ ၂၅ ၁၈၆၃–ဖေဖော်ဝါရီ ၁၂ ၁၈၆၄ Yin Water ယုန် ဇန်နဝါရီ ၂၂ ၂၀၂၃–ဖေဖော်ဝါရီ ၀၈ ၂၀၂၄
၄၁ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၃ ၁၈၆၄–ဖေဖော်ဝါရီ ၀၁ ၁၈၆၅ Yang Wood နဂါး ဖေဖော်ဝါရီ ၁၀ ၂၀၂၄–ဇန်နဝါရီ ၂၈ ၂၀၂၅
၄၂ ဖေဖော်ဝါရီ ၀၂ ၁၈၆၅–ဇန်နဝါရီ ၂၀ ၁၈၆၆ Yin Wood မြွေ ဇန်နဝါရီ ၂၈ ၂၀၂၅–ဖေဖော်ဝါရီ ၁၆ ၂၀၂၆
၄၃ ဇန်နဝါရီ ၂၁ ၁၈၆၆–ဖေဖော်ဝါရီ ၀၈ ၁၈၆၇ Yang Fire မြင်း ဖေဖော်ဝါရီ ၁၇ ၂၀၂၆–ဖေဖော်ဝါရီ ၀၅ ၂၀၂၇
၄၄ ဖေဖော်ဝါရီ ၀၈ ၁၈၆၇–ဇန်နဝါရီ ၂၈ ၁၈၆၈ Yin Fire ဆိတ် ဖေဖော်ဝါရီ ၀၆ ၂၀၂၇–ဇန်နဝါရီ ၂၅ ၂၀၂၈
၄၅ ဇန်နဝါရီ ၃၀ ၁၈၆၈–ဖေဖော်ဝါရီ ၁၆ ၁၈၆၈ Yang Earth မျောက် ဇန်နဝါရီ ၂၆ ၂၀၂၈–ဖေဖော်ဝါရီ ၁၂ ၂၀၂၈
၄၆ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၇ ၁၈၆၈–ဖေဖော်ဝါရီ ၀၅ ၁၈၇၀ Yin Earth ကြက် ဖေဖော်ဝါရီ ၁၃ ၂၀၂၈–ဖေဖော်ဝါရီ ၀၂ ၂၀၃၀
၄၇ ဖေဖော်ဝါရီ ၀၆ ၁၈၇၀–ဇန်နဝါရီ ၂၆ ၁၈၇၁ Yang Metal ခွေး ဖေဖော်ဝါရီ ၀၃ ၂၀၃၀–ဇန်နဝါရီ ၂၂ ၂၀၃၁
၄၈ ဇန်နဝါရီ ၂၇ ၁၈၇၁–ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄ ၁၈၇၂ Yin Metal ဝက် ဇန်နဝါရီ ၂၃ ၂၀၃၁–ဖေဖော်ဝါရီ ၁၀ ၂၀၃၂
၄၈ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၅ ၁၈၇၂–ဖေဖော်ဝါရီ ၀၂ ၁၈၇၃ Yang Water ကြွက် ဖေဖော်ဝါရီ ၁၁ ၂၀၃၂–ဇန်နဝါရီ ၃၀ ၂၀၃၃
၅၀ ဖေဖော်ဝါရီ ၀၃ ၁၈၇၃–ဇန်နဝါရီ ၂၂ ၁၈၇၄ Yin Water နွား ဇန်နဝါရီ ၃၁ ၂၀၃၃–ဖေဖော်ဝါရီ ၁၈ ၂၀၃၄
၅၁ ဇန်နဝါရီ ၂၃ ၁၈၇၄–ဖေဖော်ဝါရီ ၁၀ ၁၈၇၅ Yang Wood ကျား ဖေဖော်ဝါရီ ၁၈ ၂၀၃၄–ဖေဖော်ဝါရီ ၀၇ ၂၀၃၅
၅၂ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၁ ၁၈၇၅–ဇန်နဝါရီ ၃၀ ၁၈၇၆ Yin Wood ယုန် ဖေဖော်ဝါရီ ၀၈ ၂၀၃၅–ဇန်နဝါရီ ၂၇ ၂၀၃၆
၅၃ ဇန်နဝါရီ ၃၁ ၁၈၇၆–ဖေဖော်ဝါရီ ၁၇ ၁၈၇၇ Yang Fire နဂါး ဇန်နဝါရီ ၂၈ ၂၀၃၆–ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄ ၂၀၃၇
၅၄ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၈ ၁၈၇၇–ဖေဖော်ဝါရီ ၀၆ ၁၈၇၈ Yin Fire မြွေ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၅ ၂၀၃၇–ဖေဖော်ဝါရီ ၀၃ ၂၀၃၈
၅၅ ဖေဖော်ဝါရီ ၀၇ ၁၈၇၈–ဇန်နဝါရီ ၂၇ ၁၈၇၈ Yang Earth မြင်း ဖေဖော်ဝါရီ ၀၄ ၂၀၃၈–ဇန်နဝါရီ ၂၃ ၂၀၃၈
၅၆ ဇန်နဝါရီ ၂၈ ၁၈၇၈–ဖေဖော်ဝါရီ ၁၅ ၁၈၈၀ Yin Earth ဆိတ် ဇန်နဝါရီ ၂၄ ၂၀၃၈–ဖေဖော်ဝါရီ ၁၁ ၂၀၄၀
၅၇ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၆ ၁၈၈၀–ဖေဖော်ဝါရီ ၀၄ ၁၈၈၁ Yang Metal မျောက် ဖေဖော်ဝါရီ ၁၂ ၂၀၄၀–ဇန်နဝါရီ ၃၁ ၂၀၄၁
၅၈ ဖေဖော်ဝါရီ ၀၅ ၁၈၈၁–ဇန်နဝါရီ ၂၄ ၁၈၈၂ Yin Metal ကြက် ဖေဖော်ဝါရီ ၀၁ ၂၀၄၁–ဇန်နဝါရီ ၂၁ ၂၀၄၂
၅၈ ဇန်နဝါရီ ၂၅ ၁၈၈၂–ဖေဖော်ဝါရီ ၁၂ ၁၈၈၃ Yang Water ခွေး ဇန်နဝါရီ ၂၂ ၂၀၄၂–ဖေဖော်ဝါရီ ၀၈ ၂၀၄၃
၆၀ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၃ ၁၈၈၃–ဖေဖော်ဝါရီ ၀၁ ၁၈၈၄ Yin Water ဝက် ဖေဖော်ဝါရီ ၁၀ ၂၀၄၃–ဇန်နဝါရီ ၂၈ ၂၀၄၄