တမ်းပလိတ်:Val/unitswithlink

ဝီကီပီးဒီးယား မှ
အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်


Documentation icon တမ်းပလိတ်မှတ်တမ်းလက်စွဲ[ဖန်တီး]

See top of page! Unsorted units[ပြင်ဆင်ရန်]

These can be for quick additions, sorted out later.

|bit/s =bit/s |bps =bit/s |kbit/s=kbit/s |Mbit/s=Mbit/s |Gbit/s=Gbit/s |Tbit/s=Tbit/s

|Torr=Torr

|fb-1=fb−1

|lbf=lbF |lbm=lbm

|Foo=Foo

See top of page! Time and frequency[ပြင်ဆင်ရန်]

|year =year |years=years |yr =yr |y =y

|Ga=Ga |Ma=Ma |ka=ka

|kyr=kyr |kya=kya |myr=myr |mya=mya |byr=byr |bya=bya |Gyr=Ga

|BP=BP |uBP=14C yr BP

|s-1=s−1 |s-2=s−2 |s2= s2

| s=s |as=as |cs=cs |das=das |ds=ds |Es=Es |fs=fs |Gs=Gs |hs=hs |ks=ks |ms=ms |µs=µs |mus=µs |Ms=Ms |ns=ns |ps=ps |Ps=Ps |Ts=Ts |Ys=Ys |ys=ys |Zs=Zs |zs=zs

| Hz=Hz |aHz=aHz |cHz=cHz |daHz=daHz |dHz=dHz |EHz=EHz |fHz=fHz |hHz=hHz |GHz=GHz |kHz=kHz |MHz=MHz |mHz=mHz |muHz=µHz |µHz=µHz |nHz=nHz |pHz=pHz |PHz=PHz |THz=THz |yHz=yHz |YHz=YHz |zHz=zHz |ZHz=ZHz

The following units may not work for four-digit year numbers, but work for one, two, or three digit year numbers. Note also that Val will place "AD" after the year, but placing "AD" before the year is sometimes preferred, per the MoS.

|BC=BC |AD=AD |BCE=BCE |CE=CE

See top of page! Mass and Energy[ပြင်ဆင်ရန်]

|kWh=kWh |kW.h|kW·h=kW⋅h

|N.m-1|N*m-1=N⋅m−1 |muJ=µJ

|J.s|J*s=J⋅s

|J/C=J/C

|J/kg=J/kg

| g=g |ag=ag |cg=cg |dag=dag |dg=dg |Eg=Eg |fg=fg |Gg=Gg |hg=hg |kg=kg |mcg=μg |mcg=µg |Mg=Mg |mg=mg |mug=µg |µg=µg |ng=ng |Pg=Pg |pg=pg |Tg=Tg |yg=yg |Yg=Yg |zg=zg |Zg=Zg

See top of page! Pressure and density[ပြင်ဆင်ရန်]

| Pa=Pa |MPa=MPa |KPa=KPa |GPa=GPa

|psi=psi

|g/cm3=g/cm3 |kg/m3=kg/m3 |kg/cm3=kg/cm3

|g/L|g/l=g/L |mcg/dL|mcg/dl=µg/dL |mg/mL|mg/ml=mg/mL |mug/dL|mug/dl=µg/dL |μg/dL|μg/dl=μg/dL

See top of page! Velocity and acceleration[ပြင်ဆင်ရန်]

|m/s2=m/s2 |m.s-2|m*s-2=m⋅s−2 |m/s=m/s |m.s-1|m*s-1=m⋅s−1

See top of page! Electromagnetism[ပြင်ဆင်ရန်]

|Wb=Wb

|N.A-2|N*A-2=N⋅A−2 |H.m-1|H*m-1=H⋅m−1

|V/m=V/m |V.m-1|V*m-1=V⋅m−1

|C=C |F=F |H=H |R=R

| A=A |aA=aA |cA=cA |dA=dA |daA=daA |EA=EA |fA=fA |GA=GA |hA=hA |kA=kA |mA=mA |MA=MA |muA=µA |µA=µA |nA=nA |pA=pA |PA=PA |TA=TA |yA=yA |YA=YA |zA=zA |ZA=ZA

| V=V |cV=cV |daV=daV |dV=dV |EV=EV |fV=fV |GV=GV |hV=hV |kV=kV |muV=µV |µV=µV |mV=mV |MV=MV |nV=nV |pV=pV |PV=PV |TV=TV |VV=VV |yV=yV |YV=YV |zV=zV |ZV=ZV

| G=G |aG=aG |cG=cG |daG=daG |dG=dG |EG=EG |fG=fG |GG=GG |hG=hG |kG=kG |MG=MG |mG=mG |muG=µG |µG=µG |nG=nG |PG=PG |pG=pG |TG=TG |yG=yG |YG=YG |zG=zG |ZG=ZG

| T=T |aT=aT |cT=cT |daT=daT |dT=dT |ET=ET |fT=fT |GT=GT |hT=hT |kT=kT |MT=MT |mT=mT |muT=µT |µT=µT |nT=nT |PT=PT |pT=pT |TT=TT |yT=yT |YT=YT |zT=zT |ZT=ZT

See top of page! Length, area, volume[ပြင်ဆင်ရန်]

|m-1=m−1 |m-2=m−2 |m-3=m−3

|km2=km2 |km3=km3

|m=m |meter=m |metre=m |am=am |cm=cm |dam=dam |dm=dm |Em=Em |fm=fm |Gm=Gm |hm=hm |km=km |Mm=Mm |mm=mm |mum=µm |µm=µm |nm=nm |Pm=Pm |pm=pm |Tm=Tm |Ym=Ym |ym=ym |Zm=Zm |zm=zm

|µm2=µm2 |am2=am2 |cm2=cm2 |dam2=dam2 |dm2=dm2 |Em2=Em2 |fm2=fm2 |Gm2=Gm2 |hm2=hm2 |mm2=mm2 |Mm2=Mm2 |nm2=nm2 |pm2=pm2 |Pm2=Pm2 |Tm2=Tm2 |ym2=ym2 |Ym2=Ym2 |zm2=zm2 |Zm2=Zm2

|gal=gal |muGal|µGal=µGal

See top of page! Temperature[ပြင်ဆင်ရန်]

|degC|°C=°C |degF|°F=°F |degR|°R=°R |deg=°

| K=K |aK=aK |cK=cK |daK=daK |dK=dK |EK=EK |fK=fK |GK=GK |hK=hK |kK=kK |MK=MK |mK=mK |muK=µK |µK=µK |nK=nK |PK=PK |pK=pK |TK=TK |yK=yK |YK=YK |zK=zK |ZK=ZK

See top of page! Astrophysics[ပြင်ဆင်ရန်]

|c=c |ly=ly

|Earth mass=M |Earth radius=R |M_Earth=M |R_Earth=R |Jupiter mass=MJ |Jupiter radius=RJ |M_Jupiter=MJ |R_Jupiter=RJ |Solar mass=M |solar mass=M |M_Solar=M |M_solar=M |R_Solar=R |R_solar=R |Solar radius=R |solar radius=R |Solar luminosity=L |solar luminosity=L |L_solar=L |L_Solar=L

|pc2=pc2 |pc3=pc3 |kpc2=kpc2 |kpc3=kpc3 |kpc=kpc |Mpc2=Mpc2 |Mpc3=Mpc3 |Mpc=Mpc |Gpc2=Gpc2 |Gpc3=Gpc3 |Gpc=Gpc

See top of page! Nuclear Physics and Chemistry[ပြင်ဆင်ရန်]

|cm-1=cm−1

|u=u

|osmol=osmol |Osm= Osm

|kg/mol= kg/mol |kg.mol-1|kg*mol-1=kg⋅mol−1 |g/mol = g/mol |g.mol-1|g*mol-1 =g⋅mol−1

| eV/c2=eV/c2 |keV/c2=keV/c2 |MeV/c2=MeV/c2 |GeV/c2=GeV/c2 |TeV/c2=TeV/c2

|µN=µ
N
|µB=µ
B

| eV=eV |mev=meV |keV=keV |MeV=MeV |GeV=GeV |TeV=TeV

|J/mol= J/mol |J.mol-1|J*mol-1= J⋅mol−1 |kJ.mol-1|kJ*mol-1=kJ⋅mol−1 |kJ/mol= kJ/mol |MJ.mol-1|MJ*mol-1=MJ⋅mol−1 |MJ/mol= MJ/mol |GJ/mol= GJ/mol |GJ.mol-1|GJ*mol-1=GJ⋅mol−1 |TJ.mol-1|TJ*mol-1=TJ⋅mol−1 |TJ/mol= TJ/mol

See top of page! Numbers and phrases[ပြင်ဆင်ရန်]

|ppb=ppb |ppm=ppm

|billiard=billiard |billion= billion |billionth=billionth |billionths=billionths

|decilliard=decilliard |decillion=decillion |decillionth=decillionth |decillionths=decillionths

|milliard=milliard

|nonilliard=nonilliard |nonillion=nonillion |nonillionth=nonillionth |nonillionths=nonillionths

|octilliard=octilliard |octillion=octillion |octillionth=octillionth |octillionths=octillionths

|quadrilliard=quadrilliard |quadrillion=quadrillion |quadrillionth=quadrillionth |quadrillionths=quadrillionths

|quintilliard=quintilliard |quintillion=quintillion |quintillionth=quintillionth |quintillionths=quintillionths

|septilliard=septilliard |septillion=septillion |septillionth=septillionth |septillionths=septillionths

|sextilliard=sextilliard |sextillion=sextillion |sextillionth=sextillionth |sextillionths=sextillionths

|trilliard=trilliard |trillion=trillion |trillionth=trillionth |trillionths=trillionths

See top of page! See also[ပြင်ဆင်ရန်]

See top of page! Notes[ပြင်ဆင်ရန်]

တမ်းပလိတ်:Refs

A reference for naming:တမ်းပလိတ်:SI-Prefixes

References for link markup: