တမ်းပလိတ်:Infobox Weather/colt

ဝီကီပီးဒီးယား မှ

This template makes cool temperature background colors:

style="တမ်းပလိတ်:Infobox weather/colt"|-89 style="တမ်းပလိတ်:Infobox weather/colt"|-88 style="တမ်းပလိတ်:Infobox weather/colt"|-87 style="တမ်းပလိတ်:Infobox weather/colt"|-86 style="တမ်းပလိတ်:Infobox weather/colt"|-85 style="တမ်းပလိတ်:Infobox weather/colt"|-84 style="တမ်းပလိတ်:Infobox weather/colt"|-83 style="တမ်းပလိတ်:Infobox weather/colt"|-82 style="တမ်းပလိတ်:Infobox weather/colt"|-81 style="တမ်းပလိတ်:Infobox weather/colt"|-80
style="တမ်းပလိတ်:Infobox weather/colt"|-79 style="တမ်းပလိတ်:Infobox weather/colt"|-78 style="တမ်းပလိတ်:Infobox weather/colt"|-77 style="တမ်းပလိတ်:Infobox weather/colt"|-76 style="တမ်းပလိတ်:Infobox weather/colt"|-75 style="တမ်းပလိတ်:Infobox weather/colt"|-74 style="တမ်းပလိတ်:Infobox weather/colt"|-73 style="တမ်းပလိတ်:Infobox weather/colt"|-72 style="တမ်းပလိတ်:Infobox weather/colt"|-71 style="တမ်းပလိတ်:Infobox weather/colt"|-70
style="တမ်းပလိတ်:Infobox weather/colt"|-69 style="တမ်းပလိတ်:Infobox weather/colt"|-68 style="တမ်းပလိတ်:Infobox weather/colt"|-67 style="တမ်းပလိတ်:Infobox weather/colt"|-66 style="တမ်းပလိတ်:Infobox weather/colt"|-65 style="တမ်းပလိတ်:Infobox weather/colt"|-64 style="တမ်းပလိတ်:Infobox weather/colt"|-63 style="တမ်းပလိတ်:Infobox weather/colt"|-62 style="တမ်းပလိတ်:Infobox weather/colt"|-61 style="တမ်းပလိတ်:Infobox weather/colt"|-60
style="တမ်းပလိတ်:Infobox weather/colt"|-59 style="တမ်းပလိတ်:Infobox weather/colt"|-58 style="တမ်းပလိတ်:Infobox weather/colt"|-57 style="တမ်းပလိတ်:Infobox weather/colt"|-56 style="တမ်းပလိတ်:Infobox weather/colt"|-55 style="တမ်းပလိတ်:Infobox weather/colt"|-54 style="တမ်းပလိတ်:Infobox weather/colt"|-53 style="တမ်းပလိတ်:Infobox weather/colt"|-52 style="တမ်းပလိတ်:Infobox weather/colt"|-51 style="တမ်းပလိတ်:Infobox weather/colt"|-50
style="တမ်းပလိတ်:Infobox weather/colt"|-49 style="တမ်းပလိတ်:Infobox weather/colt"|-48 style="တမ်းပလိတ်:Infobox weather/colt"|-47 style="တမ်းပလိတ်:Infobox weather/colt"|-46 style="တမ်းပလိတ်:Infobox weather/colt"|-45 style="တမ်းပလိတ်:Infobox weather/colt"|-44 style="တမ်းပလိတ်:Infobox weather/colt"|-43 style="တမ်းပလိတ်:Infobox weather/colt"|-42 style="တမ်းပလိတ်:Infobox weather/colt"|-41 style="တမ်းပလိတ်:Infobox weather/colt"|-40
style="တမ်းပလိတ်:Infobox weather/colt"|-39 style="တမ်းပလိတ်:Infobox weather/colt"|-38 style="တမ်းပလိတ်:Infobox weather/colt"|-37 style="တမ်းပလိတ်:Infobox weather/colt"|-36 style="တမ်းပလိတ်:Infobox weather/colt"|-35 style="တမ်းပလိတ်:Infobox weather/colt"|-34 style="တမ်းပလိတ်:Infobox weather/colt"|-33 style="တမ်းပလိတ်:Infobox weather/colt"|-32 style="တမ်းပလိတ်:Infobox weather/colt"|-31 style="တမ်းပလိတ်:Infobox weather/colt"|-30
style="တမ်းပလိတ်:Infobox weather/colt"|-29 style="တမ်းပလိတ်:Infobox weather/colt"|-28 style="တမ်းပလိတ်:Infobox weather/colt"|-27 style="တမ်းပလိတ်:Infobox weather/colt"|-26 style="တမ်းပလိတ်:Infobox weather/colt"|-25 style="တမ်းပလိတ်:Infobox weather/colt"|-24 style="တမ်းပလိတ်:Infobox weather/colt"|-23 style="တမ်းပလိတ်:Infobox weather/colt"|-22 style="တမ်းပလိတ်:Infobox weather/colt"|-21 style="တမ်းပလိတ်:Infobox weather/colt"|-20
style="တမ်းပလိတ်:Infobox weather/colt"|-19 style="တမ်းပလိတ်:Infobox weather/colt"|-18 style="တမ်းပလိတ်:Infobox weather/colt"|-17 style="တမ်းပလိတ်:Infobox weather/colt"|-16 style="တမ်းပလိတ်:Infobox weather/colt"|-15 style="တမ်းပလိတ်:Infobox weather/colt"|-14 style="တမ်းပလိတ်:Infobox weather/colt"|-13 style="တမ်းပလိတ်:Infobox weather/colt"|-12 style="တမ်းပလိတ်:Infobox weather/colt"|-11 style="တမ်းပလိတ်:Infobox weather/colt"|-10
style="တမ်းပလိတ်:Infobox weather/colt"|-9 style="တမ်းပလိတ်:Infobox weather/colt"|-8 style="တမ်းပလိတ်:Infobox weather/colt"|-7 style="တမ်းပလိတ်:Infobox weather/colt"|-6 style="တမ်းပလိတ်:Infobox weather/colt"|-5 style="တမ်းပလိတ်:Infobox weather/colt"|-4 style="တမ်းပလိတ်:Infobox weather/colt"|-3 style="တမ်းပလိတ်:Infobox weather/colt"|-2 style="တမ်းပလိတ်:Infobox weather/colt"|-1 style="တမ်းပလိတ်:Infobox weather/colt"|-0
style="တမ်းပလိတ်:Infobox weather/colt"|0 style="တမ်းပလိတ်:Infobox weather/colt"|1 style="တမ်းပလိတ်:Infobox weather/colt"|2 style="တမ်းပလိတ်:Infobox weather/colt"|3 style="တမ်းပလိတ်:Infobox weather/colt"|4 style="တမ်းပလိတ်:Infobox weather/colt"|5 style="တမ်းပလိတ်:Infobox weather/colt"|6 style="တမ်းပလိတ်:Infobox weather/colt"|7 style="တမ်းပလိတ်:Infobox weather/colt"|8 style="တမ်းပလိတ်:Infobox weather/colt"|9
style="တမ်းပလိတ်:Infobox weather/colt"|10 style="တမ်းပလိတ်:Infobox weather/colt"|11 style="တမ်းပလိတ်:Infobox weather/colt"|12 style="တမ်းပလိတ်:Infobox weather/colt"|13 style="တမ်းပလိတ်:Infobox weather/colt"|14 style="တမ်းပလိတ်:Infobox weather/colt"|15 style="တမ်းပလိတ်:Infobox weather/colt"|16 style="တမ်းပလိတ်:Infobox weather/colt"|17 style="တမ်းပလိတ်:Infobox weather/colt"|18 style="တမ်းပလိတ်:Infobox weather/colt"|19
style="တမ်းပလိတ်:Infobox weather/colt"|20 style="တမ်းပလိတ်:Infobox weather/colt"|21 style="တမ်းပလိတ်:Infobox weather/colt"|22 style="တမ်းပလိတ်:Infobox weather/colt"|23 style="တမ်းပလိတ်:Infobox weather/colt"|24 style="တမ်းပလိတ်:Infobox weather/colt"|25 style="တမ်းပလိတ်:Infobox weather/colt"|26 style="တမ်းပလိတ်:Infobox weather/colt"|27 style="တမ်းပလိတ်:Infobox weather/colt"|28 style="တမ်းပလိတ်:Infobox weather/colt"|29
style="တမ်းပလိတ်:Infobox weather/colt"|30 style="တမ်းပလိတ်:Infobox weather/colt"|31 style="တမ်းပလိတ်:Infobox weather/colt"|32 style="တမ်းပလိတ်:Infobox weather/colt"|33 style="တမ်းပလိတ်:Infobox weather/colt"|34 style="တမ်းပလိတ်:Infobox weather/colt"|35 style="တမ်းပလိတ်:Infobox weather/colt"|36 style="တမ်းပလိတ်:Infobox weather/colt"|37 style="တမ်းပလိတ်:Infobox weather/colt"|38 style="တမ်းပလိတ်:Infobox weather/colt"|39
style="တမ်းပလိတ်:Infobox weather/colt"|40 style="တမ်းပလိတ်:Infobox weather/colt"|41 style="တမ်းပလိတ်:Infobox weather/colt"|42 style="တမ်းပလိတ်:Infobox weather/colt"|43 style="တမ်းပလိတ်:Infobox weather/colt"|44 style="တမ်းပလိတ်:Infobox weather/colt"|45 style="တမ်းပလိတ်:Infobox weather/colt"|46 style="တမ်းပလိတ်:Infobox weather/colt"|47 style="တမ်းပလိတ်:Infobox weather/colt"|48 style="တမ်းပလိတ်:Infobox weather/colt"|49
style="တမ်းပလိတ်:Infobox weather/colt"|50 style="တမ်းပလိတ်:Infobox weather/colt"|51 style="တမ်းပလိတ်:Infobox weather/colt"|52 style="တမ်းပလိတ်:Infobox weather/colt"|53 style="တမ်းပလိတ်:Infobox weather/colt"|54 style="တမ်းပလိတ်:Infobox weather/colt"|55 style="တမ်းပလိတ်:Infobox weather/colt"|56 style="တမ်းပလိတ်:Infobox weather/colt"|57 style="တမ်းပလိတ်:Infobox weather/colt"|58 style="တမ်းပလိတ်:Infobox weather/colt"|59