တမ်းပလိတ်:Historical populations

ဝီကီပီးဒီးယား မှ
Documentation icon တမ်းပလိတ်မှတ်တမ်းလက်စွဲ[ကြည့်ရှု] [တည်းဖြတ်] [ရာဇဝင်] [ရှင်းသန့်]

Template:Historical populations သည် စာမျက်နှာများတွင် နှစ်အလိုက် လူဦးရေများနှင့် တိုးတက်မှု/လျော့နည်းမှုများ ပြသရာတွင် အသုံးပြုသည်။

အသုံးပြုပုံ[ပြင်ဆင်ရန်]

ပါရာမီတာများကို |date |population ပုံစံဖြင့် ရယူသည်။ ထည့်သွင်းချက် ၀ မှ ၅၀ အထိ ထည့်သွင်းနိုင်ပြီး ယင်းထက်ပိုသည်များကို ထည့်သွင်းတွက်ချက်မည် မဟုတ်ပေ။

တမ်းပလိတ် အပြည့်အစုံ[ပြင်ဆင်ရန်]

{{Historical populations
|title    = 
|type    = 
|align    = 
|direction  =
|width    = 
|state    = 
|shading   = 
|pop_name  =
|percentages = 
|footnote  = 
|source   = 
|date |population
|date |population
|date |population
|date |population
|date |population
|date |population
|date |population
}}

ပါရာမီတာများ[ပြင်ဆင်ရန်]

ပါရာမီတာ ဖော်ပြချက်
daten Ideally, a four-digit year, but can be anything. Usually a multiple of 10, but does not have to be.
populationn The population of row n. Must be a plain number with no formatting (commas, etc.).
title Optional. The title of the table.
 • Historical population (Default)
type Optional. This is designed to add functionality specific to different regions or types of information. Currently the only value that does anything is US (or the obsolescent USA).
 • none (Default)
 • US Will link each year to the relevant United States Census entry. Years that do not have entries will be left alone.

Please think of more ideas for this feature.

align Optional. The alignment of the table on the page.
 • right (Default)
 • left
 • center
 • none
direction Optional. How the box is arranged on the page.
 • vertical (Default)
 • horizontal
clear Optional. Use to clear any left or right floating elements nearby.
 • right (Default if align = right)
 • left (Default if align = left)
 • none (Default if align = none)
 • both
width Optional. The width of the table (or of each block of columns). Can be any valid CSS width value.
 • 15em (Default)
state Optional. The collapsed state of the table. Set it to collapsed to collapse the table by default.
 • none (Default)
 • collapsed
shading Optional. Whether to mark off every five entries with a line, to facilitate reading. This works best with large, linear lists (such as the US Census, which has been taken every 10 years for over 200 years), but should probably be turned off for small or irregular lists (e.g., less than 10 entries), where it could be confusing.
 • on (Default)
 • off
pop_name Optional. The text in the column header of the population data.
 • {{abbr|Pop.|Population}} (Default, displays as Pop.)
percentages Optional. Whether to include an automatically generated column of percent differences. This works best with linear lists (1900, 1910, 1920, etc.). Alternately, you can specify "pagr" to display annual growth rates (per annum growth rate) using the formula from Population growth.
 • on (Default)
 • pagr
 • off
cols Optional. Total number of columns of data (default is 1). This is useful for very long tables, or when |align=none.
source Optional. Displayed as a footnote under the table with the text "Source:" inserted automatically. Every table should indicate the source of the data.
footnote Optional. Free-form footnote. Can be used as a variant to, or in addition to, the source parameter.

နမူနာများ[ပြင်ဆင်ရန်]

အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု[ပြင်ဆင်ရန်]

သမိုင်းတစ်လျှောက် လူဦးရေများ
ခုနှစ်လူဦးရေ±%
1890 ၁၀၄၆၉၆၄—    
1900 ၁၂၉၃၆၉၇+23.6%
1910 ၁၅၄၉၀၀၈+19.7%
1920 ၁၈၂၃၇၇၉+17.7%
1930 ၁၉၅၀၉၆၁+7.0%
1940 ၁၉၃၁၃၃၄−1.0%
1950 ၂၀၇၁၆၀၅+7.3%
1960 ၂၀၀၂၅၁၂−3.3%
1970 ၁၉၄၈၆၀၉−2.7%
1980 ၁၆၈၈၂၁၀−13.4%
1990 ၁၅၈၅၅၇၇−6.1%
2000 ၁၅၁၇၅၅၀−4.3%
2006 (est.) ၁၄၄၈၃၉၄−4.6%
Source: American FactFinder။ United States Census Bureau။

The following code will yield the table on the right.

{{Historical populations
|type = US
|source = {{subst:Historical populations/USCensusRef}}
|1890 |1046964
|1900 |1293697
|1910 |1549008
|1920 |1823779
|1930 |1950961
|1940 |1931334
|1950 |2071605
|1960 |2002512
|1970 |1948609
|1980 |1688210
|1990 |1585577
|2000 |1517550
|2006 (est.)
   |1448394
}}

Smaller areas[ပြင်ဆင်ရန်]

သမိုင်းတစ်လျှောက် လူဦးရေများ
ခုနှစ်လူဦးရေ
1845၇၄၉
1951၆၇၁၇
1960၆၉၈၄
1970၃၁၇၅၂
1980၃၄၇၅၈
1990၃၅၈၈၈
2000၃၉၃၁၇
Note: Sandefjord and Sandar were merged in 1970.
Source: SSB

The following code will yield the table on the right.

{{Historical populations
|width = 10em
|shading = off
|percentages = off
|1845 |749
|1951 |6717
|1960 |6984
|1970 |31752
|1980 |34758
|1990 |35888
|2000 |39317
|footnote=Note: Sandefjord and Sandar were merged in 1970.
|source = [http://www.ssb.no SSB]
}}

Non-regular date ranges[ပြင်ဆင်ရန်]

Population census
ခုနှစ်လူဦးရေ±% p.a.
1903 ၂၁၉၉၂၈—    
1960 ၁၁၃၈၆၁၁+2.93%
1970 ၁၃၃၀၇၈၈+1.57%
1975 ၁၄၇၉၁၁၆+2.14%
1980 ၁၆၃၀၄၈၅+1.97%
1990 ၁၆၀၁၂၃၄−0.18%
1995 ၁၆၅၄၇၆၁+0.66%
2000 ၁၅၈၁၀၈၂−0.91%
2007 ၁၆၆၀၇၁၄+0.70%
2010 ၁၆၅၂၁၇၁−0.17%

For non-regular date ranges, use percentages=pagr to show annual growth rate percentages.

{{Historical populations
| title= Population census
| percentages = pagr
| 1903 |219928
| 1960 |1138611
| 1970 |1330788
| 1975 |1479116
| 1980 |1630485
| 1990 |1601234
| 1995 |1654761
| 2000 |1581082
| 2007 |1660714
| 2010 |1652171
}}

ကော်လံနှစ်ခု[ပြင်ဆင်ရန်]

For a multicolumn non-floating table use align=none and cols=2

{{Historical populations
| title= Population census
| percentages = pagr
| align = none
| cols = 2
| 1903 |219928
| 1960 |1138611
| 1970 |1330788
| 1975 |1479116
| 1980 |1630485
| 1990 |1601234
| 1995 |1654761
| 2000 |1581082
| 2007 |1660714
| 2010 |1652171
}}
Population census
ခုနှစ်လူဦးရေ±% p.a.
1903 ၂၁၉၉၂၈—    
1960 ၁၁၃၈၆၁၁+2.93%
1970 ၁၃၃၀၇၈၈+1.57%
1975 ၁၄၇၉၁၁၆+2.14%
1980 ၁၆၃၀၄၈၅+1.97%
ခုနှစ်လူဦးရေ±% p.a.
1990 ၁၆၀၁၂၃၄−0.18%
1995 ၁၆၅၄၇၆၁+0.66%
2000 ၁၅၈၁၀၈၂−0.91%
2007 ၁၆၆၀၇၁၄+0.70%
2010 ၁၆၅၂၁၇၁−0.17%

Horizontal direction[ပြင်ဆင်ရန်]

For a horizontally arranged table use direction=horizontal

{{Historical populations
| title= Population census
| align = none
| direction = horizontal
| 1903 |219928
| 1960 |1138611
| 1970 |1330788
| 1975 |1479116
| 1980 |1630485
| 1990 |1601234
| 1995 |1654761
| 2000 |1581082
| 2007 |1660714
| 2010 |1652171
}}
Population census
ခုနှစ် 1903 1960 1970 1975 1980 1990 1995 2000 2007 2010
လူဦးရေ၂၁၉၉၂၈၁၁၃၈၆၁၁၁၃၃၀၇၈၈၁၄၇၉၁၁၆၁၆၃၀၄၈၅၁၆၀၁၂၃၄၁၆၅၄၇၆၁၁၅၈၁၀၈၂၁၆၆၀၇၁၄၁၆၅၂၁၇၁
±%—    +417.7%+16.9%+11.1%+10.2%−1.8%+3.3%−4.5%+5.0%−0.5%