တမ်းပလိတ်:Cite journal

ဝီကီပီးဒီးယား မှ
Documentation icon တမ်းပလိတ်မှတ်တမ်းလက်စွဲ[ကြည့်ရှု] [တည်းဖြတ်] [ရာဇဝင်] [ရှင်းသန့်]

Cite journal is for formatting references to articles in magazines and academic journals in a consistent and legible manner. It can be used at the end of the article, directly in the References section. It can also be placed within <ref> tags for in-line citations (see Wikipedia:Footnotes).

Usage[ပြင်ဆင်ရန်]

Common parameters, horizontal format (with today's date)

{{cite journal |last= |first= |authorlink= |coauthors= |year= |month= |title= |journal= |volume= |issue= |pages= |id= |url= |accessdate=၂၀၂၄-၀၅-၂၈ |quote= }}

Common parameters, horizontal format

{{cite journal |last= |first= |authorlink= |coauthors= |year= |month= |title= |journal= |volume= |issue= |pages= |id= |url= |accessdate= |quote= }}

Using lastname, firstname Using author (firstname lastname)
{{cite journal
 | quotes = 
 | last = 
 | first = 
 | authorlink = 
 | coauthors = 
 | date = 
 | year = 
 | month = 
 | title = 
 | journal = 
 | volume = 
 | issue = 
 | pages = 
 | publisher = 
 | location = 
 | issn = 
 | pmid =
 | pmc = 
 | doi = 
 | bibcode = 
 | oclc =
 | id = 
 | url = 
 | language = 
 | format = 
 | accessdate = 
 | laysummary = 
 | laysource = 
 | laydate = 
 | quote = 
 }}
{{cite journal
 | quotes = 
 | author = 
 | date = 
 | year = 
 | month = 
 | title = 
 | journal = 
 | volume = 
 | issue = 
 | pages = 
 | publisher = 
 | location = 
 | issn = 
 | pmid = 
 | pmc = 
 | doi = 
 | bibcode = 
 | oclc =
 | id = 
 | url = 
 | language = 
 | format = 
 | accessdate = 
 | laysummary = 
 | laysource = 
 | laydate = 
 | quote = 
 }}
 • quotes: Specify "quotes=no" to disable the quotation marks around the title. If "quotes" is not defined or set to the empty string, the template places quotation marks around the title (default).
 • author: Author
  • last works with first to produce last, first;
  • authorlink works either with author or with last & first to link to the appropriate article (interwiki link)
  • coauthors: allows additional authors
 • date: [[January 1]], [[2006]]. Full date of publication.
  • year: 2006. Year of publication (ignored if the date field is used).
   • month: January. Month of publication (ignored if the date field is used, or if the year field is not used).
 • title: Title of article. This is the only required parameter. All other parameters are optional.
 • journal: Name of the journal or periodical.
 • volume: Volume number of the journal in which the article is found
 • issue: Issue number of the journal in which the article is found
 • pages: 45–47: first page, and optional last page (separated by an en dash –). Manually prepend with p. or pp. if desired.
 • publisher: Publisher of journal or periodical; should not include corporate designation such as "Ltd" or "Inc". Only include if ISSN and DOI are unavailable.
  • location: Place of publication for journal or periodical.
 • issn: The publication's International Standard Serial Number such as 1111-2220. Only include if a DOI is unavailable.
 • pmid: The document's PubMed Unique Identifier, such as 15128012
 • pmc: The document's PubMed Central article number for full-text free repository of an article, such as 246835
 • oclc: The periodical's Online Computer Library Center ID number, such as 3185581
 • doi: A digital object identifier for the document, such as 10.1130/0091-7613(1990)018<1153:TAFSIA>2.3.CO;2.
 • doi_brokendate: Sometimes the doi target link might not function (e.g. the journal is transferred to a new publisher which does not provide doi access). A blanked out doi parameter could lead to a later editor or bot re-adding the doi. Instead, use this parameter which, like accessdate, takes ISO 8601 YYYY-MM-DD format, for example "doi_brokendate= ၂၀၂၄-၀၅-၂၈". Must not be wikilinked.
  The doi value is still shown, but without a link, and the mainspace article is added to "Category:Pages with DOIs broken since YYYY".
 • bibcode: The document's bibcode in the Astrophysics Data System, e.g., 1924MNRAS..84..308E
 • id: A unique identifier, used if none of the above are applicable. In this case, you need to specify the kind of identifier you are using, preferably with a template like {{US patent}}, {{MR}} / {{MathSciNet}}, {{Zbl}}, {{arXiv}} or {{JFM}}. (Use one of the more specialized parameters if possible; they are linked automatically. In other words, don't use id = PMID 15128012 anymore. Use pmid = 15128012.)
 • url: This should point to, in descending order of preference:
 1. A free online version of the full text
 2. An online version of the full text, for which subscription is required
 3. An abstract or information page, if no DOI or PMID record is available
If a DOI or PMID is available, the URL should only be specified if it would point to a different page to that which a DOI or PMID would redirect to.
 • format: Format, e.g. PDF. Don't specify for HTML (implied as default).
 • Specify as 'fee required' if free access no longer available.
 • Specify as 'Reprint' if a full original version but not hosted by the original publisher.
 • accessdate: Full date when URL was last checked. Use ISO 8601 YYYY-MM-DD format, for example "accessdate = ၂၀၂၄-၀၅-၂၈". This parameter is hidden from readers and only visible in the source of the page.
Note: The access date will not be displayed as it is only intended to help editors recover dead links.
 • laysummary: URL of a lay summary, which could be in a popular science magazine or newspaper.
  • laysource: Name of the source, e.g. The Guardian (UK newspaper) or New Scientist.
  • laydate: Date of publication or, where this is not available, date of retrieval of the lay summary.
 • quote: Relevant excerpt from the journal.

An alternate method of adding one or more references to common media (preferably in Layman's terms) from the related journal citation can be specified within a single <ref>...</ref> tag using other citation templates; for example:

Text in the article.<ref>{{cite journal | ... }}<br/>
'''Related news articles:'''
*{{cite news | ... }}
*{{cite web | ... }}</ref>

Notes[ပြင်ဆင်ရန်]

Although it may appear redundant to include multiple ids for articles, it is helpful for many editors who only have access to a certain resource. If only one ID is to be included, the DOI should be used, as this is the universal standard preferred by professional publications. Specifying a link as a doi, pmid etc is always preferable to including it as a url parameter, as it makes it clear that the link is accurate and stable.

Examples[ပြင်ဆင်ရန်]

Formal citation
{{cite journal |last=Smith |first=Joseph III |title=Last Testimony of Sister Emma |journal=The Saints' Herald |volume=26 |year=1879 |month=October |pages=289 }}
Smith, Joseph III (October 1879). "Last Testimony of Sister Emma". The Saints' Herald 26: 289. 
Include URL link to free-article, pre-print or abstract; also supply access date unless the URL is known to be stable.
{{cite journal |author= [[Winston Churchill|Winston S. Churchill]] |title= A silent toast to William Willett |url=http://www.winstonchurchill.org/i4a/pages/index.cfm?pageid=266 |accessdate=2007-05-16 |journal= Pictorial Weekly |date=[[1934-04-28]]}}
Winston S. Churchill (1934-04-28). "A silent toast to William Willett". Pictorial Weekly. Retrieved on 2007-05-16. 
Specify the DOI to provide a permanent link. Also give the PMID abstract for medical articles, and the URL if the article is free. PubMed Central free full-text repository links may also be supplied and will link the title if URL not specified, else as additional linked PMC value at the end of the citation
{{cite journal |author=Viollet B, Andreelli F, Jørgensen SB, ''et al'' |title=The AMP-activated protein kinase alpha2 catalytic subunit controls whole-body insulin sensitivity |journal=J. Clin. Invest. |volume=111 |issue=1 |pages=91–8 |year=2003 |month=January |pmid=12511592 |pmc=151837 |doi=10.1172/JCI16567 |url=http://www.jci.org/articles/view/16567 }}
Viollet B, Andreelli F, Jørgensen SB, et al (January 2003). "The AMP-activated protein kinase alpha2 catalytic subunit controls whole-body insulin sensitivity". J. Clin. Invest. 111 (1): 91–8. doi:10.1172/JCI16567. PMID 12511592. PMC:151837. 

Whereas if the url had not been specified, then the title is linked to PubMed Central's copy of the article and no duplicate PMC link is shown for compactness:

{{cite journal |author=Viollet B, Andreelli F, Jørgensen SB, ''et al'' |title=The AMP-activated protein kinase alpha2 catalytic subunit controls whole-body insulin sensitivity |journal=J. Clin. Invest. |volume=111 |issue=1 |pages=91–8 |year=2003 |month=January |pmid=12511592 |pmc=151837 |doi=10.1172/JCI16567 |url= }}
Viollet B, Andreelli F, Jørgensen SB, et al (January 2003). "The AMP-activated protein kinase alpha2 catalytic subunit controls whole-body insulin sensitivity". J. Clin. Invest. 111 (1): 91–8. doi:10.1172/JCI16567. PMID 12511592. 

If the doi link is broken, then use of the doi_brokendate parameter unlinks the doi value, indicates when the doi-problem was first noticed, and will also add the page to "Category:Pages with DOIs broken since YYYY":

{{cite journal |author=Viollet B, Andreelli F, Jørgensen SB, ''et al'' |title=The AMP-activated protein kinase alpha2 catalytic subunit controls whole-body insulin sensitivity |journal=J. Clin. Invest. |volume=111 |issue=1 |pages=91–8 |year=2003 |month=January |pmid=12511592 |pmc=151837 |doi=10.1172/JCI16567 |doi_brokendate=2008-06-18 |url= }}
Viollet B, Andreelli F, Jørgensen SB, et al (January 2003). "The AMP-activated protein kinase alpha2 catalytic subunit controls whole-body insulin sensitivity". J. Clin. Invest. 111 (1): 91–8. doi:10.1172/JCI16567 (inactive 2008-06-18). PMID 12511592. 
Other examples
 • {{cite journal |last=Fowler |first=Martin |authorlink=Martin Fowler |coauthors=Kent Beck |title=Last Testimony of Sister Emma |journal=The Saints' Herald |volume=26 |year=1879 |month=October |pages=289 }}
Fowler, Martin; Kent Beck (October 1879). "Last Testimony of Sister Emma". The Saints' Herald 26: 289. 
 • {{cite journal |first=W. Hugh |last=Woodin |title=The Continuum Hypothesis, Part I |journal=Notices of the AMS |volume=48 |issue=6 |year=2001 |pages=567–576 |location=Providence, RI |publisher=American Mathematical Society |url=http://www.ams.org/notices/200106/fea-woodin.pdf |format=PDF |issn=1088-9477 |oclc=34550461 }}
Woodin, W. Hugh (2001). "The Continuum Hypothesis, Part I" (PDF). Notices of the AMS 48 (6): 567–576. Providence, RI: American Mathematical Society. ISSN 1088–9477. OCLC 34550461. 
 • {{cite journal |title=Disney Releases 10 Titles on Laser Videodisc |year=1982 |journal=VIDEODISC/VIDEOTEX |volume=2 |issue=3 |pages=175 }}
"Disney Releases 10 Titles on Laser Videodisc" (1982). VIDEODISC/VIDEOTEX 2 (3): 175. 

Useful links[ပြင်ဆင်ရန်]

See also[ပြင်ဆင်ရန်]