မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

တမ်းပလိတ်:Aligned table

ဝီကီပီးဒီးယား မှ
Documentation icon တမ်းပလိတ်မှတ်တမ်းလက်စွဲ[ကြည့်ရှု] [တည်းဖြတ်] [ရာဇဝင်] [ရှင်းသန့်]

Full syntax[ပြင်ဆင်ရန်]

For parameter explanations, see table below.

{{Aligned table
| cols =
| fullwidth =
| class =
| style =
| colwidth =
<!--| colclass = -->
| leftright =
| colstyle =
| rowstyle =

<!--for Cth column:-->
| colCwidth =
| colCclass =
| colCalign =
| colCstyle =
| colCnowrap =

<!--for Rth row:-->
| rowRclass =
| rowRstyle =

<!--for cell R,C:-->
| classR.C =
| styleR.C =

| (cell 1,1) | (cell 1,2) | ... | ...
}}

Parameters[ပြင်ဆင်ရန်]

Parameter Description Examples Default
cols Number of columns in the table. |cols=4 2
fullwidth Set to anything ("on", "true", "yes", etc) to ensure table spans entire width available.
(Effect is to remove border-spacing and add width:100% to the table's styling.)
|fullwidth=on not set
class CSS/HTML class/es applied to the table. |class=wikitable   |class=infobox
|class=sortable nowrap   |class=sidebar
none
style CSS styling applied to the table. |style=width:80%;background:transparent; none
colwidth Width of each column (or include "width:...;" in colstyle). |colwidth=6.0em   |colwidth=25% not set
(colclass) (CSS classes applied to each column.) "
colstyle CSS styling applied to each column. |colstyle=background:transparent; "
rowstyle CSS styling applied to each row. |rowstyle=text-align:center; "
leftright Set to anything ("on", "true", "yes", etc) in place of |col1align=left and |col2align=right |leftright=on not set
col[C]width Width of column number [C] (or include "width:...;" in col[C]style). |col2width=9.0em   |col3width=35% none set
col[C]class Class/es applied to column number [C]. |col1class=navbox-group "
col[C]align Alignment (left / right / center) for column [C]'s cell contents (or include "text-align:...;" in col[C]style). |col4align=right none set
col[C]nowrap Set to anything ("on", "true", "yes", etc) to add "white-space:nowrap;" to column [C]'s cell styling (i.e. to prevent lines within its cells from wrapping; or include "nowrap" in col[C]class or "white-space:nowrap;" in col[C]style). |col5nowrap=on "
col[C]style CSS styling applied to column number [C]. |col4style=font-style:italic; "
row[R]class Class/es applied to row number [R]. |row10class=navbox-abovebelow none set
row[R]style CSS styling applied to row number [R]. |row2style=font-weight:bold; "
class[R].[C] Class/es applied to cell in row [R], column [C]. Overrides any other class attributions (row[R]class, col[C]class). |class1.2=adr none set
style[R].[C] CSS styling applied to cell in row [R], column [C]. Overrides any more general styling (leftright, col[C]align, row[R]style, etc). |style5.3=text-align:right; "
တမ်းပလိတ်:Sans-serif Each unnamed parameter is taken to be the next cell in the table, starting at the table's top left corner and working left to right from top to bottom.

နမူနာများ[ပြင်ဆင်ရန်]

{{Aligned table
|cols=3 |class=wikitable
| A | 1 | a
| B | 2 | b
}}
A 1 a
B 2 b
{{Aligned table
|cols=4 |class=wikitable
|col1align=center |col2align=center
|col3align=right  |col4align=right
| AAA | aa    | 123  | 12345
| B   | bbbbb | 1234 | 2
}}
AAA aa 123 12345
B bbbbb 1234 2
{{Aligned table
|class=wikitable |style=width:20em;
|col1align=center |col2align=right
| AAA | 123
| B   | 2
}}
AAA 123
B 2
{{Aligned table
|cols=3 |class=wikitable sortable
|row1header=y
| U | # | l
| A | 1 | a
| B | 2 | b
}}
U # l
A 1 a
B 2 b