ချစ်စကုန်းအုတ်ခွက်စာ

ဝီကီပီးဒီးယား မှ

၁၊၁၊၁၊၁။[ပြင်ဆင်ရန်]

“မင်ဓံ
မရာဇာပု
ရ္ဟးဖ္လေစ်မု
ကာမ္လိယ်ထက်
ဟိယ်သောမ္ဟျာ
စုံစိယ်သော
ဖ္လေစ်စိယ်တေ”

[မင်းဓမ္မရာဇာဘုရားဖြစ်မူကား မြေထက်ရှိသမျှ စုံစေ သော ဖြစ်စေတည်း။]

၁၊၁၊၁၊၂။[ပြင်ဆင်ရန်]

“ဤယ်မ္ဟျ
သောကာပု
ရ္ဟးဖြစ်င္ဟာ
တေ။ ရ္ဟောက်
ပွါင်”

[ဤမျှသောကား ဘုရားဖြစ်ငှာတည်း။ ရှောက်ပွင့်။]

၁၊၁၊၁၊၃။[ပြင်ဆင်ရန်]

“ဤယ်ကာ
ကမ်ပေါန်
တ။ မင်ဓံမရာ
ဇာပုရ္ဟးဖ္လေစ်
ရာရာကာစင်
သောရစိယ်သိ”

[ဤကား ကင်ပွန်း။ မင်းဓမ္မရာဇာ ဖြစ်ရာရာကား စင်သောရစေသေး။]

၁၊၁၊၁၊၄။[ပြင်ဆင်ရန်]

“ပုရ္ဟး
ဟြင်ဖိဝ်
တေ။ ဖိတ်
ချေင်တေ”

[ဘုရားရှင်ဖို့တည်း။ ပိတ်ချင်းတည်း။]

၁၊၁၊၁၊၅။[ပြင်ဆင်ရန်]

“ကြနီ [ကြာနီ]
ကမ်ပွေါန် [ကင်ပွန်း]
မုရိဝ်ပွေါင် [မုရိုးပွင့်]
ဆန်တေ [ဆန်တည်း]
(ဖ)လာဖ္လူ [ဖာလာဖြူ]
ကတိဝ်တေ [ကတိုးတည်း]
ကွမ်သိ [ကွမ်းသီး]
လက်ထုတ်ပွေါင် [လက်ထုတ်ပွင့်]
ထာန်ရျက် [ထန်းလျက်]
တာန်စိကူ [တန်စိကူ]*[၁]
ပါန်ပူယ်ကြီ [ဘန့်ပွေးကြီး]
ပါန်ပူယ် [ဘန့်ပွေး]
ဩာင်မညိဝ် [အောင်မဲညို]
ငှာက်ပျောဝ် [ငှက်ပျော]
ပါန်ပွေါယ် [ဘန့်ပွေး]
သိရ္ယက်သီ [သရက်သီး]
မုန်ညင် [မုန်ညင်း]
ဖလာ [ဖာလာ]
ရ္ယသက္လေည် [ရေသကျည်း]
နှမ်တေ [နှမ်းတည်း]
ဣပ်မ္ဟူယ်သီ [အိပ်မွေ့သီး]
ကြာတန်ဆိပ် [ကြာတံဆိပ်]
ရင်မာ [ရင်းမာ]
သိခွာဟ္မူယ် [သခွားမွှေး]
ကုလာပါယ် [ကုလားပဲ]
ရ္ယသက္လေည်ပွေါင် [ရေသကျည်းပွင့်]
ဆပ်သွာ [ဆပ်သွား]
ဖိတ်ချင် [ပိတ်ချင်း]
စိမုနက် [စမုန်နက်]
ရာယ်ရိဝ်သိ [ရဲယိုသီး]
ပါယ်လွမ် [ပဲလွမ်း]
ပါယ်ကြိ [ပဲကြီး]
စရိဝ် [စရို]
သိခွောနူ [သခွားနု]
ကြမ်ရေည် [ကြံရည်]
ညှိဝ်ပါန် [ညှိုးပန်း]
ကြက်ကြူန် [ကြက်ရုန်း]
ဖလာဖ္လော [ဖာလာဖြူ]
တလေည်သိ [တလည်းသီး]
ကြက္လူတေ [ကြကျူတည်း]
ဟိန်ကိဝ် [ရှိန်းခို]
မထုန်သရာ [မထုန်သရာ] *[၂]
ဖိတ်ချင်မျြတ် [ပိတ်ချင်းမြစ်]
ဖိချင်မျြတ် [ပိတ်ချင်းမြစ်]
ကာတိဝ်ညောက် [ကတိုးညှောက်]
တာန်စုလျာန် [တန်စုလျန်] *[၃]
ဟြာက်ပွာင် [ရှောက်ပွင့်]
ရ္ဟောက်ပွါင် [ရှောက်ပွင့်]
ပျာနောယ် [ပျားနွယ်
က္လိတ်တေ [ကျိတ်တည်း]
က္လိတ် [ကျိတ်]
သိတွောတ် [သတွတ်]
တလေည်ပွါက် [တလည်းပွင့်]
က္လေည်ဖုရု [ကျည်းဖရုံ]
သာနိဝ်ခူယ် [သာနိုးခွေ] **[၄]
ခိရ္ဟါပွါင် [ချရားပွင့်]
ခီးရ္ဟါပွါင် [ချရားပွင့်]
ကတိဝ် [ကတိုး]
ကန်ချောပ် [ကန့်ချုပ်]
က္လီမ္လျင် [ကလိမ်လျင်, ကျီမျင် ?]
တီသီတေ [တည်သီးတည်း]
တာန်ရူမ် [တန်ရှုံး] ***[၅]
ဘတ္တကိယ်****[၆] [ဘတ္တကေ]
ဦန်ဝတ် [အုန်းဝတ်]
စိမုကြိ [စမုန်ကြီး]
ဩာရ္ယတ်သီ [ဥသျှစ်သီး]
သေစ်ဆိ [သစ်ဆိမ့်]
ဆိဖူဟ် [ဆိတ်ဖူး]
ပါန်ဖ္လော [ပန်းဖြူ]

၁၊၁၊၁၊၆။[ပြင်ဆင်ရန်]

“။ ၀ ။ ငာလူသောဆုအ်တေ (မ)
ရသိယ်(ဖ္လ)င်ကာ။ လူတေဖ္လေ
တ် လူတေစ်ကာဧပုစဝ်ရာ
ဏတ်တေဖ္လေတ်ကာ ဏတ်(တို)
ဧပုစဝ်ရာ။ သင်သရာ
အဖ္လေတ်ဖ္လေတ် အသျက်
ယုတ်မာသိုအ် မ
ဖ္လတ် မ္လတ်(သော)။ ၀ ။”

[ငါလိုသောဆုတည်း မရသေးဖြင့်ကား လူတည်းဖြစ် လူတကာ၏ပူဇော်ရာ၊ နတ်တည်းဖြစ်ကား နတ်တို့ ၏ပူဇော်ရာ၊ သံသရာအဖြစ်ဖြစ် အရှက် ယုတ်မာသို့ မဖြစ် မြတ်(သော)။]

၁၊၁၊၁၊၇။[ပြင်ဆင်ရန်]

“..ဝလာလိယ်မု
နောန်သောနတ် နောန်
တေစ်ကာအာ(မိ)*[၇]
တေ ကြက္လူတေ
စေည်စိမ်ဟြည်
စိယ်တေ”

[(စကြ)ဝဠာလေးမုနွန်သော နတ်တကာအား ပေးတည်း။ ကြကျူတည်း။ စည်းစိမ်ရှည်စေတည်း။]

၁၊၁၊၁၊၈။[ပြင်ဆင်ရန်]

“ဤယ်ကာ
ဓမ္မရာဇာ
ရ္ယးမင်ကြီဖိ ရ္ယး
ဝ်တေ ပုရ္ဟးဖ္လေစ်
မူကာ အာလွမ်
က္လောတ်ပါစိယ်
ရစိယ် ကြက္လူေ
တ”

[ဤကား ဓမ္မရာဇာတရားမင်းကြီးဖို့တည်း။ ဘုရားဖြစ် မူကား အလွှံ့ကျွတ်ပါစေရစေ။ ကြကျူးတည်း။]

[၈] [၈]

ကိုးကား[ပြင်ဆင်ရန်]

  1. * စန္ဒကူ
  2. * စပျစ်
  3. * အနက်မသိသာ။
  4. ** ကံ့ကော်
  5. *** ထင်းရှူး
  6. **** ဘတ္တကိယ် [သ၊ ဝါတ်ာကီ] ခရမ်းသီး
  7. *OLD BURMA-EARLY PAGAN, VOLUME TWO, PAGE 38 တွင် မိ ကို ပိ ဟုယူဆ၍ ပေး ဟုအနက်ပြန်ထားသည်။
  8. ၈.၀ ၈.၁ မြန်မာစာအဖွဲ့ဦးစီဌာန (၂၀၀၉)။ စာကိုးအဘိဓာန်