ကဏ္ဍ:အိုရှန်းနီးယားရှိ ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ထားသော ဧရိယာများ