ကဏ္ဍ:ဟေတီနိုင်ငံတွင် ဖြစ်ပွားသော သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များ