ကဏ္ဍ:ရာစုနှစ်အလိုက် အာဏာသိမ်းခြင်းနှင့် အာဏာသိမ်းရန်ကြိုးပမ်းမှုများ