လူ့အခွင့်အရေး

Wikipedia မှ
ဤနေရာသို့သွားရန် - အ​ညွှန်း​, ရှာ​ဖွေ​ရန်​

လူ့အခွင့်အရေး"'ဆိုသည်မှာ လူသားများ၏ မွေးရာပါ အခြေခံ အခွင့်အရေးများနှင့် လွတ်လပ်ခွင့်များ ကို ဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် နိုင်ငံသားနှင့် နိုင်ငံရေး အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေးအချက်များ ဖြစ်သော အသက်ရှင်နေထိုင်ခွင့်လွတ်လပ်ခွင့်နှင့် လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်နှင့် ဥပဒေရှေ့မှောက်တွင် တန်းတူညီမျှ ဖြစ်ခွင့်စီးပွားရေး လူမှုရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ အခွင့်အရေးများ ဖြစ်သော မိမိကိုယ်ပိုင် ယဉ်ကျေးမှုတွင် လွတ်လပ်စွာ ပါဝင်ခွင့်အစားအစာ ရရှိခွင့်အလုပ် လုပ်ကိုင်ခွင့် နှင့်ပညာသင်ကြားခွင့် စသည်တို့ ဖြစ်သည်။

လူ့အခွင့်အရေး သမိုင်း[ပြင်​ဆင်​ရန်​]

The history of human rights covers thousands of years and draws upon religious, cultural, philosophical and legal developments throughout recorded history. Several ancient documents and later religions and philosophies included a variety of concepts that may be considered to be human rights. Notable among such documents are the Cyrus cylinder of 539 BC, a declaration of intentions by the Persian emperor Cyrus the Great after his conquest of the Neo-Babylonian Empire; the Edicts of Ashoka issued by Ashoka the Great of India between 272-231 BC; and the Constitution of Medina of 622 AD, drafted by Muhammad to mark a formal agreement between all of the significant tribes and families of Yathrib (later known as Medina), including Muslims, Jews and Pagans.[၁][၂] The English Magna Carta of 1215 is particularly significant in the history of English law, and is hence significant in international law and constitutional law today.

Much of modern human rights law and the basis of most modern interpretations of human rights can be traced back to relatively recent history. The British Bill of Rights (or “An Act Declaring the Rights and Liberties of the Subject and Settling the Succession of the Crown”) of 1689 made illegal a range of oppressive governmental actions in the United Kingdom. Two major revolutions occurred during the 18th century, in the United States (1776) and in France (1789), leading to the adoption of the United States Declaration of Independence and the French Declaration of the Rights of Man and of the Citizen respectively, both of which established certain rights. Additionally, the Virginia Declaration of Rights of 1776 set up a number of fundamental rights and freedoms.

These were followed by developments in philosophy of human rights by philosophers such as Thomas Paine, John Stuart Mill and Hegel during the 18th and 19th centuries. The term human rights probably came into use sometime between Paine's The Rights of Man and William Lloyd Garrison's 1831 writings in The Liberator saying he was trying to enlist his readers in "the great cause of human rights"[၃]

Many groups and movements have managed to achieve profound social changes over the course of the 20th century in the name of human rights. In Western Europe and North America, labour unions brought about laws granting workers the right to strike, establishing minimum work conditions and forbidding or regulating child labour. The women's rights movement succeeded in gaining for many women the right to vote. National liberation movements in many countries succeeded in driving out colonial powers. One of the most influential was Mahatma Gandhi's movement to free his native India from British rule. Movements by long-oppressed racial and religious minorities succeeded in many parts of the world, among them the civil rights movement, and more recent diverse identity politics movements, on behalf of women and minorities in the United States.

The establishment of the International Committee of the Red Cross, the 1864 Lieber Code and the first of the Geneva Conventions in 1864 laid the foundations of International humanitarian law, to be further developed following the two World Wars.

The World Wars, and the huge losses of life and gross abuses of human rights that took place during them were a driving force behind the development of modern human rights instruments. The League of Nations was established in 1919 at the negotiations over the Treaty of Versailles following the end of World War I. The League's goals included disarmament, preventing war through collective security, settling disputes between countries through negotiation, diplomacy and improving global welfare. Enshrined in its Charter was a mandate to promote many of the rights which were later included in the Universal Declaration of Human Rights.

At the 1945 Yalta Conference, the Allied Powers agreed to create a new body to supplant the League's role. This body was to be the United Nations. The United Nations has played an important role in international human rights law since its creation. Following the World Wars the United Nations and its members developed much of the discourse and the bodies of law which now make up international humanitarian law and international human rights law.

နိုင်ငံတကာ လူ့အခွင့်အရေး စံများ[ပြင်​ဆင်​ရန်​]

လူသားချင်းစာနာမှု ဥပဒေ[ပြင်​ဆင်​ရန်​]

The Geneva Conventions came into being between 1864 and 1949 as a result of efforts by Henry Dunant, the founder of the International Committee of the Red Cross. The conventions safeguard the human rights of individuals involved in armed conflict, and build on the 1899 and 1907 Hague Conventions, the international community's first attempt to formalize the laws of war and war crimes in the nascent body of secular international law. The conventions were revised as a result of World War II and readopted by the international community in 1949.

The Geneva Conventions define what is today referred to as humanitarian law. The International Committee of the Red Cross is the controlling body of the Geneva conventions.


အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေး ကြေငြာစာတမ်း[ပြင်​ဆင်​ရန်​]

The Universal Declaration of Human Rights (UDHR) is a non-binding declaration adopted by the United Nations General Assembly[၄] in 1948, partly in response to the atrocities of World War II. Although the UDHR is a non-binding resolution, it is now considered to be a central component of international customary law which may be invoked under appropriate circumstances by national and other judiciaries.[၅] The UDHR urges member nations to promote a number of human, civil, economic and social rights, asserting these rights are part of the "foundation of freedom, justice and peace in the world." The declaration was the first international legal effort to limit the behavior of states and press upon them duties to their citizens following the model of the rights-duty duality.

...recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world

—Preamble to the Universal Declaration of Human Rights, 1948

The UDHR was framed by members of the Human Rights Commission, with former First Lady Eleanor Roosevelt as Chair, who began to discuss an International Bill of Rights in 1947. The members of the Commission did not immediately agree on the form of such a bill of rights, and whether, or how, it should be enforced. The Commission proceeded to frame the UDHR and accompanying treaties, but the UDHR quickly became the priority.[၆] Canadian law professor John Humprey and French lawyer René Cassin were responsible for much of the cross-national research and the structure of the document respectively, where the articles of the declaration were interpretative of the general principle of the preamble. The document was structured by Cassin to include the basic principles of dignity, liberty, equality and brotherhood in the first two articles, followed successively by rights pertaining to individuals; rights of individuals in relation to each other and to groups; spiritual, public and political rights; and economic, social and cultural rights. The final three articles place, according to Cassin, rights in the context of limits, duties and the social and political order in which they are to be realized.[၆] Humphrey and Cassin intended the rights in the UDHR to be legally enforceable through some means, as is reflected in the third clause of the preamble:[၆]

Whereas it is essential, if man is not to be compelled to have recourse, as a last resort, to rebellion against tyranny and oppression, that human rights should be protected by the rule of law.

—Preamble to the Universal Declaration of Human Rights, 1948

Some of the UDHR was researched and written by a committee of international experts on human rights, including representatives from all continents and all major religions, and drawing on consultation with leaders such as Mahatma Gandhi.[၇] The inclusion of both civil and political rights and economic, social and cultural rights[၆][၈] was predicated on the assumption that basic human rights are indivisible and that the different types of rights listed are inextricably linked. This principle was not then opposed by any member states (the declaration was adopted unanimously, with the abstention of the Eastern Bloc, Apartheid South Africa and Saudi Arabia), however this principle was later subject to significant challenges.[၈]

The Universal Declaration was bifurcated into two distinct and different covenants, a Covenants on Civil and Political Rights and another Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. Over the objection of the more developed states [Capitalist], which questioned the relevance and propriety of such provisions in covenants on human rights, both begin with the right of people to self-determinaiton and to sovereignty over their natural resources. Then the two covenants go different ways (see, Louis Henkin, The International Bill of Rights: The Universal Declaration and the Covenants, in International Enforcement of Human Rights 6-9, Bernhardt and Jolowicz, eds, (1987))

The drafters of the Covenants initially intended only one instrument. The original drafts included only political and civil rights, but economic and social rights were added early. Western States then fought for, and obtained, a division into two covenants. They insisted that economic and social right were essentially aspirations or plans, not rights, since their realization depended on availability of resources and on controversial economic theory and ideology. These, they said, were not appropriate subjects for binding obligations and should not be allowed to dilute the legal character of provisions honoring political-civil rights; states prepared to assume obligations to respect political-civil rights should not be mitments. There was wide agreement and clear recognition that the means required to enforce or induce compliance with socio-economic undertakings were different from the means required for civil-political rights. See Louis Henkin, Introduction, The International Bill of Rights 9-10 (1981).

Because of the divisions over which rights to include, and because some states declined to ratify any treaties including certain specific interpretations of human rights, and despite the Soviet bloc and a number of developing countries arguing strongly for the inclusion of all rights in a so-called Unity Resolution, the rights enshrined in the UDHR were split into two separate covenants, allowing states to adopt some rights and derogate others.[ကိုးကာချက်လိုအပ်]

Though this allowed the covenants to be created, one commentator has written that it denied the proposed principle that all rights are linked which was central to some interpretations of the UDHR.[၉][၁၀]

လူ့အခွင့်အရေး သဘောတူစာချုပ်များ[ပြင်​ဆင်​ရန်​]

In 1966, the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) were adopted by the United Nations, between them making the rights contained in the UDHR binding on all states that have signed this treaty, creating human rights law.

Since then numerous other treaties (pieces of legislation) have been offered at the international level. They are generally know as human rights instruments. Some of the most significant are:


နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများ[ပြင်​ဆင်​ရန်​]

ကုလသမဂ[ပြင်​ဆင်​ရန်​]

The United Nations (UN) is the only multilateral governmental agency with universally accepted international jurisdiction for universal human rights legislation.[၁၁] All UN gave England them but England already have advisory roles to the United Nations Security Council and the United Nations Human Rights Council, and there are numerous committees within the UN with responsibilities for safeguarding different human rights treaties. The most senior body of the UN with regard to human rights is the Office of the High Commissioner for Human Rights. The United Nations has an international mandate to:

...achieve international co-operation in solving international problems of an economic, social, cultural, or humanitarian character, and in promoting and encouraging respect for human rights and for fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language, or religion.

—Article 1-3 of the United Nations Charter

လူ့အခွင့်အရေး ကောင်စီ[ပြင်​ဆင်​ရန်​]

The United Nations Human Rights Council, created at the 2005 World Summit to replace the United Nations Commission on Human Rights, has a mandate to investigate violations of human rights.[၁၂] The Human Rights Council is a subsidiary body of the General Assembly[၁၃] and reports directly to it. It ranks below the Security Council, which is the final authority for the interpretation of the United Nations Charter.[၁၄] Forty-seven of the one hundred ninety-one member states sit on the council, elected by simple majority in a secret ballot of the United Nations General Assembly. Members serve a maximum of six years and may have their membership suspended for gross human rights abuses. The Council is based in Geneva, and meets three times a year; with additional meetings to respond to urgent situations.[၁၅]

Independent experts (rapporteurs) are retained by the Council to investigate alleged human rights abuses and to provide the Council with reports.

The Human Rights Council may request that the Security Council take action when human rights violations occur. This action may be direct actions, may involve sanctions, and the Security Council may also refer cases to the International Criminal Court (ICC) even if the issue being referred is outside the normal jurisdiction of the ICC.[၁၆]

လုံခြုံရေး ကောင်စီ[ပြင်​ဆင်​ရန်​]

The United Nations Security Council has the primary responsibility for maintaining international peace and security and is the only body of the UN that can authorize the use of force (including in the context of peace-keeping operations), or override member nations sovereignty by issuing binding Security Council resolutions. Created by the UN Charter, it is classed as a Charter Body of the United Nations. The UN Charter gives the Security Council the power to:

 • Investigate any situation threatening international peace;
 • Recommend procedures for peaceful resolution of a dispute;
 • Call upon other member nations to completely or partially interrupt economic relations as well as sea, air, postal, and radio communications, or to sever diplomatic relations; and
 • Enforce its decisions militarily, if necessary.

The Security Council hears reports from all organs of the United Nations, and can take action over any issue which it feels threatens peace and security, including human rights issues. It has at times been criticised for failing to take action to prevent human rights abuses, including the Darfur crisis, the Srebrenica massacre and the Rwandan Genocide.[ကိုးကာချက်လိုအပ်]


The Rome Statute of the International Criminal Court recognizes the Security Council the power to refer cases to the Court, where the Court could not otherwise exercise jurisdiction.

အခြားကုလသမဂ်ဂစာချုပ်များ[ပြင်​ဆင်​ရန်​]

A modern interpretation of the original Declaration of Human Rights was made in the Vienna Declaration and Programme of Action adopted by the World Conference on Human Rights in 1993. The degree of unanimity over these conventions, in terms of how many and which countries have ratified them varies, as does the degree to which they are respected by various states. The UN has set up a number of treaty-based bodies to monitor and study human rights, under the leadership of the UN High Commissioner for Human Rights (UNHCHR). The bodies are committees of independent experts that monitor implementation of the core international human rights treaties. They are created by the treaty that they monitor.

 • The Human Rights Committee promotes participation with the standards of the ICCPR. The eighteen members of the committee express opinions on member countries and make judgements on individual complaints against countries which have ratified the treaty. The judgements are not legally binding.
 • The Committee on Economic, Cultural and Social Rights monitors the ICESCR and makes general comments on ratifying countries performance. It does not have the power to receive complaints.
 • The Committee on the Elimination of Racial Discrimination monitors the CERD and conducts regular reviews of countries' performance. It can make judgements on complaints, but these are not legally binding. It issues warnings to attempt to prevent serious contraventions of the convention.
 • The Committee on the Elimination of Discrimination against Women monitors the CEDAW. It receives states' reports on their performance and comments on them, and can make judgements on complaints against countries which have opted into the 1999 Optional Protocol.
 • The Committee Against Torture monitors the CAT and receives states' reports on their performance every four years and comments on them. It may visit and inspect individual countries with their consent.
 • The Committee on Migrant Workers was established in 2004 and monitors the ICRMW and makes comments on reports submitted by states every five years. It will have the power to receive complaints of specific violations only once ten member states allow it.

Each treaty body receives secretariat support from the Treaties and Commission Branch of Office of the High Commissioner on Human Rights (OHCHR) in Geneva except CEDAW, which is supported by the Division for the Advancement of Women (DAW). CEDAW meets at United Nations headquarters in New York; the other treaty bodies generally meet at the United Nations Office in Geneva. The Human Rights Committee usually holds its March session in New York City.

Legal issues in human rights[ပြင်​ဆင်​ရန်​]

လူ့အခွင့်အရေး နှင့် အမျိုးသားလုံခြုံရေး[ပြင်​ဆင်​ရန်​]

With the exception of non-derogable human rights (international conventions class the right to life, the right to be free from slavery, the right to be free from torture and the right to be free from retroactive application of penal laws as non-derogable[၁၇]), the UN recognises that human rights can be limited or even pushed aside during times of national emergency - although

the emergency must be actual, affect the whole population and the threat must be to the very existence of the nation. The declaration of emergency must also be a last resort and a temporary measure

—United Nations. The Resource[၁၇]

Rights that cannot be derogated for reasons of national security in any circumstances are known as peremptory norms or jus cogens. Such United Nations Charter obligations are binding on all states and cannot be modified by treaty.

Examples of national security being used to justify human rights violations include the Japanese American internment during World War II,[၁၈] Stalin's Great Purge,[၁၉] and the actual and alleged modern-day abuses of terror suspects rights by some western countries, often in the name of the so-called War on Terror.[၂၀][၂၁]


လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှု[ပြင်​ဆင်​ရန်​]

Template:See also

Human rights violations occur when any state or non-state actor breaches any part of the UDHR treaty or other international human rights or humanitarian law. In regard to human rights violations of United Nations laws. Article 39 of the United Nations Charter designates the UN Security Council (or an appointed authority) as the only tribunal that may determine UN human rights violations.

Human rights abuses are monitored by United Nations committees, national institutions and governments and by many independent non-governmental organizations, such as Amnesty International, Human Rights Watch, World Organisation Against Torture, Freedom House, International Freedom of Expression Exchange and Anti-Slavery International. These organisations collect evidence and documentation of alleged human rights abuses and apply pressure to enforce human rights laws.

Only a very few countries do not commit significant human rights violations, according to Amnesty International. In their 2004 human rights report (covering 2003), the Netherlands, Norway, Denmark, Iceland and Costa Rica are the only (mappable) countries that did not (in their opinion) violate at least some human rights significantly.[၂၂]

There are a wide variety of databases available which attempt to measure, in a rigorous fashion, exactly what violations governments commit against those within their territorial jurisdiction.[ကိုးကာချက်လိုအပ်]

 An example of this is the list created and maintained by Prof. Christian Davenport at the University of Maryland.[၂၃]

Wars of aggression, war crimes and crimes against humanity, including genocide, are breaches of International humanitarian law and represent the most serious of human rights violations.

When a government closes a geographical region to journalists, it raises suspicions of human rights violations. Seven regions are currently closed to foreign journalists:

 • Chechnya, Russia [၅]
 • Jaffna, Sri Lanka [၆]
 • Myanmar (Burma)
 • North Korea
 • Papua, Indonesia [၇]
 • Peshawar, Pakistan [၈]
 • Tibet, People's Republic of China [၉]

ကိုးကား[ပြင်​ဆင်​ရန်​]

 1. See:
  • Firestone (1999) p. 118;
  • "Muhammad", Encyclopedia of Islam Online
 2. See:
  • Watt, Muhammad at Medina
  • R. B. Serjeant (1964), "The Constitution of Medina", Islamic Quarterly 8, p. 4
 3. Mayer (2000) p. 110
 4. (A/RES/217, 1948-12-10 at Palais de Chaillot, Paris)
 5. Ball, Gready
 6. ၆.၀ ၆.၁ ၆.၂ ၆.၃ Glendon, Mary Ann (July 2004). "The Rule of Law in The Universal Declaration of Human Rights". Northwestern University Journal of International Human Rights 2. 
 7. Glendon (2001)
 8. ၈.၀ ၈.၁ Ball, Gready (2007) p.34
 9. Ball, Gready (2007) p.35
 10. Littman, David G. (19 January 2003). "Human Rights and Human Wrongs". “The principal aim of the 1948 Universal Declaration of Human Rights (UDHR) was to create a framework for a universal code based on mutual consent. The early years of the United Nations were overshadowed by the division between the Western and Communist conceptions of human rights, although neither side called into question the concept of universality. The debate centered on which "rights" — political, economic, and social — were to be included among the Universal Instruments” 
 11. Ball, Gready (2007) p.92
 12. "United Nations Rights Council Page", United Nations News Page. 
 13. The United Nations System. Archived from the original on 2008-01-09
 14. UN Charter, Article 39
 15. Ball, Gready (2007) p.95
 16. The Security Council referred the human rights situation in Darfur in Sudan to the ICC despite the fact that Sudan has a functioning legal system
 17. ၁၇.၀ ၁၇.၁ The Resource Part II: Human Rights in Times of Emergencies. United Nations. Retrieved on 2007-12-31
 18. Children of the Camps | INTERNMENT TIMELINE
 19. The Great Purge
 20. Fox News Report. Fox News.
 21. UK Law Lords Rule Indefinite Detention Breaches Human Rights. Human Rights Watch.
 22. (2004) Amnesty International Report 2004. Amnesty International. ISBN 0862103541. 
 23. Davenport, Christian. Stop Our States (SOS): Analyzing and Ending State Repression. Archived from the original on 2007-10-23။ Retrieved on 2008-01-19