ဆန်တာမာရီယာ ဒဲလေ ဂရာဇီ ဘုရားကျောင်း (မီလန်) - အခြားဘာသာစကားများ