ကီတုန်းဆက်စပ်အက်ဆစ်ဓာတ်များခြင်း - အခြားဘာသာစကားများ