ကဏ္ဍ:အမျိုးအစားအလိုက် စစ်ဘက်သုံးပစ္စည်းများ - အခြားဘာသာစကားများ