မီဒီယာ စာရင်းအင်း

အ​ညွှန်း​သို့ ခုန်ကူးရန် ရှာဖွေရန် ခုန်ကူးမည်

Statistics about uploaded file types. This only includes the most recent version of a file. Old or deleted versions of files are excluded.

အောက်ပါဒေတာသည် cached ဖြစ်ပြီး ၁၇:၀၁၊ ၁၉ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံးမွမ်းမံထားပါသည်။ ၅၀၀၀ ရလဒ်များ၏ အများဆုံးပမာဏကို cache တွင် ရရှိနိုင်သည်။

Bitmap images

MIME typePossible extensionsဖိုင်များ အရေအတွက်Combined size
image/tiff.tiff, .tif၁ (၀.၀၃၄၇%)၇၉၁၃၁၆ ဘိုက် (၇၇၃ KB; ၀.၁၃၅%)
image/webp.webp၁ (၀.၀၃၄၇%)၂၀၈၃၂ ဘိုက် (၂၀ KB; ၀.၀၀၃၅၅%)
image/gif.gif၂၁၁ (၇.၃၁%)၂၄၄၂၅၃၇၅ ဘိုက် (၂၃.၂၉ MB; ၄.၁၆%)
image/png.png, .apng၄၅၀ (၁၅.၆%)၅၀၅၄၈၆၆၅ ဘိုက် (၄၈.၂၁ MB; ၈.၆%)
image/jpeg.jpeg, .jpg, .jpe၂၁၀၇ (၇၃%)၄၇၄၇၅၉၇၈၆ ဘိုက် (၄၅၂.၇၇ MB; ၈၀.၈%)

ဤအပိုင်းအတွက် စုစုပေါင်းဖိုင်အရွယ်အစား: ၅၅၀၅၄၅၉၇၄ ဘိုက် (၅၂၅.၀၄ MB; ၉၃.၇%)။

Drawings (vector images)

MIME typePossible extensionsဖိုင်များ အရေအတွက်Combined size
image/svg+xml.svg၁၁၀ (၃.၈၁%)၈၂၈၃၀၉၅ ဘိုက် (၇.၉ MB; ၁.၄၁%)

ဤအပိုင်းအတွက် စုစုပေါင်းဖိုင်အရွယ်အစား: ၈၂၈၃၀၉၅ ဘိုက် (၇.၉ MB; ၁.၄၁%)။

အသံ

MIME typePossible extensionsဖိုင်များ အရေအတွက်Combined size
application/ogg.ogx, .ogg, .ogm, .ogv, .oga, .spx, .opus၄ (၀.၁၃၉%)၂၈၁၀၁၆၉၇ ဘိုက် (၂၆.၈ MB; ၄.၇၈%)

ဤအပိုင်းအတွက် စုစုပေါင်းဖိုင်အရွယ်အစား: ၂၈၁၀၁၆၉၇ ဘိုက် (၂၆.၈ MB; ၄.၇၈%)။

Office

MIME typePossible extensionsဖိုင်များ အရေအတွက်Combined size
application/pdf.pdf၁ (၀.၀၃၄၇%)၇၁၂၈၇၇ ဘိုက် (၆၉၆ KB; ၀.၁၂၁%)

ဤအပိုင်းအတွက် စုစုပေါင်းဖိုင်အရွယ်အစား: ၇၁၂၈၇၇ ဘိုက် (၆၉၆ KB; ၀.၁၂၁%)။

ဖိုင်အားလုံး

ဖိုင်အားလုံးအတွက် စုစုပေါင်းဖိုင်အရွယ်အစား: ၅၈၇၆၄၃၆၄၃ ဘိုက် (၅၆၀.၄၂ MB)။