လူဦးရေအလိုက် တိုက်ကြီးများ စာရင်း

ဝီကီပီးဒီးယား မှ

ဤသည်မှာ လူဦးရေအလိုက် တိုက်ကြီးများ စာရင်း ဖြစ်သည်။

ဒေသအလိုက်နှင့် တိုက်ကြီးများအလိုက် လူဦးရေ (၂၀၁၆)[ပြင်ဆင်ရန်]

တိုက်ကြီးများအလိုက် ကမ္ဘာ့လူဦးရေ (၂၀၁၆)

  အာရှ (59.69%)
  အာဖရိက (16.36%)
  ဥရောပ (9.94%)
  မြောက်အမေရိက (7.79%)
  တောင်အမေရိက (5.68%)
  ဩစတြေးလျ (0.54%)
  အန္တာတိက (0.0001%)
အဆင့် တိုက် လူဦးရေ
၂၀၁၆
±% p.a.
၂၀၁၀–၂၀၁၆
ကမ္ဘာ့လူဦးရေ၏ %
၁.၁၇% ၁၀၀%
အာရှတိုက် ၄,၄၃၆,၂၂၄,၀၀၀ ၁.၀၄% ၅၉.၆၉%
အာဖရိကတိုက် ၁,၂၁၆,၁၃၀,၀၀၀ ၂.၅၇% ၁၆.၃၆%
ဥရောပတိုက် ၇၃၈,၈၄၉,၀၀၀ ၀.၀၈% ၉.၉၄%
မြောက်အမေရိကတိုက် ၅၇၉,၀၂၄,၀၀၀ ၀.၉၆% ၇.၇၉%
တောင်အမေရိကတိုက် ၄၂၂,၅၃၅,၀၀၀ ၁.၀၄% ၅.၆၈%
ဩစတြေးလျတိုက် ၃၉,၉၀၁,၀၀၀ ၁.၅၄% ၀.၅၄%
အန္တာတိကတိုက် ၄,၄၉၀ ၀% ၀%
အဆင့် စူပါတိုက်ကြီးများ လူဦးရေ
၂၀၁၃
±% p.a.
၂၀၁၀–၂၀၁၃
ကမ္ဘာ့လူဦးရေ၏ %
ကမ္ဘာ ၇,၁၆၂,၁၁၉,၀၀၀ ၁.၁၇% ၁၀၀%
1 အာဖရို-ယူရေးရှား ၆,၁၅၁,၈၁၀,၀၀၀ ၁.၂၁% ၈၅.၉၀%
ယူရေးရှား ၅,၀၄၁,၁၇၅,၀၀၀ ၀.၉၂% ၇၀.၃၉%
အမေရိက ၉၇၂,၀၀၅,၀၀၀ ၁.၀၃% ၁၃.၅၇%
အိုရှန်းနီးယား ၃၈,၃၀၄,၀၀၀ ၁.၄၇% ၀.၅၃%
အဆင့် ဒေသ လူဦးရေ
၂၀၁၃
±% p.a.
၂၀၁၀–၂၀၁၃
ကမ္ဘာ ၇,၁၆၂,၁၁၉,၀၀၀ ၁.၁၇%
တောင်အာရှ ၁,၇၄၉,၀၄၆,၀၀၀ ၁.၃၂%
အရှေ့အာရှ ၁,၆၂၀,၈၀၇,၀၀၀ ၀.၅၇%
အရှေ့တောင်အာရှ ၆၁၈,၇၉၃,၀၀၀ ၁.၂၀%
တောင်အမေရိက ၄၀၆,၇၄၀,၀၀၀ ၁.၀၆%
အရှေ့အာဖရိက ၃၇၃,၂၀၂,၀၀၀ ၂.၈၉%
အမေရိကမြောက်ပိုင်း ၃၅၅,၃၆၁,၀၀၀ ၀.၈၅%
အနောက်အာဖရိက ၃၃၁,၂၅၅,၀၀၀ ၂.၇၈%
အရှေ့ဥရောပ ၂၉၄,၁၆၂,၀၀၀ ၀.၂၃%
အနောက်အာရှ ၂၄၅,၇၀၇,၀၀၀ ၁.၉၈%
၁၀ မြောက်အာဖရိက ၂၁၀,၀၀၂,၀၀၀ ၁.၇၀%
၁၁ အနောက်ဥရောပ ၁၉၂,၀၆၀,၀၀၀ ၀.၂၅%
၁၂ ဗဟိုအမေရိက ၁၆၇,၃၈၇,၀၀၀ ၁.၄၀%
၁၃ တောင်ဥရောပ ၁၅၅,၈၂၇,၀၀၀ ၀.၂၄%
၁၄ ဗဟိုအာဖရိက ၁၃၅,၇၅၀,၀၀၀ ၂.၇၉%
၁၅ မြောက်ဥရောပ ၁၀၀,၄၀၄,၀၀၀ ၀.၅၄%
၁၆ အလယ်အာရှ ၆၄,၃၇၀,၀၀၀ ၁.၄၃%
၁၇ အာဖရိကတောင်ပိုင်း ၆၀,၄၂၅,၀၀၀ ၀.၉၁%
၁၈ ကာရစ်ဘီယံ ၄၂,၅၁၇,၀၀၀ ၀.၇၁%
၁၉ အိုရှန်းနီးယား ၃၈,၃၀၄,၀၀၀ ၁.၄၇%

ဒေသအလိုက်နှင့် တိုက်ကြီးများအလိုက် စုစုပေါင်း (၁၉၅၀ မှ ၂၀၁၆)[ပြင်ဆင်ရန်]

အာဖရိက[ပြင်ဆင်ရန်]

အာဖရိက စုစုပေါင်း
ခုနှစ်လူဦးရေ±% p.a.
၁၉၅၀ ၂၂၈၉၀၂၀၀၀—    
၁၉၆၀ ၂၈၄၈၈၇၀၀၀+2.21%
၁၉၇၀ ၃၆၅၆၂၆၀၀၀+2.53%
၁၉၈၀ ၄၇၇၉၆၅၀၀၀+2.72%
၁၉၉၀ ၆၃၁၆၁၄၀၀၀+2.83%
၂၀၀၀ ၈၁၄၀၆၃၀၀၀+2.57%
၂၀၁၀ ၁၀၄၄၁၀၇၀၀၀+2.52%
၂၀၁၆ ၁၂၁၆၁၃၀၀၀၀+2.57%

အမေရိက[ပြင်ဆင်ရန်]

အမေရိက စုစုပေါင်း
ခုနှစ်လူဦးရေ±% p.a.
၁၉၅၀ ၃၄၀၄၅၉၀၀၀—    
၁၉၆၀ ၄၂၅၃၅၇၀၀၀+2.25%
၁၉၇၀ ၅၁၉၅၂၂၀၀၀+2.02%
၁၉၈၀ ၆၁၉၂၅၂၀၀၀+1.77%
၁၉၉၀ ၇၂၇၅၂၂၀၀၀+1.62%
၂၀၀၀ ၈၄၀၆၁၄၀၀၀+1.46%
၂၀၁၀ ၉၄၃၉၅၂၀၀၀+1.17%
၂၀၁၆ ၁၀၀၁၅၅၉၀၀၀+0.99%

မြောက်အမေရိက[ပြင်ဆင်ရန်]

မြောက်အမေရိက စုစုပေါင်း
ခုနှစ်လူဦးရေ±% p.a.
၁၉၅၀ ၂၂၆၇၁၉၀၀၀—    
၁၉၆၀ ၂၇၆၂၉၁၀၀၀+2.00%
၁၉၇၀ ၃၂၆၀၃၆၀၀၀+1.67%
၁၉၈၀ ၃၇၆၃၉၀၀၀၀+1.45%
၁၉၉၀ ၄၂၉၆၅၃၀၀၀+1.33%
၂၀၀၀ ၄၉၀၈၁၈၀၀၀+1.34%
၂၀၁၀ ၅၄၆၈၆၇၀၀၀+1.09%
၂၀၁၆ ၅၇၉၀၂၄၀၀၀+0.96%

တောင်အမေရိက[ပြင်ဆင်ရန်]

တောင်အမေရိက စုစုပေါင်း
ခုနှစ်လူဦးရေ±% p.a.
၁၉၅၀ ၁၁၃၇၃၉၀၀၀—    
၁၉၆၀ ၁၄၉၀၆၆၀၀၀+2.74%
၁၉၇၀ ၁၉၃၄၈၆၀၀၀+2.64%
၁၉၈၀ ၂၄၂၈၆၂၀၀၀+2.30%
၁၉၉၀ ၂၉၇၈၆၉၀၀၀+2.06%
၂၀၀၀ ၃၄၉၇၉၆၀၀၀+1.62%
၂၀၁၀ ၃၉၇၀၈၅၀၀၀+1.28%
၂၀၁၆ ၄၂၂၅၃၅၀၀၀+1.04%
2017 ၄၂၅၁၃၁၀၆၇+0.61%

အာရှ[ပြင်ဆင်ရန်]

အာရှ စုစုပေါင်း
ခုနှစ်လူဦးရေ±% p.a.
၁၉၅၀ ၁၃၉၄၀၁၈၀၀၀—    
၁၉၆၀ ၁၆၈၆၆၉၈၀၀၀+1.92%
၁၉၇၀ ၂၁၂၀၄၃၀၀၀၀+2.31%
၁၉၈၀ ၂၆၂၅၅၈၄၀၀၀+2.16%
၁၉၉၀ ၃၂၀၂၄၇၅၀၀၀+2.01%
၂၀၀၀ ၃၇၁၄၄၇၀၀၀၀+1.49%
၂၀၁၀ ၄၁၆၉၈၆၀၀၀၀+1.16%
၂၀၁၆ ၄၄၃၆၂၂၄၀၀၀+1.04%

ဥရောပ[ပြင်ဆင်ရန်]

ဥရောပ စုစုပေါင်း
ခုနှစ်လူဦးရေ±% p.a.
၁၉၅၀ ၅၄၉၀၈၉၀၀၀—    
၁၉၆၀ ၆၀၅၆၁၉၀၀၀+0.98%
၁၉၇၀ ၆၅၇၂၂၁၀၀၀+0.82%
၁၉၈၀ ၆၉၃၈၅၉၀၀၀+0.54%
၁၉၉၀ ၇၂၁၀၈၆၀၀၀+0.39%
၂၀၀၀ ၇၂၆၄၀၇၀၀၀+0.07%
၂၀၁၀ ၇၃၅၃၉၅၀၀၀+0.12%
၂၀၁၆ ၇၃၈၈၄၈၀၀၀+0.08%

အိုရှန်းနီးယား[ပြင်ဆင်ရန်]

အိုရှန်းနီးယား စုစုပေါင်း
ခုနှစ်လူဦးရေ±% p.a.
၁၉၅၀ ၁၂၆၈၂၀၀၀—    
၁၉၆၀ ၁၅၇၈၄၀၀၀+2.21%
၁၉၇၀ ၁၉၆၈၈၀၀၀+2.23%
၁၉၈၀ ၂၂၉၇၂၀၀၀+1.55%
၁၉၉၀ ၂၆၉၇၁၀၀၀+1.62%
၂၀၀၀ ၃၁၀၆၈၀၀၀+1.42%
၂၀၁၀ ၃၆၄၁၁၀၀၀+1.60%
၂၀၁၆ ၃၉၉၀၁၀၀၀+1.54%

ကမ္ဘာ[ပြင်ဆင်ရန်]

ကမ္ဘာ စုစုပေါင်း
ခုနှစ်လူဦးရေ±% p.a.
၁၉၅၀ ၂၅၂၅၁၄၉၀၀၀—    
၁၉၆၀ ၃၀၁၈၃၄၄၀၀၀+1.80%
၁၉၇၀ ၃၆၈၂၄၈၈၀၀၀+2.01%
၁၉၈၀ ၄၄၃၉၆၃၂၀၀၀+1.89%
၁၉၉၀ ၅၃၀၉၆၆၈၀၀၀+1.81%
၂၀၀၀ ၆၁၂၆၆၂၂၀၀၀+1.44%
၂၀၁၀ ၆၉၂၉၇၂၅၀၀၀+1.24%
၂၀၁၆ ၇၄၃၂၆၆၃၀၀၀+1.17%

အခြားကြည့်ရန်[ပြင်ဆင်ရန်]

ကိုးကား[ပြင်ဆင်ရန်]