မြန်မာနိုင်ငံသားများ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေ

ဝီကီပီးဒီးယား မှ
Jump to navigation Jump to search

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သည်၁၃၇၅ ခုနှစ်၊ ဝါဆိုလပြည့်ကျော် ၇ ရက်(၂ဝ၁၃ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၉ ရက်)တွင် မြန်မာနိုင်ငံသားများ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေ (၂ဝ၁၃ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဥပဒေအမှတ် ၁၈) ကို ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။

မာတိကာ

အခန်း(၁) အမည်နှင့်အဓိပ္ပာယ် ဖော်ပြချက်[ပြင်ဆင်ရန်]

၁။ဤဥပဒေကို မြန်မာနိုင်ငံသားများ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေဟု ခေါ်တွင်စေရမည်။

၂။ဤဥပဒေတွင်ပါရှိသော အောက်ပါစကားရပ်များသည် ဖော်ပြပါအတိုင်း အဓိပ္ပာယ် သက်ရောက်စေရမည်-

(က)နိုင်ငံတော် ဆိုသည်မှာ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ကို ဆိုသည်။

(ခ)ကော်မရှင် ဆိုသည်မှာ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဥပဒေအရ ဖွဲ့စည်းသော မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မရှင်ကို ဆိုသည်။

(ဂ)ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ ဆိုသည်မှာ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်တော် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ကို ဆိုသည်။

(ဃ)နိုင်ငံသား ဆိုရာတွင် ဧည့်နိုင်ငံသား သို့မဟုတ် နိုင်ငံသားပြုခွင့်ရသူလည်း ပါဝင်သည်။ ဤဥပဒေ အလို့ငှာ ယင်းစကားရပ်တွင် နိုင်ငံသားများဖြင့်သာ ဖွဲ့စည်းထားသော စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းလည်း ပါဝင်သည်။

(င)နိုင်ငံခြားသား ဆိုရာတွင် နိုင်ငံသားမဟုတ်သူကို ဆိုသည်။ ဤဥပဒေအလို့ငှာ ယင်းစကားရပ်တွင် နိုင်ငံခြားသားများ ပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားသော စီးပွားရေး အဖွဲ့အစည်းလည်း ပါဝင်သည်။

(စ)ကမကထပြုသူ ဆိုသည်မှာ ကော်မရှင်သို့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အဆိုပြုသည့် နိုင်ငံသားတစ်ဦးဦးကို ဆိုသည်။

(ဆ)အဆိုပြုချက် ဆိုသည်မှာ ကမကထပြုသူ သို့မဟုတ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုသူက ရည်ရွယ်ထားသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက် ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိရန် ကော်မရှင်သို့ တင်သွင်းသော လျှောက်လွှာနှင့်အတူ တင်ပြသော ပဋိညာဉ်စာချုပ်မူကြမ်း၊ ငွေရေးကြေးရေးဆိုင်ရာ အထောက်အထားများနှင့် ကုမ္ပဏီဆိုင်ရာ အထောက် အထားများကို ဆိုသည်။

(ဇ)ခွင့်ပြုမိန့် ဆိုသည်မှာ အဆိုပြုချက်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ကော်မရှင်၏ သဘောတူ ခွင့်ပြုသည့်အမိန့်ကို ဆိုသည်။

(ဈ)မတည်ငွေရင်း ဆိုရာတွင် ခွင့်ပြုမိန့်အရ နိုင်ငံသားတစ်ဦးဦးက စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတွင် ရင်းနှီး မြှုပ်နှံသော အောက်ပါတို့ ပါဝင်သည်-

(၁)ပြည်တွင်းသုံးငွေ၊

(၂)နိုင်ငံခြားသုံးငွေ၊

(၃)စက်ပစ္စည်း၊ စက်ကိရိယာ၊ စက်ကိရိယာအစိတ်အပိုင်း၊ စက်အရန်ပစ္စည်း၊အသုံးအဆောင်တန်ဆာပလာများ၊

(၄)လိုင်စင်၊ တီထွင်မှု မူပိုင်ခွင့်၊ စက်မှုဒီဇိုင်း၊ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၊ မူပိုင်ခွင့် စသည့် အသိဉာဏ် ဆိုင်ရာ ပစ္စည်းများကို တန်ဖိုးဖြတ်နိုင်သော အခွင့်အရေး၊

(၅)ကျွမ်းကျင်မှု နည်းပညာရပ်၊

(၆)အထက်ပါတို့မှ လုပ်ငန်းတွင် တိုးပွားရရှိပြီး၍ ဖြစ်စေ၊ ဝေစုအကျိုး အမြတ်ကို ဖြစ်စေ၊ ပြန်လည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသောငွေများ၊

(၇)တည်ဆဲဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်အရ မတည်ငွေရင်းအဖြစ် ခွင့်ပြုထားသော အရာဝတ္ထုပစ္စည်းများ၊

(ည)ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ ဆိုသည်မှာ ခွင့်ပြုမိန့်အရ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသော ပုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်း ကိုဆိုသည်။

(ဋ)ဘဏ် ဆိုသည်မှာ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့က ခွင့်ပြုသော နိုင်ငံတော် အတွင်းရှိ ဘဏ်တစ်ခုခုကို ဆိုသည်။

(ဌ)ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဆိုရာတွင် ဤဥပဒေနှင့်အညီ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူက ကြီးကြပ် ကွပ်ကဲသည့် ပိုင်ဆိုင်မှု ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးကို ဆိုသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် အောက်ပါတို့လည်း ပါဝင်သည်-

(၁)ပြည်တွင်းသုံးငွေ၊ နိုင်ငံခြားသုံးငွေ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ ရရှိသည့် အမြတ်ငွေအနက်မှ ပြန်လည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသည့်ငွေ၊

(၂)စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရာတွင် လိုအပ်သည့် ပြည်တွင်းပြည်ပမှ ချေးယူရရှိသည့် ငွေကြေးနှင့် အထောက်အပံ့များ၊

(၃)ရွှေ့ပြောင်းနိုင်သော ပစ္စည်း၊ မရွှေ့မပြောင်းနိုင်သော ပစ္စည်းနှင့် အခြား ပစ္စည်းဆိုင်ရာ အခွင့်အရေးများကို ဥပဒေနှင့်အညီ အပေါင်ခံခွင့်နှင့် ပေါင်နှံခွင့်များ၊

(၄)ကုမ္ပဏီတစ်ခု၏ အစုရှယ်ယာများ၊ စတော့များနှင့် ဒီဘင်ချာ စသည့် ငွေချေးသက်သေခံ လက်မှတ်များ၊

(၅)ငွေရေးကြေးရေးဆိုင်ရာ တန်ဖိုးတစ်ရပ်အဖြစ် ထားရှိသည့် ပဋိညာဉ် စာချုပ်အရ ငွေကြေး အခွင့်အရေးများ သို့မဟုတ် ဆောင်ရွက်မှုများ၊

(၆)တည်ဆဲဥပဒေများနှင့်အညီ အသိဉာဏ်ပစ္စည်းဆိုင်ရာ အခွင့်အရေးများ၊

(၇)သဘာဝသယံဇာတပစ္စည်းများ ရှာဖွေခြင်းနှင့် ထုတ်လုပ်ခြင်းဆိုင်ရာ အခွင့်အရေးများ အပါအဝင် သက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေ သို့မဟုတ် ပဋိညာဉ် စာချုပ်အရ ပေးအပ်ထားသည့် လုပ်ငန်း ဆိုင်ရာ အခွင့်အရေးများ၊

(ဍ)မြေငှားရမ်းခွင့်ရှိသူ သို့မဟုတ် မြေအသုံးပြုခွင့်ရသူ ဆိုသည်မှာ နိုင်ငံတော်က သတ်မှတ်ထားသည့် မြေငှားရမ်းခကို နိုင်ငံတော်သို့ ပေးဆောင်၍ သတ်မှတ် ထားသော ကာလအပိုင်းအခြားအထိ စီးပွားရေး လုပ်ငန်း တစ်ရပ်ရပ်လုပ်ကိုင်ရန် မြေငှားရမ်းခွင့်ရရှိသူ သို့မဟုတ် စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း၊ မွေးမြူရေး လုပ်ငန်း တစ်ရပ်ရပ် လုပ်ကိုင်ရန် မြေအသုံးပြုခွင့်ရသူကို ဆိုသည်။

(ဎ)ဘီအိုတီစနစ် ဆိုသည်မှာ တည်ဆောက်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ စာချုပ်သက်တမ်း ကုန်ဆုံးချိန်တွင် လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်သူတို့က သက်ဆိုင်ရာသို့ လွှဲပြောင်းပေးအပ်ခြင်းကို ဆိုသည်။

(ဏ)ဘီအိုအိုစနစ် ဆိုသည်မှာ တည်ဆောက်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းရပ်များကို ပိုင်ဆိုင်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းလည်ပတ် ဆောင်ရွက်ခြင်းကို ဆိုသည်။

(တ)ဘီတီအို ဆိုသည်မှာ လုပ်ငန်းတည်ဆောက်ခြင်း၊ တည်ဆောက်ပြီးချိန်တွင် လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်သူတို့က သက်ဆိုင်ရာသို့ လွှဲပြောင်းပေးအပ်ခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းလည်ပတ်ဆောင်ရွက်ခြင်းကို ဆိုသည်။

အခန်း(၂) ရည်ရွယ်ချက်[ပြင်ဆင်ရန်]

၃။နိုင်ငံတော်၏ ကြွယ်ဝသော သယံဇာတပစ္စည်းများကို ဖော်ထုတ်၍ ပြည်သူများ လောက်ငစွာ သုံးစွဲခံစားနိုင်ကြရန်နှင့် ပိုလျှံလာသည်တို့ကို ပြည်ပသို့ တင်ပို့ရောင်းချ နိုင်စေရန်၊ လုပ်ငန်းများတိုးတက် ကျယ်ပြန့်လာသည်နှင့်အမျှ ပြည်သူတို့အတွက်လည်း အလုပ်အကိုင်များ ပေါ်ပေါက်ပေါများလာစေရန်၊ လူသားအရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုးလာစေရန်၊ အခြေခံအဆောက်အအုံ အပါအဝင် နိုင်ငံတော် ဒေသအသီးသီး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်၊ နိုင်ငံ တကာနှင့် ရင်ဘောင်တန်းနိုင်သည့် မြန်မာနိုင်ငံသားပိုင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ မှုလုပ်ငန်းများ ပေါ်ထွန်း လာစေရန် ရည်ရွယ်သည်။

အခန်း(၃) အခြေခံမူများ[ပြင်ဆင်ရန်]

၄။ဤဥပဒေ၏ အခြေခံမူများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် -

(က)အမျိုးသားစီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး စီမံကိန်း၏ အဓိက ရည်မှန်ချက်များကို အထောက်အကူပြုစေရေး၊

(ခ)နိုင်ငံသားက ရရှိပြီးဖြစ်သော ရရှိသင့်သော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၊ အခွင့်အလမ်းများကို ကာကွယ် စောင့်ရှောက်ရေး၊

(ဂ)အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ တိုးတက်လာစေရေး၊

(ဃ)အဆင့်မြင့်ကျွမ်းကျင်မှု၊ နည်းပညာရပ်များ တိုးတက်ရရှိရေးနှင့် အဆင့်မြင့် နည်းပညာဖြင့် ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေး၊

(င)ပြည်တွင်းထွက်သယံဇာတပစ္စည်းများကို အသုံးပြု၍ ကုန်ပစ္စည်း ထုတ်လုပ် လာနိုင်စေရေး၊

(စ)သွင်းကုန်အစားထိုး လုပ်ငန်းများ တည်ထောင်လာစေရေး၊

(ဆ)ပြည်ပပို့ကုန် တိုးချဲ့တင်ပို့နိုင်စေရေး၊

(ဇ)မတည်ငွေရင်းကြီးမားသည့် ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနှင့် ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ ပေါ်ထွန်းလာစေရေး၊

(ဈ)ခေတ်မီစက်မှုလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရေး၊

(ည)အသေးစားနှင့် အလတ်စား စက်မှုလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရေး၊

(ဋ)စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု သက်သာစေမည့် လုပ်ငန်းများ ဖော်ထုတ်ရေး၊

(ဌ)စွမ်းအင်သစ်များ ရှာဖွေဖော်ထုတ်လုပ်ရေးနှင့် ဇီဝအခြေခံစွမ်းအင်သစ်များ ကဲ့သို့သော ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲ စွမ်းအင်အရင်းအမြစ်များ ပေါ်ပေါက်လာစေရေး၊

(ဍ)ပုဂ္ဂလိကနှင့် သမဝါယမကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရေး၊

(ဎ)ဒေသန္တရ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရေး၊

(ဏ)ငွေကြေးဈေးကွက်တွင် ကျယ်ပြန့်စွာ ပါဝင်လာနိုင်စေရေး၊

(တ)ပြည်ပရောက်နိုင်ငံသားများ၊ အသိပညာရှင်များ၊ အတတ်ပညာရှင်များ၊ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များအား ပြည်တွင်းဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းများတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပါဝင် လာစေရေး၊

(ထ)အသိဉာဏ်ဆိုင်ရာ ပစ္စည်းထုတ်ကုန်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်လာစေရေး၊

(ဒ)ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ရေးကို အထောက်အကူဖြစ်စေရေး။

အခန်း(၄) သက်ဆိုင်သည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ[ပြင်ဆင်ရန်]

၅။ဤဥပဒေအရဖြစ်စေ၊ တည်ဆဲဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်အရဖြစ်စေ ကန့်သတ်ထားသည့် သို့မဟုတ် တားမြစ်ထားသည့် လုပ်ငန်းများမှအပ မည်သည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း အမျိုးအစားမဆို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခွင့် လျှောက်ထားနိုင်သည်။

၆။အောက်ပါရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများကို ကန့်သတ်သည့် သို့မဟုတ် တားမြစ်သည့် လုပ်ငန်းများအဖြစ် သတ်မှတ်ရမည် -

(က)နိုင်ငံတော်အတွင်း တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏ ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုနှင့် ဓလေ့ထုံးစံများကို ထိခိုက်စေသော လုပ်ငန်းများ၊

(ခ)လူနေထိုင်ရာ ရပ်ဝန်းအတွင်း အများပြည်သူ၏ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိခိုက်စေမှု၊ အသံဆူညံမှု ဖြစ်ပေါ်လာစေသော လုပ်ငန်းများ၊

(ဂ)ပြည်သူတို့၏ ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေနိုင်သော လုပ်ငန်းများ၊

(ဃ)သဘာဝအရင်းအမြစ်၊ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ဂေဟစနစ်ကို ထိခိုက်ပျက်စီးစေနိုင်သော လုပ်ငန်းများ၊

(င)နိုင်ငံတော်အတွင်းရှိ ကုန်းနေ၊ ရေနေသတ္တဝါများ၊ သစ်ပင်၊ ပန်းမန်၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံ၊ ရှေးဟောင်း အမွေအနှစ်ပစ္စည်းများ၊ သယံဇာတပစ္စည်းများ စသည်တို့ကို ထိခိုက်စေနိုင်သော လုပ်ငန်းများ၊

(စ)နိုင်ငံတော်အတွင်းသို့ ဘေးအန္တရာယ်ရှိသော သို့မဟုတ် အဆိပ်အတောက်ရှိသော ပစ္စည်းများ သယ်ဆောင်လာနိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ၊

(ဆ)နိုင်ငံတကာ သဘောတူညီချက်များအရ ဘေးအန္တရာယ်ရှိသော ဓာတုပစ္စည်း ထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံများ သို့မဟုတ် အသုံးပြုသော လုပ်ငန်းများ။

၇။ကော်မရှင်သည် နိုင်ငံတော်နှင့် နိုင်ငံသားတို့၏ လုံခြုံရေးအခြေအနေ၊ စီးပွားရေး အခြေအနေ၊ ပတ်ဝန်းကျင် အခြေအနေနှင့် လူမှုအကျိုးစီးပွားကို ကြီးမားစွာ အကျိုး သက်ရောက်မှု ဖြစ်စေနိုင်သော နိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လုပ်ငန်းကြီးများကို ပြည်ထောင်စု အစိုးရအဖွဲ့မှ တစ်ဆင့် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သို့ တင်ပြရမည်။

အခန်း(၅) ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပုံစံ[ပြင်ဆင်ရန်]

၈။ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကို အောက်ပါပုံစံတစ်ခုခုဖြင့် ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်နိုင်သည် -

(က)နိုင်ငံသားက မတည်ငွေရင်း ရာခိုင်နှုန်းပြည့်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(ခ)နိုင်ငံသားနှင့် သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းတို့ ဖက်စပ် ပြုလုပ်ခြင်း၊

(ဂ)နိုင်ငံတော်နှင့် နိုင်ငံသားတို့အကြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု စာချုပ်ချုပ်ဆိုရာတွင် ဘီအိုဘီ၊ ဘီအိုအို အပါအဝင် နှစ်ဦးနှစ်ဖက် ညှိနှိုင်းသဘောတူညီသည့် စနစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(ဃ)လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ပဋိညာဉ်စာချုပ်ပါ ဥပဒေနှင့် ညီညွတ်သောစနစ်တစ်ခုခုဖြင့် ဆောင်ရွက်ခြင်း။

၉။(က)ပုဒ်မ ၈ ပါ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဖွဲ့စည်းရာတွင် တစ်ဦးတည်းပိုင်လုပ်ငန်းဖြစ်စေ၊ အစုအဖွဲ့ပိုင် လုပ်ငန်းဖြစ်စေ၊ ကုမ္ပဏီဖြစ်စေ ဖွဲ့စည်းနိုင်သည်။

(ခ)ပုဒ်မခွဲ (က) အရ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာတွင် ပဋိညာဉ်စာချုပ်ပါ သက်တမ်းမကုန်ဆုံးမီ လုပ်ငန်းရပ်စဲခွင့်ရရှိ၍ ဖြစ်စေ၊ လုပ်ငန်းပြီးဆုံး၍ ဖြစ်စေ၊ စာရင်းရှင်းလင်း ဖျက်သိမ်းရာတွင် နိုင်ငံတော်၏ တည်ဆဲဥပဒေများနှင့်အညီ လိုက်နာကျင့်သုံး ဆောင်ရွက်ရမည်။

အခန်း(၆) ကော်မရှင်ဖွဲ့စည်းခြင်း[ပြင်ဆင်ရန်]

၁ဝ။(က)ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့သည် -

(၁)ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု လုပ်ငန်းများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဤဥပဒေပါ လုပ်ငန်းတာဝန် များကို ဆောင်ရွက် နိုင်ရန် သင့်လျော်သော ပြည်ထောင်စုအဆင့် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအား ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်လည်းကောင်း၊ သက်ဆိုင်ရာ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာန၊ အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများနှင့် အစိုးရ မဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများမှ ပညာရှင်များ၊ သင့်လျော်သော ပုဂ္ဂိုလ်များအား အဖွဲ့ဝင်များ အဖြစ်လည်းကောင်း ပါဝင်စေလျက် မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မရှင်ကို ဖွဲ့စည်းရမည်။

(၂)ကော်မရှင်ကို ဖွဲ့စည်းရာတွင် အဖွဲ့ဝင်များအနက်မှ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ၊ အတွင်းရေးမှူးနှင့် တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူးတို့ကို သတ်မှတ်၍ တာဝန် ပေးအပ်ရမည်။

(ခ)နိုင်ငံဝန်ထမ်း မဟုတ်သော ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များသည် အမျိုးသားစီမံကိန်းနှင့် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု ဝန်ကြီးဌာက ခွင့်ပြုသော စရိတ်နှင့် ချီးမြှင့်ငွေကို ခံစားခွင့်ရှိသည်။

အခန်း(၇) ကော်မရှင်၏ တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များ[ပြင်ဆင်ရန်]

၁၁။ကော်မရှင်၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်-

(က)အဆိုပြုချက်များကို စိစစ်ရာတွင် အမျိုးသားလုံခြုံရေးကို ထိပါးနိုင်မှု၊ ငွေရေးကြေးရေး ယုံကြည် စိတ်ချရမှု၊ လုပ်ငန်း၏ စီးပွားရေးတွက်ခြေကိုက်မှု၊ စက်မှုနည်းပညာ ဆီလျော်မှု၊ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းကာကွယ်မှု စသည့် အချက်အလက်များကို သုံးသပ်ခြင်း၊

(ခ)ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများက ဥပဒေအရ ခံစားခွင့်ရှိသော အခွင့်အရေးများကို အပြည့်အဝ မရရှိကြောင်း တိုင်ကြားလျှင် လိုအပ်သလို အမြန်အရေးယူ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(ဂ)အဆိုပြုချက်များကို တည်ဆဲဥပဒေများပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့် ဆန့်ကျင်ခြင်း ရှိမရှိ စိစစ်ခြင်း၊

(ဃ)နိုင်ငံတော်၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဆောင်ရွက်သော နိုင်ငံသားတို့၏ အဆိုပြု ချက်များကို လုပ်ငန်း အမျိုးအစားပေါ်မူတည်၍ ဘီအိုဘီ၊ ဘီတီအို၊ ဘီအိုအို အပါအဝင် အလားတူ စနစ်များအပေါ်တွင် အခြေခံစဉ်းစားခြင်း၊

(င)လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များကို ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့မှ တစ်ဆင့် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သို့ ခြောက်လတစ်ကြိမ် တင်ပြအစီရင်ခံခြင်း၊

(စ)ပြည်တွင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ လွယ်ကူရန်နှင့် အားပေးအထောက်အကူပြုရန် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့သို့ အခါအားလျော်စွာ အကြံပြုတင်ပြခြင်း၊

(ဆ)ဤဥပဒေနှင့်အညီ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လုပ်ငန်းအမျိုးအစား၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု တန်ဖိုးပမာဏနှင့် လုပ်ငန်း သက်တမ်းတို့ကို သတ်မှတ်ခြင်းနှင့် ပြောင်းလဲ သတ်မှတ်ခြင်း၊

(ဇ)တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်စီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ပြည်ထောင်စု အစိုးရအဖွဲ့၏ သဘော တူညီချက်အရ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခွင့်ရသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လုပ်ငန်းများနှင် စပ်လျဉ်း၍ သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့နှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(ဈ)မိမိငှားရမ်းခွင့် သို့မဟုတ် အသုံးပြုခွင့်ရရှိသော မြေ၏ မြေပေါ်မြေအောက်၌ ခွင့်ပြုသည့် လုပ်ငန်းနှင့် မသက်ဆိုင်သော မူလစာချုပ်တွင် မပါဝင်သည့် သဘာဝသယံဇာတ တွင်းထွက်ပစ္စည်းကိုဖြစ်စေ၊ ရှေးဟောင်းဝတ္ထုပစ္စည်း၊ ရတနာသိုက်ကိုဖြစ်စေ တွေ့ရှိလျှင် ကော်မရှင်က ချက်ချင်းသိရှိရန်နှင့် အရေးယူနိုင်ရန် စီမံဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(ည)စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကို အဆိုပြုချက်နှင့်အညီ အောင်မြင်စွာ ဆောင်ရွက်ရန် အတွက် ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပဘဏ်ချေးငွေများ ရယူနိုင်ရန် အလို့ငှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသည့် လုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်နေကြောင်း အသိအမှတ်ပြုလွှာ ထုတ်ပေးခြင်း၊

(ဋ)အခွန်ကင်းလွတ်ခွင်နှင့် သက်သာခွင့်ပေးရန် မလိုသောဘရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လုပ်ငန်းများကို သတ်မှတ်ပေးခြင်း၊

(ဌ)ခွင့်ပြုမိန့်ဖြင့် လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းတွင် အလုပ်လုပ် ကိုင်ရန် ခွင့်ပြုထားသည့် နိုင်ငံခြားသားများအား နိုင်ငံတော်က ထုတ်ပေးသော အလုပ်လုပ်ခွင့်လက်မှတ်၊ ပြည်တွင်းနေထိုင်ခွင့် လက်မှတ်ရရှိရေးအတွက် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊

(ဍ)ဤဥပဒေနှင့်အညီ ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်ရန် ကော်မရှင်က တာဝန်ခံခြင်း၊

(ဎ)ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့က အခါအားလျော်စွာ ပေးအပ်သော တာဝန်များကို ထမ်းဆောင်ခြင်း။

၁၂။ကော်မရှင်၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်-

(က)နိုင်ငံတော်၏ အကျိုးစီးပွားကို ဖြစ်ထွန်းစေနိုင်သည်ဟု ယူဆပြီး တည်ဆဲဥပဒေ တစ်ရပ်ရပ်နှင့်လည်း မဆန့်ကျင်သည့် အဆိုပြုချက်ကို လိုအပ်သော စိစစ်မှုများ ပြုလုပ်၍ လက်ခံခြင်း၊

(ခ)ကော်မရှင်သည် အဆိုပြုချက်ကို လက်ခံလျှင် ခွင့်ပြုမိန့်ကို ကမကထပြုသူ သို့မဟုတ် ရင်းနှီး မြှုပ်နှံလိုသူအား ထုတ်ပေးခြင်း၊

(ဂ)ခွင့်ပြုမိန့်သက်တမ်း သို့မဟုတ် သဘောတူညီချက်ကို တိုးမြှင့်ပေးရန်ဖြစ်စေ၊ ပြင်ဆင်ပေးရန်ဖြစ်စေ သက်ဆိုင်ရာတို့က လျှောက်ထားလာလျှင် သတ်မှတ် ချက်များနှင့်အညီ စိစစ်၍ ခွင့်ပြုခြင်း သို့မဟုတ် ငြင်းပယ်ခြင်း၊

(ဃ)ကမကထပြု သူထံမှ လည်းကောင်း၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူထံမှ လည်းကောင်း လိုအပ်သည့် အထောက် အထားများကိုဖြစ်စေ၊ အချက်အလက်များကိုဖြစ်စေ တင်ပြရန်တောင်းဆိုခြင်း၊

(င)ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူက ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိရန် ကော်မရှင်သို့ တင်သွင်းသော အဆိုပြုချက်တွင် အချက်အလက် များကို မမှန်မကန် ရေးသွင်းဖော်ပြထားခြင်း သို့မဟုတ် ခွင့်ပြုမိန့်ပါ စည်းကမ်းချက်များအတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် ပျက်ကွက်ခြင်းတို့ကို ခိုင်လုံသော အထောက်အထားများ တွေ့ရှိပါက ပုဒ်မ ၃၂ တွင် ဖော်ပြထားသည့် စီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာ ပြစ်ဒဏ်တစ်ရပ်ရပ်ကို ဖြစ်စေ၊ ပြစ်ဒဏ်များကိုဖြစ်စေ ချမှတ်ခြင်း။

(စ)ငွေရေးကြေးရေးကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ရန် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူက အဆိုပြု တင်ပြလာသည့် ဘဏ်ကို ခွင့်ပြုခြင်း သို့မဟုတ် ငြင်းပယ်ခြင်း။

၁၃။ကော်မရှင်သည်မိမိ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ဆောင်ရွက်ရာတွင် ကော်မတီများနှင့် အဖွဲ့ငယ်များကို လိုအပ်သလို ဖွဲ့စည်းနိုင်သည်။

၁၄။ကော်မရှင်က ခွင့်ပြုသော လုပ်ငန်းများ၏ ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုနှင့် တိုးတက်ဖြစ်ပေါ်မှု အခြေအနေများကို ခြောက်လလျှင် တစ်ကြိမ် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ အစည်း အဝေးတွင် အစီရင်ခံတင်ပြရမည်။

အခန်း(၈) ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ၏ တာဝန်နှင့်အခွင့်အရေးများ[ပြင်ဆင်ရန်]

၁၅။ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ၏ တာဝန်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်-

(က)ဤဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်၊ ဤဥပဒေအရ ထုတ်ပြန်သည့် နည်းဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်း၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ အမိန့်ကြော်ငြာစာ၊ အမိန့်၊ ညွှန်ကြားချက်နှင့် ခွင့်ပြုမိန့်တို့ပါ စည်းကမ်း ချက်များကို လိုက်နာခြင်း၊

(ခ)မိမိငှားရမ်းခွင့် သို့မဟုတ် အသုံးပြုခွင့်ရှိသော မြေကို ကော်မရှင်က သတ်မှတ်ထားသော စည်းကမ်းချက်များ၊ စာချုပ်ပါ စည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီ အသုံးပြုခြင်း၊

(ဂ)ကော်မရှင်က ထုတ်ပေးသော ခွင့်ပြုမိန့်ကို ရရှိပါက သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်း သို့မဟုတ် ပုဂ္ဂိုလ်၊ အဖွဲ့အစည်းနှင့် လိုအပ်သော ပဋိညာဉ်စာချုပ် ချုပ်ဆို၍ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လုပ်ငန်း တည်ထောင်ခြင်း၊

(ဃ)ခွင့်ပြုမိန့်ဖြင့် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုထားသော မြေနှင့် အဆောက်အအုံများကို လုပ်ငန်းသက်တမ်း ကာလအတွင်း ထိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လုပ်ငန်းအတွက် အခြားပုဂ္ဂိုလ် တစ်ဦးဦးအား တစ်ဆင့်ဌားရမ်းခြင်း၊ ပေါင်နှံခြင်း၊ အစုရှယ်ယာ လွှဲပြောင်းခြင်းနှင့် လုပ်ငန်း လွှဲပြောင်းခြင်းတို့ကို ကော်မရှင်၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(င)မိမိငှားရမ်းခွင့် သို့မဟုတ် အသုံးပြုခွင့်ရရှိသော မြေ၏မြေပေါ် မြေအောက်၌ ခွင့်ပြုသည့် လုပ်ငန်းနှင့် မသက်ဆိုင်သော မူလစာချုပ်တွင် မပါဝင်သည့် သဘာဝသယံဇာတ တွင်းထွက် ပစ္စည်းကိုဖြစ်စေ၊ ရှေးဟောင်းဝတ္ထုပစ္စည်း၊ ရတနာသိုက်ကိုဖြစ်စေ တွေ့ရှိလျှင် ကော်မရှင်သို့ ချက်ချင်း အကြောင်းကြား ခြင်း၊ ကော်မရှင်က ခွင့်ပြုလျှင် ယင်းမြေပေါ်၌ ဆက်လက်လုပ်ကိုင် နိုင်ခြင်း၊ ခွင့်ပြုချက်မရလျှင် အစားထိုးစီစဉ်ပေးသည့် နေရာသို့ ပြောင်းရွှေ့ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(စ)ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ တည်ဆဲဥပဒေများနှင့်အညီ ပတ်ဝန်းကျင် ညစ်ညမ်းမှု၊ ပျက်စီးမှု မဖြစ်စေရန် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(ဆ)ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူသည် နိုင်ငံတော်အတွင်း အာမခံလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့်ရှိသည့် အာမခံ လုပ်ငန်းတစ်ခုခုတွင် သတ်မှတ်သော အာမခံအမျိုးအစားများကို ထားရှိခြင်း၊

၁၆။ရင်းနှီးမြှုနှံသူ၏ အခွင့်အရေးများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်-

(က)နိုင်ငံခြားမှ ကျွမ်းကျင်သူပညာရှင်များ ခေါ်ယူခန့်ထားပိုင်ခွင့်ရှိခြင်း၊

(ခ)စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများအတွက် အခြေခံ လိုအပ်ချက်များဖြစ်သည့် မြေ၊ အဆောက်အအုံ၊ ရေ၊ ဆက်သွယ်ရေး၊ စွမ်းအင်တို့ ရရှိရေးအတွက် သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်း၏ ကူညီ ပံ့ပိုးမှုများ ရနိုင်ခွင့်ရှိခြင်း၊

(ဂ)စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကို ဆောင်ရွက်ရာတွင် ကျွမ်းကျင်မှု အကူအညီနှင့် နည်း ပညာများကို သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းထံမှ ဥပဒေနှင့် အညီ ရယူသုံးစွဲခွင့်ရှိခြင်း၊

(ဃ)မြေနှင့် အဆောက်အအုံတို့ကို တစ်ဆင့်ငှားရမ်းခြင်းနှင့် ပေါင်နှံခြင်း မဟုတ်ဘဲ အခြားတစ်နည်း နည်းဖြင့် လွှဲပြောင်းခြင်းတို့ကို ကော်မရှင်၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ပြုလုပ်ခွင့်ရှိခြင်း၊

(င)မိမိ၏ အစုရှယ်ယာ အချို့ကိုသော်လည်းကောင်း၊ အားလုံးကိုသော် လည်းကောင်း၊ နိုင်ငံခြားသား တစ်ဦးဦး သို့မဟုတ် နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတစ်ခုခုသို့ လွှဲပြောင်းရောင်းချမည် ဆိုပါက နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဥပဒေနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိခြင်း၊

(စ)နိုင်ငံခြားသား သို့မဟုတ် နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတစ်ခုခုနှင့် ဖက်စပ်လုပ်ငန်း တည်ထောင်လုပ်ကိုင်လိုပါက နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုနှံမှု ဥပဒေနှင့်အညီ လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိခြင်း၊

(ဆ) နိုင်ငံတော်နှင့် စာချုပ်ချုပ်ဆိုရမည့် လုပ်ငန်းများတွင် လုပ်ငန်းသဘောသဘာဝ အရ ဘီအိုတီ၊ ဘီတီအို၊ ဘီအိုအိုစနစ် အပါအဝင် အခြားအလားတူ စနစ်တစ်ရပ်ရပ်ဖြင့် အဆိုပြုခွင့်ရှိခြင်း၊

(ဇ)မူလအဆိုပြုချက်ပါ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းကို တိုးချဲ့ခြင်း သို့မဟုတ် မတည်ငွေရင်း တိုးမြှင့်ခြင်းများကို ကော်မရှင်၏ ခွင့်ပြုချက်ရယူ၍ လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိခြင်း၊

(ဈ)စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကို အဆိုပြုချက်နှင့်အညီ အောင်မြင်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် သို့မဟုတ် ရထိုက်ခွင့် ရှိသော အခွင့်အရေးများကို ရရှိနိုင်ရန် အလို့ငှာ ကော်မရှင်၏ အမိန့် သို့မဟုတ် ဆုံးဖြတ်ချက် တစ်ရပ်ရပ်ကို ပြန်လည်သုံးသပ် ပြင်ဆင်ပေးရန် ကော်မရှင်သို့ တင်ပြခွင့်ရှိခြင်း၊

(ည)တည်ဆဲဥပဒေနှင့်အညီ အကျိုးခံစားခွင့်များ ရရှိရေးအတွက်လည်းကောင်း၊ နစ်နာချက်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အရေးယူပေးရေး အတွက်လည်းကောင်း ကော်မရှင်နှင့် သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရဌာန၊ အစိုးရ အဖွဲ့အစည်းသို့ တင်ပြခွင့် ရှိခြင်း၊

(ဋ) ခွင့်ပြုမိန့်ဖြင့် လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းတွင် နည်းပညာ သစ်များ တီထွင်ခြင်း၊ ထုတ်ကုန် အရည်အသွေး တိုးမြှင့်ခြင်း၊ ကုန်ထုတ် စွမ်းအား မြှင့်တင်ခြင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှု လျှော့ချခြင်းများအတွက် အကျိုးခံစားခွင့်များ ပိုမိုရရှိစေရန် ကော်မရှင်သို့ တင်ပြလျှောက်ထားခွင့် ရှိခြင်း၊

(ဌ)နိုင်ငံတော်တစ်ဝန်းလုံးတွင် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်အလို့ငှာ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးမှု နည်းပါးပြီး ဆက်သွယ် သွားလာရေး ခက်ခဲသော ဒေသများ၊ သဘာဝဘေးဒဏ် ခံရလေ့ရှိသော ဒေသများရှိ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လုပ်ငန်းများတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ သူများအတွက် ကော်မရှင်က ပြည်ထောင်စု အစိုးရအဖွဲ့၏ သဘော တူညီချက်ဖြင့် အခန်း (၁၁) ပါ အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် ကာလနှင့် သက်သာခွင့် ကာလများထက် ပိုမို၍ သတ်မှတ်ပေးသည်ကို ရခွင့်ရှိခြင်း၊

(ဍ)ကော်မရှင်၏ အသိအမှတ်ပြုလွှာဖြင့် ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ ဘဏ်ချေးငွေများ ရယူနိုင်ရန် အလို့ငှာ လျှောက်ထားရယူခွင့်ရှိခြင်း။

အခန်း(၉) ခွင့်ပြုမိန့်လျှောက်ထားခြင်း[ပြင်ဆင်ရန်]

၁၇။ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ သို့မဟုတ် ကမကထပြုသူသည် ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိရန် ကော်မရှင်သို့ သတ်မှတ်ချက် များနှင့်အညီ အဆိုပြုချက် တင်သွင်းရမည်။

၁၈။ကော်မရှင်သည်-

(က)ပုဒ်မ ၁၇ အရ တင်သွင်းသော အဆိုပြုချက်ကို ရရှိပါက လိုအပ်သော စိစစ်မှုများ ပြုလုပ်ပြီး အဆိုပြုချက်ကို လက်ခံရရှိသည့်နေ့မှ ၁၅ ရက်အတွင်း လက်ခံခြင်း သို့မဟုတ် ငြင်းပယ်ခြင်း ပြုနိုင်သည်။

(ခ)အဆိုပြုချက်ကိုလက်ခံပါက ခွင့်ပြုမိန့်ကို ရက်ပေါင်း ၉၀ အတွင်း ထုတ်ပေးရမည်။

(ဂ)တင်သွင်းထားသော အဆိုပြုလွှာများကို ခိုင်လုံသော အကြောင်းပြချက်မရှိဘဲ သုံးသပ် ဆုံးဖြတ်ရန် ပျက်ကွက်ပါက ပျက်ကွက်သည့် မည်သည့်တာဝန်ရှိ ပုဂ္ဂိုလ်မဆို နိုင်ငံဝန်ထမ်း ဥပဒေနှင့်အညီ အရေးယူခြင်း ခံရမည်။

အခန်း(၁ဝ) အမှုထမ်းများနှင့် အလုပ်သမားများ ခန့်ထားခြင်း[ပြင်ဆင်ရန်]

၁၉။ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူသည်-

(က)နိုင်ငံသားဝန်ထမ်းများအား လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှု တိုးတက်လာစေရေးအတွက် လေ့ကျင့် ပေးခြင်း၊ သင်တန်းပေးခြင်းတို့ကို စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးရမည်။

(ခ)အလုပ်သမားစုဆောင်းခြင်းကို အလုပ်အကိုင်နှင့် အလုပ်သမား ရှာဖွေရေး ရုံးမှလည်းကောင်း၊ ပြည်တွင်းအလုပ်အကိုင် ရှာဖွေရေး ကိုယ်စားလှယ်များမှ လည်းကောင်း၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ၏ အစီအစဉ် ဖြင့်လည်းကောင်း ဆောင်ရွက် ရမည်။

(ဂ)ကျွမ်းကျင်သူအလုပ်သမားများ၊ အတတ်ပညာရှင်များနှင့် ဝန်ထမ်းများ ခန့်ထားရာတွင် တည်ဆဲ အလုပ်သမားဆိုင်ရာ ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေနှင့်အညီ အလုပ်ခန့်ထားမှုဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက်စာချုပ်ကို အလုပ်ရှင်နှင့် အလုပ်သမားတို့ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် လက်မှတ်ရေးထိုး၍ ခန့်ထားရမည်။

(ဃ) အမှုထမ်းများနှင့် အလုပ်သမားများကို ခန့်ထားရာ၌ အလုပ်ခန့်ထားမှုဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက် စာချုပ်ကို တည်ဆဲအလုပ်သမားဆိုင်ရာ ဥပဒေနှင့်အညီ ချုပ်ဆိုရမည်။

(င)အလုပ်ခန့်ထားမှုဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက်စာချုပ်ပါ အလုပ်ရှင်နှင့် အလုပ် သမားတို့၏ အခွင့်အရေးနှင့် တာဝန်များကိုလည်းကောင်း၊ အလုပ်အကိုင် ဆိုင်ရာ စည်းကမ်းချက်များကို လည်းကောင်း သတ်မှတ်ရာ၌ အနည်းဆုံး လုပ်ခလစာ၊ ခွင့်ရက်၊ အလုပ်ပိတ်ရက်၊ အချိန်ပိုလုပ်ခ၊ နစ်နာကြေး၊ အလုပ်သမားလျော်ကြေး၊ လူမှုဖူလုံရေးနှင့် အလုပ်သမာများနှင့် သက်ဆိုင်သည့် အခြား အာမခံ ထားရှိခြင်းတို့ အပါအဝင် တည်ဆဲအလုပ်သမားဆိုင်ရာ ဥပဒေများပါ အခွင့်အရေးများ ရရှိရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ပေးရမည်။

(စ)အလုပ်ရှင်အချင်းချင်း၊ အလုပ်သမားအချင်းချင်း၊ အလုပ်ရှင်နှင့် အလုပ်သမား၊ အလုပ်သမားနှင့် အတတ်ပညာရှင် သို့မဟုတ် ဝန်ထမ်းတို့အကြား ပေါ်ပေါက် လာသည့် အငြင်းပွားမှုများကို သက်ဆိုင်ရာ တည်ဆဲဥပဒေများနှင့်အညီ ဖြေရှင်းရမည်။

အခန်း(၁၁) ကင်းလွတ်ခွင့်နှင့် သက်သာခွင့်များ[ပြင်ဆင်ရန်]

၂ဝ။ကော်မရှင်သည် နိုင်ငံသားများ၏ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကို အားပေးအထောက်အကူပြုရန် အလို့ငှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူအား အောက်ပါအခွန် ကင်းလွတ်ခွင့်နှင့် သက်သာခွင့်များ အနက် ပုဒ်မခွဲ (က) ပါ အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ကို ခွင့်ပြုရမည်။ ထို့ပြင် ကျန်ရှိသော အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် သက်သာခွင့် တစ်ရပ်ရပ်ကိုဖြစ်စေ၊ တစ်ရပ်ရပ်ထက် ပို၍ဖြစ်စေ၊ အားလုံးကိုဖြစ်စေ၊ ခံစားခွင့်ပြုရန် တင်ပြလျှောက်ထားလာလျှင် ခွင့်ပြုနိုင်သည်-

(က)ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတစ်ခုခု စီးပွားဖြစ် စတင်သောနှစ် အပါအဝင် တစ်ဆက်တည်းငါးနှစ်အထိ ဝင်ငွေခွန် ကင်းလွတ်ခွင့်၊

(ခ)နိုင်ငံတော်မှ အထူးလိုအပ်ချက်အရ ဆောင်ရွက်သော လုပ်ငန်းများအတွက် ကော်မရှင်မှ ထပ်မံ သတ်မှတ်ပေးသည့် ကင်းလွတ်ခွင့်နှင့် သက်သာခွင့်၊

(ဂ)ပုဒ်မခွဲ (က) အရ လုပ်ငန်းမှ ရရှိသည့် အမြတ်ငွေကို ပြန်လည်ရင်းနှီး မြှုပ်နှံရန်အတွက် သီးသန့် ရန်ပုံငွေထား၍ တစ်နှစ်အတွင်း ယင်းလုပ်ငန်း၌ ပြန်လည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလျှင် ထိုအမြတ်ငွေအပေါ်တွင် ဝင်ငွေခွန် ကင်းလွတ်ခွင့် သို့မဟုတ် သက်သာခွင့်၊

(ဃ)ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း တစ်ခုခုက ထုတ်လုပ်သည့် ပစ္စည်းကို ပြည်ပသို့တင်ပို့ ရောင်းချလျှင် ထိုသို့ တင်ပို့ရောင်းချ၍ ရရှိသော အမြတ်ငွေပေါ်တွင် ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိ ဝင်ငွေခွန် သက်သာခွင့်၊

(င)အမှန်တကယ်လိုအပ်၍ ဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ အတွက် ကုန်ကျစရိတ်ကို အခွန်စည်းကြပ်ထိုက်သော ဝင်ငွေမှ နုတ်ပယ်ခွင့်၊

(စ)လုပ်ငန်းတစ်ခုချင်းအလိုက် ပုဒ်မခွဲ (က) ပါဝင်ငွေခွန် ကင်းလွတ်ခွင့်ခံစားပြီး တစ်ဆက်တည်း နှစ်နှစ်အတွင်း အမှန်တကယ် ပေါ်ပေါက်သည့် အရှုံးငွေကို ယင်းသို့အရှုံးပေါ်ပေါက်သည့် နှစ်မှစ၍ တစ်ဆက်တည်း သုံးနှစ်ကာလအထိ သယ်ယူခုနှိမ်ခွင့်၊

(ဆ)လုပ်ငန်းစတင်တည်ဆောက်မှုကာလအတွင်း အမှန်တကယ် အသုံးပြုရန် လိုအပ်၍ တင်သွင်းသော ယာဉ်ယန္တရား၊ စက်ပစ္စည်း၊ စက်ကိရိယာ၊ အသုံးအဆောင် တန်ဆာပလာ၊ စက်ကိရိယာ အစိတ်အပိုင်း၊ စက်အရန်ပစ္စည်း၊ လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများအပေါ်တွင် အကောက်ခွန်ဖြစ်စေ၊ အခြား ပြည်တွင်း အခွန်အကောက်များဖြစ်စေ၊ နှစ်မျိုးလုံးကိုဖြစ်စေ၊ ကင်းလွတ်ခွင့် သို့မဟုတ် သက်သာခွင့်၊

(ဇ)ဝင်ငွေခွန်စည်းကြပ်ရန် ကိစ္စအလို့ငှာ ယာဉ်ယန္တရား၊ စက်ပစ္စည်း၊ စက်ကိရိယာ၊ အဆောက်အအုံ သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းသုံး အခြားမတည်ပစ္စည်းများအပေါ်တွင် နိုင်ငံတော်က သတ်မှတ်ထားသည့် ပစ္စည်းတန်ဖိုး လျှော့တွက်နှုန်းများအတိုင်း တွက်ချက်ပြီး ပစ္စည်းတန်ဖိုး လျှေှာ့တွက်ငွေကို အမြတ်ငွေထဲမှ နုတ်ပယ်ခွင့်၊

(ဈ)လုပ်ငန်းတည်ဆောက်မှုပြီးစီး၍ ပထမသုံးနှစ်အတွက် ကုန်ထုတ်လုပ်ရန် တင်သွင်းသည့် ကုန်ကြမ်းများ အပေါ်တွင် အကောက်ခွန်ဖြစ်စေ၊ အခြား ပြည်တွင်း အခွန်အကောက်များ ဖြစ်စေ၊ နှစ်မျိုးလုံးကိုဖြစ်စေ ကင်းလွတ်ခွင့် သို့မဟုတ် သက်သာခွင့်၊

(ည)ကော်မရှင်၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏ တိုးမြှင့်ပြီး မူလ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသည့် လုပ်ငန်းကို ခွင့်ပြုထားသည့် သက်တမ်းကာလအတွင်း အမှန်တကယ် အသုံးပြုရန် လိုအပ်၍ တင်သွင်းသော ယာဉ်ယန္တရားများ၊ စက်ပစ္စည်းများ၊ စက်ကိရိယာများ၊ အသုံးအဆောင် တန်ဆာပလာများ၊ စက်ကိရိယာ အစိတ်အပိုင်းများ၊ စက်အရန်ပစ္စည်းများ၊ လုပ်ငန်းသုံး ပစ္စည်းများ အပေါ်တွင် အကောက်ခွန်ဖြစ်စေ၊ အခြားပြည်တွင်း အခွန်အကောက်များ ဖြစ်စေ၊ နှစ်မျိုးလုံးကိုဖြစ်စေ ကင်းလွတ်ခွင့် သို့မဟုတ် သက်သာခွင့်၊

(ဋ)ပြည်ပသို့တင်ပို့ရန် ထုတ်လုပ်သည့် ပစ္စည်းများအပေါ် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ကင်းလွတ်ခွင့် သို့မဟုတ် သက်သာခွင့်။

အခန်း(၁၂) အာမခံချက်များ[ပြင်ဆင်ရန်]

၂၁။ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့သည် ခွင့်ပြုမိန့်ဖြင့် ဖွဲ့စည်းသည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို နိုင်ငံပိုင် သိမ်းယူခြင်းမပြုဟု အာမခံသည်။

၂၂။ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ၏ မတည်ငွေရင်းတွင် နိုင်ငံခြားချေးငွေ ပါရှိခဲ့ပါက ယင်းချေးငွေကို သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ သက်ဆိုင်ရာဘဏ်သို့ ပြန်လည် ပေးဆပ်ခွင့်ပြုရန် ပြည်ထောင်စု အစိုးရအဖွဲ့က အာမခံသည်။

၂၃။ကော်မရှင်၏ ခွင့်ပြုမိန့်အရ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်း တစ်ခုအား ခွင့်ပြုချက် သက်တမ်း မကုန်မီ ခိုင်လုံသော အကြောင်းကိစ္စမရှိဘဲ ရပ်ဆိုင်းခြင်း မပြုရန် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့က အာမခံသည်။

အခန်း(၁၃) မြေအသုံးပြုခွင့်[ပြင်ဆင်ရန်]

၂၄။ကော်မရှင်သည် နိုင်ငံတော်ထံမှ မြေငှားရမ်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူအား မြေအသုံးပြုခွင့် ကာလကို စီးပွားရေးလုပ်ငန်း၊ စက်မှုလုပ်ငန်း သို့မဟုတ် စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး လုပ်ငန်း အမျိုးအစားနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ပမာဏအပေါ် မူတည်၍ ကနဦးနှစ် ၅၀ အထိ ခွင့်ပြုနိုင်သည်။

၂၅။ကော်မရှင်သည် ပုဒ်မ ၂၄ အရ ခွင့်ပြုထားသော သက်တမ်းကုန်ဆုံးပြီးနောက် ဆက်လက် လုပ်ကိုင်လိုသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူအား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏနှင့် လုပ်ငန်း အမျိုးအစား အပေါ် မူတည်၍ တစ်ဆက်တည်း သက်တမ်း တိုးခွင့် ၁၀ နှစ် နှစ်ကြိမ် တိုးမြှင့်ပေးနိုင်သည်။

၂၆။ကော်မရှင်သည် နယ်စပ်မျဉ်းမှ ၁၀ မိုင်အတွင်း ဆောင်ရွက်မည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လုပ်ငန်းများအား ဒေသခံ တိုင်းရင်းသားများကို အထူးအစီအစဉ်ဖြင့် ဦးစားပေး လုပ်ကိုင်ခွင့် သတ်မှတ်ပေးရမည်။

၂၇။ ကော်မရှင်သည် အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းပိုင် မြေငှားရမ်းခနှုန်းထားများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပြည်ထောင်စု အစိုးရအဖွဲ့၏ ကြိုတင်သဘောတူညီချက်ဖြင့် အခါ အားလျော်စွာ သတ်မှတ်ပေးနိုင်သည်။

၂၈။ ကော်မရှင်သည် နိုင်ငံတော်တစ်ဝန်းလုံးတွင် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် အလို့ငှာ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးမှု နည်းပါးပြီး ဆက်သွယ်သွားလာရေး ခက်ခဲသော ဒေသများတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ သူများအတွက် ဤဥပဒေပါ မြေငှားရမ်းခွင့်ကာလ သို့မဟုတ် မြေအသုံးပြုခွင့် ကာလထက်ပိုမို၍ ခံစားခွင့် ရရှိစေရန် သတ်မှတ်နိုင်သည်။

အခန်း(၁၄) မတည်ငွေရင်း[ပြင်ဆင်ရန်]

၂၉။ကော်မရှင်သည် မတည်ငွေရင်းကို ဘဏ်က လက်ခံခွင့်ပြုဆောင်ရွက်ပေးသည့် ငွေကြေး အမျိုးအစားအတိုင်း ရင်းနှီး မြှုပ်နှံသူ၏ အမည်ဖြင့် မှတ်ပုံတင်ရမည်။ ထိုသို့မှတ်ပုံတင် ရာတွင် မတည်ငွေရင်း အမျိုးအစားများကို ဖော်ပြရမည်။

အခန်း(၁၅) ငွေရေးကြေးရေးကိစ္စ[ပြင်ဆင်ရန်]

၃ဝ။ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူသည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွင် ပါဝင်သည့် နိုင်ငံခြား သုံးငွေများကို သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံခြားသုံးငွေဖြင့် သတ်မှတ်သည့် ငွေလဲလှယ်နှုန်းအတိုင်း နိုင်ငံတော် အတွင်းရှိ နိုင်ငံခြား ဘဏ်လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့်ရှိသော ဘဏ်မှတစ်ဆင့် နိုင်ငံခြားသို့ လွှဲပြောင်းနိုင်ခွင့်နှင့် ပြည်တွင်းသို့ လက်ခံနိုင်ခွင့်ရှိသည်။

၃၁။ခွင့်ပြုမိန့်ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုတွင် အမှုထမ်းသော နိုင်ငံခြားသားများသည် နိုင်ငံတော်အတွင်းရှိ နိုင်ငံခြားဘဏ်လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့်ရှိသော ဘဏ်တစ်ခုခုတွင် နိုင်ငံခြားငွေစာရင်း ကိုလည်းကောင်း၊ မြန်မာကျပ်ငွေ စာရင်းကို လည်းကောင်းဖွင့်လှစ် ဆောင်ရွက်ရမည်။

အခန်း(၁၆) စီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာ ပြစ်ဒဏ်များ[ပြင်ဆင်ရန်]

၃၂။ကော်မရှင်သည် ဤဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်၊ ဤဥပဒေအရ ထုတ်ပြန်သည့် နည်း ဥပဒေများ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ အမိန့်ကြော်ငြာစာ၊ အမိန့်၊ ညွှန်ကြားချက် သို့မဟုတ် ခွင့်ပြုမိန့်ပါ စည်းကမ်းချက် တစ်ရပ်ရပ်ကို ဖောက်ဖျက်သည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူအား အောက်ပါ စီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာ ပြစ်ဒဏ်တစ်ရပ်ရပ်ကိုဖြစ်စေ၊ ပြစ်ဒဏ်များကိုဖြစ်စေ ချမှတ်နိုင်သည်-

(က)သတိပေးခြင်း၊

(ခ)အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်နှင့် သက်သာခွင့်များကို ယာယီရပ်ဆိုင်းခြင်း၊

(ဂ)လုပ်ငန်းကို ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခြင်း၊

(ဃ)ခွင့်ပြုမိန့်ကို ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခြင်း၊

(င)နောင်တွင် မည်သည့်ခွင့်ပြုမိန့်မျှ ထုတ်ပေးမည် မဟုတ်သော နာမည်ပျက် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းစာရင်း၌ ထည့်သွင်းခြင်း။

အခန်း(၁၇) အငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းခြင်း[ပြင်ဆင်ရန်]

၃၃။ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အငြင်းပွားမှု တစ်စုံတစ်ရာ ပေါ်ပေါက်ပါက-

(က)အငြင်းပွားသူ ပုဂ္ဂိုလ်များအကြား ပေါ်ပေါက်လာသည့် အငြင်းပွားမှုကို ချစ်ကြည် ရင်းနှီးစွာ ဖြေရှင်း ဆောင်ရွက်ရမည်။

(ခ)ပုဒ်မခွဲ (က) အရ ဖြေရှင်း၍ ပြေလည်မှု မရရှိပါက-

(၁)သက်ဆိုင်ရာစာချုပ်တွင် အငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းနည်း သတ်မှတ်ထားခြင်း မရှိလျှင် နိုင်ငံတော်၏ တည်ဆဲဥပဒေများနှင့်အညီ လိုက်နာ ဆောင်ရွက်ရမည်။

(၂)သက်ဆိုင်ရာစာချုပ်တွင် အငြင်းပွားမှု ဖြေရှင်းနည်း သတ်မှတ်ထားခြင်း ရှိလျှင် ယင်း သတ်မှတ်ထားသည့် ဖြေရှင်းနည်းများနှင့်အညီ လိုက်နာ ဆောင်ရွက်ရမည်။

အခန်း(၁၈) အထွေထွေ[ပြင်ဆင်ရန်]

၃၄။ကော်မရှင်သည် မတည်ငွေရင်းကြီးမားသော လုပ်ငန်းမျိုးဖြစ်သည့် ရေနံ၊ သဘာဝ ဓာတ်ငွေ့နှင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ထုတ်လုပ်ရောင်းချခြင်း လုပ်ငန်းမျိုးကိုလည်း နိုင်ငံသား များက ကိုယ်ပိုင် အရင်းအနှီးရှိကြောင်း သို့မဟုတ် နိုင်ငံတကာမှ အရင်းအနှီး ရရှိနိုင်သည့် အခွင့်အလမ်းရှိကြောင်း အဆိုပြုလာပါက ဥပဒေနှင့်အညီ ဦးစားပေး ခွင့်ပြုရမည်။

၃၅။ကော်မရှင်သည် ကော်မရှင်၏ အစည်းအဝေးများကို သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ကျင်းပရမည်။

၃၆။ဤဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို ဆောင်ရွက်နိုင်စေရန် အမျိုးသားစီမံကိန်းနှင့် စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ဝန်ကြီး ဌာနသည် ကော်မရှင်၏-

(က)ရုံးလုပ်ငန်းများကို တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရမည်။

(ခ)ကုန်ကျစရိတ်များကို ကျခံရမည်။

၃၇။ဤဥပဒေ မပြဋ္ဌာန်းမီက မြန်မာနိုင်ငံသားများ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေ (နိုင်ငံတော် ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှု တည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့ ဥပဒေအမှတ် ၄/၉၄) အရ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ အား ဤဥပဒေအရ သတ်မှတ်သည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများဖြစ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။

၃၈။မြန်မာနိုင်ငံသားများ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေ (နိုင်ငံတော် ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှု တည်ဆောက်ရေး အဖွဲ့ ဥပဒေအမှတ် ၄/၉၄) အရ ကော်မရှင်၏ ခွင့်ပြုမိန့်ဖြင့် လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူသည် ခွင့်ပြုမိန့်ပါ စည်းကမ်းချက်များ၊ သက်ဆိုင်ရာ သဘောတူ စာချုပ်ပါ စည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီ သက်တမ်းကာလ ကုန်ဆုံးသည်အထိ ဆက်လက် လုပ်ကိုင်ခွင့်၊ အကျိုးခံစားခွင့် ရှိစေရမည်။

၃၉။တည်ဆဲဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်တွင် မည်သို့ပင်ပါရှိစေကာမူ ဤဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက် တစ်ရပ်ရပ်နှင့် သက်ဆိုင်သည့် ကိစ္စရပ်များကို ဤဥပဒေနှင့်အညီသာ ဆောင်ရွက်ရမည်။

၄ဝ။ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူသည် ကော်မရှင်၊ သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းသို့ ပြုစုတင်ပြသော အဆိုပြုချက်နှင့်အတူပူးတွဲပါ စာရင်းဇယားများ၊ စာချုပ်စာတမ်း အထောက်အထားများ၊ ငွေရေးကြေးရေး၊ အလုပ်သမားခန့်အပ်ထားရေးဆိုင်ရာ အထောက်အထားများ စသည်တို့ကို တမင်မမှန်မကန် ဖော်ပြကြောင်း သို့မဟုတ် ထိမ်ချန်ကြောင်း ခိုင်လုံသော သက်သေခံ အထောက်အထားများ ပေါ်ပေါက်လာလျှင် ပြစ်မှုကြောင်းအရ အရေးယူ ခြင်းခံရမည်။

၄၁။ဤဥပဒေက အပ်နှင်းသော လုပ်ပိုင်ခွင့်အရ ကော်မရှင်က ချမှတ်သော အဆုံးအဖြတ်သည် အပြီးအပြတ် အတည် ဖြစ်သည်။

၄၂။ဤဥပဒေအရ အပ်နှင်းထားသော လုပ်ပိုင်ခွင့်များနှင့်အညီ သဘောရိုးဖြင့် ဆောင်ရွက်ကြောင်း သက်သေ အထောက်အထား ခိုင်လုံသည့် ကိစ္စတစ်ရပ်ရပ်အတွက် ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးဦးကိုဖြစ်စေ၊ ကော်မတီ သို့မဟုတ် အဖွဲ့ငယ်၏ အဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးဦးကို ဖြစ်စေ၊ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းတစ်ဦးဦးကိုဖြစ်စေ၊ တရားမကြောင်းဖြင့် သော်လည်းကောင်း၊ ပြစ်မှုကြောင်းဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ တရားစွဲဆိုခြင်း၊ အရေးယူခြင်း မရှိစေရ။

၄၃။ဤဥပဒေပါပြဋ္ဌာန်းချက်များကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင် -

(က)အမျိုးသားစီမံကိန်းနှင့် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ဝန်ကြီးဌာနသည် ပြည်ထောင်စု အစိုးရအဖွဲ့၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် လိုအပ်သော နည်းဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်းနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ထုတ်ပြန်ရမည်။

(ခ)ကော်မရှင်သည် လိုအပ်သော အမိန့်၊ အမိန့်ကြော်ငြာစာ၊ ညွှန်ကြားချက် များကို ထုတ်ပြန်နိုင်သည်။

၄၄။မြန်မာနိုင်ငံသားများ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဥပဒေ ( နိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှု တည်ဆောက် ရေးအဖွဲ့ ဥပဒေအမှတ် ၄/၉၄) ကို ဤဥပဒေဖြင့် ရုပ်သိမ်းလိုက်သည်။

၄၅။ဤဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းပြီးနောက် လိုအပ်သော နည်းဥပဒေများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ပြဋ္ဌာန်းခြင်း မပြုနိုင်သေးမီ ကာလအတွင်း ဤဥပဒေနှင့် မဆန့်ကျင်လျှင် မြန်မာနိုင်ငံသားများ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဥပဒေ (နိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှု တည်ဆောက် ရေးအဖွဲ့ ဥပဒေအမှတ် ၄/၉၄) အရ ထုတ်ပြန်ခဲ့သော နည်းဥပဒေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း များအား ဆက်လက်ကျင့်သုံးနိုင်သည်။

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ ကျွန်ုပ် လက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်သည်။

(ပုံ) သိန်းစိန်

နိုင်ငံတော်သမ္မတ

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်