မာတိကာသို့ ခုန်သွားရန်

ဖိုင်:The Foundations of Justice for Legal Guardians, Governors, Princes, Meritorious Rulers, and Kings (The Administration of Justice for Governors, Princes and the Meritorious Rulers) WDL9666.pdf

အခြားဘာသာစကားများဖြင့် စာမျက်နှာအကြောင်းအရာများကို ပံ့ပိုးမထားပါ။
This is a file from the Wikimedia Commons
ဝီကီပီးဒီးယား မှ

မူရင်းဖိုင်(၂၆၇၉ × ၃၇၅၀ pixels, ဖိုင်အရွယ်အစား: ၇.၅၆ MB, MIME အမျိုးအစား: application/pdf, စာမျက်နှာများ ၁၀ ခု)

အကျဉ်းချုပ်

စာရေးသူ
Uthman Dan Fodio  (1754–1817) wikidata:Q380452 s:ar:مؤلف:عثمان دان فوديو
 
Uthman Dan Fodio
Alternative names
Niger; Usman dan Fodio.haousa; Shehu Usman dan Fodio
ဖော်ပြချက် စာရေးဆရာ, philosopher နှင့် poet
Date of birth/death ၁၅ ဒီဇင်ဘာ ၁၇၅၄ ဝီကီဒေတာတွင် တည်းဖြတ်ရန် ၁၈၁၇ ဝီကီဒေတာတွင် တည်းဖြတ်ရန်
Location of birth/death Gobir Sokoto
အာဏာပိုင်ထိန်းချုပ်မှု
creator QS:P170,Q380452
ခေါင်းစဉ်
Русский: Основы правосудия для опекунов, губернаторов, принцев, заслуженных правителей и королей (Применение правосудия для губернаторов, принцев и заслуженных правителей)
Français : Les fondements de la justice pour les gardiens légaux, les gouverneurs, les princes, les dirigeants méritants et les rois (l'administration de la justice pour les gouverneurs, les princes et les dirigeants méritants)
English: The Foundations of Justice for Legal Guardians, Governors, Princes, Meritorious Rulers, and Kings (The Administration of Justice for Governors, Princes and the Meritorious Rulers)
中文:适用于法定监护人、管理者、王公、有功统治者及国王的司法基础(管理者、王子和有功统治者的司法职能)
Português: As fundações de justiça para guardiões legais, governadores, príncipes, governadores por mérito e reis (A administração de justiça para governadores, príncipes e governadores por mérito)
العربية: أصول العدل لولاة الأمر وأهل الفضل والسلاطين
Español: Los fundamentos de la justicia para los tutores legales, los gobernadores, los príncipes, los gobernantes meritorios y los reyes (La administración de justicia para los gobernadores, los príncipes y los gobernantes meritorios)
ဖော်ပြချက်
Русский: Тимбукту, (современный город Томбукту в Мали), основанный около 1100 года как коммерческий центр для ведения торговли в регионе Сахары, одновременно являлся важным центром исламского образования с XIV века и далее. В библиотеках Тимбукту хранилось множество ценных рукописей, выполненных в различных стилях арабского письма, которые записывались и переписывались писцами и учеными Тимбукту. Эти труды являются самым известным и наиболее ценным вкладом города в исламскую и мировую цивилизацию. Усман ибн Мухаммад ибн Усман ибн Фуди (1754—1817 гг.) был ученым и основателем государства Фулани Сокото, созданным в 1809 году. В "Uṣūl al-‘Adl li-Wulāt al-Amr wa-Ahl al-Faḍl wa-al-Salāṭīn" ("Основах правосудия для опекунов, губернаторов, принцев, заслуженных правителей и королей") он описывает полномочия губернаторов и правителей и границы власти в соответствии с исламским законом. В частности, он обращает внимание на необходимость понимания ответственности в использовании власти. Автор видит обязанность правителей в обеспечении социальной справедливости и защите имущества жителей государства.
Арабская каллиграфия; Арабские рукописи; Государственные чиновники; Исламское законодательство; Исламские рукописи; Короли и правители; Политика и управление; Рукописи Тимбукту
Français : Timbuktu (aujourd'hui Tombouctou, au Mali) fut fondée aux environs de 1100, pour servir de carrefour aux échanges commerciaux à travers le désert du Sahara. Ce fut également un très grand siège de l'enseignement islamique à partir du XIVe siècle. Les bibliothèques de Tombouctou contiennent de nombreux manuscrits importants, dans différents styles d'écritures arabes, écrits et copiés par des scribes et des érudits locaux. Ces œuvres représentent la contribution la plus célèbre et durable de la ville à la civilisation islamique et mondiale. ‘Uthman in Muhammad ibn ‘Uthman ibn Fūdī (1754-1817) était un érudit, et il fut le fondateur de l'empire Fulani du Sokoto, en 1809. Dans son ouvrage Usūl al-‘Adl li-Wulāt al-Amr wa-Ahl al-Fadl wa-al-Salātīn (Les fondements de la justice pour les gardiens légaux, les gouverneurs, les princes, les dirigeants méritants et les rois), il définit l'autorité des gouverneurs et des dirigeants ainsi que les limites de cette autorité sous la loi islamique. Il attire particulièrement l'attention sur le besoin de comprendre la responsabilité du pouvoir et l'usage qu'il en est fait. L'auteur présente comme une obligation pour le dirigeant d'appliquer une justice sociale pour les résidents de l'État et de leur garantir la protection de la propriété.
Calligraphie arabe; Manuscrits arabes; Hauts fonctionnaires; Loi islamique; Manuscrits islamiques; Rois et dirigeants; Politique et gouvernement; Manuscrits de Tombouctou
English: Timbuktu (present-day Tombouctou in Mali), founded around 1100 as a commercial center for trade across the Sahara Desert, was also an important seat of Islamic learning from the 14th century onward. The libraries there contain many important manuscripts, in different styles of Arabic scripts, which were written and copied by Timbuktu’s scribes and scholars. These works constitute the city’s most famous and long-lasting contribution to Islamic and world civilization. ‘Uthmān ibn Muḥammad ibn ‘Uthmān ibn Fūdī (1754–1817) was a scholar and the founder of the Fulani Sokoto Empire in 1809. In Uṣūl al-‘Adl li-Wulāt al-Amr wa-Ahl al-Faḍl wa-al-Salāṭīn (The foundations of justice for legal guardians, governors, princes, meritorious rulers, and kings) he delineates the authority of governors and rulers and the limits to authority under Islamic law. He particularly calls attention to the need to understand the responsibility of power and its use. The author presents as a ruler's obligation the provision of social justice and protection of the property of the state's residents.
Arabic calligraphy; Arabic manuscripts; Government officials; Islamic law; Islamic manuscripts; Kings and rulers; Politics and government; Timbuktu manuscripts
中文:廷巴克图(现今马里的通布图城)约建于 1100 年,是跨撒哈拉沙漠的商贸中心,14 世纪后在伊斯兰文化学习方面也占据着一席之地。廷巴克图的图书馆中藏有很多重要的手稿,这些手稿具有不同的阿拉伯文风格,均为廷巴克图的抄写员和学者书写和誊抄。这些作品见证了这座城市对伊斯兰和世界文明所做出的卓越而又意义深远的贡献。乌特曼·伊本·穆罕默德·伊本·乌特曼·伊本·福蒂(‘Uthmān ibn Muḥammad ibn ‘Uthmān ibn Fūdī,1754–1817 年)是一位学者,于 1809 年创建了富拉尼索科托帝国。在 Uṣūl al-‘Adl li-Wulāt al-Amr wa-Ahl al-Faḍl wa-al-Salāṭīn(《适用于法定监护人、管理者、王公、有功统治者以及国王的司法基础》)中,他描绘了管理者和统治者的职权,以及伊斯兰法律限制下的职权范围。他特别呼吁人们重视了解权力职责及其恰当使用。作者认为,实现社会正义、保护国家居民财产安全是统治者应尽的义务。
阿拉伯文书法; 阿拉伯语手稿; 政府官员; 伊斯兰法律; 伊斯兰手稿; 国王和统治者; 政治与政府; 廷巴克图手抄本
Português: Timbuktu (atual Tombouctou em Mali), fundada em torno de 1100 como centro comercial de negócios no deserto do Saara, foi também uma importante sede de aprendizagem islâmica, do século XIV em diante. As bibliotecas do lugar contêm muitos manuscritos importantes, em diferentes estilos de escrita árabe, que foram escritos e copiados por escribas e acadêmicos de Timbuktu . Estas obras constituem a mais famosa e duradoura contribuição da cidade ao mundo islâmico e à civilização mundial. ‘Uthmān ibn Muḥammad ibn ‘Uthmān ibn Fūdī (1754–1817) era um acadêmico e fundador do Império Fulani Sokoto em 1809. Em Uṣūl al-‘Adl li-Wulāt al-Amr wa-Ahl al-Faḍl wa-al-Salāṭīn (As fundações de justiça para guardiões legais, governadores, príncipes, governadores por mérito e reis), ele delineia a autoridade dos governadores e dos governantes e os limites da autoridade sob a lei islâmica. Em especial, ele chama atenção à necessidade de compreender a responsabilidade do poder e seu uso. O autor apresenta como obrigação de um governante a provisão de justiça social e proteção à propriedade dos habitantes do estado.
Caligrafia árabe; Manuscritos árabes; Funcionários do governo; Lei islâmica; Manuscritos islâmicos; Reis e governantes; Política e governo; Manuscritos Timbuktu
العربية: تم تأسيس تِمبكتو (والمعروفة حالياً بتمبكتو في مالي) حوالي عام 1100 لتكون مركزاً تجارياً عبر الصحراء الكبرى، كما كانت مركزاً هاماً للتعليم الإسلامي بدايةً من القرن الرابع عشر. تحتوي مكتباتها على الكثير من المخطوطات الهامة المكتوبة بالأساليب العربية المختلفة والتي كتبها ونسخها نُساخ تمبكتو وعلماؤها. وتمثل هذه الأعمال أشهر إسهام للبلدة في الحضارة الإسلامية والعالمية وأدومها. كان عثمان بن محمد بن عثمان بن فودي (1754-1817) عالماً وأسس إمبراطورية سوكوتو الفولانية في 1809. في كتابه أصول العدل لولاة الأمر وأهل الفضل والسلاطين، حدد سلطة الولاة والحكام وحدود السلطة وفقاً للشريعة الإسلامية. كما يلفت الانتباه بشكل خاص إلى أهمية فهم مسؤولية السلطة واستخدامها. ومن بين التزامات الحاكم التي يعرضها المؤلف أحكام العدالة الاجتماعية وحماية ممتلكات المواطنين.
الخط العربي; المخطوطات العربية; المسؤولون الحكوميون; الشريعة الإسلامية; المخطوطات الإسلامية; الملوك والحكام; السياسة والحكومة; مخطوطات تمبكتو
Español: Timbuctú (hoy Tombuctú, en Malí), fundada cerca del año 1100 como centro comercial para todo el desierto del Sahara, también fue un importante centro de enseñanza islámica a partir del siglo XIV. Sus bibliotecas contienen muchos manuscritos importantes en diferentes estilos de escritura árabe que fueron escritos y copiados por los escribas y eruditos de Timbuctú. Estas obras constituyen la contribución más famosa y duradera de la ciudad a la civilización islámica y mundial. ‘Uthmān ibn Muḥammad ibn ‘Uthmān ibn Fūdī (1754–1817) fue un erudito y el fundador del Imperio Fulani Sokoto, en 1809. En Uṣūl al-‘Adl li-Wulāt al-Amr wa-Ahl al-Faḍl wa-al-Salāṭīn (Los fundamentos de la justicia para los tutores legales, los gobernadores, los príncipes, los gobernantes meritorios y los reyes) delinea la autoridad de los gobernadores y los gobernantes, y los límites de la autoridad conforme a la ley islámica. En particular, llama la atención sobre la necesidad de comprender la responsabilidad del poder y su uso. El autor presenta como obligación del gobernante la provisión de justicia social y la protección de la propiedad de los residentes del estado.
Caligrafía árabe; Manuscritos en árabe; Funcionarios del Gobierno; Derecho islámico; Manuscritos islámicos; Reyes y gobernantes; Política y gobierno; Manuscritos de Tombuctú
ရက်စွဲ ၁၇၅၄ - ၁၈၁၇
date QS:P571,+1500-00-00T00:00:00Z/6,P1319,+1754-00-00T00:00:00Z/9,P1326,+1817-00-00T00:00:00Z/9
ကြားခံနယ်
Русский: Рукописи
Français : Manuscrits
English: Manuscripts
中文:手稿
Português: Manuscritos
العربية: مخطوطات
Español: Manuscritos
Русский: Мемориальная библиотека Мамма Хайдара
Français : Bibliothèque commémorative Mamma Haidara
English: Mamma Haidara Commemorative Library
中文:海达拉家族纪念图书馆
Português: Biblioteca Comemorativa Mamma Haidara
العربية: مكتبة ماما حيدرة التذكارية
Español: Colección Conmemorativa Mamma Haidara
Place of creation
Русский: Томбукту
Français : Tombouctou
English: Tombouctou
中文:通布图
Português: Tombouctou
العربية: تمبكتو
Español: Tombuctú
Notes Original language title: أصول العدل لولات الأمر وأهل الفضل والسلاطين
ကိုးကားချက်များ http://hdl.loc.gov/loc.wdl/wdl_mhcl.9666
Source/Photographer

http://dl.wdl.org/9666/service/9666.pdf

လိုင်စင်သတ်မှတ်ခြင်း

This is a faithful photographic reproduction of a two-dimensional, public domain work of art. The work of art itself is in the public domain for the following reason:
Public domain

ဤဖန်တီးမှုလက်ရာအား ၎င်း၏ မူရင်းနိုင်ငံနှင့် အခြားနိုင်ငံဒေသများတွင် အများပြည်သူပိုင်အဖြစ် သတ်မှတ်ထားရာ၌ မူပိုင်ခွင့်သက်တမ်းအပေါ် အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုထားသည်မှာ ၎င်းအား ဖန်တီးခဲ့သူ ပုဂ္ဂိုလ်၏ သက်တမ်းအား (100) နှစ်ဖြင့် ပေါင်းခြင်းရလဒ် (သို့) ၎င်းထက်ပို၍နည်းသော ဖွင့်ဆိုချက် ဟု ဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။


ဤလက်ရာသည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် မည်သည့်အတွက်ကြောင့် အများပြည်သူပိုင်ဖြစ်ရသည်ကို ညွှန်ပြရန် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ အများပြည်သူ မူပိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာ စာတွဲများထဲမှ တစ်ခုခုကို ထည့်သွင်းဖော်ပြပေးရန်လိုသည်။
The official position taken by the Wikimedia Foundation is that "faithful reproductions of two-dimensional public domain works of art are public domain".
This photographic reproduction is therefore also considered to be in the public domain in the United States. In other jurisdictions, re-use of this content may be restricted; see Reuse of PD-Art photographs for details.

ဖိုင်မှတ်တမ်း

ဖိုင်ကို ယင်းနေ့စွဲ အတိုင်း မြင်နိုင်ရန် နေ့စွဲ/အချိန် တစ်ခုခုပေါ်တွင် ကလစ်နှိပ်ပါ။

နေ့စွဲ/အချိန်နမူနာပုံငယ်မှတ်တမ်း ဒိုင်မန်းရှင်းများအသုံးပြုသူမှတ်ချက်
ကာလပေါ် ၀၂:၃၁၊ ၁၅ မတ် ၂၀၁၄ ၀၂:၃၁၊ ၁၅ မတ် ၂၀၁၄ ရက်က မူအတွက် နမူနာပုံငယ်၂၆၇၉ × ၃၇၅၀, စာမျက်နှာများ ၁၀ ခု (၇.၅၆ MB)=={{int:filedesc}}== {{Artwork |artist = |author ={{ru|1=Осман дан Фодио, 1754—1817}} {{fr|1=Usuman dan Fodio, 1754-1817}} {{en|1=Usuman dan Fodio, 1754-1817}} {{zh|1=乌特曼·伊本·福蒂,1754-1817 年}} {{pt|1=Usuman dan Fodio, 1...

အောက်ပါ စာမျက်နှာ သည် ဤဖိုင်ကို အသုံးပြုထားသည်:

ဂလိုဘယ် ဖိုင်သုံးစွဲမှု

အောက်ပါ အခြားဝီကီများတွင် ဤဖိုင်ကို အသုံးပြုထားသည်-

မီတာဒေတာ