ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များ လဲလှယ်ရောင်းဝယ်ရေးဥပဒေ

ဝီကီပီးဒီးယား မှ

ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များ လဲလှယ်ရောင်းဝယ်ရေးဥပဒေ

(၂ဝ၁၃ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၂ဝ။)
၁၃၇၅ ခုနှစ်၊ ဝါဆိုလပြည့် ကျော် ၉ ရက်
(၂ဝ၁၃ ခုနှစ် ၊ ဇူလိုင်လ ၃၁ ရက်)

ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သည် ဤဥပဒေကို ပြဋာန်းလိုက်သည်။

အခန်း(၁) အမည်နှင့်အဓိပ္ပာယ်ဖော်ပြချက်[ပြင်ဆင်ရန်]

၁။ ဤဥပဒေကို ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များ လဲလှယ်ရောင်းဝယ်ရေး ဥပဒေ ဟု ခေါ်တွင်စေရမည်။

၂။ ဤဥပဒေတွင်ပါရှိသော အောက်ပါစကားရပ်များသည် ဖော်ပြပါအတိုင်း အဓိပ္ပာယ် သက်ရောက်စေရမည်-

(က) ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ် ဆိုရာတွင် အောက်ပါတို့ပါဝင်သည်-
(၁) အစိုးရကဖြစ်စေ၊ အစိုးရဌာန အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုက ဖြစ်စေ ထုတ်ဝေသည့် သို့မဟုတ် ထုတ်ဝေရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက်သည့် ငွေတိုက်လက်မှတ်များ၊ ငွေတိုက်စာချုပ်များ၊ ငွေချေးစာချုပ်များ နှင့် ဒီဘင်ချာများ၊
(၂) အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း၊ နိုင်ငံခြားအစိုးရနှင့် ယင်းတို့၏ အဖွဲ့အစည်းများက ထုတ်ဝေသည့် ငွေတိုက်လက်မှတ်များ၊ ငွေ တိုက်စာချုပ်များ၊ ငွေချေးစာချုပ်များနှင့် ဒီဘင်ချာများ၊
(၃) အများနှင့်သက်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီများက ထုတ်ဝေသည့် သို့မဟုတ် ထုတ်ဝေရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက်သည့် ရှယ်ယာများ၊ စတော့များ၊ ငွေချေးစာချုပ်များနှင့် ဒီဘင်ချာများ၊ ယင်းတို့နှင့် သက်ဆိုင်သည့် အခွင့်အရေးများ၊ ရွေးချယ်ခွင့်များနှင့်ဝရန်းများ၊
(၄) ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်လုပ်ငန်းကြီးကြပ်ရေး ကော်မရှင် က အမိန့်ကြော်ငြာစာထုတ်ပြန်၍ ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ် ဟုသတ်မှတ်သည့် အခြားငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များနှင့် စာချုပ်စာတမ်းများ။
(ခ) ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်လုပ်ငန်း ဆိုသည်မှာ အောက်ပါပြုလုပ်မှု တစ်ရပ်ရပ် ဆောင်ရွက်ခြင်းကိုဆိုသည်။
(၁) ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များ ကိုယ်ပိုင်ရောင်းဝယ်ခြင်း၊
(၂) ငွေ ချေးသက်သေခံလက်မှတ်လုပ်ငန်းတွင် အကျိုးဆောင် သို့မဟုတ် ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(၃) ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များကို တာဝန်ခံ၍ တစ်ဆင့် ဖြန့်ချိ ရောင်းချခြင်း၊
(၄) ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက် အကြံဉဏ် ပေးခြင်း၊
(၅) ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များ အပ်နှံမှုလက်ခံခြင်းနှင့် စာရင်း ရှင်းလင်းခြင်း၊
(၆) ကော်မရှင်က အမိန့်ကြော်ငြာစာထုတ်ပြန်၍ ငွေချေးသက်သေခံ လက်မှတ်လုပ်ငန်းဟုသတ်မှတ်သည့်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်း။
(ဂ) ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များ ကိုယ်ပိုင်ရောင်းဝယ်ခြင်းဆိုသည်မှာ ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ် ကုမ္ပဏီက ကိုယ်ပိုင်စာရင်းကို အသုံးပြု၍ ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များ ရောင်းချခြင်းနှင့် ဝယ်ယူခြင်းတို့ကိုဆိုသည်။
(ဃ) ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်လုပ်ငန်းတွင် အကျိုးဆောင် သို့မဟုတ် ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ဆောင်ရွက်ခြင်း ဆိုသည်မှာ မိမိ၏လုပ်ငန်းနှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူများကိုယ်စား ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ် များ ရောင်းချခြင်းသို့မဟုတ် ဝယ်ယူခြင်းပြုရာတွင် ငွေချေးသက်သေခံ လက်မှတ်ကုမ္ပဏီက ကော်မရှင်၊ အခကြေးငွေ သို့မဟုတ် အခြား ဝန်ဆောင်ခရယူ၍ ကြားခံအဖြစ် ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း ကို ဆိုသည်။
(င) ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များကို တာဝန်ခံ၍ တစ်ဆင့် ဖြန့်ချိရောင်းချ ခြင်းဆိုသည်မှာ ကုမ္ပဏီတစ်ခု၏ ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များကို အများပြည်သူသို့ရောင်းချရာတွင် ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ် အားလုံး သို့မဟုတ် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို တာဝန်ခံ၍ ဆောင်ရွက်ခြင်း သို့မဟုတ် ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များကို ထုတ်ဝေသူက အများ ပြည်သူသို့ ဖြန့်ဖြူးရောင်းချရာတွင် ကူညီဆောင်ရွက်ခြင်းကို ဆိုသည်။
(စ) ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက် အကြံဉဏ်ပေး ခြင်းဆိုသည်မှာ ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အတွက် အကြံဉဏ်များကို အခကြေးငွေရယူ၍ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း ကိုဆိုသည်။
(ဆ) ငွေ ချေးသက်သေခံလက် မှတ်များ အပ်နှံမှုလက်ခံခြင်းနှင့် စာရင်းရှင်းလင်းခြင်း ဆိုသည်မှာ လုပ်ငန်းနှင့် ဆက်သွယ် ဆောင်ရွက် သူများ ကအပ်နှံသည့် ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များကို လက်ခံခြင်း၊ လုပ် ငန်းနှင့်ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူများ၏ ငွေချေးသက်သေခံ လက်မှတ်များကို လုံခြုံစွာသိမ်းဆည်းခြင်း၊ လုပ်ငန်းနှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက် သူများသို့ ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များကို ပေးအပ်ခြင်း၊ ငွေချေး သက်သေခံလက်မှတ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပိုင်ရှင်၏အခွင့်အရေးများကို အသုံးပြုနိုင်ရန်လုပ်ငန်းနှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူများကို ကူညီဆောင်ရွက်ပေးခြင်းနှင့် ရောင်းဝယ်မှုပြီးမြောက်သည့် ငွေချေးသက်သေခံ လက်မှတ်များကို ယင်းနှင့်ဆက်နွယ်မှုရှိသည့် ဝန်ဆောင်မှုများ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းအပါအဝင် အပြီးသတ်ရှင်းလင် းပေးခြင်းနှင့် ပေးဝေခြင်းတို့ကို ဆိုသည်။
(ဇ) ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ဈေးကွက် ဆိုသည်မှာ ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်လုပ်ငန်းကို ပုံမှန်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသည့် ဈေးကွက်သို့မဟုတ် နေရာကိုဆိုသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်လုပ်ငန်းကို ပုံမှန်လုပ်ကိုင်သည့် စနစ်တစ်ရပ်လည်း ပါဝင်သည်။
(ဈ) ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ကုမ္ပဏီ ဆိုသည်မှာ ငွေချေးသက်သေခံ လက်မှတ်လုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်ရန် တည်ဆဲဥပဒေနှင့်အညီ ဖွဲ့စည်းထား သည့် လီမိတက်ကုမ္ပဏီကို ဆိုသည်။
(ည) စတော့အိပ်ချိန်းဆိုသည်မှာ ယင်းစတော့အိပ်ချိန်းတွင် စာရင်းဝင်ရန် အရည်အချင်းပြည့်မီသော ငွေချေးသက်သေခံ လက်မှတ်များအတွက် ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များရောင်းဝယ်မှုစနစ်နှင့် နည်းလမ်းများ ကို ပံ့ပိုးခြင်းဖြင့် စုစည်းဆောင်ရွက်သော ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ် ဈေးကွက်ကို ဆိုသည်။
(ဋ) ကောင်တာဈေးကွက်ဆိုသည်မှာ စာရင်းမဝင်သော ငွေချေးသက်သေ ခံလက်မှတ်များ ရောင်းဝယ်ခြင်းအား စု စည်းဆောင် ရွက် သည့် ဈေးကွက်ကို ဆိုသည်။
(ဌ) ရှယ်ယာ ဆိုသည်မှာ အများနှင့်သက်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီတစ်ခု၏ မတည် ငွေရင်းတွင် ပါဝင်သည့် အစုရှယ်ယာကို ဆိုသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် ရှယ်ယာနှင့်စတော့ကို ခွဲခြားဖော်ပြခြင်းမရှိလျှင် စတော့လည်း ပါဝင်သည်။
(ဍ) ဝရန်း ဆိုသည်မှာ သတ်မှတ်ထားသောနေ့တွင် သတ်မှတ်ထားသောဈေးနှုန်းဖြင့်ကိုင်ဆောင်ထားသူက ရှယ်ယာများကို လဲလှယ်ဝယ်ယူပိုင်ခွင့် ရှိသည့် ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ကို ဆိုသည်။
(ဎ) ပဋိညာဉ်မှတ်တမ်း ဆိုသည်မှာ ငွေချေးသက်သေခံ လက်မှတ်များကို ရောင်းဝယ်ခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အကျိုးဆောင် သို့မဟုတ် ကိုယ်စားလှယ် အဖြစ် ဆောင်ရွက်သည့် ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ကုမ္ပဏီက ယင်း ၏လုပ်ငန်းနှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူများနှင့် ငွေချေးသက်သေခံ လက်မှတ်များထုတ်ဝေသည့် ကုမ္ပဏီများသို့ပေးပို့သည့် ငွေချေး သက်သေခံလက်မှတ်များရောင်းဝယ်မှုကို အတည်ပြုကြောင်း အချက်အလက် စုံလင်စွာပါဝင်သည့် ရှင်းလင်းချက်ကို ဆိုသည်။
(ဏ)စာရင်းဝင်ငွေ ချေးသက်သေခံ လက်မှတ် ဆိုသည်မှာ ရောင်းဝယ် မှု ပြုလုပ်ရန် စတော့အိပ်ချိန်းတွင် မှတ်ပုံတင်ထားသော သို့မဟုတ် တရား ဝင်ခွင့်ပြုထားသော ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ကို ဆိုသည်။
(တ) လိုင်စင်ဆိုသည်မှာ ဤဥပဒေအရကော်မရှင်က ထုတ်ပေးသည့် ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်လုပ်ငန်းလိုင်စင်ကို ဆိုသည်။
(ထ) ကော်မရှင် ဆိုသည်မှာ ဤဥပဒေအရဖွဲ့စည်းသော ငွေချေးသက်သေခံ လက်မှတ်လုပ်ငန်းကြီးကြပ်ရေးကော်မရှင်ကို ဆိုသည်။
(ဒ) ဝန်ကြီးဌာန ဆိုသည်မှာ ပြည်ထောင်စုအစိုးရ၊ ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ကြီးဌာနကို ဆိုသည်။


အခန်း(၂) ရည်ရွယ်ချက်များ[ပြင်ဆင်ရန်]

၃။ ဤဥပဒေ၏ရည်ရွယ်ချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်-

(က) ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်ပီပြင်စွာ ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုကို အထောက် အကူပြုနိုင်ရန်၊
(ခ) နိုင်ငံတော်၏ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ရေရှည် လိုအပ်သည့် ငွေကြေးအရင်းအနှီးများ စုစည်းရယူနိုင်မည့် ငွေချေးသက်သေခံ လက်မှတ်ဈေးကွက် စနစ်တကျပေါ်ထွန်းစေရန်၊
(ဂ) နိုင်ငံတော်နှင့်ပုဂ္ဂလိက ငွေရေးကြေးရေး လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်မှု မြင့်မား လာစေပြီး စီးပွားရေးကဏ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် တိုးတက်ထွန်းကား လာစေရန်၊
(ဃ) ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်လုပ်ငန်းချောမွေ့စေရေးနှင့် မှန်ကန်သော နည်းလမ်းဖြင့် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးတို့အတွက် ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲ နိုင်ရန်၊
(င) ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ် ဈေးကွက်တွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်သူများအား ဥပဒေနှင့်အညီ အကာအကွယ်ပေးနိုင်ရန်၊
(စ) အများပြည်သူ၏ ငွေကြေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ တိုးပွားလာစေရန် အားပေးခြင်းဖြင့် နိုင်ငံတော်၏ ငွေရေးကြေးရေးဆိုင်ရာ မူဝါဒများကို အထောက် အကူပြုနိုင်ရန်။


အခန်း(၃) ကော်မရှင်ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် ကော်မရှင်၏တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များ[ပြင်ဆင်ရန်]

၄ ။ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့သည်-

(က) သင့်လျော်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်အနည်းဆုံး ငါးဦးပါဝင်သော ကော်မရှင်အဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းရမည်။
(ခ) ကော်မရှင်ကို ဖွဲ့စည်းရာတွင် ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များထဲမှ ဥက္ကဋနှင့် အတွင်းရေးမှူးတို့ကို တစ်ပါတည်းရွေးချယ်ခန့်အပ်ရမည်။
(ဂ) အစိုးရဝန် ထမ်းမဟုတ်သော ကော် မရှင်အဖွဲ့ဝင်များအား ချီးမြှ င့်ငွေသတ်မှတ်ခံစားခွင့်ပြုနိုင်သည်။

၅။ (က) ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များ၏ ရာထူးသက်တမ်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင်နှစ်ဦးစီက နှစ်နှစ်လျှင် တစ်ကြိမ် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ အလှည့်ကျ နုတ်ထွက်ပေးရမည်။

(ခ) ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့သည် လစ်လပ်သွားသည့် ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်၏နေရာတွင် သင့်လျော်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်အား အစားထိုးခန့်အပ်ခြင်း သို့မဟုတ် ရာထူးသက်တမ်း ကုန်ဆုံးသွားသော ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးဦးအား ဆက်လက်ခန့်အပ်ခြင်းပြုနိုင်သည်။
(ဂ) ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးဦးသည် မိမိ၏ရာထူးသက်တမ်း ကုန်ဆုံးသော်လည်း ပြည်ထောင်စုအစိ ုးရအဖွဲ့က ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်အသစ် အစားထိုးခန့်အပ်ခြင်းမပြုမီ မိမိ၏လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ဆက်လက် ဆောင်ရွက်ရမည် ။

၆။ ကော် မရှင်ဥက္ကဋသည် ကော်မရှင်၏စီမံခန့်ခွဲရေး အကြီးအမှူးအဖြစ် ဆောင်ရွက်ရမည်။

၇။ ကော်မရှင်သည်-

(က) ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်လုပ်ငန်း လိုင်စင်လက်မှတ်ထုတ် ပေးရန် လျှောက်ထားချက်ကို စိစစ်ပြီး လိုင်စင်ထုတ်ပေးခြင်း သို့မဟုတ် ထုတ်ပေး ရန်ငြင်းပယ်ခြင်း ပြုနိုင်သည်။
(ခ) လိုင်စင်ရရှိသူက တာဝန်နှင့်စည်းကမ်းချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ဖောက်ဖျက်လျှင် လိုင်စင်ကို ကာလသတ်မှတ်ရပ်ဆိုင်းခြင်း သို့မဟုတ် ရုပ်သိမ်းခြင်း ပြုနိုင်သည်။
(ဂ) လိုင်စင်သက်တမ်းတိုးမြှင့်ပေးရန် လျှောက်ထားချက်ကို စိစစ်ပြီး လိုင်စင် သက်တမ်းတိုးမြှင့်ပေးနိုင်သည်။
(ဃ) သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ လိုင်စင်ခများ၊ ဒဏ်ကြေးများကောက်ခံရမည်။

၈။ ကော်မရှင်သည်-

(က) စတော့အိပ်ချိန်း တည်ထောင်ခွင့်ပြုရန် လျှောက်ထားချက်ကို စိစစ်ပြီး ခွင့်ပြုမိန့် ထုတ်ပေးခြင်း သို့မဟုတ် ခွင့်ပြုရန်ငြင်းပယ်ခြင်းပြုနိုင်သည်။
(ခ) စတော့အိပ်ချိန်းက လိုက်နာရမည့် တာဝန်နှင့်စည်းကမ်းချက် တစ်ရပ်ရပ်ကို ဖောက်ဖျက်လျှင် ခွင့်ပြုမိန့်ကို ကာလသတ်မှ တ် ရပ်ဆိုင်းခြင်း သို့မဟုတ် ရုပ်သိမ်းခြင်းပြုနိုင်သည်။
(ဂ) အောက်ပါအခြေအနေတစ်ရပ်ရပ် ပေါ်ပေါက်ပါက စတော့အိပ်ချိန်း အား ထုတ်ပေးထားသည့် ခွင့်ပြုမိန့်ကို ပြန်လည် ရုပ်သိမ်းနိုင်သည်-
(၁) အကြောင်းတစ်ရပ် ရပ်ကြောင့် စတော့အိပ်ချိန်းလုပ်ငန်းရပ်စဲ သွားခြင်း၊
(၂) စတော့အိပ်ချိန်းကို ဖျက်သိမ်းခြင်း၊
(၃) စတော့အိပ်ချိန်းတွင် သတ်မှတ်ထားသည့် အနည်းဆုံး ပါဝင်ရမည့် ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ကုမ္ပဏီအရေအတွက်အောက် လျော့နည်းသွားခြင်း၊
(၄) အခန်း(၉)ပါ တားမြစ်သည့် ပြုလုပ်မှုများအရ အများပြည်သူ အကျိုးနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအား အကာအကွယ်ပေးမှုကိုသိသာထင်ရှားစွာ ထိခိုက်နစ်နာစေသောလုပ်ငန်းကိုဆောင်ရွက်ခြင်း။

၉။ ကော်မရှင်သည်-

(က) ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ကုမ္ပဏီနှင့် စတော့အိပ်ချိန်း၏ စာရင်းစစ် ခန့်ထားရေးအတွက် တင်ပြချက်ကို စိစစ်ပြီး ခွင့်ပြုချက်ပေးနိုင်သည်။
(ခ) စတော့အိပ်ချိန်း၏ဖွဲ့စည်းပုံစည်းမျဉ်းနှင့် ယင်းဖွဲ့စည်းပုံစည်းမျဉ်းကို သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ပြင်ဆင်နိုင်ရန် ခွင့်ပြုချက်ပေးနိုင်သည်။

၁ဝ။ ကော်မရှင်သည် စာရင်းမဝင်သော ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များရောင်း ဝယ်ရေးအတွက် ကောင်တာဈေးကွက် တည်ထောင်ခွင့်ပြုရန် ဖွဲ့စည်းပုံစည်းမျဉ်းနှင့် အတူ သတ် မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ငွေချေးသက်သေခံ လက်မှတ်ကုမ္ပဏီများက စုပေါင်း၍ လျှောက်ထားလာလျှင် ခွင့်ပြုမိန့်ထုတ်ပေးနိုင်သည်။

၁၁။ ကော်မရှင်သည်-

(က) ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်လုပ်ငန်းနှင့် သက် ဆိုင်သောကိစ္စရပ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လိုအပ်သည့်အကြံဉဏ်များကို ပြည်ထောင်စု အစိုးရအဖွဲ့သို့ တင်ပြနိုင်သည်။
(ခ) လို အပ် သော လုပ်ငန်းကော်မတီများ၊ အဖွဲ့များကို ဖွဲ့စည်းပြီးယင်းတို့၏လုပ်ငန်းတာဝန်များကို သတ်မှတ်ပေးနိုင်သည်။
(ဂ) ငွေချေးသက်သေခံလက်မှ တ် ကုမ္ပဏီကို ဖြစ်စေ၊ ကောင်တာ ဈေးကွက်ကို ဖြစ်စေ၊ စတော့ အိ ပ် ချိန်းကို ဖြစ် စေ လိုအပ်သလို ညွန်ကြားနိုင်သည်။
(ဃ) ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်လုပ်ငန်းကို ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲရမည်။ ထို့ပြင် အခါအားလျော်စွာ စုံစမ်းမှုနှင့်စစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်ရ မည်။
(င) ပြည်ထောင် စုအစိုးရအဖွဲ့က ပေးအပ် သော အခြားလုပ် ငန်း တာဝန်များကို ထမ်းဆောင်ရမည်။

၁၂။ ကော်မရှင်သည် အောက်ပါအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်များအား ယင်းတို့၏လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ စာရင်းများကို သက်ဆိုင်ရာ မြန်မာနိုင်ငံစာရင်းကိုင်စံများ နှင့်အညီ စာရင်းထိန်းသိမ်းစေရန် ကြီးကြပ်ရမည့်အပြင် ယင်းတို့ထံမှ လိုအပ် သောစာရင်းများ၊ စာရွက်စာတမ်းများ၊ ရှင်းတမ်းများ၊ အခြား အထောက် အထားများနှင့်သတင်းအချက်အလက်များကို တောင်းခံရယူနိုင်သည်-

(က) အများနှင့်သက်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီ၊
(ခ) ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ် ကုမ္ပဏီ၊
(ဂ) ကောင်တာ ဈေးကွက်၊
(ဃ) စတော့အိပ်ချိန်း၊
(င) အများနှင့်သက်ဆိုင်သောကု မ္ပ ဏီ ၊ ငွေချေးသက်သေခံ လက် မှ တ် ကုမ္ပဏီ၊ ကောင်တာဈေးကွက်နှင့်စတော့အိပ်ချိန်တစ်ခုခု၏ တာဝန် ရှိသူ၊ အဖွဲ့ဝင်၊ ဝန်ထမ်းနှင့် ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ဆောင်ရွက်နေသူ သို့မဟုတ် ဆောင်ရွက်ခဲ့ဖူးသူ၊
(စ) လိုင်စင်ရရှိသူ သို့မဟုတ် ယင်းလိုင်စင် ရရှိသူ၏ ရှေ့နေ၊ စာရင်းစစ် နှင့်ကိုယ်စားလှယ်။

၁၃။ ကော်မရှင်သည် ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်လုပ်ငန်း နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေးအတွက် သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးမှုလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်းကို လည်းကောင်း၊ နိုင်ငံတကာမှ ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်လုပ်ငန်းကို ကြီးကြပ်သော အဖွဲ့အစည်းများ၊ ယင်းအဖွဲ့အစည်းတို့နှင့် ဆက်နွယ်သောလုပ်ငန်း၊ ဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆက်သွယ်ခြင်းကိုလည်းကောင်း ဆောင်ရွက်နိ ုင်သည်။

၁၄။ ကော်မရှင်သည် ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူများက ဤဥပဒေနှင့် ဤဥပဒေအရ ထုတ်ပြန်သည့် နည်းဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်း၊ စည်း ကမ်း၊ အမိန့်ကြော်ငြာစာ၊ အမိန့်၊ ညွန်ကြားချက်နှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများပါ တားမြစ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ဖောက်ဖျက်ကြောင်း သို့မဟုတ် လိုက်နာရမည့် တာဝန်တစ်ရပ်ရပ်ကို လိုက်နာရန်ပျက်ကွက်ကြောင်း ယုံကြည် ရန်အကြောင်းရှိလျှင်ဖြစ်စေ၊ ငွေချေး သက်သေခံလက်မှတ်လုပ်ငန်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လိမ်လည်မှု သို့မဟုတ် မသမာမှုကျူးလွန်ကြောင်း ယုံကြည်ရန်အကြောင်း ရှိလျှင်ဖြစ်စေ သက်ဆိုင်သည့်မည်သူ့ကိုမဆို ခေါ်ယူခွင့်၊ စစ်ဆေးမေးမြန်းခွင့် နှင့် သက်သေခံချက်များ ရယူခွင့်တို့ရှိသည်။

၁၅။ ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်သို့မဟုတ် ကော်မရှင်၏ ဝန်ထမ်းတစ်ဦးဦးသည် လုပ်ငန်းတာဝန်များ ဆောင်ရွက်စဉ် ရရှိသော သတင်းအချက်အလက်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ တည်ဆဲဥပဒေတစ် ရပ်ရပ်အရ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်း၊ ပြသခြင်း သို့မဟုတ် ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်းမှတစ်ပါး အခြားမည်သူ့ကိုမျှ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်း၊ ပြသခြင်း သို့မဟုတ် ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်းမပြုဘဲ လျှို့ဝှက်ထားရမည်။


အခန်း(၄) ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ကုမ္ပဏီ[ပြင်ဆင်ရန်]

၁၆။ ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ် ကုမ္ပဏီအဖြစ် တည်ထောင်၍ ငွေချေးသက် သေခံ လက်မှတ်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်လိုသူသည် မြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများနှင့် သက်ဆိုင်သော တည်ဆဲဥပဒေများနှင့်အညီ ကုမ္ပဏီကိုဖွဲ့စည်း၍ မှတ်ပုံတင်ထားပြီး ဖြစ်ရမည်။

၁၇။ ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ် ကုမ္ပဏီကိုဖွဲ့စည်းရာတွင်-

(က) ကုမ္ပဏီ၏အမည်၌ ‘‘ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်’’ ဟူသော စကားရပ်ပါရှိရမည်။
(ခ) အစုရှယ်ယာအားဖြင့် ပေးရန်တာဝန်ကန့်သတ်ထားသည့် လီမိတက်ကုမ္ပဏီဖြစ် ဖွဲ့စည်းရမည်။
(ဂ) သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ခွင့်ပြုမတည်ငွေရင်းနှင့် အနည်းဆုံး ထည့် ဝင်ပြီး မတည်ငွေရင်းရှိရမည်။
(ဃ) ဤဥပဒေအရ ထုတ်ပြန်သည့် နည်းဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်း၊အမိန့် ကြော်ငြာစာ၊ အမိန့်၊ ညွန်ကြားချက်နှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် ညီညွတ်ရမည်။

၁၈။ ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ကုမ္ပဏီသည် ကော်မရှင်ကထုတ်ပေးသော လိုင်စင်တစ်မျိုးမျိုးရရှိလျှင် လိုင်စင်အမျိုးအစားအလိုက် ခွင့်ပြုထားသော ငွေချေး သက်သေခံလက်မှတ်လုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်ခွင့်ရှိသည်။

၁၉။ ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ကုမ္ပဏီ၏ တာဝန်ရှိသူများနှင့်ဝန်ထမ်းများသည် မိမိတို့၏လုပ်ငန်းနှင့်ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူများနှင့် ဆက်ဆံရာတွင် လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်နိုင်မှု၊ တရားမျှတမှုရှိရမည့်အပြင် သဘောရိုးဖြင့် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ရမည်။

၂ဝ။ ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ကုမ္ပဏီသည်-

(က) ကုမ္ပဏီ၏ ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ စာရင်းနှင့် မှတ်တမ်းများကို သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ပြုစုထိန်းသိမ်းထားရှိရမည်။
(ခ) မြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများနှင့် သက်ဆိုင်သောတည်ဆဲဥပဒေနှင့်အညီစာရင်းစစ်ကို ခန့်ထားခြင်းမပြုမီ ကော်မရှင်၏ခွင့်ပြုချက်ကို ရယူရမည်။
(ဂ) စာရင်းစစ်အစီရင်ခံစာကို ကော်မရှင်သို့ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ပေးပို့ရမည်။
(ဃ) ကော်မရှင်၏ ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်မရရှိဘဲ ခွင့်ပြုမတည်ငွေရင်းကို လျှော့ချခြင်းမပြုရ။
(င) လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အစီရင်ခံစာကို သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ကော်မရှင်သို့ ပေးပို့ရမည်။
(စ) ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်လဲလှယ်ရောင်းဝယ်ခြင်း ပြီးမြောက်သော အခါ ထိုသို့လဲလှယ် ရောင်းဝယ်ခြင်း ပြီးမြောက်ကြောင်း ပဋိညာဉ် မှတ်တမ်းကို မိမိကုမ္ပဏီက ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့သည့်သက်ဆိုင်ရာ ပုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းသို့ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ပေးပို့ရမည်။

၂၁။ ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ် ကုမ္ပဏီသည် ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ် လုပ် ငန်းကို ဆောင်ရွက်ရာတွင် အများပြည်သူအကျိုးနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအား အကာအကွယ်ပေးမှုကို ထိခိုက်စေသည့် အခန်း(၉)ပါ တားမြစ်သည့် ပြုလုပ်မှုများကို ရှောင်ကြဉ်ရမည်။

၂၂။ ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ကုမ္ပဏီသည်-

(က) နှစ် စဉ်ဘဏာရေးနှစ်ကုန် ဆုံးပြီးတိုင်း အသားတင်အမြတ်ငွေထဲမှ သီးသန့်ရန် ပုံငွေတစ်ရပ်ကို သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ စုဆောင်းထားရှိ ရမည်။
(ခ) စုဆောင်းထားရှိသော သီးသန့်ရန်ပုံငွေအား ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဆုံးရှုံးနစ်နာမှုတစ်ရပ်ရပ်ကို ပေးလျော်ရန်ကိစ္စအတွက်သာ သုံးစွဲရမည်။ အခြားကိစ္စအတွက် သုံးစွဲ လိုပါက ကော်မရှင်၏ ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်ကို ရယူရမည်။


အခန်း(၅) လိုင်စင်[ပြင်ဆင်ရန်]

၂၃။ လိုင်စင်အမျိုးအစားများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်-

(က) ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များ ကိုယ်ပိုင်ရောင်းဝယ်ခြင်းလုပ်ငန်း လိုင်စင်၊
(ခ) ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ် အကျိုးဆောင် သို့မဟုတ် ကိုယ်စားလှယ် လုပ်ငန်းလိုင်စင်၊
(ဂ) ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များကိုတာဝန်ခံ၍ တစ်ဆင့်ဖြန့်ချိရောင်းချ ခြင်းလုပ်ငန်းလိုင်စင်၊
(ဃ) ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက် အကြံဉဏ်ပေးခြင်း လုပ်ငန်းလိုင်စင်၊
(င) ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ် ကုမ္ပဏီကိုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်းလိုင်စင်၊
(စ) ကော်မရှင် က အမိန့်ကြော်ငြာစာထုတ်ပြန်၍ ငွေချေးသက်သေခံ လက်မှတ်လုပ်ငန်းဟု သတ်မှတ်သည့်အခြားလုပ်ငန်း လိုင်စင်။

၂၄။ ကော်မရှင်သည် လိုင်စင်အမျိုးအစားအလိုက် လိုအပ်သောအရည်အချင်း များနှင့်စည်းကမ်းချက်များကို သတ်မှတ်ရမည်။

၂၅။ အောက်ပါလိုင်စင်တစ်မျိုးမျိုးကိုဖြစ်စေ၊ တစ်မျိုးထက်ပို ၍ ဖြစ်စေရရှိ ရန် ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ် ကုမ္ပဏီကသာလျှင် ကော်မရှင်သို့ သတ်မှတ်ချက်များ နှင့်အညီ လျှောက်ထားနိုင်သည်-

(က) ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များ ကိုယ်ပိုင်ရောင်းဝယ်ခြင်းလုပ်ငန်း လိုင်စင်၊
(ခ) ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ် အကျိုးဆောင် သို့မဟုတ် ကိုယ်စားလှယ် လုပ်ငန်းလိုင်စင်၊
(ဂ) ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များကိုတာဝန်ခံ၍ တစ်ဆင့်ဖြန့်ချိ ရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်းလိုင်စင်။

၂၆။ (က) ပုဒ်မ ၂၅ ပါ လိုင်စင်တစ်မျိုးမျိုးရရှိထားသော ငွေချေးသက်သေခံ လက်မှတ်ကုမ္ပဏီသည် ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ မှုအတွက် အကြံဉဏ်ပေးခြင်းလုပ်ငန်းကို သီးခြားလိုင်စင်ရယူရန်မလိုဘဲ လုပ်ကိုင်နိုင်သည်။

(ခ) သတ်မှတ်ထားသည် ့အရည်အချင်းများ၊ စည်းကမ်းချက်များနှင့်ညီညွတ်သော ပုဂ္ဂိုလ်သည် ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက် အကြံဉဏ်ပေးခြင်း လိုင်စင်ရရှိရန် ကော်မရှင်သို့ သတ်မှတ်ချက်များ နှင့်အညီ လျှောက်ထားနိုင်သည်။

၂၇။ ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ် ကုမ္ပဏီတစ်ခု၏ ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် လုပ်ကိုင်လို သူသည် ယင်းကုမ္ပဏီ၏ထောက်ခံချက်ပူးတွဲ၍ ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ် ကုမ္ပဏီ၏ကိုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိရန် ကော်မရှင်သို့ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ လျှောက်ထားနိုင်သည်။

၂၈။ ကော်မရှင်သည်-

(က) ပုဒ်မ ၂၅၊ ပုဒ်မ ၂၆ ပုဒ်မခွဲ (ခ)နှင့် ပုဒ်မ ၂၇ အရ လျှောက်ထား သည့် လိုင်စင်လျှောက်လွာလက်ခံရရှိသည့်အခါ လိုင်စင်အမျိုးအစား အလိုက် သတ်မှတ်ထားသောအရည်အချင်းများ၊ စည်းကမ်းချက်များ နှင့် ညီညွတ်မှုရှိ၊ မရှိစိစစ်ပြီး လိုင်စင်ထုတ်ပေးရန် ခွင့်ပြုခြင်း သို့မဟုတ် ငြင်းပယ်ခြင်း ပြုနိုင်သည်။
(ခ) ပုဒ်မခွဲ(က)အရ ခွင့်ပြုပါက စည်းကမ်းချက်များသတ်မှတ်၍ လိုင်စင်ထုတ်ပေးရမည်။

၂၉။ လိုင်စင်ရရှိသူသည် ခွင့်ပြုထားသည့် ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ် လုပ်ငန်းကို လိုင်စင်သက်တမ်းကုန်ဆုံးသည့်အခါ ဆက်လက်လုပ်ကိုင်လိုပါက လိုင်စင်သက်တမ်း မကုန်ဆုံးမီ အနည်းဆုံးရက်ပေါင်း ၃ဝ ကြိုတင်၍ ကော်မရှင်သို့လျှောက်ထားရမည်။

၃ဝ။ ကော်မရှင်သည် ပုဒ်မ ၂၉ အရ လိုင်စင်သက်တမ်းတိုးမြှင့်ပေးရန် လျှောက်ထားချက်ကို စိစစ်ပြီးလိုင်စင် သက်တမ်းတိုးမြှင့်ပေးရန် ခွင့်ပြုခြင်းသို့မဟုတ် ငြင်းပယ်ခြင်း ပြုနိုင်သည်။

၃၁။ ကော်မရှင်သည် လိုင်စင်ခ၊ လိုင်စင်သက်တမ်းတိုးမြှင့်ခ၊ ဒဏ်ကြေးနှင့် လိုင်စင်သက်တမ်းတို့ကို သတ်မှတ်ပေးရမည်။

၃၂။ လိုင်စင်ရရှိသူသည်-

(က) ဤဥပဒေအရထုတ်ပြန်သည့် နည်းဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်း၊ အမိန့် ကြော်ငြာစာ၊ အမိန့်၊ ညွန်ကြားချက်နှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း များကို လိုက်နာရမည်။
(ခ) လိုင်စင်စည်းကမ်းများကို လိုက်နာရမည်။

၃၃။ လိုင်စင်ရရှိသူသည်-

(က) လိုင်စင်သက်တမ်းကုန်ဆုံးပြီး ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်လုပ်ငန်းကို ဆက်လက်လုပ်ကိုင်ခြင်းမပြုလျှင် လိုင်စင်သက်တမ်းကုန်ဆုံးသည့်နေ့မှ ရက်ပေါင်း ၃ဝ အတွင်း လိုင်စင်ကိုကော်မရှင်သို့ ပြန်လည်အပ်နှံရမည်။
(ခ) လိုင်စင်သက်တမ်းအတွင်း ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်လုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်ခြင်းမပြုတော့ဘဲ ရပ်ဆိုင်းလျှင် ထိုသို့ရပ်ဆိုင်းကြောင်းကော်မရှင်သို့ ၇ ရက်အတွင်း အကြောင်းကြားပြီး လိုင်စင်ကို ပြန်လည် အပ်နှံရမည်။
(ဂ) ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်လုပ်ငန်းကို အခြားလုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်း နှင့် ပူးပေါင်းဖွဲ့စည်းလိုသည့်အခါဖြစ်စေ၊ ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ် ကုမ္ပဏီကို အလို အလျောက်စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းလိုသည့် အခါ ဖြစ်စေ ကော်မရှင်၏ခွင့်ပြုချက်ကို ကြိုတင်ရယူပြီးမှ ဆောင်ရွက်ရမည်။
(ဃ) ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ် ကုမ္ပဏီပိုင်ပစ္စည်းများအား တရားရုံးက ဝရမ်းကပ်ထားခြင်း၊ ပစ္စည်းထိန်းခန့်ထား၍ ထိန်းသိမ်းထားခြင်းပြုသည့် ကာလတွင်လုပ်ငန်းကို ရပ်ဆိုင်းထားရမည်။

၃၄။ ကော်မရှ င်သည်လို င် စင်ရရှိသူက အောက် ပါအခြေအနေတစ် ရပ်ရပ် ပေါ်ပေါက်သည့် အခါ လိုင်စင်ကိုကာလသတ်မှတ်၍ ရပ်ဆိုင်းခြင်း သို့မဟုတ် ရုပ်သိမ်းခြင်း ပြုနိုင်သည်-

(က) လိုင်စင်ရရှိသူက လိုင်စင် စည်းကမ်းချက်တစ်စုံတစ်ရာကို ကျူးလွန်ဖောက်ဖျက်ခြင်း သို့မဟုတ် လိုက်နာရမည့်လုပ်ငန်းတာဝန်တစ်ရပ်ရပ်ကို လိုက်နာ ဆောင်ရွက်ရန် ပျက်ကွက်ခြင်း၊
(ခ) လိုင်စင်ကိုတစ်ဆင့်ငှားရမ်းခြင်း သို့မဟုတ် တစ်နည်းနည်းဖြင့် လွဲပြောင်းခြင်း၊
(ဂ) ဤဥပဒေနှင့် ဤဥပဒေအရ ထုတ်ပြန်ထားသည့် နည်းဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်း၊ အမိန့်ကြော်ငြာစာ၊အမိန့်၊ ညွန်ကြားချက်နှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း များပါ တားမြစ်ချက် တစ်ရပ်ရပ်ကို ဖောက်ဖျက်ခြင်း သို့မဟုတ် ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းတာဝန်တစ်ရပ်ရပ်ကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် ပျက်ကွက်ခြင်း၊
(ဃ) သေဆုံးခြင်း၊ ရူးသွပ်ခြင်းသို့မဟုတ် လူမွဲအဖြစ် ကြေညာခံရခြင်း၊
(င) အခန်း(၉)ပါ တားမြစ်သည့်ပြုလုပ်မှုတစ်ရပ်ရပ်အရ အများပြည်သူအကျိုး နှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအား အကာအကွယ်ပေးမှုကို ထိခိုက်စေခြင်း၊
(စ) ဘဏာရေးနှင့်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ စာရင်းများကို မမှန်မကန်ပြုစုခြင်းနှင့် တင်ပြအစီရင်ခံခြင်း၊
(ဆ) လိမ်လည်မှု၊ အလွဲသုံးစားမှု၊ ခိုးမှု၊ ယုံကြည်အပ်နှံရေးဖောက်ဖျက်မှု သို့မဟုတ် ကိုယ်ကျင့်တရားနှင့် သက်ဆိုင်သော ပြစ်မှုဖြင့်အစီရင်ခံရခြင်း။


အခန်း(၆) ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များထုတ်ဝေခြင်း[ပြင်ဆင်ရန်]

၃၅။ အများနှင့်သက်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီသည်-

(က) ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များကို အများပြည်သူသို့ ကမ်းလှမ်း ရောင်းချခြင်းမပြုမီ မည်ကဲ့သို့ ကမ်းလှမ်းမည်ဖြစ်ကြောင်း ကော်မရှင် သို့တင်ပြပြီး အတည်ပြုချက်ရယူရမည်။ ကော်မရှင်သည် ရက်ပေါင်း ၆ဝ အတွင်း အဆုံးအဖြတ်ပေးရမည်။
(ခ) အများပြည်သူသို့ ကမ်းလှမ်းရောင်းချသည့်အခါ ကုမ္ပဏီ၏သင်းဖွဲ့မှတ်တမ်း၊ သင်းဖွဲ့စည်းမျဉ်းနှင့်အတူ ကုမ္ပဏီ၏အရေးကြီးသော အချက်အလက်များ ပါဝင်သည့် အလားအလာညွန်းတမ်းကိုပါ ထုတ်ပြန် ကြေညာရမည် ။

၃၆။ ကော်မရှင်သည် အများနှင့်သက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီများက ငွေချေးသက်သေခံ လက်မှတ်များ အသစ်ထုတ်ဝေခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ စည်းကမ်းချက်များ သတ်မှတ်နိုင်သည်။

၃၇။ အများနှင့်သက်ဆိုင်သော ကု မ္ပဏီသည် ငွေချေး သက်သေခံ လက်မှတ်ဈေးကွက်တွင် မိမိကုမ္ပဏီက ထုတ်ဝေသည့် ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များ ရောင်းဝယ်မှု ပြီးမြောက်ကြောင်း သက်ဆိုင်ရာငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ကုမ္ပဏီများက ပဋိညာဉ် မှတ်တမ်းပေးပို့၍လက်ခံရရှိသည့်အခါ ဝယ်ယူသူက လက်ရှိအစုရှယ်ယာဝင်၏ အမည်မှ ယင်း၏အမည်သို့ပြောင်း၍ မှတ်ပုံတင်ပေးရန် တောင်းဆိုလာလျှင် အမည်ပြောင်း၍ မှတ်ပုံတင်ပေးရမည်။


အခန်း(၇) စတော့အိပ်ချိန်း[ပြင်ဆင်ရန်]

၃၈။ စတော့အိပ်ချိန်းသည်-

(က) ကော်မရှင်ထံမှခွင့်ပြုချက်ရရှိပြီးနောက် မြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများနှင့် သက်ဆိုင်သော တည်ဆဲဥပဒေများအရ ပေးရန် တာဝန်ကန့်သတ် ထားသည့် လီမိတက်ကုမ္ပဏီသို့မဟုတ် ဖက်စပ်လုပ်ငန်းအဖြစ်ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်သော အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည်။
(ခ) ယင်း၏စာရင်းဝင် ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ရောင်းဝယ်မှုများကို စုစည်းဆောင်ရွက်ရန်နှင့် ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲရန် တာဝန်ရှိသည်။
(ဂ) ဤဥပဒေပါပြဋာန်းချက်များနှင့်အညီ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရမည်။
(ဃ) ကော်မရှင်၏စီမံအုပ်ချုပ်မှုနှင့် ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲမှုကို ခံယူရမည်။

၃၉။ (က) စတော့အိပ်ချိန်းတွင် ကော်မရှင်က ခန့်အပ်တာဝန်ပေးသော ငါးဦးထက် မပိုသည့်ပု ဂ္ဂိုလ်များနှင့်အဖွဲ့ဝင် ငွေချေးသက်သေခံ လက်မှတ်ကုမ္ပဏီများမှ ဒါရိုက်တာအဖြစ်ထမ်းဆောင်ရန်ရွေးချယ်တင်မြှောက်သည့် ငါးဦးထက်မပိုသော ပုဂ္ဂိုလ်များပါဝင်သည့် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ကို စတော့အိပ်ချိန်း ၏ဖွဲ့စည်းပုံစည်းမျဉ်း နှင့်အညီဖွဲ့စည်းရမည်။

(ခ) ကော်မရှင် သည် စတော့အိပ်ချိန်း၏ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့တွင် ခန့်အပ်တာဝန်ပေးရာ၌ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု၊ ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များ သို့မဟုတ် ငွေရေးကြေးရေးလုပ်ငန်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အတွေ့အကြုံနှင့်ဗဟုသုတရှိသူများကို ရွေးချယ်ရမည်။
(ဂ) စတော့အိပ်ချိန်း၏ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့သည် ဒါရိုက်တာတစ်ဦးအား ဥက္ကဋအဖြစ် ရွေးချယ်ရမည်။
(ဃ) ဥက္ကဋသည် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့မှတစ်ဦးအား အတွင်းရေးမှူးအဖြစ် သတ်မှတ်တာဝန်ပေးနိုင်သည်။
(င) စတော့အိပ်ချိန်းတွင်လိုအပ်သော ကော်မတီနှင့်အဖွဲ့များကိုဖွဲ့စည်းနိုင်သည်။
(စ) စတော့အိပ်ချိန်း၏ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့အတွက် လိုအပ်သောဝန်ထမ်းများကို ခန့်အပ်ရမည်။

၄ဝ။ စတော့အိပ်ချိန်းသည်-

(က) ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်လုပ်ငန်းကို ကော်မရှင်က သတ်မှတ်ထားသည့်နေရာတွင်သာ ဆောင်ရွက်ရမည်။
(ခ) ကော်မရှင်၏ ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် စာရင်းစစ်ကို ခန့်ထားရမည်။
(ဂ) စာရင်းစစ်ဆေးမှု အစီရင်ခံစာကို ကော်မရှင်သို့ နှစ်စဉ်တင်ပြရမည်။
(ဃ) ဤဥပဒေအရထုတ်ပြန်သည့် နည်းဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်း၊ အမိန့်ကြော်ငြာစာ၊ အမိန့်၊ ညွန်ကြားချက်နှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို လိုက်နာရမည်။

၄၁။ စတော့အိပ်ချိန်း ဒါရိုက်တာအဖွဲ့၏ တာဝန်များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်သည်-

(က) ငွေချေးသက်သေခံ လက်မှတ်လုပ်ငန်းကို စီမံခန့်ခွဲခြင်း၊
(ခ) မိမိစတော့အိပ်ချိန်းတွင် ရောင်းဝယ်နိုင်မည့် ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များအတွက် စာရင်းဝင်စံများ သတ်မှတ်ခြင်း၊
(ဂ) မိမိစတော့အိပ်ချိန်းတွင် ရောင်းဝယ်မည့် ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များကို မှတ်ပုံတင်ထားရှိခြင်း၊
(ဃ) မိမိစတော့အိပ်ချိန်းတွင် ရောင်းဝယ်မှုပြီးမြောက်ခဲ့သည့် ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ် အရောင်းအဝယ်မှတ်တမ်းများကို ပြုစုထားရှိခြင်း၊
(င) အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သည့် ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ် ကုမ္ပဏီများနှင့် သက်ဆိုင်သောအချက်အလက်များကို မှတ်တမ်းပြုစုထားခြင်း၊
(စ) အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သည့် ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ် ကုမ္ပဏီများကပေးရမည့်အဖွဲ့ဝင်ကြေး၊ ရှယ်ယာစာရင်းဝင်ကြေး၊ သီးသန့်ရန်ပုံငွေနှင့် အခြားဝန်ဆောင်ခ များကိုသတ်မှတ်ခြင်းနှင့် ယင်းငွေများကို စနစ်တကျထိန်းသိမ်းထားရှိပြီး ဖွဲ့စည်းပုံစည်းမျဉ်းနှင့် လုပ်ငန်းဆိုင်ရာစည်းမျဉ်း များနှင့်အညီ စီမံခန့်ခွဲခြင်း၊
(ဆ) လိုအပ်သောဝန်ထမ်းများကို ခန့်အပ်တာဝန်ပေးခြင်း၊
(ဇ) အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သည့် ငွေချေးသက်သေခံ လက်မှတ် ကုမ္ပဏီများ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများ မှန်ကန်မှုရှိ မရှိ စစ်ဆေးခြင်းနှင့် ကြီးကြပ်ခြင်း။

၄၂။ စတော့အိပ်ချိန်း ဒါရိုက်တာအဖွဲ့၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်-

(က) ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ် ကုမ္ပဏီတစ်ခုက မိမိစတော့အိပ်ချိန်းတွင်အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ပါဝင်ခွင့်ပြုရန် လျှောက်ထားချက်ကို စိစစ်၍ ခွင့်ပြုခြင်း သို့မဟုတ် ငြင်းပယ်ခြင်း၊
(ခ) စတော့အိပ်ချိန်းအတွက် အနည်းဆုံးထားရှိရမည့် အဖွဲ့ဝင် ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ကုမ္ပဏီ အရေအတွက်ကို သတ်မှတ်ပေးခြင်း၊
(ဂ) အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သည့် ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ် ကုမ္ပဏီများ၏ အခွင့်အရေးနှင့် တာဝန်များကို သတ်မှတ်ပေးခြင်း၊
(ဃ) လုံလောက်သောအကြောင်းရှိပါက မိမိစတော့အိပ်ချိန်း၏ ရောင်းဝယ်မှုများကို ယာယီရပ်ဆိုင်းခြင်းနှင့် အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဦး၏ ငွေချေး သက်သေခံ လက်မှတ်ရောင်းဝယ်မှုများကို ယာယီတားမြစ်ခြင်း၊
(င) စတော့အိပ်ချိန်းတွင် ဆက်လက်၍ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်မသင့်သော ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ် ကုမ္ပဏီကို အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်မှ ဆိုင်းငံ့ခြင်း သို့မဟုတ် ပယ်ဖျက်ခြင်း၊
(စ) အဖွဲ့ဝင်အချင်းချင်းဖြစ်စေ၊ အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဦးနှင့် အခြားပုဂ္ဂိုလ်များ အကြားဖြစ်စေ ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ် ရောင်းဝယ်ခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အငြင်းပွားမှုပေါ်ပေါက်ပါက ဖြေရှင်းဆုံးဖြတ်ပေးခြင်း။

၄၃။ စတော့အိပ်ချိန်းသည် မိမိ၏ ဖွဲ့စည်းပုံစည်းမျဉ်းကို ပြင်ဆင်လိုလျှင်ဖြစ်စေ၊အသစ်ရေးဆွဲလျှင်ဖြစ်စေ၊ လုပ်ငန်းဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းကို ပြင်ဆင်လိုလျှင်ဖြစ်စေ ကော်မရှင် ခွင့်ပြုချက်ကို ကြိုတင်ရယူပြီးမှ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ရမည်။


အခန်း(၈) ကောင်တာဈေးကွက်[ပြင်ဆင်ရန်]

၄၄။ ကောင်တာဈေးကွက် တည်ထောင်လိုသည့် သုံးခုအောက် မနည်းသောငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ကုမ္ပဏီများသည် ကော်မရှင်သို့ စုပေါင်း လျှောက်ထားပြီး ခွင့်ပြုချက် ရရှိသည့်အခါ ကောင်တာဈေးကွက်ကို တည်ထောင်နိုင်သည်။

၄၅။ (က) ပုဒ်မ ၄၄ အရ ကော်မရှင်၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ကောင်တာ ဈေးကွက်ကို တည်ထောင်သည့်အခါ အဖွဲ့ဝင် ငွေချေးသက်သေခံ လက်မှတ် ကုမ္ပဏီများက ရွေးချယ်တင်မြှောက်သည့် ငါးဦးထက်မပိုသော အဖွဲ့ဝင်များပါဝင်သည့် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းရမည်။

(ခ) ကောင်တာဈေးကွက်၏ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့သည် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့မှ တစ်ဦးအား ဥက္ကဋအဖြစ် ရွေးချယ်ရမည်။
(ဂ) ကောင်တာဈေးကွက်ဥက္ကဋသည် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့မှ တစ်ဦးအား အတွင်းရေးမှူးအဖြစ် သတ်မှတ်တာဝန်ပေးနိုင်သည်။

၄၆။ ကော်မရှင်၏ ခွင့်ပြုချက်အရ တည်ထောင်သော ကောင်တာဈေးကွက်သည် ကိုယ်ပိုင်အမည်၊ ကိုယ်ပိုင်တံဆိပ်ဖြင့် စဉ်ဆက်မပြတ် ဆောင်ရွက်ပိုင်ခွင့်၊ တရားစွဲဆိုခွင့်နှင့် တရားစွဲဆိုခံခွင့်ရှိသည်။

၄၇။ ကောင်တာဈေးကွက်သည် ဤဥပဒေအရ ထုတ်ပြန်သည့် နည်းဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်း၊ အမိန့်ကြော်ငြာစာ၊ အမိန့်၊ ညွန်ကြားချက်နှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို လိုက်နာရမည်။

၄၈။ ကောင်တာဈေးကွက်၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုမှာ အခန်း(၉)ပါ တားမြစ်သည့်ပြုလုပ်မှုများအရ အများပြည်သူအကျိုးနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအား အကာအကွယ်ပေးမှုကို ထင်ရှားစွာ ထိခိုက်နစ်နာစေလျှင် ကော်မရှင်သည် ကောင်တာဈေးကွက်အား ထုတ်ပေးထားသည့် ခွင့်ပြုမိန့်ကို ကာလသတ်မှတ်၍ ရပ်ဆိုင်းခြင်း သို့မဟုတ်ရုပ်သိမ်းခြင်းပြုနိုင်သည်။


အခန်း(၉) တားမြစ်သည့်ပြုလုပ်မှုများ[ပြင်ဆင်ရန်]

၄၉။ အများပြည်သူအကျိုးနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအား အကာအကွယ်ပေးမှုကိုထိခိုက်စေသောပြုလုပ်မှုများမှာ အောက်ပါတို့ဖြစ်သည်-

(က) ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များနှင့် ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ဈေးကွက်တွင်လုပ်ဆောင်မှုများဖြစ်သော ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များကို အများပြည်သူသို့ ကမ်းလှမ်းရောင်းချခြင်း၊ စာရင်းဝင်ခြင်း၊ရောင်းချခြင်း၊ ဝယ်ယူခြင်း၊ ရောင်းဝယ်မှုပြုခြင်း၊ ရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှုပြုခြင်း၊ ဝန်ဆောင်မှု ပေးခြင်းများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ လှည့်စားမှု သို့မဟုတ် ဩဇာလွမ်းမိုးမှုကို ကြီးမားစွာဖြစ် စေသည့် လိ မ်လည်ခြင်း၊လှည့်စားခြင်း၊ မှားယွင်းသည့် ဖော်ပြချက်များ ပြုလုပ်ခြင်း၊ အရေးကြီးသော အချက်အလက်များကို ထိမ်ချန်ထားခြင်းပြုရာတွင် တိုက်ရိုက်သော်လည်းကောင်း၊ သွယ်ဝိုက်၍သော်လည်းကောင်း ပါဝင်ပတ်သက်ခြင်း၊
(ခ) ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များကို ဝယ်ယူရန် သို့မဟုတ် ရောင်းချရန် အခြားသူများကို လှုံ့ဆော်မှု သို့မဟုတ် သွေးဆောင်ဖြားယောင်းမှု ပြုရန်အလို့ငှာ မမှန်ကန်သော သတင်းအချက်အလက်များကို ဖွင့်ဟအသိပေးခြင်း သို့မဟုတ် ဈေးကွက်အတွင်းရှိ ငွေချေးသက်သေခံ လက်မှတ်များ၏ ဈေးနှုန်းကို ကြီးမားစွာသက်ရောက်မှုရှိစေသည့် မပြည့်စုံသော၊ အချိန် အခါမသင့်သော သတင်းအချက်အလက်များကို ဖွင့်ဟအသိပေးခြင်း၊
(ဂ) မိမိ၏ ကိုယ်ပိုင်စာရင်းအတွက် သို့မဟုတ် အခြားပုဂ္ဂိုလ်များအတွက် ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များ ဝယ်ယူခြင်း၊ ရောင်းချခြင်း ပြုရန် အတွင်း သတင်းအချက်အလက် များကို အသုံးပြုခြင်း၊ အတွင်းသတင်း အချက်အလက်များကို ဖွင့်ဟအသိပေးခြင်း သို့မဟုတ် ထုတ်ပေးခြင်း၊ ဖွင့်ဟအသိပေးခြင်းမရှိသည့် အတွင်းသတင်းအချက်အလက်များကို အခြေခံ၍ အခြားပုဂ္ဂိုလ်များအား ငွေချးသက်သေခံလက်မှတ်များ ဝယ်ယူရန် သို့မဟုတ် ရောင်းချရန် အကြံဥဏ်ပေးခြင်း၊
(ဃ) မမှန်ကန်သော ရောင်းလိုအားနှင့် ဝယ်လိုအားကို ဖန်တီး၍ ငွေချေး သက်သေခံလက်မှတ်များကို ဝယ်ယူခြင်း၊ ရောင်းချခြင်း ပြုလုပ်ရာတွင် ပူးပေါင်းကြံစည်ခြင်း၊ သို့မဟုတ် ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များ၏ ဈေးနှုန်းကို ကြိုးကိုင်ခြယ်လှယ်ရန် အခြားသူများနှင့် ပူးပေါင်းကြံစည်၍ သို့မဟုတ် အခြားသူများအား သွေးဆောင်ဖြားယောင်း၍ စဉ်ဆက်မပြတ် ဝယ်ယူခြင်း၊ ရောင်းချခြင်းနှင့် ရောင်းဝယ်မှုနည်းလမ်းများကို အသုံးပြုခြင်း။


အခန်း(၁ဝ) ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များအပ်နှံမှုလက်ခံခြင်းနှင့်စာရင်းရှင်းလင်းခြင်းလုပ်ငန်း[ပြင်ဆင်ရန်]

၅ဝ။ (က) ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ် ကုမ္ပဏီသည် ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ် အပ်နှံမှုလက်ခံခြင်းနှင့် စာရင်းရှင်းလင်းခြင်းလုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်လိုပါက ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိရန် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ကော်မရှင်သို့ လျှောက်ထားရမည်။

(ခ) ကော်မရှင်သည် ပုဒ်မခွဲ(က)အရ လျှောက်ထားချက်ကို စိစစ်ပြီး စည်းကမ်းချက်များသတ်မှ တ်၍ ခွင့်ပြုမိန့်ထု တ်ပေးခြင်း သို့မဟုတ် ခွင့်ပြုမိန့်ထုတ်ပေးရန် ငြင်းပယ်ခြင်းပြုနိုင်သည်။

၅၁။ စတော့အိပ်ချိန်းသည် ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များ အပ်နှံမှုလက်ခံခြင်းနှင့် စာရင်းရှင်းလင်းခြင်းလုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်လိုပါက ကော်မရှင်၏ ခွင့်ပြုမိန့်ရယူရန် မလိုဘဲ လုပ်ကိုင်နိုင်သည်။ သို့ရာတွင် ထိုလုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်ပါက ကော်မရှင်သို့ အသိပေးတင်ပြရမည်။

၅၂။ ဝန်ကြီးဌာနသည် ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များ အပ်နှံမှုလက်ခံခြင်းနှင့် စာရင်းရှင်းလင်းခြင်းလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်နိုင်ရေးအတွက် လိုအပ်ပါက သင့်လျော်သည့် အစိုးရဌာနသို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုအား စည်းကမ်းချက်များသတ်မှတ်၍ တာဝန်ပေးနိုင်သည်။


အခန်း(၁၁) အယူခံခြင်း[ပြင်ဆင်ရန်]

၅၃။ (က) ပုဒ်မ ၄၂ ပါ စတော့အိပ်ချိန်းဒါရိုက်တာအဖွဲ့၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်အရ ချမှတ်သော ဆုံးဖြတ်ချက်ကို မကျေနပ်သူသည် ထိုဆုံးဖြတ်ချက်ကို ချမှတ်သည့် နေ့မှ ရက်ပါင်း ၃ဝ အတွင်း ကော်မရှင်သို့ အယူခံဝင်နိုင်သည်။

(ခ) ကော်မရှင်က ပုဒ်မခွဲ(က)အရ အယူခံမှုကို စိစစ်ပြီး စတော့အိပ်ချိန်း ဒါရိုက်တာအဖွဲ့၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို အတည်ပြုခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်း သို့မဟုတ် အခြားသင့်လျော်သော ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ချမှတ်ခြင်း ပြုနိုင်သည်။


အခန်း(၁၂) တားမြစ်ချက်နှင့် ပြစ်ဒဏ်များ[ပြင်ဆင်ရန်]

၅၄။ မည်သူမျှ အခန်း(၉)ပါ တားမြစ်သည့် ပြုလုပ်မှုများကို ဖောက်ဖျက်ပြီးအများ ပြည်သူအကျိုးနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအား အကာအကွယ်ပေးမှုကို ထိခိုက်နစ်နာ စေရန်မပြုလု ပ်ရ။

၅၅။ မည်သူမျှ-

(က) လုပ်ငန်းလိုင်စင်မရှိဘဲ ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်လုပ်ငန်းတစ်ခုခုကို လုပ်ကိုင်ခြင်းမပြုရ။
(ခ) ကော်မရှင်၏ခွင့်ပြုမိန့်မရရှိဘဲ ကောင်တာဈေးကွက်ကို ဖြစ်စေ၊ စေတာ့အိပ်ချိန်းကိုဖြစ်စေ ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခြင်း၊ ကောင်တာဈေးကွက် သို့မဟုတ် စတော့အိပ်ချိန်း၏လုပ်ငန်းများ၊ ကောင်တာဈေးကွက် သို့မဟုတ် စတော့အိပ်ချိန်းသဘောသက်ရောက်သော လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ခြင်း မပြုရ။
(ဂ) ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိထားသော ကောင်တာဈေးကွက် သို့မဟုတ် စတော့အိပ်ချိန်း၏ အမည်ကို ခွင့်ပြုချက်မရရှိဘဲ အသုံးမပြုရသို့မဟုတ် ကောင်တာဈေးကွက် သို့မဟုတ်စတော့အိပ်ချိန်း၏ အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် အယောင်ဆောင်ခြင်း မပြုရ။

၅၆။ မည်သည့် လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိသူမျှ ရရှိထားသော လုပ်ငန်းလိုင်စင်ကို တစ်ဆင့်ငှားရမ်းခြင်း သို့မဟုတ် တစ်နည်းနည်းဖြင့် လွဲပြောင်း လုပ်ကိုင်စေခြင်းမပြုရ။

၅၇။ မည်သည့် ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ် ကုမ္ပဏီမှ တာဝန်ရှိသူမျှ မိမိ၏ကိုယ်စားလှယ်မှတစ်ပါး အခြားပုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုကို မိမိကုမ္ပဏီ၏အမည်ဖြင့်ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့်မပြုရ။

၅၈။ မည်သည့်ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် သို့မဟုတ် ကော်မရှင်၏ ဝန်ထမ်းမျှ မိမိတို့၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ ဆောင်ရွက်စဉ် ရရှိသော သတင်း အချက်အလက် များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ တည်ဆဲဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်အရ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်း၊ ပြသခြင်း သို့မဟုတ် ထုတ်ပြန် ကြေညာ ခြင်းမှတစ်ပါး အခြား မသက်ဆိုင်သူ တစ်ဦးဦးကို ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်း၊ ပြသခြင်း သို့မဟုတ် ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်းမပြုရ။

၅၉။ မည်သည့်ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ် ကုမ္ပဏီ၏ တာဝန်ရှိသူသို့မဟုတ် ဝန်ထမ်းမျှ ကော်မရှင်၏ ခွင့်ပြုချက်မရရှိဘဲ အခြား ငွေချေး သက်သေခံ လက်မှတ် ကုမ္ပဏီတွင် ဖြစ်စေ၊ အခြားကုမ္ပဏီ သို့မဟုတ် စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းတွင်ဖြစ်စေ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်း မပြုရ။

၆ဝ။ မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၅၄ ပါ တားမြစ်ချက်ကို ဖောက်ဖျက်ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှား စီရင်ခြင်း ခံရလျှင် ထိုသူကို ၁ဝ နှစ်ထက်မပိုသော ထောင်ဒဏ် ချမှတ် ရမည့်ပြင် ငွေဒဏ်လည်း ချမှတ်နိုင်သည်။

၆၁။ မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၅၅ ပါ တားမြစ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ဖောက်ဖျက်ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြင်းခံရလျှင် ထိုသူကို ငါးနှစ်ထက်မပိုသော ထောင်ဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ငွေဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးဖြစ်စေ ချမှတ်ရမည်။

၆၂။ မည်သည့်လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိသူမဆို ပုဒ်မ ၅၆ ပါ တားမြစ်ချက်ကို ဖောက်ဖျက်ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြင်းခံရလျှင် ထိုသူကို ငါးနှစ် ထက်မပိုသော ထောင်ဒဏ် ဖြစ်စေ၊ ငွေဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးဖြစ်စေ ချမှတ်ရမည်။

၆၃။ မည်သည့်ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ကုမ္ပဏီမှ တာဝန်ရှိသူမဆို ပုဒ်မ ၅၇ ပါ တားမြစ်ချက်ကိုဖောက်ဖျက်ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြင်းခံရလျှင် ထိုသူကို ငါးနှစ် ထက်မပိုသော ထောင်ဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ငွေဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးဖြစ်စေ ချမှတ်ရမည်။

၆၄။ မည်သည့်ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် သို့မဟုတ် ကော်မရှင်၏ ဝန်ထမ်းမဆို ပုဒ်မ ၅၈ပါ တားမြစ်ချက်ကို ဖောက်ဖျက်ကြောင်း ပြစ်မှု ထင်ရှား စီရင်ခြင်း ခံရလျှင် ထိုသူကို သုံးနှစ်ထက်မပိုသော ထောင်ဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ငွေဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးဖြစ်စေ ချမှတ်ရမည်။

၆၅။ မည်သည့်ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ် ကုမ္ပဏီ၏ တာဝန်ရှိသူ သို့မဟုတ် ဝန်ထမ်းမဆို ပုဒ်မ ၅၉ ပါ တားမြစ်ချက်ကို ဖောက်ဖျက်ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြင်း ခံရလျှင် ထိုသူကို သုံးနှစ်ထက်မပိုသော ထောင်ဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ငွေဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးဖြစ်စေ ချမှတ်ရမည်။

၆၆။ မည်သူမဆို ဤဥပဒေအရ ထုတ်ပြန်သည့် နည်းဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်း၊ အမိန့် ကြော်ငြာစာ၊ အမိန့်၊ ညွန်ကြားချက်နှင့် လုပ်ထုံး လုပ်နည်း များပါ တားမြစ်ချက် တစ်ရပ်ရပ်ကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြင်းခံရလျှင် ထိုသူကို တစ်နှစ်ထက်မပိုသော ထောင်ဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ငွေဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးဖြစ်စေ ချမှတ်ရမည်။


အခန်း(၁၃) အထွေထွေ[ပြင်ဆင်ရန်]

၆၇။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ဈေးကွက်ကို ဤဥပဒေနှင့်အညီ ပီပြင်စွာတည်ထောင်ပြီး စနစ်တကျလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုနိုင်မီ ကူးပြောင်းဆဲ ကာလအတွင်း-

(က) ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့သည် ကူးပြောင်းဆဲကာလတစ်ခုကို သတ်မှတ် ပေးရမည်။ လိုအပ်ပါက ယင်းကူးပြောင်းဆဲကာလကို တိုးမြှင့်နိုင်သည်။
(ခ) ကူးပြောင်းဆဲကာလအတွင်း ကော်မရှင်နှင့်ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များ လဲလှယ်ရောင်းဝယ်သည့် လုပ်ငန်းကို ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲနိုင်ရန် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့သည် ဝန်ကြီးဌာနအား လွဲအပ်တာဝန်ပေးရမည်။
(ဂ) ကူးပြောင်းဆဲကာလတွင် ဝန်ကြီးဌာနသည် ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များ လဲလှယ်ရောင်းဝယ်သည့်လုပ်ငန်းကို ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲရာတွင် လိုအပ်သော အမိန့်ကြော်ငြာစာ၊ အမိန့်နှင့်ညွန်ကြားချက်များကို ထုတ်ပြန်နိုင်သည်။
(ဃ) မြန်မာနိုင်ငံတော် ငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းများဥပဒေတွင် မည်သို့ပင်ပြဋာန်းပါရှိစေကာမူ ဝန်ကြီးဌာနသည် မြန်မာ့ စီးပွားရေး ဘဏ်အား ငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်း မဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုနှင့် ဖက်စပ်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းစေပြီး စတော့အိပ်ချိန်းနှင့် ကောင်တာဈေးကွက် လုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်နိုင်ရန် ခွင့်ပြုနိုင်သည်။

၆၈။ ကော်မရှင်နှင့်ကော်မရှင်၏ ရုံးလုပ်ငန်းဆိုင် ရာ ကုန်ကျစရိတ်များကို ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ ခွင့်ပြုရန်ပုံငွေမှ ကျခံသုံးစွဲရမည်။

၆၉။ ဤဥပဒေပါ ပြစ်မှုများကို ရဲအရေးယူပိုင်ခွင့်ရှိသော ပြစ်မှုများအဖြစ် သတ်မှတ်သည်။

၇ဝ။ ဤဥပဒေအရ ပြစ်မှုတစ်ခု ခုကို ကော် မရှင်၏ ကြိုတင်ခွင့်ပြုမိ န့်မရရှိဘဲ မည်သည့် တရားရုံးတွင်မျှ စစ်ဆေးစီရင်ပိုင်ခွင့် မရှိစေရ။

၇၁။ ဤဥပဒေပါ ပြဋာန်းချက်များကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင်-

(က) ဝန်ကြီးဌာနသည် ကော်မရှင်နှင့်ညှိနှိုင်းပြီး လိုအပ်သော နည်းဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်းနှင့် စည်းကမ်းများကို ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ သဘော တူညီချက်ဖြင့် ထုတ်ပြန်နိုင်သည်။
(ခ) ဝန်ကြီးဌာနနှင့် ကော်မရှင်တို့သည် လိုအပ်သော အမိန့်ကြော်ငြာစာ၊ အမိန့်၊ ညွန်ကြားချက်နှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ထုတ်ပြန်နိုင်သည်။


ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ ကျွန်ုပ် လက်မှတ်ရေးထိုးသည်။

(ပုံ) သိန်းစိန်
နိုင်ငံတော်သမ္မတ
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

ကိုးကား[ပြင်ဆင်ရန်]