ခယေားအိခုခန်ဂျိ

ဝီကီပီးဒီးယား မှ

ခယေားအိခုခန်ဂျိ (教育漢字, ပညာရေးခန်ဂျိ) ကို ဂခုနင်းဘဲဆွတ်ခန်ဂျိဟိုင်းတိုးဟယေား (学年別漢字配当表, ပညာသင်နှစ်အလိုက်ခန်ဂျိစာရင်း) ဟုလည်း သိကြသည်။ စုစုပေါင်းခန်ဂျိအလုံးရေ ၁၀၀၆ လုံးဖြစ်ပြီး ဂျပန်နိုင်ငံပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ စီမံခန့်ခွဲထားခြင်း ဖြစ်သည်။ ဂျပန်နိုင်ငံရှိ မူလတန်းကျောင်းများတွင် ကလေးငယ်များသည် နှစ်တစ်နှစ်ချင်းဆီအလိုက် ဆိုင်ရာခန်ဂျိများကို လေ့လာသင်ယူကြရသည်။ ဤခန်ဂျိသင်ကြားလေ့လာမှုပုံစံသည် ဂျပန်နိုင်ငံရှိ ကလေးများအတွက် စီစဉ်ထားခြင်း ဖြစ်သေည်လည်း ဂျပန်ဘာသာစကားကို အသုံးပြုမှုမရှိသည့် လေ့လာသူများအတွက် လေ့လာမှုအစီအစဉ်အဖြစ် အသုံးပြုနိုင်သည်။

List by grade[ပြင်ဆင်ရန်]

First grade (80 kanji)[ပြင်ဆင်ရန်]

# Kanji Strokes Meaning On'yomi Kun'yomi
1 1 one ichi, itsu hito-tsu
2 2 two ni, ji futa-tsu
3 3 three san mit-tsu
4 5 four shi yot-tsu, yon
5 4 five go itsu-tsu
6 4 six roku mut-tsu
7 2 seven shichi nana-tsu
8 2 eight hachi yat-tsu
9 2 nine ku, kyū kokono-tsu
10 2 ten
11 6 hundred hyaku momo
12 3 thousand sen chi
13 3 top, above ue
14 3 bottom, below ka, ge shita, shimo, moto
15 5 left sa hidari
16 5 right u, yū migi
17 4 inside, middle chū, jū naka
18 3 large dai, tai ō-kii
19 3 small shō chii-sai, ko, o
20 4 month; moon gatsu, getsu tsuki
21 4 day; sun nichi, jitsu hi, ka
22 6 year nen toshi
23 6 early sō, sa- haya-i
24 4 tree moku, boku ki
25 8 woods rin hayashi
26 3 mountain san, zan yama
27 3 river sen kawa
28 3 soil do, to tsuchi
29 8 sky sora, a-ku, kara
30 5 rice paddy den da, ta
31 4 heaven or sky ten ame, ama
32 5 life, bear; raw sei, shō i-kiru, u-mu, nama
33 7 flower ka hana
34 9 grass kusa
35 6 insect chū mushi
36 4 dog ken inu
37 2 person jin, nin hito
38 6 name mei, myō na
39 3 female jo, nyo on'na
40 7 male dan, nan otoko
41 3 child shi, su ko
42 5 eye moku me
43 6 ear ji, ni mimi
44 3 mouth kou kuchi
45 4 hand shu te
46 7 foot soku ashi
47 7 see ken, gen mi-ru
48 9 sound on ne, oto
49 2 power riki, ryoku chikara
50 6 spirit; air ki, ke iki
51 4 yen; circle en maru
52 2 enter nyū hai-ru, i-ru
53 5 exit shutsu de
54 5 stand up ritsu ta-tsu
55 6 rest kyū yasu-mu
56 6 previous sen saki
57 3 evening seki
58 5 book hon moto
59 4 text bun, mon fumi
60 6 character ji aza
61 8 study gaku mana-bu
62 10 school kase
63 7 village son mura
64 7 town chō machi
65 12 forest shin mori
66 5 correct sei, shō tada-shii, masa
67 4 water (cold) sui mizu
68 4 fire ka hi
69 5 gem gyoku tama
70 4 king ou kimi
71 5 stone seki, koku ishi
72 6 bamboo chiku take
73 6 thread shi ito
74 7 shellfish bai kai
75 7 vehicle sha kuruma
76 8 gold, money kin kane, kana
77 8 rain u ame, ama
78 7 red seki aka
79 8 blue sei, shō ao
80 5 white haku shiro, shira

Second grade (160 kanji)[ပြင်ဆင်ရန်]

# Kanji Strokes Meaning On Kun
81 13 number, count kazu
82 6 many, much ta oo-i
83 4 a few, a little shō suku-nai, suko-shi
84 3 ten thousand ban, man yorozu
85 5 half han naka-ba
86 7 shape kei, gyō katachi
87 4 thick ta futo-i
88 11 thin sai hoso-i
89 5 wide hiro-i
90 8 long; leader chō naga-i
91 9 point ten bochi
92 3 circle gan maru
93 6 intersect kou maji-waru
94 6 light kou hikari
95 7 corner; horn kaku kado, tsuno, sumi
96 9 measure kei haka-ru
97 8 straight; fix choku, jiki tada-chi, nao-su
98 15 line sen suji
99 5 arrow shi ya
100 10 weak jaku yowa-i
101 11 strong kyō tsuyo-i
102 10 high taka-i
103 6 same ona-ji
104 16 parent shin oya
105 5 mother bo haha, kaa
106 4 father fu chichi, tou
107 8 older sister shi ane
108 5 older brother kei, kyō ani
109 7 younger brother tei, dai otōto
110 8 younger sister mai imōto
111 6 oneself ji, shi mizuka-ra
112 4 friend tomo
113 7 body tai karada
114 4 hair mou ke
115 16 head tou atama
116 18 face gan kao
117 9 neck shu kubi
118 4 heart shin kokoro
119 10 time ji toki
120 18 weekday
121 12 morning chō asa
122 9 daytime chū hiru
123 8 night ya yoru
124 4 minute; understand fun, bun wa-karu
125 11 week shū
126 9 spring shun haru
127 10 summer ka natsu
128 9 autumn shū aki
129 5 winter fuyu
130 4 now kon ima
131 13 new shin atara-shii
132 5 old ko furu-i
133 12 interval kan, ken ma, aida
134 4 direction kata
135 5 north hoku kita
136 9 south nan minami
137 8 east tou higashi, azuma
138 西 6 west sei, sai nishi
139 13 far en tō-i
140 7 near kin chika-i
141 9 before zen mae
142 9 after go, kō nochi, ushi-ro, ato
143 4 inside nai uchi
144 5 outside gai, ge soto, hoka, hazu-su
145 12 place jou ba
146 6 ground chi, ji
147 8 country koku kuni
148 13 garden en sono
149 7 valley koku tani
150 11 field ya no
151 10 meadow gen hara
152 7 hometown ri sato
153 5 city shi ichi
154 8 capital kyou, kei miyako
155 9 wind; -like kaze
156 11 snow setsu yuki
157 12 cloud un kumo
158 6 pond chi ike
159 9 sea kai umi
160 8 rock gan iwa
161 9 star sei hoshi
162 9 room shitsu muro
163 4 door ko to, be
164 10 house ka, ke ie
165 6 Buddhist temple ji tera
166 10 pass through tsū tō-ru
167 8 gates mon kado
168 12 road dou michi
169 13 talk wa hanashi, hana-su
170 7 say gen, gon i-u, koto
171 12 answer tou kota-eru
172 7 voice sei koe
173 14 hear bun, mon ki-ku
174 14 language go kata-ru
175 14 read doku yo-mu
176 10 write sho ka-ku
177 10 record ki shiru-su
178 10 paper shi kami
179 8 brush stroke ga, kaku
180 12 picture kai, e
181 7 drawing zu haka-ru
182 3 craft kō, ku
183 11 teach kyō oshi-eru
184 12 clear sei hare
185 9 think shi omo-u
186 6 consider kanga-eru
187 8 know chi shi-ru
188 3 ability sai, zai wazukani, zae
189 11 reason ri kotowari
190 14 calculate san
191 7 make saku tsuku-ru
192 4 origin gen, gan moto
193 9 eat shoku ta-beru, ku-u
194 6 meat niku
195 10 horse ba uma, ma
196 4 cow gyū ushi
197 11 fish gyo uo, sakana
198 11 bird chō tori
199 6 feather u ha, hane
200 14 chirp mei na-ku
201 7 wheat baku mugi
202 6 rice bei, mai kome
203 9 tea cha, sa
204 6 colour shoku iro
205 11 yellow ō ki
206 11 black koku kuro
207 7 come rai ku-ru
208 6 go kou, gyō i-ku, yu-ku, okona-u
209 10 return ki kae-ru
210 8 walk ho, fu, bu aru-ku, ayu-mu
211 7 run sou hashi-ru
212 4 stop shi to-maru
213 9 active katsu i-kiru
214 8 store ten mise
215 12 buy bai ka-u
216 7 sell bai u-ru
217 4 noon go uma
218 7 steam ki
219 3 bow (noun) kyū yumi
220 6 -times kai
221 6 meet kai, e a-u
222 11 team so kumi
223 11 ship sen fune
224 8 bright mei aka-rui
225 7 company sha yashiro
226 4 cut setsu ki-ru
227 13 electricity den
228 6 every mai goto
229 6 fit gou a-u
230 6 this; hit a-taru
231 5 pedestal dai, tai
232 13 music; pleasure gaku, raku tano-shii
233 4 public kou ōyake
234 4 pull in hi-ku
235 9 section ka
236 14 song ka uta
237 2 sword tou katana
238 12 number ban
239 5 use you mochi-iru
240 7 what ka nani, nan

Third grade (200 kanji)[ပြင်ဆင်ရန်]

# Kanji Strokes Meaning On Kun
241 2 town section; measure word chō hinoto
242 5 generation sei, se yo
243 6 both ryō teru, futatsu
244 5 master, main shu nushi, omo
245 9 ride no-ru
246 4 beforehand yo arakaji-me
247 8 abstract thing ji koto
248 5 serve shi tsuka-eru
249 5 other ta hoka
250 5 substitute dai, tai ka-waru, yo
251 7 dwell su-mu
252 使 8 use shi tsuka-u
253 9 person in charge kei kakari, kaka-ru
254 10 double bai
255 6 whole zen matta-ku
256 8 tool gu sona-eru, tsubusa-ni
257 5 copy sha utsu-su
258 6 row retsu
259 7 help jo tasu-keru
260 10 diligence ben tsuto-meru
261 11 move ugo-ku
262 12 win shō ka-tsu
263 4 change ka ba-keru
264 4 ward ku
265 7 doctor i iya-su, i-suru
266 5 leave kyo, ko sa-ru
267 4 anti- han so-ru
268 8 take shu to-ru
269 8 receive ju u-keru
270 5 number yobina, sake-bu
271 6 face (v.) mu-kau
272 7 you; monarch kun kimi
273 8 flavor mi aji, aji-wau
274 8 fate, life mei inochi
275 8 harmony; Japanese wa yawa-ragu, nago-yaka
276 9 article hin shina
277 10 employee in
278 11 commerce shō
279 11 question mon to-u, ton
280 7 slope han saka
281 5 center ō
282 8 begin shi haji-meru
283 8 committee i yuda-neru
284 6 protect shu mamo-ru
285 6 cheap an yasu-i
286 8 fix tei, jō sada-meru
287 8 fruit; reality jitsu mi, mino-ru
288 9 guest kyaku
289 10 Shinto shrine or prince (princess) kyū, gū miya
290 宿 11 inn shuku yado, yado-ru
291 12 cold kan samu-i
292 7 opposite, against tai, tsui aite, soro-i
293 7 office kyoku tsubone
294 9 roof oku ya
295 8 shore gan kishi
296 10 island shima
297 6 state shū su
298 11 curtain chō tobari
299 5 flat hei, byō tai-ra, hira
300 8 happiness saiwa-i, shiawa-se
301 9 degree do tabi
302 10 warehouse ko, ku kura
303 10 yard tei niwa
304 6 style; ceremony; numerical formula shiki
305 7 role yaku
306 9 wait tai ma-tsu
307 9 hurry kyū iso-gu
308 10 breath soku iki
309 11 bad aku waru-i
310 12 sad hi kana-shii
311 13 thought
312 13 idea i
313 13 feel kan
314 8 place sho tokoro
315 5 hit da u-tsu
316 7 throw na-geru
317 9 pick up shū hiro-u
318 9 hold ji mo-tsu
319 9 finger shi yubi, sa-su
320 8 release hana-su
321 16 organize sei totono-eru
322 10 trip ryo tabi
323 11 tribe zoku
324 8 long ago seki, shaku mukashi
325 9 shine shō
326 12 hot sho atsu-i
327 13 dark an kura-i
328 6 melody; curve kyoku ma-garu
329 6 possess a-ru
330 8 clothes fuku
331 12 period of time ki
332 8 board han, ban ita
333 9 pillar chū hashira
334 10 root kon ne
335 12 plant shoku u-eru
336 13 business gyō
337 14 appearance sama
338 15 horizontal ō yoko
339 16 bridge kyō hashi
340 6 next ji tsugi, tsu-gu
341 12 tooth shi ha
342 6 death shi shi-nu
343 5 ice hyō kōri
344 7 decide ketsu ki-meru
345 8 oil yu abura
346 8 wave ha nami
347 8 pour chū soso-gu
348 8 swim ei oyo-gu
349 9 ocean
350 10 stream ryū naga-reru
351 10 extinguish shō ki-eru, ke-su
352 11 deep shin fuka-i
353 12 warm on atata-kai
354 12 harbor minato
355 12 lake ko mizūmi
356 12 hot water yu
357 13 China kan
358 9 charcoal tan sumi
359 8 thing butsu, motsu mono
360 11 ball kyū tama
361 5 reason yū, yu yoshi
362 5 say shin mō-su
363 9 world kai
364 9 farm hata, hatake
365 10 sick byō yamai
366 9 departure hatsu
367 12 climb tō, to nobo-ru
368 5 skin hi kawa
369 5 dish bei sara
370 9 mutual ai
371 9 prefecture ken ka-keru
372 10 true shin ma
373 12 wear chaku ki-ru, tsu-ku
374 12 short tan mijika-i
375 9 sharpen ken to-gu
376 5 salute rei
377 9 deity shin, jin kami
378 11 festival sai matsu-ri
379 13 luck fuku
380 9 second byō
381 7 research kyū kiwa-meru
382 11 chapter shō
383 12 juvenile warabe
384 11 whistle teki fue
385 11 ordinal dai
386 12 writing brush hitsu fude
387 12 class hito-shii
388 15 box hako
389 9 rank kyū
390 11 end shū o-waru
391 14 green ryoku midori
392 14 practice ren ne-ru
393 6 sheep hitsuji
394 9 beauty bi utsuku-shii
395 11 learn shū nara-u
396 8 someone sha mono
397 8 nurture iku soda-tsu
398 8 suffer ku kuru-shii, niga-i
399 10 luggage ka ni
400 12 fall raku o-chiru
401 12 leaf ha
402 16 medicine yaku kusuri
403 6 blood ketsu chi
404 8 express hyō omote, arawa-su
405 13 poem shi uta
406 調 15 tone chō shira-beru
407 15 discuss dan
408 7 beans tō, zu mame
409 9 lose fu ma-keru, o-u
410 10 awaken ki o-kiru
411 13 path ro ji
412 7 body shin mi
413 11 revolve ten koro-bu
414 12 light (not heavy) kei karu-i
415 13 agriculture
416 7 repay hen kae-su
417 9 follow tsui o-u
418 9 send oku-ru
419 10 fast soku haya-i
420 11 progress shin susu-mu
421 12 play aso-bu
422 12 carry un hako-bu
423 11 part bu
424 11 metropolis to, tsu miyako
425 10 distribute hai kuba-ru
426 10 liquor shu sake, saka
427 9 heavy, gravity; pile jū, chō omo-i, kasa-neru
428 13 iron tetsu kurogane
429 14 silver gin shirogane
430 12 open kai hira-ku, a-ku
431 10 institution in
432 12 sun hi
433 12 storey kai kizahashi
434 12 gather shū atsu-maru
435 9 surface men omote, tsura
436 18 topic dai
437 12 drink in no-mu
438 16 public building kan tate
439 14 station eki
440 14 nose bi hana

Fourth grade (200 kanji)[ပြင်ဆင်ရန်]

# Kanji Strokes Meaning On Kun
441 4 not fu, bu
442 6 conflict araso-u
443 5 attach fu tsu-ku
444 5 orders rei
445 5 since i
446 6 go-between chū naka
447 6 transmit den tsuta-eru
448 7 rank i kurai
449 7 low tei hiku-i
450 8 example rei tato-eru
451 便 9 convenience; letter ben, bin tayo-ri
452 9 trust shin
453 10 storage kura
454 10 climate
455 10 borrow shaku ka-riru
456 11 halt tei to-maru, to-meru
457 11 healthy ken suko-yaka
458 11 side soku kawa
459 13 work hatara-ku
460 15 hundred million oku
461 6 portent or trillion chō kiza-shi
462 7 offspring ji, ni ko
463 6 together kyō tomo
464 7 soldier hei, hyō tsuwamono
465 8 code ten
466 7 cool rei tsume-tai, hi-eru, sa-meru
467 7 first sho hatsu, haji-me
468 7 separate betsu waka-reru
469 7 profit ri
470 8 printing satsu su-ru
471 11 vice- fuku
472 5 achievement
473 5 add ka kuwa-eru
474 7 toil do tsuto-meru
475 7 labor negira-u
476 9 courage isa-mu
477 5 wrap tsutsu-mu
478 8 graduate sotsu
479 8 cooperation kyō
480 9 simple tan
481 12 wide knowledge; Dr. haku
482 6 mark in shirushi
483 8 participate san mai-ru
484 5 history shi
485 5 director shi
486 6 each kaku ono-ono
487 7 tell koku tsu-geru
488 8 circumference shū mawa-ri
489 11 chant shō tona-eru
490 12 rejoice ki yoroko-bu
491 15 container ki utsuwa
492 7 surround i kako-u
493 8 harden ko kata-maru
494 9 model kei kata
495 11 public chamber
496 13 salt en shio
497 3 gentleman shi
498 9 change; strange hen ka-waru
499 4 husband fu fuu bu otto
500 5 lose shitsu ushina-u
501 6 like su-ku, kono-mu
502 8 seasons ki
503 10 grandchild son mago
504 7 perfect kan
505 8 government official kan
506 10 harm gai
507 14 guess satsu
508 11 nest su
509 10 distinction sa
510 7 hope ki mare
511 10 seat seki
512 10 sash tai obi
513 8 bottom tei soko
514 8 urban prefecture fu
515 11 ease
516 9 build ken ta-teru
517 8 diameter kei
518 10 junior to
519 11 acquire toku e-ru
520 5 inevitable hitsu kanara-zu
521 8 thought nen
522 13 love ai
523 6 become sei na-ru
524 13 war sen ikusa, tataka-u
525 7 fold setsu o-ru
526 10 raise kyo a-geru
527 7 reformation kai arata-meru
528 11 salvation kyū suku-u
529 11 failure hai yabu-reru
530 12 scatter san chi-ru
531 10 fee ryō
532 14 flag ki hata
533 9 yesterday saku
534 12 scenery kei
535 12 superlative sai mo, motto-mo
536 11 hope nozo-mu
537 5 un- mi ima-da
538 5 end matsu sue
539 5 tag satsu fuda
540 7 lumber, material zai
541 7 bundle soku taba, tsuka
542 8 pine shō matsu
543 8 accomplish, fruit ka ha-tasu
544 9 prosperity ei saka-eru
545 10 plan an
546 10 plum bai ume
547 11 contraption kai
548 12 poles kyoku kiwa-meru
549 15 signpost hyō
550 16 machine ki hata
551 4 lack ketsu ka-keru
552 14 curriculum reki
553 10 remainder zan noko-ru
554 10 kill satsu koro-su
555 8 poison doku
556 4 surname shi uji
557 5 people min tami
558 7 request kyū moto-mu
559 8 govern chi, ji osa-meru, nao-ru
560 8 method
561 8 cry kyū na-ku
562 9 shallow sen asa-i
563 10 bathe; bask yoku a-biru
564 11 pure sei, shō kiyo-raka
565 12 full man mi-chiru
566 14 fishing ryō, gyo asa-ru
567 6 lamp hi
568 12 nothing mu, bu na-i
569 12 so zen, nen shika-shi
570 12 bake shō ya-ku
571 13 illuminate shō te-rasu
572 15 heat netsu atsu-i
573 8 pasture; breed boku maki
574 10 special toku
575 11 give birth san u-mu
576 8 target teki mato
577 9 government ministry; omit; look back shō, sei habu-ku
578 9 celebrate shuku iwa-u
579 11 ballot hyō
580 14 species; seed shu tane
581 16 accumulate; pile seki tsu-mu
582 20 emulate kyō kiso-u
583 10 laugh shō wara-u
584 14 pipe kan kuda
585 13 node setsu fushi
586 10 flour fun ko, kona
587 9 chronicle ki
588 9 promise yaku
589 12 tie ketsu musu-bu, yu-u
590 12 salary kyū tama-u
591 13 continue zoku tsuzu-ku
592 13 put chi o-ku
593 6 old man o-iru
594 9 stomach i
595 10 vein myaku
596 13 intestines chō harawata
597 7 retainer shin
598 10 cruise
599 7 good ryō yo-i
600 7 art gei
601 8 bud ga me
602 8 England ei
603 11 vegetable sai na
604 12 street, city gai machi
605 6 garment i koromo
606 9 need i-ru
607 12 memorize kaku obo-eru, sa-meru
608 18 observe kan mi-ru
609 10 instruction kun
610 13 test shi kokoro-miru, tame-su
611 14 theory setsu to-ku
612 15 section ka
613 20 deliberation gi
614 12 elephant; figure zō, shō
615 11 freight ka
616 12 savings cho ta-meru
617 12 expense hi tsui-yasu
618 15 prize shō
619 9 army gun
620 15 wheel rin wa
621 13 resign; speech; encyclopedia ji kotoba, ya-meru
622 5 environs hen ata-ri
623 10 take along ren tsu-reru, tsura-neru
624 12 attain tachi
625 15 choose sen era-bu
626 10 county gun
627 12 quantity ryō
628 16 transcript roku
629 19 mirror kyō kagami
630 14 related kan seki
631 11 land riku
632 12 squad tai
633 14 quiet sei shizu-ka
634 12 obey jun
635 19 request gan nega-u
636 18 sort rui
637 9 fly hi to-bu
638 12 meal han meshi
639 15 foster yashina-u
640 18 verify ken

Fifth grade (185 kanji)[ပြင်ဆင်ရန်]

# Kanji Strokes Meaning On Kun
641 3 long time kyū hisa
642 4 Buddha futsu, butsu hotoke
643 6 sham ka, ke kari
644 6 affair ken
645 6 responsibility nin maka-seru
646 7 becoming ji ni-ru
647 7 surplus yo ama-ru
648 8 value ka atai
649 9 preserve ho tamo-tsu
650 10 discipline shū osa-meru
651 10 straw bag hyō tawara
652 10 individual ko
653 12 provide bi sona-eru
654 14 statue
655 6 again sai, sa futata-bi
656 5 publish kan
657 7 judge han waka-ru
658 8 control sei
659 8 ticket ken
660 9 rule soku notto-ru
661 8 effect ki-ku
662 11 duty mu tsuto-meru
663 13 energy sei ikio-i
664 9 rich atsu-i
665 5 phrase ku
666 5 possible ka
667 12 manage ei itona-mu
668 6 cause in yo-ru
669 6 association dan, ton
670 5 pressure atsu
671 6 exist zai a-ru
672 7 level kin
673 11 foundation ki moto-zuku
674 12 report muku-iru
675 14 boundary kyō sakai
676 13 grave bo haka
677 14 increase ma-su, fu-eru
678 13 dream mu yume
679 8 wife sai tsuma
680 11 lady fu
681 10 contain
682 11 approach ki yo-ru
683 12 abundant fu tomi
684 15 guide michibi-ku
685 8 reside kyo i-ru
686 12 belong zoku
687 5 linen fu nuno
688 10 expert shi
689 11 normal tsune
690 13 tree-trunk kan miki
691 7 preface jo
692 5 valve ben
693 11 stretch chō ha-ru
694 8 journey ō
695 12 recovery fuku
696 14 virtue toku
697 7 intention shi kokorozashi
698 7 respond ō
699 7 cheerful kai kokoroyo-i
700 8 gender sei, shō saga
701 10 grace on
702 11 feelings nasa-ke
703 14 condition tai
704 14 accustomed kan na-reru
705 8 acquiesce shō uketamawa-ru
706 7 skill gi waza
707 8 beckon shō mane-ku
708 11 instruct ju sazu-keru
709 11 pick sai to-ru
710 11 contact setsu tsu-gu
711 12 propose tei sa-geru
712 13 loss son soko-neru
713 4 support shi sasa-eru
714 9 politics sei matsurigoto
715 9 circumstances ko yue
716 15 enemy teki kataki
717 11 cut off dan ta-tsu, kotowa-ru
718 5 old times kyū
719 8 easy eki yasa-shii
720 15 outburst aba-ku
721 7 clause kudari
722 8 branch shi eda
723 9 investigate sa
724 10 status kaku
725 10 cherry ō sakura
726 12 examine ken
727 14 construct kama-eru
728 8 military bu, mu
729 4 compare hi kura-beru
730 5 eternity ei naga-i
731 8 stream ka kawa
732 11 fluid eki
733 11 mix kon ma-zaru
734 12 decrease gen he-ru
735 12 fathom soku haka-ru
736 13 standard jun
737 14 perform en
738 15 undefiled ketsu isagiyo-i
739 7 disaster sai wazawa-i
740 16 burn nen mo-eru
741 8 printing block han
742 5 crime han oka-su
743 7 form
744 9 alone doku hito-ri
745 11 rate ritsu, sotsu hiki-iru
746 11 appear gen arawa-reru
747 10 detain ryū, ru todo-maru
748 11 abbreviation ryaku
749 10 benefit eki
750 11 eyeball gan me
751 10 rend ha yabu-ru
752 15 certain kaku tashi-ka
753 5 indicate shi shime-su
754 9 ancestor so
755 13 prohibition kin
756 11 shift i utsu-ru
757 12 extent tei hodo
758 12 tax zei
759 16 fabricate chiku kizu-ku
760 14 refined sei
761 10 elementary su, so moto
762 11 manage kei, kyō he-ru
763 12 relationship su-beru
764 12 discontinue zetsu ta-tsu
765 綿 14 cotton men wata
766 14 whole
767 15 compile hen a-mu
768 17 exploits seki
769 18 weave shiki o-ru
770 13 guilt zai tsumi
771 13 flock gun mu-reru
772 13 righteousness gi
773 10 till tagaya-su
774 18 employment shoku
775 8 fertilizer hi ko-yasu
776 10 ability
777 16 entertain kyō oko-su
778 6 tongue zetsu shita
779 8 cottage sha
780 11 art jutsu sube
781 16 defense ei
782 14 manufacture sei
783 14 duplicate fuku
784 11 rule ki
785 13 untie ge, kai to-ku
786 11 establish setsu mou-keru
787 11 permit kyo yuru-su
788 12 evidence shō akashi
789 12 evaluate hyō
790 17 lecture
791 17 apologize sha ayama-ru
792 19 discriminating shiki
793 20 safeguard go mamo-ru
794 13 bountiful yuta-ka
795 10 wealth zai
796 11 poor hin mazu-shii
797 11 blame seki se-meru
798 12 lend tai ka-su
799 貿 12 trade
800 12 congratulations ga
801 13 resources shi
802 15 approve san
803 15 quality shitsu
804 16 transport yu
805 8 mention jutsu no-beru
806 9 astray mei mayo-u
807 退 9 retreat tai shirizo-ku
808 9 inverted gyaku saka-rau
809 10 create tsuku-ru
810 12 overdo ka ayama-chi
811 14 suitable teki
812 14 acid san
813 13 mineral
814 14 copper
815 14 coin sen zeni
816 7 resist fuse-gu
817 9 limit gen kagi-ru
818 11 precipitous ken kewa-shii
819 14 occasion sai kiwa
820 14 miscellaneous zatsu
821 8 negative hi ara-zu
822 13 deposit yo azu-keru
823 14 territory ryō
824 18 amount gaku hitai
825 13 domesticate shi ka-u

ကိုးကား[ပြင်ဆင်ရန်]